Konfigurowanie pracowników sprzedaży dla B2B

Pracownicy sprzedaży skalują możliwości generowania przychodów wraz z rozwojem firmy. Na przykład, przedstawiciele sprzedaży mogą być dedykowanymi agentami, których Twoja firma zatrudnia w celu promowania Twojej marki wśród innych firm. Mogą to być również niezależni kontraktorzy zatrudnieni przez firmę zewnętrzną, którzy reprezentują Twoją markę wraz z wieloma innymi.

Jeśli zatrudniasz pracowników sprzedaży w swojej firmie, możesz dostosować uprawnienia pracowników dla różnych typów profili pracowników sprzedaży. Możesz przypisać każdemu pracownikowi zestaw uprawnień, które ograniczą ich dostęp do przypisanych do nich dokumentów firmy.

Konfigurowanie pracowników sprzedaży

Uprawnienia pracowników można definiować dla pracowników sprzedaży każdego typu. Dwa najpopularniejsze typy pracowników sprzedaży to menedżerowie sprzedaży i przedstawiciele handlowi:

 • Menedżerowie sprzedaży: Pracownicy decydujący, którzy przedstawiciele handlowi mają zostać przypisani do danej lokalizacji firmy. Takim pracownikiem może być administrator sklepu.
 • Przedstawiciele handlowi: Pracownicy posiadający dostęp tylko do lokalizacji i dokumentów firmy, do których są przypisani. Przedstawicielom sprzedaży możesz również przyznać uprawnienia do edycji lub tworzenia firm i lokalizacji firm.

Możesz określić poziom uprawnień każdego pracownika sprzedaży, korzystając z kombinacji uprawnień w ustawieniach organizacji, w tym uprawnień Firmy. Wykonanie poniższych kroków zapewnia zalecane uprawnienia dla każdej roli, ale możesz też dodawać uprawnienia na podstawie czynności, jakie Twoi pracownicy sprzedaży powinni być w stanie wykonać.

Rozważ przypisanie pracownikom sprzedaży uprawnień Klienci, Zamówienia i Wersje robocze zamówień. Unikaj jednak przypisywania pracownikom sprzedaży uprawnień Analizy, Marketing lub Strona główna, ponieważ te strony mogą zawierać dane sprzedaży, które nie są filtrowane według firmy, nawet jeśli opcja Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy jest aktywna.

Skonfiguruj uprawnienia menedżera sprzedaży

Menedżerowie sprzedaży to pracownicy decydujący, którzy pracownicy sprzedaży mają zostać przypisani do danej lokalizacji firmy. W lokalizacji firmy menedżerowie sprzedaży mogą wyświetlać sekcję Przypisani pracownicy dla dowolnej lokalizacji firmy i zarządzać tą sekcją.

Kroki:

 1. Zaloguj się do dowolnego sklepu w organizacji Plus.
 2. Przejdź do opcji: Ustawienia > Użytkownicy.
 3. Kliknij pracownika, którego chcesz ustawić jako menedżera sprzedaży.
 4. W sekcji Sklepy kliknij ... obok sklepu, dla którego ma on być menedżerem sprzedaży, a następnie kliknij opcję Edytuj.
 5. W sekcji Uprawnienia do sklepu kliknij Firmy i przypisz mu co najmniej następujące uprawnienia:

  1. Wyświetl firmy.
  2. Przypisz innych pracowników do lokalizacji firmy.
 6. Opcjonalnie: Możesz również przypisać dodatkowe uprawnienia, takie jak Klienci, Zamówienia, Wersje robocze zamówień lub inne uprawnienia pracowników, które ma mieć menedżer sprzedaży.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

 8. Opcjonalnie: Powtórz te kroki dla wszystkich sklepów w sekcji Sklepy, do których pracownicy mają mieć uprawnienia menedżera sprzedaży.

Skonfiguruj uprawnienia przedstawiciela handlowego

Przedstawiciele handlowi są często odpowiedzialni za określony podzbiór firm i lokalizacji. Możesz ograniczyć ich widoki w panelu administracyjnym, tak aby wyświetlały im się tylko informacje istotne dla lokalizacji firmy, do których są przypisani.

Kroki:

 1. Zaloguj się do dowolnego sklepu w organizacji Plus.
 2. Przejdź do opcji: Ustawienia > Użytkownicy.
 3. Kliknij pracownika, którego chcesz ustawić jako przedstawiciela handlowego.
 4. W sekcji Sklepy kliknij ... obok sklepu, dla którego ma on być przedstawicielem handlowym, a następnie kliknij opcję Edytuj.
 5. W sekcji Uprawnienia do sklepu kliknij Firmy i przypisz mu co najmniej następujące uprawnienia:

  1. Wyświetl firmy.
  2. Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy.
 6. Opcjonalnie: Możesz również przypisać dodatkowe uprawnienia, takie jak Klienci, Zamówienia i Wersje robocze zamówień, aby przedstawiciele handlowi mogli składać zamówienia w imieniu klienta. Możesz również przypisać wszelkie inne uprawnienia pracowników, które ma mieć przedstawiciel handlowy.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

 8. Opcjonalnie: Powtórz te kroki dla wszystkich sklepów w sekcji Sklepy, do których pracownicy mają mieć uprawnienia przedstawiciela handlowego.

Przypisz pracowników sprzedaży do lokalizacji firmy

Menedżerowie sprzedaży — lub pracownicy z uprawnieniem Przypisz innych pracowników do lokalizacji firmy — mogą przypisać innego pracownika do lokalizacji firmy.

Jeśli do uprawnień pracowników sprzedaży zastosowany zostanie warunek Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy, panel administracyjny Shopify ograniczy niektóre treści wyświetlane w widoku pracowników sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify do treści z lokalizacji firmy, do których pracownicy są przypisani. Na przykład na stronach Klienci, Zamówienia, Wersje robocze zamówień i Firmy wyświetlane są tylko informacje oparte na lokalizacji firmy, do których przypisano pracowników. Jednakże wszystkie pozostałe strony w panelu administracyjnym nie są filtrowane według firmy.

Ten sam pracownik sprzedaży może być przypisany do wielu lokalizacji firmy. Do każdej lokalizacji firmy można przypisać do 10 pracowników sprzedaży.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojej organizacji Plus i przejdź do odpowiedniego sklepu.
 2. Przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 3. Kliknij firmę, do której chcesz przypisać jednego lub więcej pracowników sprzedaży.
 4. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, do której chcesz przypisać pracowników sprzedaży.
 5. W sekcji Przypisani pracownicy kliknij ikonę z ołówkiem.
 6. Wybierz pracowników, których chcesz przypisać do lokalizacji firmy. Możesz wybrać wielu pracowników na raz.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Chcesz rozwijać swoją firmę z Shopify Plus?

Skontaktuj się