Komponentene i et kundesegment

Kundesegmenter består av et eller flere filtre. Et filter er satt sammen av komponentene filternavn, en operatør og en verdi.

The components of a customer segment with one filter

Komponentene i et kundesegmentfilter.
Komponent Komponentnavn
1 filternavn
2 operatør
3 verdi

Du kan bruke mer enn ett filter i et kundesegment. I dette tilfellet kan du bruke tilkoblinger mellom hvert filter. Et kundesegment som bruker flere filtre er bygget på følgende måte:

A customer segment with two filters joined by the AND connector

Finn ut mer om de spesifikke filterne som brukes for å bygge kundesegmenter.

Filternavn

Et filternavn er et kriterie som brukes til å velge kunder til et kundesegment. Hvis du for eksempel ønsker å velge alle kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, bruker du filternavnet email_subscription_status.

Operatører

En operatør brukes til å definere relasjonen mellom filternavnet og verdien. Hvis du for eksempel ønsker å opprette et kundesegment som har lagt inn fem eller flere bestillinger, bruker du operatøren >= for å indikere større enn eller lik. I dette tilfellet legger du til verdien 5, altså >=5.

Følgende er eksempler på andre operatører:

 • Mellom: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Er lik: =
 • Er ikke lik: !=
 • Større enn: >
 • Mindre enn: <
 • Mindre enn eller lik: <=
 • Inneholder denne nøyaktige verdien: CONTAINS
 • Inneholder ikke denne nøyaktige verdien: NOT CONTAINS

Operatørene som er tilgjengelig for et filternavn avhenger av hvilket filternavn du bruker. Finn ut mer om hvilke operatører som er tilgjengelig for hvert av filternavnene.

Verdier

En verdi er en kundekarakteristikk som brukes for å inkludere eller ekskludere kunden fra et kundesegment. Verdien brukes i kombinasjon med filternavnet og operatøren. Hvis du for eksempel vil velge kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, bruker du verdien 'SUBSCRIBED'. Kunder som ikke abonnerer på e-postmarkedsføring ekskluderes fra kundesegmentet.

Kontakter

Hvis du bruker flere filtre kan du kombinere dem ved å bruke tilkoblingene AND og OR. Tilkoblinger bidrar til å gjøre fokuset for kundesegmentet så bredt eller smalt som du ønsker.

 • Tilkoblingen AND smalner fokuset for kundesegmentet fordi en kunde må oppfylle alle kriterier for å bli inkludert.
 • Tilkoblingen OR bredder ut fokuset for kundesegmentet fordi en kunde kan oppfylle et hvilket som helst kriterie for å bli inkludert, og ikke trenger å oppfylle alle kriteriene.

Bruke AND-tilkoblingen

For å opprette et kundesegment som bare inneholder e-postabonnenter som har lagt inn fem eller flere bestillinger, kan du bruke AND-tilkoblingen for å kombinere de to filterne.

Konseptuelt sett er dette kundesegmentet følgende:

Kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring og kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger.

I redigeringsprogrammet er kundesegmentet følgende:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders >= 5

Kundesegmentet inneholder bare e-postabonnenter som har lagt inn fem eller flere bestillinger. Kundesegmentet inkluderer ikke følgende:

 • Kunder som ikke abonnerer på e-postmarkedsføring.
 • Kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, men som har lagt inn færre enn fem bestillinger.

Bruke OR-tilkoblingen

For å opprette et kundesegment som inneholder e-postabonnenter eller kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger, kan du bruke OR-tilkoblingen for å kombinere de to filterne.

Konseptuelt er dette kundesegmentet følgende:

Kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring eller kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger.

I redigeringsprogrammet er kundesegmentet følgende:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders >= 5

Kundesegmentet inneholder følgende:

 • Alle e-postabonnenter, enten de har lagt inn fem eller flere bestillinger eller ikke.
 • Alle kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger, enten de er e-postabonnenter eller ikke.

Bruke både AND- og OR-tilkoblinger

Du kan kombinere flere filtre med både AND- og OR-tilkoblinger. Beste praksis er å gruppere filtre med klammeparenteser.

Hvis du ikke bruker klammeparenteser, vil filtre som er kombinert med AND brukes før filterne som er kombinert med OR.

Kundesegmenter med klammeparenteser

Hvis du vil begrense kundesegmentet til e-postabonnenter som enten har brukt mer enn 100 USD eller som har lagt inn fem eller flere bestillinger, kan du bruke klammeparenteser for å bygge følgende kundesegment:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I dette tilfellet brukes OR-tilkoblingen før AND-tilkoblingen. Som et resultat inkluderer kundesegmentet begge av de følgende:

 • e-postabonnentene dine som har brukt mer enn 100 USD
 • e-postabonnenter som har lagt inn fem eller flere bestillinger

Kundesegmenter uten klammer

Følgende kundesegment bruker ikke klammeparenteser:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I dette tilfellet brukes AND-tilkoblingen før OR-tilkoblingen. Som et resultat av dette inneholder kundesegmentet alle de følgende:

 • e-postabonnentene dine
 • kundene som har brukt mer enn 100 USD
 • kundene som har lagt inn fem eller flere bestillinger

Test forståelsen din av filterkomponenter for kundesegmenter

Bruk følgende eksempel for å bygge ditt eget kundesegment på Kunder-siden i Shopify-administrator:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Finn ut mer om å opprette kundesegmenter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis