Eksempelskript

Skript er fleksible, og kan brukes til å skape unike og kraftige rabatter. For eksempel kan du lage skript som endrer prisene og betingelsene til enkeltprodukter i handlekurven basert på hvilke produkter kunden legger i handlekurven.

Du kan finne eksempler på vanlige skript i skriptmaler som finnes i Script Editor. For å se disse eksemplene, må du opprette et skript.

Her er noen andre eksempler på skript:

Prosentvis rabatt på alle produkter

Dette produktskriptet ganger prisen på hvert enkeltprodukt i handlekurven med 0,9, noe som resulterer i en rabatt på 10 %.

Input.cart.line_items.each do |item|
 item.change_line_price(item.line_price * 0.9, message: "10% off all items!")
end

Output.cart = Input.cart

Prosentvis rabatt på alle fraktpriser

Dette fraktskriptet trekker fra 0.10 på alle fraktpriser, noe som resulterer i en 10 % rabatt på frakt.

Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
 next unless shipping_rate.source == "shopify"
 shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price * 0.10, message: "Discounted shipping")
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Fjern en fraktrate

Dette fraktskriptet skjuler fraktalternativer som starter med strengen EXPRESS.

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 shipping_rate.name.upcase.start_with?("EXPRESS")
end

Gi en betalingsleverandør et nytt navn

Følgende skript omdøper Betaling ved levering (COD)-betalingsleverandøren til et tilpasset navn.

Input.payment_gateways.each do |payment_gateway|
 next unless payment_gateway.name == "Cash on Delivery (COD)"
 payment_gateway.change_name("Custom Name")
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Stopp kunder fra å bruke en rabattkode

Du kan bruke et produktskript for å midlertidig hindre kunder i å legge til en rabattkode i kassen. For eksempel kan du under et Black Friday Cyber Monday-salg bruke følgende skript for å fortelle kundene dine at rabattkoden deres ikke kan brukes:

if Input.cart.discount_code
 Input.cart.discount_code.reject(
  message: "Maximum discount already applied! Discount codes can not be used during this promotion."
 )
end

Output.cart = Input.cart

Hvis du har et Shopify Plus-abonnement, kan du fjerne Rabattkode-feltet fra kassen.

For å fjerne dette feltet må du tilføre følgende kode i checkout.liquid-filen.

<style>
[data-reduction-form="update"] {
 display: none
}
</style>
Ruby
# Use an array to keep track of the discount campaigns desired.
CAMPAIGNS = [
 # $5 off all items with the "sale" tag
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   TagSelector.new("sale"),
   ExcludeGiftCardSelector.new,
  ),
  MoneyDiscount.new(5_00, "5$ off all items on sale",),
 ),

 # 10% off all items with a price lower than $100
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   ExcludeGiftCardSelector.new,
   PriceSelector.new(:lower_than, Money.new(cents: 100_00)),
  ),
  PercentageDiscount.new(10, "10% off all items under 100$"),
 ),

 # Give every 3rd item with the tag "letter" for free
 BogoCampaign.new(
  TagSelector.new("letter"),
  PercentageDiscount.new(100, "Third item is free"),
  LowToHighPartitioner.new(2,1),
 )
]

# Iterate through each of the discount campaigns.
CAMPAIGNS.each do |campaign|
 # Apply the campaign onto the cart.
 campaign.run(Input.cart)
end

# To have the changes to the line items be reflected, the output of
# the script needs to be specified.
Output.cart = Input.cart

Kjøp en, få en gratis

Dette skriptet gir ett produkt gratis dersom kunden har kjøpt minst e´n til av samme produkt.

# Buy One, Get One Free Script
# The basis of this script is provided by the Script Editor itself as a "default" script option.

# Adjusting these values lets you tweak the scope of the discount, eg:
# PAID_ITEM_COUNT = 1, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1 -> Buy One, Get One
# PAID_ITEM_COUNT = 3, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 2 -> Buy Three, Get Two
PAID_ITEM_COUNT = 1
DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1

# Specify the IDs of the products you want to be eligible for this promotion.
ELIGIBLE_PRODUCT_IDS = [9307791812, 9307791940]

# Returns the integer amount of items that must be discounted next
# given the amount of items seen
#
def discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
 Integer(total_items_seen / (PAID_ITEM_COUNT + DISCOUNTED_ITEM_COUNT) * DISCOUNTED_ITEM_COUNT) - discounted_items_seen
end

# Partitions the items and returns the discounted items.
#
# Arguments
# ---------
#
# * cart
# The cart to which split items are added (typically Input.cart).
#
# * line_items
# The selected items that are applicable for the campaign.
#
def partition(cart, line_items)
 # Sort the items by price from high to low
 sorted_items = line_items.sort_by{|line_item| line_item.variant.price}.reverse
 # Create an array of items to return
 discounted_items = []
 # Keep counters of items seen and discounted, to avoid having to recalculate on each iteration
 total_items_seen = 0
 discounted_items_seen = 0

 # Loop over all the items and find those to be discounted
 sorted_items.each do |line_item|
  total_items_seen += line_item.quantity
  # After incrementing total_items_seen, see if any items must be discounted
  count = discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
  # If there are none, then skip to the next item
  next if count <= 0

  if count >= line_item.quantity
   # If the full item quantity must be discounted, then add it to the items to return
   # and increment the count of discounted items
   discounted_items.push(line_item)
   discounted_items_seen += line_item.quantity
  else
   # If only part of the item must be discounted, then split the item
   discounted_item = line_item.split(take: count)
   # Insert the newly-created item in the cart, right after the original item
   position = cart.line_items.find_index(line_item)
   cart.line_items.insert(position + 1, discounted_item)
   # Add it to the list of items to return
   discounted_items.push(discounted_item)
   discounted_items_seen += discounted_item.quantity
  end
 end

 # Return the items to be discounted
 discounted_items
end

eligible_items = Input.cart.line_items.select do |line_item|
 product = line_item.variant.product
 !product.gift_card? && ELIGIBLE_PRODUCT_IDS.include?(product.id)
end

discounted_line_items = partition(Input.cart, eligible_items)
discounted_line_items.each do |line_item|
 line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Buy one, get one free!")
end

Output.cart = Input.cart

Ny kunderabatt

Dette skriptet gir en prosentvis rabatt for nye kunder.

DISCOUNT_AMOUNT = 20

if Input.cart.line_items.size > 1 && (Input.cart.customer.nil? || Input.cart.customer.orders_count < 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for first-time customers!")
end

Output.cart = Input.cart

Prosentrabatt på billigste produkt

Dette skriptet gir en prosentvis rabatt på det billigste produktet i handlekurven.

DISCOUNT_AMOUNT = 15

if (Input.cart.line_items.size > 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off!")
end

Output.cart = Input.cart

Nivåbasert prising for kvantumskjøp

Dette skriptet kan tilby en høyere prosentvis rabatt på et produkt etterhvert som kunden legger flere i handlekurven. For eksempel kan en kunde få 5 % rabatt for en handlekurv med 1 til 5 produkter, 10 % rabatt for en handlekurv med 6 til 10 produkter, og så videre.

# Define a list of price tiers.
PRICE_TIERS = [
 # Pricing tiers for Shoes
 {
  product_types: ['Shoes'],
  group_by: :product, # :product or :variant
  tiers: [
   {
    quantity: 10,
    discount_percentage: 10,
    discount_message: '10% off for 10+'
   },
   {
    quantity: 50,
    discount_percentage: 15,
    discount_message: '15% off for 50+'
   }
  ]
 }
]

# In most cases, you don't need to edit below this line.

##
# Tiered pricing campaign.
class TieredPricingCampaign

 def initialize(partitioner, tiers)
  @partitioner = partitioner
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:quantity] }
 end

 def run(cart)
  @partitioner.partition(cart).each do |k, items|
   total_quantity = items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   applicable_tier = find_tier_for_quantity(total_quantity)
   unless applicable_tier.nil?
    apply_tier_discount(items, applicable_tier)
   end
  end
 end

 private

  def find_tier_for_quantity(quantity)
   @tiers.select { |tier| tier[:quantity] <= quantity }.last
  end

  def apply_tier_discount(items, tier)
   discount = get_tier_discount(tier)
   items.each do |item|
    discount.apply(item)
   end
  end

  def get_tier_discount(tier)
   PercentageDiscount.new(tier[:discount_percentage], tier[:discount_message])
  end

end

##
# Select line items by product type.
class ProductTypeSelector

 def initialize(product_types)
  @product_types = Array(product_types).map(&:upcase)
 end

 def match?(line_item)
  @product_types.include?(line_item.variant.product.product_type.upcase)
 end

 def group_key
  @product_types.join(',')
 end

end

##
# Apply a percentage discount to a line item.
class PercentageDiscount

 def initialize(percent, message = '')
  @percent = Decimal.new(percent) / 100.0
  @message = message
 end

 def apply(item)
  line_discount = item.original_line_price * @percent
  new_line_price = item.original_line_price - line_discount
  if new_line_price < item.line_price
   item.change_line_price(new_line_price, message: @message)
  end
 end

end

##
# A pricing tier partition.
class TierPartitioner

 def initialize(selector, group_by)
  @selector = selector
  @group_by = group_by
 end

 def partition(cart)
  # Filter items
  items = cart.line_items.select { |item| @selector.match?(item) }

  # Group items using the appropriate key.
  items.group_by { |item| group_key(item) }
 end

 private

  def group_key(line_item)
   case @group_by
    when :product
     line_item.variant.product.id
    when :variant
     line_item.variant.id
    else
     @selector.group_key
   end
  end

end

##
# Instantiate and run Price Tiers.
PRICE_TIERS.each do |pt|
 TieredPricingCampaign.new(
  TierPartitioner.new(
   ProductTypeSelector.new(pt[:product_types]),
   pt[:group_by]
  ),
  pt[:tiers]
 ).run(Input.cart)
end

##
# Export changes.
Output.cart = Input.cart

Rabattnivåer basert på kjøpsgrenser

Dette skriptet gir økende rabatter basert på en økende totalverdien av handlekurven. For eksempel vil en kunde få 5 % rabatt på en bestilling over 50 dollar, 10 % rabatt på en bestilling over 100 dollar, og så videre.

# Define spending thresholds, from lowest spend to highest cart value.
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  spend: 3000, # spend amount (in cents)
  discount: 10 # percentage discount
 },
 {
  spend: 5000,
  discount: 15
 },
 {
  spend: 10000,
  discount: 20
 }
]

# Find any applicable spending threshold.
eligible_threshold = nil
SPENDING_THRESHOLDS.each do |threshold|
 if Input.cart.subtotal_price_was.cents >= threshold[:spend]
  eligible_threshold = threshold
 end
end

# Apply threshold.
if !eligible_threshold.nil?
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (eligible_threshold[:discount] / 100.0)), message: "#{eligible_threshold[:discount]}% off for purchases over $#{eligible_threshold[:spend] / 100}!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Gratis gave med kjøp

Dette skriptet gir en gratis gave med et kjøp. Du kan definere hvro mange produkter som må være inkludert i kjøpet for at kunden skal motta en gratis gave.

# Define the ID of the free product.
FREE_GIFT_PRODUCT_ID = 9307791812

# Check that we have at least two items in the cart (so that there's a "purchase").
if Input.cart.line_items.size > 1
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  # If the free gift is found, set its price to zero.
  if line_item.variant.product.id == FREE_GIFT_PRODUCT_ID
   if line_item.quantity > 1
    line_item = line_item.split(take: 1)
    Input.cart.line_items << line_item
   end
   line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Free gift with purchase!")
  end
 end
end

# Export the cart.
Output.cart = Input.cart

Gratis standardfrakt for en spesifikk kundegruppe

Dette skriptet gir gratis frakt til en spesifisert kundegruppe. For eksempel kan du tagge visse kunder med VIP, og deretter tilby gratis frakt til disse kundene.

# Define a list of shipping service names that are eligible for free shipping for VIPs.
ELIGIBLE_SERVICES = ['Standard Ground Shipping']

# Define the tag that identifies VIP customers.
VIP_CUSTOMER_TAG = 'VIP'

# If the customer is a VIP, give them free shipping on the defined services.
if !Input.cart.customer.nil? and Input.cart.customer.tags.include?(VIP_CUSTOMER_TAG)
 Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
  if ELIGIBLE_SERVICES.include?(shipping_rate.name)
   shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price, message: "Free shipping for VIP customers!")
  end
 end
end

# Export the rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Henting i butikk hvis kunden befinner seg i nærheten av et bestemt utsalgssted

Dette skriptet lar kunden hente bestillingen sin i butikken hvis postnummeret deres stemmer overens med listen som er satt i skriptet.

# Define the name of the pick up shipping rate - this should be added manually in the Shopify Admin.
PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME = 'Pick Up In-Store'

# Define a list of postcode prefixes that are allowed to pick up from the store.
PICKUP_POSTCODE_PREFIXES = [
 '100', '101', '102'
]

# Output filtered shipping rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 (shipping_rate.name == PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME) && !PICKUP_POSTCODE_PREFIXES.any? { |prefix| Input.cart.shipping_address.zip.start_with?(prefix) }
end

Prosentrabatt på neste bestilling hvis kunden aksepterer markedsføring

Dette skriptet gir kunden en prosentrabatt på neste bestilling hvis de har akseptert markedsføring når de gjorde sin første bestilling.

# Define the discount for eligible customers.
DISCOUNT_AMOUNT = 10

# Checks to see if this is a customer's second order, and that they opted into marketing when they placed their first order.
if (!Input.cart.customer.nil? && Input.cart.customer.orders_count == 1 && Input.cart.customer.accepts_marketing?)
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for subscribing to our newsletter!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Autovalg av standard-betalingsmåter

Dette skriptet velger automatisk en spesifisert betalingsmåte i kassen.

# Define the preferred order of gateways.
PREFERRED_GATEWAY_ORDER = ['Invoice', 'Shopify Payments']

# Sort gateways.
Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.sort_by do |payment_gateway|
 PREFERRED_GATEWAY_ORDER.index(payment_gateway.name) || 999
end

Andre eksempler

Andre eksempler på skript:

Les mer

Finn ut mer om:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis