Korzystanie z plików CSV

Ta sekcja zawiera ogólne wskazówki dotyczące korzystania z plików CSV. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat używania plików CSV z produktami, zobacz Importowanie i eksportowanie produktów. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat korzystania z plików CSV z zapasami, zobacz Eksportowanie lub importowanie zapasów za pomocą pliku CSV.

CSV files

CSV stands for comma-separated values, a file format (.csv) for spreadsheets. You can use CSV files to import and export products, customers, inventory, orders (export only), and discounts (export only).

They can be useful in many situations, such as when you are switching to Shopify from another ecommerce platform, need to import a list of customer accounts, or want to upload products by using a spreadsheet.

CSV files might seem intimidating at first, but after you understand their format and how they work, you might decide to use them for a variety of tasks.

Your CSV files must use UTF-8 encoding.

In a CSV file, each entry represents a cell in a spreadsheet, each line represents a new row, and each comma indicates where one entry ends and another one begins.

For example, the entries in this customer CSV file:

look like this in a spreadsheet program:

Import CSV files into Google Sheets

When you export a CSV file from your Shopify admin, it opens as a .csv file in your computer's native text editor. You can also use an alternative text editor, but it's recommended that you use a spreadsheet program to view and edit your CSV files instead.

Steps:

 1. Log in to your Google account.

 2. On the Google Sheets page, click Blank in the Start a new spreadsheet section:

 3. From the Untitled Spreadsheet page, go to File > Import...:

 4. Locate and select the CSV file that you want to edit.

 5. In the Import file dialog, select your preferred options under the Import action, Separator character, and Convert text to numbers and dates sections.

 6. Click Import:

Your CSV will look something like this after you've uploaded it:

From here you can edit your CSV. When you are done, you can export it from Google Sheets as a .csv file.

Export CSV files using Google Sheets

When you are done viewing or editing your CSV file in Google Sheets, you can export it as a .csv file to your computer.

Steps:

 • From your CSV spreadsheet page, go to File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet):

  Your CSV file will appear in your downloads folder.

Użyj edytora tekstu do edycji swojego pliku CSV

Jeśli nie masz programu do przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych, możesz edytować pliki CSV z wykorzystaniem edytora tekstu.

Większość komputerów ma zainstalowane edytory tekstu, w których można otwierać pliki CSV. Możesz także skorzystać z programu takiego jak Atom czy Sublime Text do edycji i debugowania swojego pliku CSV.

Aby sformatować plik CSV w edytorze tekstu:

 • Nagłówki kolumn muszą być rozdzielone przecinkami (na przykład: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Lista tagów musi zostać ujęta w cudzysłowy (na przykład: "tag1,tag2,tag3").
 • Różne rekordy muszą być oddzielane znakiem podziału wiersza.

Zaawansowane: Importy CSV produktów dla wariantów typu „wymagana wysyłka” i „podlegające opodatkowaniu”

Aby edytować ustawienia dużej liczby produktów, możesz wykonać aktualizację zbiorczą. W tym celu wyeksportuj produkty, które wymagają aktualizacji w postaci pliku .csv, a następnie edytuj kolumny pokazane w tabeli:

Kolumny CSV produktu do edycji
Wariant wymaga wysyłki Ustaw na PRAWDA, jeśli wariant jest produktem fizycznym. W przeciwnym razie ustaw wartość FAŁSZ lub pozostaw pole puste.
Wariant podlegający opodatkowaniu Ustaw na PRAWDA, jeśli wariant podlega opodatkowaniu. W przeciwnym razie ustaw wartość FAŁSZ lub pozostaw pole puste.
Wariant Gramy

Wprowadź wartość niezerową, jeśli opcja Wariant wymaga wysyłki jest ustawiona na PRAWDA.

Pozostaw puste lub ustaw na zero, jeśli opcja Wariant wymaga wysyłki jest ustawiona na FAŁSZ lub jest pusta.

Po zakończeniu edycji pliku .csv zaimportuj go do swojego sklepu. Dopilnuj, aby zaznaczona była opcja Zastąp wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo