Malvariabler for Flow

Legg til malvariabler til hendelser for å legge til opplysninger om kunden, bestillingen eller produktet som er involvert i arbeidsflyten din.

Malvariabler er plassholdere som erstattes med verdier når en arbeidsflyt kjører. Disse variablene beskriver særtrekkene til kundene, bestillingene og produktene som er involvert i arbeidsflytene dine. For eksempel er det malvariabler for bestillingsnummeret, bestillingsprisen, kundenavnet og så videre.

Navnet på de fleste malvariabler beskriver seg selv. For eksempel er malvariabelen som viser navnet på produktet {{ product.title }}. Når meldingen blir sendt, erstattes denne variabelen med navnet på det bestilte produktet: Large Coffee Mug.

Legge til malvariabler i handlinger

Du kan legge til malvariabler i alle tekstfelter som inneholder koblingen Legg til malvariabel. Klikk på koblingen Legg til malvariabel under det aktuelle feltet, og velg deretter en variabel fra listen.

Malvariablene i Legg til malvariabel-listen er filtrert, så du vil bare se variablene som gjelder for utløseren du har valgt. Etter at du har valgt en variabel fra listen, vil den formateres riktig og legges til i tekstboksen for deg.

Malvariabler

Variabler som gjelder for Kunde opprettet-handlingen:

 • Kunde-variabler
 • Butikk-variabler

Variabler som gjelder for Lagerbeholdning endret og Produkt registrert-handlingene:

 • Produkt-variabler
 • Butikk-variabler

Variabler som gjelder for Bestilling betalt og Bestillingsrisiko analysert-handlingene:

 • Bestilling-variabler
 • Butikk-variabler

Variabler som gjelder for Bestilling oppfylt-handlingen:

 • Oppfyllelses-handlinger
 • Bestilling-variabler
 • Butikk-variabler

Variabler som gjelder for Refunder bestilling-handlingen:

 • Bestilling-variabler
 • Refusjon-variabler
 • Butikk-variabler

Kundevariabler

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som er knyttet til kunder:

Malvariabler og beskrivelsene deres.
Variabelnavn Beskrivelse
customer.acceptsMarketing Hvorvidt kunden har akseptert å motta markedsføring.
customer.averageOrderAmountV2.amount Gjennomsnittlig sum kunden har betalt per bestilling.
customer.canDelete Hvorvidt forhandleren kan slette kunden fra butikken.
customer.createdAt Dato og tid for når kunden ble lagt til i butikken.
customer.displayName Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Hvorvidt kunden har et notat knyttet til seg.
customer.hasTimelineComment Hvorvidt forhandleren har lagt til tidslinjekommentarer om kunden på kundesiden.
customer.id Global unik identifikator
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Tiden siden kunden først ble lagt til i butikken.
customer.note Notat om kunden som er skrevet av forhandleren
customer.ordersCount Totalt antall bestillinger kunden har lagt inn i butikken.
customer.phone
customer.state Stat eller provins der kunden bor.
customer.taxExempt Hvorvidt kunden er fritatt fra å bli belastet avgifter på bestillingene sine.
customer.totalSpent Det samlede beløpet kunden har brukt på bestillinger til sammen
customer.UpdatedAt Dato og tid for når kunden sist ble oppdatert.
customer.verifiedEmail Hvorvidt e-postadressen er riktig formatert.
customer.defaultAddress.address1 Adresselinje 1 (Gateadresse/Postboks/Firmanavn)
customer.defaultAddress.address2 Adresselinje 2 (Leilighet/Oppgang/Bygning).
customer.defaultAddress.city Poststed/By/Distrikt/Landsby.
customer.defaultAddress.company Firma/Organisasjon/Myndighet.
customer.defaultAddress.country Stat/Fylke/Provins/Region.
customer.defaultAddress.countryCode Landskode på to bokstaver.
customer.defaultAddress.firstName Fornavnet til kunden.
customer.defaultAddress.formattedArea Kommaseparert liste over by, provins og land.
customer.defaultAddress.lastName Etternavnet til kunden.
customer.defaultAddress.latitude Breddegradskoordinat for kundeadressen.
customer.defaultAddress.longitude Lengdegradskoordinat for kundeadressen.
customer.defaultAddress.name Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
customer.defaultAddress.phone Kundens unike telefonnummer.
customer.defaultAddress.province Stat/Fylke/Provins/Region.
customer.defaultAddress.provinceCode Provins- eller statskode på to bokstaver.
customer.defaultAddress.zip Postnummer
customer.image.altText Et ord eller en setning som beskriver innholdet i et bilde.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Hvorvidt fakturaadressen stemmer med leveringsadressen.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Hvorvidt kunden har akseptert å motta markedsføring.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Hvorvidt bestillingen kan merkes manuelt som betalt.
customer.lastOrder.cancelReason Grunnen til at bestillingen ble kansellert.
customer.lastOrder.capturable Hvorvidt betaling for bestillingen kan innhentes.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Rabattbeløpet på bestillingsnivå (inkluderer ikke eventuelle rabatter på enkeltprodukter).
customer.lastOrder.clientIp IP-adressen til kunden som er knyttet til denne bestillingen.
customer.lastOrder.closed Hvorvidt bestillingen er ferdigstilt.
customer.lastOrder.confirmed Hvorvidt lagerbeholdning er reservert for bestillingen.
customer.lastOrder.currencyCode Valutaen til butikken på tidspunktet for bestillingen.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Rabattkode oppgitt av kunden.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Finansiell status for bestillingen som kan vises til forhandleren.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Leveringsstatus for bestillingen som kan vises til forhandleren.
customer.lastOrder.email E-postadressen som er oppgitt av kunden.
customer.lastOrder.fulfillable Hvorvidt det er noen produkter som kan oppfylles.
customer.lastOrder.fullyPaid Hvorvidt bestillingen er betalt i sin helhet.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Hvorvidt forhandleren har lagt til tidslinjekommentarer i bestillingen.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Unik identifikator for bestillingen som vises i bestillingen.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetaling for bestillingen, basert på mottatt totalsum - refundert totalsum.
customer.lastOrder.note Innholdet i notatet som er knyttet til bestillingen.
customer.lastOrder.phone Telefonnummeret som er oppgitt av kunden
customer.lastOrder.referralCode Henvisningskoden fra koblingen som kunden klikket på for å besøke butikken din.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Nettsiden som sendte kunden til nettbutikken din.
customer.lastOrder.refundable Hvorvidt bestillingen kan refunderes.
customer.lastOrder.requiresShipping Hvorvidt noen ordrelinje i bestillingen krever fysisk levering.
customer.lastOrder.riskLevel Bestillingens svindelrisiko.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Delsum av ordrelinjene og deres rabatter (inneholder ikke fraktkostnader, fraktrabatter og rabatter på bestillingsnivå).
customer.lastOrder.taxesIncluded Hvorvidt avgifter er inkludert i bestillingens delsum.
customer.lastOrder.test Hvorvidt bestillingen er en test.
customer.lastOrder.totalCapturable Summen som er autorisert for bestillingen, som ikke er innhentet eller delvis innhentet.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Totalsummen som er rabattert i bestillingen (inkluderer rabatter på bestillingsnivå og ordrelinjenivå).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Totalsum for bestillingen (inkludert avgifter og rabatter).
customer.lastOrder.totalReceived Totalsum mottatt fra kunden for bestillingen.
customer.lastOrder.totalRefunded Totalsum refundert for bestillingen.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Totalsum belastet for å sende bestillingen.
customer.lastOrder.totalTax Totalsum for alle avgifter belastet på bestillingen.
customer.lastOrder.totalWeight Totalvekt (i gram) på bestillingen.
customer.lastOrder.unpaid Hvorvidt ingen betalinger er utført for bestillingen.

Oppfyllelses-handlinger

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som er knyttet til kunder:

Beskrivelser av malvariabler som er knyttet til oppfyllelse.
Variabelnavn Beskrivelse
fulfillment.displayStatus Menneskelig lesbar visningsstatus for denne oppfyllelsen.
fulfillment.id Global unik identifikator
fulfillment.name Menneskelig lesbar referanseidentifikator for denne oppfyllelsen.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Menneskelig lesbar unik identifikator for denne oppfyllelsestjenesten.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Bestillingsvariabler

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som er knyttet til bestillinger:

Beskrivelser av malvariabler som er knyttet til bestillinger.
Variabelnavn Beskrivelse
order.billingAddressMatchesShippingAddress Hvorvidt fakturaadressen stemmer med leveringsadressen.
order.buyerAcceptsMarketing Hvorvidt kunden har akseptert å motta markedsføring.
order.canMarkAsPaid Hvorvidt bestillingen kan merkes manuelt som betalt.
order.cancelReason Grunnen til at bestillingen ble kansellert.
order.cancelledAt Dato og tid for når bestillingen ble kansellert.
order.capturable Hvorvidt betaling for bestillingen kan innhentes.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Rabattbeløpet på bestillingsnivå (inkluderer ikke eventuelle rabatter på enkeltprodukter).
order.clientIp IP-adressen til kunden som er knyttet til denne bestillingen.
order.closed Hvorvidt bestillingen er ferdigstilt.
order.closedAt Dato og tid for når bestillingen ble kansellert.
order.confirmed Hvorvidt lagerbeholdning er reservert for bestillingen.
order.createdAt Dato og klokkeslett da bestillingen ble opprettet.
order.currencyCode Valutaen til butikken på tidspunktet for bestillingen.
order.customerLocale
order.discountCode Rabattkode oppgitt av kunden.
order.displayFinancialStatus Finansiell status for bestillingen som kan vises til forhandleren.
order.displayFulfillmentStatus Leveringsstatus for bestillingen som kan vises til forhandleren.
order.email E-postadressen som er oppgitt av kunden.
order.fulfillable Hvorvidt det er noen produkter som kan oppfylles.
order.fullyPaid Hvorvidt bestillingen er betalt i sin helhet.
order.hasTimelineComment Hvorvidt forhandleren har lagt til tidslinjekommentarer i bestillingen.
order.id Global unik identifikator
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems En matrise med bestillingens varelinjer.
order.name Unik identifikator for bestillingen som vises i bestillingen.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetaling for bestillingen, basert på mottatt totalsum - refundert totalsum.
order.note Innholdet i notatet som er knyttet til bestillingen.
order.phone Telefonnummeret som er oppgitt av kunden
order.presentmentCurrencyCode Betalingsvalutaen til kunden i denne bestillingen.
order.processedAt Dato og tid for når bestillingen ble behandlet.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Henvisningskoden fra koblingen som kunden klikket på for å besøke butikken din.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Nettsiden som sendte kunden til nettbutikken din.
order.refundable Hvorvidt bestillingen kan refunderes.
order.requiresShipping Hvorvidt noen ordrelinje i bestillingen krever fysisk levering.
order.riskLevel Bestillingens svindelrisiko.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Delsum av ordrelinjene og deres rabatter (inneholder ikke fraktkostnader, fraktrabatter og rabatter på bestillingsnivå).
order.taxesIncluded Hvorvidt avgifter er inkludert i bestillingens delsum.
order.test Hvorvidt bestillingen er en test.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Summen som er autorisert for bestillingen, som ikke er innhentet eller delvis innhentet.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Totalsummen som er rabattert i bestillingen (inkluderer rabatter på bestillingsnivå og ordrelinjenivå).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Totalsum for bestillingen (inkludert avgifter og rabatter).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Totalsum mottatt fra kunden for bestillingen.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Totalsum refundert for bestillingen.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Totalsum belastet for å sende bestillingen.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Totalsum for alle avgifter belastet på bestillingen.
order.totalWeight Totalvekt (i gram) på bestillingen.
order.unpaid Hvorvidt ingen betalinger er utført for bestillingen.
order.UpdatedAt Dato og tid for når bestillingen sist ble modifisert.
order.billingAddress.address1 Adresselinje 1 (Gateadresse/Postboks/Firmanavn)
order.billingAddress.address2 Adresselinje 2 (Leilighet/Oppgang/Bygning).
order.billingAddress.city Poststed/By/Distrikt/Landsby.
order.billingAddress.company Firma/Organisasjon/Myndighet.
order.billingAddress.country Stat/Fylke/Provins/Region.
order.billingAddress.countryCodeV2 Landskode på to bokstaver.
order.billingAddress.firstName Fornavnet til kunden.
order.billingAddress.formattedArea Kommaseparert liste over by, provins og land.
order.billingAddress.lastName Etternavnet til kunden.
order.billingAddress.latitude Breddegradskoordinat for kundeadressen.
order.billingAddress.longitude Lengdegradskoordinat for kundeadressen.
order.billingAddress.name Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
order.billingAddress.phone Kundens unike telefonnummer.
order.billingAddress.province Stat/Fylke/Provins/Region.
order.billingAddress.provinceCode Provins- eller statskode på to bokstaver.
order.billingAddress.zip Postnummer
order.publication.name Navn på publikasjonen.
order.publication.supportsFuturePublishing Hvorvidt denne publikasjonen støtter fremtidig publisering eller ikke.
order.customer.acceptsMarketing Hvorvidt kunden har akseptert å motta markedsføring.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Gjennomsnittlig sum kunden har betalt per bestilling.
order.customer.canDelete Hvorvidt forhandleren kan slette kunden fra butikken.
order.customer.displayName Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Hvorvidt kunden har et notat knyttet til seg.
order.customer.hasTimelineComment Hvorvidt forhandleren har lagt til tidslinjekommentarer om kunden på kundesiden.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Tiden siden kunden først ble lagt til i butikken.
order.customer.note Notat om kunden som er skrevet av forhandleren
order.customer.ordersCount Totalt antall bestillinger kunden har lagt inn i butikken.
order.customer.phone
order.customer.state Stat eller provins der kunden bor.
order.customer.taxExempt Hvorvidt kunden er fritatt fra å bli belastet avgifter på bestillingene sine.
order.customer.totalSpent Det samlede beløpet kunden har brukt på bestillinger til sammen
order.customer.verifiedEmail Hvorvidt e-postadressen er riktig formatert.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 Adresselinje 1 (Gateadresse/Postboks/Firmanavn)
order.displayAddress.address2 Adresselinje 2 (Leilighet/Oppgang/Bygning).
order.displayAddress.city Poststed/By/Distrikt/Landsby.
order.displayAddress.company Firma/Organisasjon/Myndighet.
order.displayAddress.country Stat/Fylke/Provins/Region.
order.displayAddress.countryCodeV2 Landskode på to bokstaver.
order.displayAddress.firstName Fornavnet til kunden.
order.displayAddress.formattedArea Kommaseparert liste over by, provins og land.
order.displayAddress.lastName Etternavnet til kunden.
order.displayAddress.latitude Breddegradskoordinat for kundeadressen.
order.displayAddress.longitude Lengdegradskoordinat for kundeadressen.
order.displayAddress.name Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
order.displayAddress.phone Kundens unike telefonnummer.
order.displayAddress.province Stat/Fylke/Provins/Region.
order.displayAddress.provinceCode Provins- eller statskode på to bokstaver.
order.displayAddress.zip Postnummer
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Indikerer hvorvidt et utsalgssted er aktivt eller ikke.
order.physicalLocation.name Refererer til utsalgsstedet, ikke til en oppfyllingslokalisasjon.
order.physicalLocation.shipsInventory Indikerer hvorvidt dette utsalgsstedet sender varer eller ikke.
order.shippingAddress.address1 Adresselinje 1 (Gateadresse/Postboks/Firmanavn)
order.shippingAddress.address2 Adresselinje 2 (Leilighet/Oppgang/Bygning).
order.shippingAddress.city Poststed/By/Distrikt/Landsby.
order.shippingAddress.company Firma/Organisasjon/Myndighet.
order.shippingAddress.country Stat/Fylke/Provins/Region.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Landskode på to bokstaver.
order.shippingAddress.firstName Fornavnet til kunden.
order.shippingAddress.formattedArea Kommaseparert liste over by, provins og land.
order.shippingAddress.lastName Etternavnet til kunden.
order.shippingAddress.latitude Breddegradskoordinat for kundeadressen.
order.shippingAddress.longitude Lengdegradskoordinat for kundeadressen.
order.shippingAddress.name Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
order.shippingAddress.phone Kundens unike telefonnummer.
order.shippingAddress.province Stat/Fylke/Provins/Region.
order.shippingAddress.provinceCode Provins- eller statskode på to bokstaver.
order.shippingAddress.zip Postnummer
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Produkt-variabler

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som er knyttet til refusjoner:

Beskrivelser av malvariabler som er knyttet til produkter.
Variabelnavn Beskrivelse
product.availablePublicationCount Antall kanaler et produkt er publisert til uten tilbakemeldingsfeil.
product.createdAt Dato og klokkeslett da bestillingen ble opprettet.
product.defaultCursor En standardmarkør for bruk i paginering.
product.description Strippet beskrivelse av produktet, enkeltlinje med HTML-tagger fjernet.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Hvorvidt produktet kun har én enkelt variant med standardalternativer og verdi.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Global unik identifikator
product.isGiftCard
product.publishedAt Dato og tid for når produktet ble publisert i nettbutikken.
product.productType
product.publicationCount Antall kanaler et produkt er publisert i.
product.publishedOnCurrentChannel Sjekk for å se om produktet er publisert i kanalen til appen som gjør kallet.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Dato og tid for når bestillingen sist ble modifisert.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description SEO-beskrivelse.
product.seo.title SEO-tittel.
product_variant.availableForSale Indikerer om produktvarianten er tilgjengelig for salg.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor En standardmarkør for bruk i paginering.
product_variant.displayName Visningsnavnet til varianten, basert på produkttittel + variantens tittel.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Global unik identifikator
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Total salgbart antall av varianten
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Menneskelig lesbar unik identifikator for denne oppfyllelsestjenesten.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Et ord eller en setning som beskriver innholdet i et bilde.
product_variant.product.availablePublicationCount Antall kanaler et produkt er publisert til uten tilbakemeldingsfeil.
product_variant.product.defaultCursor En standardmarkør for bruk i paginering.
product_variant.product.description Strippet beskrivelse av produktet, enkeltlinje med HTML-tagger fjernet.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Hvorvidt produktet kun har én enkelt variant med standardalternativer og verdi.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Antall kanaler et produkt er publisert i.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Sjekk for å se om produktet er publisert i kanalen til appen som gjør kallet.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Refusjonsvariabler

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som er knyttet til refusjoner:

Beskrivelser av malvariabler som er knyttet til refusjoner.
Variabelnavn Beskrivelse
refund.id Global unik identifikator
refund.note
refund.staffMember.active Hvorvidt personalet er aktivt eller ikke.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Hvorvidt brukeren er en eier eller ikke.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Butikkvariabler

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som er knyttet til butikker:

Beskrivelse av malvariabler som er knyttet til butikker.
Variabelnavn Beskrivelse
shop.channelCount Fremhever antall kanaler.
shop.checkoutApiSupported Spesifiserer hvrovidt butikken støtter utsjekkinger via Checkout API.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Spesifiserer hvorvidt avgifter belastes for frakt eller ikke.
shop.taxesIncluded Innstilling for hvorvidt gjeldende avgifter inkluderes i produktprisene.
shop.taxesIncluded
shop.billingAddress.address1 Adresselinje 1 (Gateadresse/Postboks/Firmanavn)
shop.billingAddress.address2 Adresselinje 2 (Leilighet/Oppgang/Bygning).
shop.billingAddress.city Poststed/By/Distrikt/Landsby.
shop.billingAddress.company Firma/Organisasjon/Myndighet.
shop.billingAddress.country Stat/Fylke/Provins/Region.
shop.billingAddress.countryCode Landskode på to bokstaver.
shop.billingAddress.firstName Fornavnet til kunden.
shop.billingAddress.formattedArea Kommaseparert liste over by, provins og land.
shop.billingAddress.lastName Etternavnet til kunden.
shop.billingAddress.latitude Breddegradskoordinat for kundeadressen.
shop.billingAddress.longitude Lengdegradskoordinat for kundeadressen.
shop.billingAddress.name Fullt navn på kunden, basert på fornavn + etternavn.
shop.billingAddress.phone Kundens unike telefonnummer.
shop.billingAddress.province Stat/Fylke/Provins/Region.
shop.billingAddress.provinceCode Provins- eller statskode på to bokstaver.
shop.billingAddress.zip Postnummer
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Hvorvidt «Resten av verden» er definert i noen fraktsoner.
shop.features.branding Merking av butikken.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Viser harmoniserte systemkoder på produktene. Brukes av tollvesenet ved frakt på tvers av landegrenser.
shop.features.liveView Hvorvidt sanntidsvisningen skal vises. Sanntidsvisning er skjult for forhandlere som er i prøveperioden, eller ikke har en butikkfront.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Hvorvidt beregninger skal vises. Beregninger skjules for nye forhandlere frem til de blir meningsfylte.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Vertsnavnet til domenet (f.eks. eksempel.com ).
shop.primaryDomain.sslEnabled Hvorvidt SSL er aktivert eller ikke.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Maksimalt antall produktalternativer som er tillatt.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Maksimalt antall varianter som er tillatt.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Hvorvidt butikken har nådd grensen for antall URL-omadresseringer den kan opprette for ressurser.

Malvariabler for order.lineItems

Hvis du har erfaring med Shopify Liquid, kan det være du ønsker å bruke avanserte funksjoner som Liquid-tagger i arbeidsflytene dine. Du kan for eksempel bruke en for loop-tagg for å liste opp detaljer om enkeltprodukter, slik som navnet på hvert produkt samt SKU og pris. For å gjøre dette kan du bruke objektet order.lineItems, som er litt forskjellig fra line_item-objektet som er beskrivet i dokumentasjonen for Shopify Liquid.

Se eksempler på meldinger som bruker order.lineItems.

Den følgende tabellen beskriver malvariablene som støttes for order.lineItems-objektet i Flow:

Beskrivelser av malvariablene som støttes for orders.lineItem-objekter.
Malvariabler Datatype Beskrivelse
canRestock Boolsk Hvorvidt produktet som bestilles kan lagerføres igjen hvis det returneres eller om bestillingen kanselleres.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Penger Sum for rabatten som er lagt til enkeltproduktet.
discountedUnitPrice Penger Enhetsprisen til produktvarianten etter at rabatten per enhet er lagt til.
fulfillableQuantity Heltall Antall produktvarianter som fortsatt må sluttføres. Denne verdien er basert på _quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilledantall.
fulfillmentStatus Streng Hvor langt en bestilling har kommet i form av antall sluttførte produkter. Gyldige verdier: fulfilled, null eller partial.
navn Streng Navn på det bestilte produktet.
nonFulfillableQuantity Heltall Antall enkeltprodukter som ikke kan sluttføres.
originalTotal Penger Totalpris (uten rabatter) for enkeltproduktet, basert på den opprinnelige enhetsprisen til varianten ganget med antallet som er bestilt.
originalUnitPriceSet PengePung Variantpris uten rabatter tillagt.
antall Nummer Antall bestilte variantprodukter.
refundableQuantity Heltall Antall elementer i ordrelinjen som kan refunderes.
requiresShipping Boolsk Hvorvidt fysisk frakt er nødvendig for varianten.
sku Streng Variantens SKU-nummer.
skattepliktig Boolsk Hvorvidt varianten er avgiftspliktig.
tittel Streng Tittelen til produktet eller varianten (dette feltet gjelder kun tilpassede ordrelinjeelementer).
totalDiscount Penger Totalsum rabattert i bestillingen. Inkluderer rabatter på ordrelinje- og bestillingsnivå.
unfulfilledDiscountedTotal Penger
unfulfilledOriginalTotal Penger
unfulfilledQuantity Heltall
variantTitle Streng Navn på varianten.
vendor Streng Navn på leverandøren som har laget varianten.

Avansert funksjon

Hvis du er en utvikler som har erfaring med å skrive Shopify Liquid-kode, kan du også bruke Liquid til å skrive malvariablene dine. For å finne ut mer, se Liquid-støtte i Flow.

Eksempler

Se eksempler på meldinger og notater som bruker malvariabler.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis