Importowanie cenników

Po utworzeniu cennika sprzedaży hurtowej możesz zdecydować się na import cen z pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami).

Importowanie cennika jest dobrym rozwiązaniem w przypadku korzystania z systemu zewnętrznego, takiego jak system ERP lub arkusz kalkulacyjny, do tworzenia i opracowywania cenników. Jeśli używasz (lub planujesz używać) kanału sprzedaży hurtowej w celu opracowania cen, nie importuj swoich cenników.

Importowane cenniki obsługują następujące funkcje cenowe:

 • ustawianie cen dla określonych produktów i wariantów;
 • minimalne i maksymalne ilości zamówień, ceny zależne od wolumenu według wariantu i przyrosty ilości

Importowane cenniki mają następujące reguły:

 • Można je zmienić tylko poprzez ponowny import cennika. Gdy ponownie importujesz ceny do istniejącego cennika, wszystkie ceny i warianty produktu wymienione w cenniku są zastępowane nowym importem.
 • Nie można ich konwertować na ręcznie opracowany cennik.
 • Można importować cenniki dla rabatu ilościowego według wariantu, ale nie można uch wykorzystać w przypadku rabatu ilościowego według produktów.

Import cenników

Musisz utworzyć i przesłać plik CSV z listą produktów i wariantów produktów, które chcesz uwzględnić w cenniku wraz z cenami hurtowymi, wg których chcesz je zaoferować.

Zanim zaimportujesz plik CSV, upewnij się, że każdy produkt i wariant produktu, który chcesz zaimportować, ma kod kreskowy lub SKU dla tego produktu w Twoim sklepie Shopify. Proces importu wykorzystuje SKU lub kod kreskowy w celu dopasowania wariantów produktów wymienionych w pliku CSV do produktów i wariantów w sklepie.

Aby importować ceny, utwórz cennik i wybierz opcję Import cennika.

Przykładowe pliki CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowe pliki CSV do wykorzystania jako szablony do tworzenia własnego pliku importu:

Jeśli korzystasz z przykładowego pliku do tworzenia własnych cen, upewnij się, że usuniesz wszystkie przykładowe informacje.

Format plików CSV

Plik CSV musi zawierać następujące informacje:

 • Pierwsza linia musi zawierać nazwy kolumn (nagłówki kolumn), które zostały wybrane do zaimportowania.
 • Każda dodatkowa linia musi zawierać informacje o cenach dla określonego wariantu produktu. Każdy wariant produktu musi istnieć w Shopify i musi zawierać kod kreskowy lub jednostkę magazynową (SKU) powiązaną z takim wariantem.

W poniższej tabeli opisano kolumny, których można użyć w pliku CSV:

Importuj nagłówki kolumn CSV cennika
Kolumna Wymagane Opis
sku Ta kolumna jest wymagana dla wariantów produktu, które nie mają kodów kreskowych. Jeśli wszystkie warianty produktu mają kody kreskowe, nie musisz umieszczać tej kolumny w pliku CSV. Jednostka magazynowa (SKU) powiązana z wariantem produktu. Wartość jednostki SKU musi być zgodna z jednostką SKU wariantu produktu w Shopify. Aby można było dokładnie śledzić zapasy i opracowywać raporty, dodawane SKU powinny być unikalne.
barcode Ta kolumna jest wymagana dla wariantów produktu, które nie mają numerów SKU. Jeśli żaden z wariantów produktu nie ma kodów kreskowych, nie musisz dołączać tej kolumny do pliku CSV. Kod kreskowy powiązany z wariantem produktu. Ta wartość musi być zgodna z kodem kreskowym wariantu produktu w Shopify. Jeśli plik CSV zawiera zarówno jednostki SKU, jak i kody kreskowe dla wariantów produktu, wariant produktu w Twoim sklepie dopasowuje się za pomocą kodu kreskowego.
wholesale_price Wymagane

Cena hurtowa wariantu produktu w cenniku.

Ta wartość przyjmuje liczbę z maksymalnie dwoma miejscami dziesiętnymi. Możesz użyć kropki lub przecinka w zależności od waluty sklepu jako separatora dziesiętnego, aby oddzielić dolary i centy. Aby oddzielić liczby w grupach po trzy, użyj kropki, przecinka lub spacji jako separatora tysięcy. Poniżej przedstawiono przykłady dopuszczalnych wartości: 1 000 000, 1.000.000 i 1,000,000.

Jeśli waluta używa kropki, aby oddzielić miejsce dziesiętne, użyj kropki. Poniżej przedstawiono przykłady dopuszczalnych wartości: 55, 55.1 i 56.20.

Jeśli waluta używa przecinków do oddzielenia miejsca dziesiętnego, użyj przecinka. Poniżej przedstawiono przykłady dopuszczalnych wartości: 75, 57,2 i 75,20.

Poniższe przykłady obowiązują dla trzech tysięcy, stu czterdziestu jeden dolarów i pięćdziesięciu dziewięciu centów: 3 141,59, 3 141,59, 3.141,59.

Jeśli używasz przecinka jako separatora dziesiętnego lub tysięcy, Twoje ceny hurtowe muszą być ujęte w cudzysłów prosty, aby były poprawnie importowane (na przykład "1 000 000" i "1 000 000,52").

Nie formatuj tej liczby za pomocą znaku dolara ($) lub centa (¢).

minimum_units Ta kolumna jest opcjonalna Minimalna liczba sztuk na zamówienie. Ta liczba musi być liczbą całkowitą.
maximum_units Ta kolumna jest opcjonalna Maksymalna liczba jednostek na zamówienie. Ta liczba musi być liczbą całkowitą, która jest większa niż wartość wprowadzona dla minimum_units.
increments Ta kolumna jest opcjonalna Wielokrotność wariantu produktu, której klient hurtowy może użyć podczas zamawiania. Na przykład, jeśli ilość wynosi 12, klient może kupić 12, 24 lub 36 sztuk, ale nie 4 ani 15. Ta wartość musi być liczbą całkowitą. Jeśli ta kolumna nie jest określona, domyślny przyrost wynosi 1.

Ceny zależne od wolumenu według wariantu

Rabat ilościowy według wariantu oferuje różne ceny za sztukę dla wszystkich zamówionych sztuk w zależności od zakupionej ilości. Możesz importować ceny z użyciem progów ilościowych za pomocą pliku CSV, który używa następujących kolumn:

Nagłówki kolumn do importowania cen z progami ilościowymi przy użyciu pliku CSV
Kolumna Wymagane Opis
sku Ta kolumna jest wymagana dla wariantów produktu, które nie mają kodów kreskowych. Jeśli wszystkie warianty produktu mają kody kreskowe, nie musisz umieszczać tej kolumny w pliku CSV. Jednostka magazynowa (SKU) powiązana z wariantem produktu. Wartość jednostki SKU musi być zgodna z jednostką SKU wariantu produktu w Shopify.
barcode Ta kolumna jest wymagana dla wariantów produktu, które nie mają numerów SKU. Jeśli żaden z wariantów produktu nie ma kodów kreskowych, nie musisz dołączać tej kolumny do pliku CSV. Kod kreskowy powiązany z wariantem produktu. Ta wartość musi być zgodna z kodem kreskowym wariantu produktu w Shopify. Jeśli plik CSV zawiera zarówno jednostki SKU, jak i kody kreskowe dla wariantów produktu, wariant produktu w Twoim sklepie dopasowuje się za pomocą kodu kreskowego.
wholesale_price_1 Wymagane

Ta wartość przyjmuje liczbę z maksymalnie dwoma miejscami dziesiętnymi. Możesz użyć kropki lub przecinka w zależności od waluty sklepu jako separatora dziesiętnego, aby oddzielić dolary i centy. Aby oddzielić liczby w grupach po trzy, użyj kropki, przecinka lub spacji jako separatora tysięcy. Poniżej przedstawiono przykłady dopuszczalnych wartości: 1 000 000, 1.000.000 i 1,000,000.

Jeśli waluta używa kropki, aby oddzielić miejsce dziesiętne, użyj kropki. Poniżej przedstawiono przykłady dopuszczalnych wartości: 55, 55.1 i 56.20.

Jeśli waluta używa przecinków do oddzielenia miejsca dziesiętnego, użyj przecinka. Poniżej przedstawiono przykłady dopuszczalnych wartości: 75, 57,2 i 75,20.

Poniższe przykłady obowiązują dla trzech tysięcy, stu czterdziestu jeden dolarów i pięćdziesięciu dziewięciu centów: 3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Jeśli używasz przecinka jako separatora dziesiętnego lub tysięcy, Twoje ceny hurtowe muszą być ujęte w cudzysłów prosty, aby były poprawnie importowane (na przykład "1 000 000" i "1 000 000,52").

Nie formatuj tej liczby za pomocą znaku dolara ($) lub centa (¢).

from_quantity_1 Ta kolumna jest wymagana, jeśli wholesale_price_1 jest określone. Minimalna liczba sztuk wariantu produktu, którą klient hurtowy potrzebuje do zamówienia. Ta wartość musi być liczbą całkowitą.
to_quantity_1 Ta kolumna jest wymagana, jeśli wholesale_price_1 jest określone. Maksymalna liczba sztuk, które klient może kupić w cenie za sztukę wholesale_price_1. Ta ilość jest końcem pierwszego progu podziału wg ilości. Klienci, którzy kupili więcej niż tę liczbę sztuk, zapłacą niższą ceną za sztukę dla wszystkich kupionych sztuk. Ilość ta musi być liczbą całkowitą, która jest co najmniej o 1 większa niż wartość wprowadzona dla from_quantity_1.
wholesale_price_2 Ta kolumna jest opcjonalna Cena za sztukę wariantu produktu, którą klienci hurtowi płacą, gdy ich ilość zamówienia wynosi od from_quantity_2 do to_quantity_2. Ta cena musi być mniejsza niż wartość wholesale_price_1 i musi być liczbą z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku. Przykładem może być: 55, 55.1 i 55.10.
from_quantity_2 Ta kolumna jest wymagana, jeśli wholesale_price_2 jest określone. Minimalna liczba sztuk, którą klient musi kupić, aby zapłacić cenę za sztukę wynoszącą wholesale_price_2. Ilość ta musi być liczbą, która wynosi o 1 więcej niż ilość wprowadzona dla to_quantity_1.
to_quantity_2 Ta kolumna jest wymagana, jeśli wholesale_price_2 jest określone. Maksymalna liczba sztuk, które klient może kupić w cenie wholesale_price_2. Kwota ta musi być liczbą, która wynosi co najmniej o 1 więcej niż ilość wprowadzona dla from_quantity_2.
wholesale_price_3 Ta kolumna jest opcjonalna Cena za sztukę wariantu produktu, którą klienci hurtowi płacą, gdy ich ilość zamówienia wynosi od from_quantity_3 do to_quantity_3. Ta cena musi być mniejsza niż wartość wholesale_price_2 i musi być liczbą z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku. Przykładem może być: 55, 55.1 i 55.10.
from_quantity_3 Ta kolumna jest wymagana, jeśli wholesale_price_3 jest określone. Minimalna liczba sztuk, które klient musi kupić, aby zapłacić cenę za sztukę wholesale_price_3. Ilość ta musi być liczbą, która jest o jeden większa niż ilość wprowadzona dla to_quantity_2.
to_quantity_3 Ta kolumna jest wymagana, jeśli wholesale_price_3 jest określone. Maksymalna liczba sztuk wariantu produktu, którą klient może kupić w jednym zamówieniu. Ilość ta musi być liczbą, która jest co najmniej o jeden większa niż ilość wprowadzona dla from_quantity_3.
increments Ta kolumna jest opcjonalna Wielokrotność wariantu produktu, której klient hurtowy może użyć podczas zamawiania. Na przykład, jeśli ilość wynosi 12, klient może kupić 12, 24 lub 36 sztuk, ale nie 4 ani 15. Ta wartość musi być liczbą całkowitą. Jeśli ta kolumna nie jest określona, domyślny przyrost wynosi 1.

Ograniczenia i szczegóły pliku CSV

Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat pliku CSV, które należy podać:

 • Pierwsza linia pliku CSV musi zawierać nazwy nagłówków kolumn. Wszystkie inne linie w pliku CSV muszą zawierać informacje o cenach dla pojedynczego wariantu produktu.
 • Kolejność kolumn jest ważna, a każdy wiersz musi mieć tę samą sekwencję kolumn. Dla kolumn, które są opcjonalne, należy określić wszelkie poprzedzające kolumny (łącznie z innymi kolumnami opcjonalnymi). Na przykład, aby określić kolumnę maximum_units, musisz także określić kolumnę minimum_units w pliku CSV.
 • Podczas importu linie w pliku CSV są dopasowywane do wariantów produktu w Twoim sklepie przy wykorzystaniu kodu kreskowego lub SKU (jeśli nie ma kodu kreskowego). Jeśli dla danej linii nie uda się znaleźć dopasowania w sklepie, informacje o cenach dla tej linii nie są importowane. Obie kolumny mogą być zawarte w pliku CSV, ale jeśli wszystkie warianty produktów mają kody kreskowe, nie musisz uwzględniać kolumny SKU. Analogicznie, jeśli wszystkie warianty produktu mają numery SKU, nie musisz uwzględniać kolumny z kodem kreskowym. Obie kolumny muszą być uwzględniane, jeśli niektóre z wariantów produktu mają tylko kody kreskowe, a niektóre mają tylko numery SKU.
 • Jeśli nie używasz kodów kreskowych do identyfikowania wariantów produktu w pliku CSV, każdy wariant produktu w Twoim sklepie powinien mieć unikalny numer SKU. Jeśli tak nie jest, wszystkie warianty produktu, które mają ten sam numer SKU, otrzymują tę samą cenę. Jeśli w cenniku występuje rozbieżność, stosowana jest najniższa cena.
 • Użyj kodowania UTF-8, aby uniknąć generowania niepożądanych znaków specjalnych w pliku.
 • Oddziel kolumny przecinkami i oddziel każdą linię za pomocą podziału linii (\r\n).
 • Jeśli kod kreskowy lub SKU zawiera znaki specjalne, takie jak przecinek, należy użyć podwójnych cudzysłowów dla znaku Escape, aby dołączyć kod kreskowy lub SKU. Upewnij się, że w pliku użyto cudzysłowów prostych (" ") i nie zawiera on cudzysłowów drukarskich (cudzysłów okrągły), takich jak te, których często używa się w arkuszach kalkulacyjnych.

Przykłady

 • W poniższym przykładzie wszystkie warianty produktu w cenniku mają unikalne SKU i nie ma minimalnych lub maksymalnych ilości lub przyrostów ilości:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • W poniższym przykładzie wszystkie warianty produktu w cenniku mają unikalne kody kreskowe, minimalną i maksymalną ilość sztuk, i przyrosty ilości:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • W poniższym przykładzie warianty produktu mają numery SKU, ale nie mają kodów kreskowych. Dwa warianty produktu mają te same numery SKU. W tym przykładzie wprowadzono dwie różne ceny dla tego samego numeru SKU. Najniższa wartość zostanie użyta do przypisania ceny hurtowej do dowolnego wariantu produktu w cenniku z tym numerem SKU:
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

Po wczytaniu tego pliku CSV do kanału sprzedaży hurtowej, każdy wariant produktu, który ma SKU 90210333, będzie miał cenę hurtową 8 USD.

 • W poniższym przykładzie pierwszy produkt ma jeden próg ilościowy:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo