MobileTokenDeleteInput

Show definition
input MobileTokenDeleteInput {
  tokenFingerprint: String!
}

Input Fields

tokenFingerprint   (String!) Required