Raportowanie Shopify Audiences

Informacji zawartych w raportach możesz użyć do śledzenia wpływu sieci Shopify Audiences na Twoją firmę. Wykorzystaj informacje z raportów, aby zwiększyć skuteczność kampanii reklamowych. Dane do raportów są oparte na czasie UTC i są aktualizowane codziennie.

Uzyskiwanie dostępu do raportów Shopify Audiences

Dostęp do raportu przeglądowego i szczegółowych raportów możesz uzyskać w aplikacji Shopify Audiences.

Uzyskaj dostęp do raportu z przeglądu Shopify Audiences

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Przegląd.

 5. Opcjonalnie: Kliknij selektor dat, aby wybrać inny zakres dat.

 6. Opcjonalnie: Kliknij opcję W porównaniu do poprzedniego okresu, aby porównać informacje z wybranego zakresu dat z informacjami z wcześniejszego okresu.

Uzyskaj dostęp do szczegółowego raportu dla grupy odbiorców

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Przegląd.

 5. Kliknij grupę odbiorców, dla której chcesz wyświetlić szczegółowy raport.

 6. Opcjonalnie: Kliknij selektor dat, aby wybrać inny zakres dat.

 7. Opcjonalnie: Aby wyświetlić liczbę niepowiązanych zamówień, które są wykluczone z zamówień grup odbiorców i wskaźników sprzedaży, najedź kursorem na Zamówienia, a następnie kliknij opcję Zobacz więcej.

 8. Opcjonalnie: Aby wyświetlić zamówienia nakładające się na inne grupy odbiorców, kliknij opcję Inne grupy odbiorców w sekcji Rozwiązano problem nakładania się.

Typy raportów Shopify Audiences

Dla sieci Shopify Audiences dostępne są następujące raporty:

 • Raport przeglądowy, który umożliwia zapoznanie się z ogólnym wpływem sieci Shopify Audiences na działalność firmy.
 • Raport szczegółowy, który zawiera informacje na temat wpływu poszczególnych grup odbiorców na działalność firmy.

Raport z przeglądu Shopify Audiences

Raport przeglądowy zawiera łączną liczbę zamówień i łączną sprzedaż według wyeksportowanych grup odbiorców w wybranym zakresie dat.

Wskaźniki w przeglądzie raportu są zdefiniowane w następujący sposób.

Przegląd raportu Shopify Audiences – definicje
Wskaźnik Definicja
Zamówienia łącznie Łączna liczba zamówień złożonych przez klientów ze wszystkich grup odbiorców, w tym grup zarchiwizowanych. Łączna liczba zamówień dla każdej grupy odbiorców jest wyświetlana na liście grup odbiorców.
Łączna sprzedaż Łączna kwota sprzedaży z zamówień złożonych przez klientów ze wszystkich grup odbiorców. Łączna sprzedaż dla każdej grupy odbiorców jest wyświetlana na liście grup odbiorców.

Łączną wartość sprzedaży oblicza się według następującego wzoru: Łączna sprzedaż = sprzedaż brutto (z wyłączeniem sprzedaży kart prezentowych) - rabaty - zwroty pieniężne + podatki + koszty wysyłki

Szczegółowe raporty Shopify Audiences

Do pomiaru skuteczności reklam wśród odbiorców z każdej grupy można wykorzystać następujące kluczowe wskaźniki:

 • Zamówienia
 • Sprzedaż
 • Średnia wartość zamówienia
 • Nowi klienci
 • Główne sprzedane produkty

Problemy z nakładaniem się zamówień są rozwiązywane w momencie składania zamówienia. Jeśli zamówienie zostało złożone przez klienta, który należy do więcej niż jednej grupy odbiorców, wówczas kwota zamówienia i sprzedaży jest dzielona równo między wszystkie grupy odbiorców. Na przykład, jeśli klient należy do 4 grup odbiorców i złoży jedno zamówienie, każdej grupie odbiorców zostanie przypisana jedna czwarta kwoty zamówienia i sprzedaży.

Wskaźniki w szczegółowym raporcie są zdefiniowane w następujący sposób.

Definicje wskaźników szczegółowych raportów Shopify Audiences
Wskaźnik Definicja
Zamówienia Szacowana liczba zamówień złożonych przez klientów z wybranej grupy odbiorców. Uwzględniane są zamówienia złożone w trakcie trwania kampanii reklamowej oraz do 7 dni po jej zakończeniu.
Sprzedaż Szacowana kwota sprzedaży z zamówienia złożonego przez klientów z wybranej grupy odbiorców. Uwzględniana jest sprzedaż zrealizowana w trakcie trwania kampanii reklamowej oraz do 7 dni po jej zakończeniu.

Wartość sprzedaży oblicza się według następującego wzoru: Sprzedaż = sprzedaż brutto (z wyłączeniem sprzedaży kart prezentowych) - rabaty - zwroty pieniężne + podatki + koszty wysyłki
Średnia wartość zamówienia Kwota sprzedaży podzielona przez liczbę zamówień złożonych przez klientów z wybranej grupy odbiorców. Uwzględniana jest sprzedaż związana z zamówieniami złożonymi w trakcie trwania kampanii reklamowej oraz do 7 dni po jej zakończeniu.
Nowi klienci Szacowana liczba nowych klientów w sklepie, którzy należą do wybranej grupy odbiorców.
Główne sprzedane produkty Produkty najczęściej kupowane przez klientów z wybranej grupy odbiorców.

Atrybucja zamówień

Do raportowania skuteczności kampanii reklamowych wykorzystujących wyeksportowane grupy odbiorców używany jest unikalny model atrybucji. Skuteczność kampanii wśród odbiorców jest śledzona poprzez dopasowanie adresów e-mail klientów z zamówień złożonych w sklepie do adresów e-mail kupujących w wyeksportowanych grupach odbiorców, którzy mogli zakupić produkty po wyświetleniu reklamy. Aby uniknąć typowych ograniczeń związanych ze śledzeniem reklam, takich jak śledzenie na różnych urządzeniach, w raportach nie stosuje się modelu atrybucji wyświetleń ani kliknięć.

Zamówienie jest przypisywane do grupy odbiorców, gdy kupujący znajdujący się na wyeksportowanej liście złoży zamówienie w czasie trwania kampanii reklamowej wykorzystującej tę listę odbiorców oraz do 7 dni po zakończeniu takiej kampanii.

Jeśli zamówienie zostanie złożone przez kupującego, który znajduje się w wyeksportowanej grupie odbiorców, ale prawdopodobnie nie złożył zamówienia w wyniku obejrzenia reklamy, zamówienie nie zostanie przypisane do tej grupy odbiorców. Zamówienia takie są określane jako zamówienia niepowiązane i można do nich uzyskać dostęp w raportach szczegółowych. W przypadku zamówień niepowiązanych wykonuje się na podstawie statystycznego próbkowania kalkulację w celu oszacowania liczby zamówień, które kupujący w danej grupie odbiorców prawdopodobnie złożyliby bez kierowania do tej grupy odbiorców kampanii reklamowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo