Raporty dotyczące zapasów

Raporty zapasów pokazują migawkę zapasów na koniec miesiąca i pomagają śledzić ilość i wartość procentową zapasów sprzedanych dziennie.

Może upłynąć 12-72 godzin, zanim zmiany zapasów pojawią się w raportach.

Wyświetl raporty dotyczące zapasów

 1. Kliknij Kategorie.
 2. Kliknij opcję Zapasy, aby wyfiltrować raporty dotyczące zapasów.

Migawka zapasów na koniec miesiąca

W raporcie Migawka zapasów na koniec miesiąca przedstawiona jest ilość każdego wariantu produktu dostępna na koniec każdego miesiąca.

W raporcie Migawka zapasów na koniec miesiąca znajdują się następujące kolumny:

Definicja terminów w migawce zapasów na koniec miesiąca
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu.
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną).

Ujemne liczby zapasów

Ujemna liczba może się pojawić w kolumnie Ilość końcowa w raporcie Migawka zapasów na koniec miesiąca z następujących powodów:

 • Funkcja śledzenia zapasów jest aktywna i sprzedajesz więcej sztuk wariantu niż jest na stanie. Na przykład, jeśli ustawisz ilość zapasów produktu na 5 na początku dnia i otrzymasz osiem zamówień na produkt w ciągu dnia, to początkowa ilość wynosi 5, a końcowa -3, ponieważ sprzedałeś(-aś) o trzy sztuki produktu za dużo.

 • Funkcja śledzenia zapasów jest wyłączona. Jeśli funkcja śledzenia zapasów nie jest włączona, domyślna ilość jest ustawiona na 0, a każde zamówienie zmniejsza liczbę dostępnych pozycji o jeden. Na przykład, w przypadku nieaktywnej funkcji śledzenia zapasów, jeśli dodasz nowy produkt do swojego sklepu i otrzymasz na niego dwa zamówienia, to początkowa ilość wynosi 0, a końcowa -2.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia zapasów, zapoznaj się z sekcją Śledzenie i korygowanie zapasów.

Średnia dzienna sprzedaż zapasów

W raporcie Średnia dzienna sprzedaż zapasów prezentowana jest średnia liczba pozycji sprzedanych w ciągu dnia wg wariantu produktu.

W raporcie Średnia sprzedaż zapasów na dzień znajdują się następujące kolumny:

Definicja terminów w raporcie: Średnia sprzedaż zapasów na dzień
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu.
Ilość sprzedana Liczba jednostek wariantu produktu sprzedanych w wybranym okresie (nie odzwierciedla korekty zapasów, np. zwrotów, korekt ręcznych ani paragonów za transfery).
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną).
Sprzedaż dzienna Średnia liczba sprzedanych produktów danego wariantu na dzień w wybranym okresie (sprzedana ilość podzielona przez liczbę dni w okresie).

Sprzedaż zapasów w procentach

W raporcie Procent sprzedanych zapasów wyświetlany jest procent sprzedanych zapasów każdego wariantu z całkowitej ilości początkowej w wybranym okresie. Warianty produktu pojawią się w raporcie tylko wówczas, jeśli zostały sprzedane co najmniej raz w wybranym okresie lub wcześniej.

W raporcie Sprzedaż zapasów w procentach znajdują się następujące kolumny:

Definicja warunków w raporcie: Procent sprzedanych zapasów
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu.
Ilość sprzedana Liczba jednostek wariantu produktu sprzedanych w wybranym okresie (nie odzwierciedla korekty zapasów, np. zwrotów, korekt ręcznych ani paragonów za transfery).
Ilość początkowa Ilość wariantu produktu na początku pierwszego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną) lub ilość początkowa wariantów, które zostały dodane w wybranym okresie.
Sprzedaż w procentach Procent wariantu produktu sprzedanego w wybranym okresie z całkowitej ilości początkowej (możliwe są wartości większe niż 100%, mniejsze niż 0% lub nd.).

Wartości poniżej 0% lub powyżej 100%

Wartości poniżej 0% lub powyżej 100% mogą się pojawić w kolumnie Procent sprzedaży w raporcie Sprzedaż zapasów w procentach z następujących powodów:

 • Funkcja śledzenia zapasów jest włączona i sprzedajesz więcej sztuk wariantu niż jest dostępnych. Na przykład, jeśli ilość zapasów produktu na początku dnia wynosi 5 i w ciągu dnia otrzymasz dziesięć zamówień na ten produkt, to procent sprzedaży wynosi 200%.

 • Początkowa ilość jest ujemna. Na przykład, jeśli ilość zapasów produktu na początku dnia wynosi 10 i w ciągu dnia otrzymasz 15 zamówień na ten produkt, wówczas ilość początkowa w następnym dniu wyniesie -5. Jeśli nie zwrócisz produktu do magazynu następnego dnia i otrzymasz dwa kolejne zamówienia na ten produkt, procent sprzedaży w tym dniu wyniesie -40%.

Wyświetla się wartość Nie dotyczy, jeśli początkowa ilość wynosi 0.

Analiza ABC według produktu

Analiza ABC według raportu dotyczącego produktu jest dostępna w planie Shopify lub w planie wyższej wersji.

Każdemu wariantowi produktu w raporcie nadawana jest klasa na podstawie procentowej ilości przychodów wygenerowanych przez dany wariant w ciągu ostatnich 28 dni. Koszt pozycji nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu jego klasy. Przedziału czasu nie można zmienić. Będzie on aktualizowany codziennie, aby zapewnić aktualność informacji:

 • Klasa A - Najlepiej sprzedające się produkty generujące łącznie 80% przychodów.
 • Klasa B - Produkty generujące łącznie kolejne 15% przychodów.
 • Klasa C - Produkty generujące łącznie ostatnie 5% przychodów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych z tego raportu, zapoznaj się z sekcją Analiza ABC.

W raporcie Analiza ABC według produktu znajdują się następujące kolumny:

Definicja warunków w raporcie z analizy ABC
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu.
Klasa produktu Klasa oparta na procencie przychodów wygenerowanych przez dany wariant w ciągu ostatnich 28 dni.
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną).
Łączna wartość (koszt) Całkowita wartość zapasów produktu na podstawie kosztu sprzedawcy. W przypadku każdego produktu, którego końcowa wartość ilości zapasów jest mniejsza niż 0, uznaje się, że wartość (koszt) całkowita wynosi 0 USD.
Łączna wartość (cena) Całkowita wartość zapasów produktu na podstawie ceny sprzedaży z wyłączeniem rabatów. W przypadku każdego produktu, którego końcowa wartość ilości zapasów jest mniejsza niż 0, uznaje się, że wartość (cena) całkowita wynosi 0 USD.

Raport z analizy ABC pomaga ustalić, które produkty należy traktować priorytetowo podczas uzupełniania zapasów oraz w które produkty nie należy znacząco inwestować. W przypadku wyczerpania się zapasów produktów, które generują 80% Twoich przychodów (produkty klasy A), możesz ponieść straty. Jeśli zamówisz nadmierną ilość zapasów produktów, które generują tylko 5% Twoich przychodów (produkty klasy C), możesz ponieść zbyt wysokie koszty magazynowania.

Wskaźnik sprzedaży produktu

Raport dotyczący sprzedaży produktu wskazuje, jaki procent łącznych zapasów sprzedano w wybranym okresie. Ze względu na opóźnienie danych i czas ich przetwarzania najnowsze dane zawarte w wygenerowanym raporcie będą pochodzić mniej więcej sprzed dwóch dni. W przypadku stref czasowych takich jak UTC +14:00 opóźnienie jest większe i może wynosić trzy dni. Dokładne daty są wyświetlane na początku raportu.

Wskaźnik sprzedaży jest obliczany jako Łączna ilość sprzedanych pozycji podzielona przez ( łączna ilość sprzedanych pozycji + łączna ilość pozycji nadal w magazynie).

Mianownik tego obliczenia, (całkowita ilość sprzedanych pozycji + całkowita ilość pozycji pozostających na stanie), przedstawia ilość zapasów w magazynie. Uwzględnia on wszelkie zwroty do magazynu lub nowe zapasy przyjęte w wybranym okresie.

Łączna ilość sprzedanych pozycji jest mierzona w wybranym okresie, a łączna ilość pozycji, które wciąż znajdują się w magazynie, jest mierzona w ostatnim dniu wybranego okresu.

Nasz sposób obliczania wskaźnika sprzedaży automatycznie ignoruje ujemne ilości zapasów, które mogą wystąpić w przypadku produktów, których zapasy nie są śledzone (np. karty prezentowe i produkty cyfrowe), oraz w przypadku nadsprzedaży produktów.

Warianty produktu pojawią się w raporcie tylko wówczas, jeśli zostały sprzedane co najmniej raz w wybranym okresie lub wcześniej.

Do celów obliczenia wskaźnika sprzedaży:

 • W przypadku produktów, których zapasy nie są śledzone, uznaje się, że liczba sprzedanych jednostek zapasów wynosi 0.
 • W przypadku każdego produktu, którego końcowa wartość ilości zapasów jest mniejsza niż 0, uznaje się, że wartość końcowa wynosi 0.

W raporcie Sprzedaż produktu znajdują się następujące kolumny:

Określenie warunków w raporcie Sprzedaż produktu
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu.
Ilość początkowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na początku pierwszego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną).
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną).
Ilość sprzedana Liczba jednostek wariantu produktu sprzedanych w wybranym okresie (nie odzwierciedla korekty zapasów, np. zwrotów, korekt ręcznych ani paragonów za transfery).
Wskaźnik sprzedaży Łączna ilość sprzedanych pozycji podzielona przez (łączna ilość sprzedanych pozycji + łączna ilość pozycji, które znajdują się nadal w magazynie).
Dane są obliczane na podstawie ostatniego dostępnego 30-dniowego okresu (zwykle z 2-dniowym opóźnieniem w przetwarzaniu, dokładne daty są podane w raporcie dotyczącym wskaźnika sprzedaży).

Pozostałe dni pokrycia zapasem

Raport Pozostałe dni pokrycia zapasem jest dostępny w planie Shopify lub w planie wyższego poziomu.

Celem niniejszego raportu jest określenie przybliżonego okresu, na jaki wystarczą śledzone zapasy, na podstawie średnich wskaźników sprzedaży dla poszczególnych wariantów, a także pozostałej ilości zapasów.

Wykres w tym raporcie pokazuje liczbę wariantów produktu, których według prognozy wkrótce zabraknie w magazynie (pozostało 0 dni) lub których pozostałe zapasy wystarczą na określoną liczbę dni (0-30 dni, do 91+ dni).

Tabela w tym raporcie zawiera pozostałe dni pokrycia zapasem dla każdego z wariantów produktu. Liczba dni pokrycia zapasem jest obliczana jako:

Łączna ilość pozycji wciąż w magazynie (ilość końcowa) podzielona przez średnią ilość sprzedanych pozycji na dzień.

Średnia ilość wariantu produktu sprzedana na dzień jest obliczana na podstawie jego sprzedaży w ciągu ostatnich 28 dni.

Jeśli dla danego wariantu produktu nie odnotowano sprzedaży w wybranym okresie (i w związku z tym średnia ilość sprzedanych pozycji na dzień wynosi 0), wartość pozostałych zapasów tego wariantu oznacza się jako nd., ponieważ nie dysponujemy wystarczającą ilością danych, by przedstawić prognozę. Jeśli wariant produktu ma ujemną końcową wartość ilości, dla pozostałych dni pokrycia zapasem wprowadza się wartość 0.

W raporcie Pozostałe dni pokrycia zapasem znajdują się następujące kolumny:

Definicja warunków w dniach raportu Pozostałe dni pokrycia zapasem
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu.
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną).
Sprzedaż dzienna Łączna ilość pozycji wariantu produktu sprzedanych w wybranym okresie, podzielona przez liczbę dni, w których wariant produktu był aktywny w tym okresie.
Pozostałe dni pokrycia zapasem Łączna ilość pozycji znajdujących się nadal w magazynie podzielona przez średnią ilość sprzedanych pozycji na dzień w celu oszacowania liczby dni pozostałych do wyczerpania zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo