Raporty dotyczące zapasów

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Basic Shopify lub wyższym, masz dostęp do raportów dotyczących zapasów. Raporty o zapasach można wykorzystać, aby wyświetlić migawkę stanu zapasów na koniec miesiąca, i śledzić ilość oraz procent sprzedanych każdego dnia zapasów.

Może upłynąć 12-72 godzin, zanim zmiany zapasów pojawią się w raportach.

Wyświetl raporty dotyczące zapasów

  1. W sekcji Zapasy kliknij raport, który chcesz zobaczyć.

Migawka zapasów na koniec miesiąca

W raporcie Migawka zapasów na koniec miesiąca przedstawiona jest ilość każdego wariantu produktu dostępna na koniec każdego miesiąca.

W raporcie są następujące kolumny:

Definicja terminów w migawce zapasów na koniec miesiąca
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną)

Ujemne liczby zapasów

Ujemna liczba może się pojawić w kolumnie Ilość końcowa w raporcie Migawka zapasów na koniec miesiąca z następujących powodów:

  • Funkcja śledzenia zapasów jest aktywna i sprzedajesz więcej sztuk wariantu niż jest na stanie. Na przykład, jeśli ustawisz ilość zapasów produktu na 5 na początku dnia i otrzymasz osiem zamówień na produkt w ciągu dnia, to początkowa ilość wynosi 5, a końcowa -3, ponieważ sprzedałeś(-aś) o trzy sztuki produktu za dużo.

  • Funkcja śledzenia zapasów jest wyłączona. Jeśli funkcja śledzenia zapasów nie jest włączona, domyślna ilość jest ustawiona na 0, a każde zamówienie zmniejsza liczbę dostępnych pozycji o jeden. Na przykład, w przypadku nieaktywnej funkcji śledzenia zapasów, jeśli dodasz nowy produkt do swojego sklepu i otrzymasz na niego dwa zamówienia, to początkowa ilość wynosi 0, a końcowa -2.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia zapasów, zapoznaj się z sekcją Śledzenie i korygowania zapasów.

Średnia dzienna sprzedaż zapasów

W raporcie Średnia dzienna sprzedaż zapasów prezentowana jest średnia liczba pozycji sprzedanych w ciągu dnia wg wariantu produktu.

W raporcie są następujące terminy:

Definicja terminów w raporcie: Średnia sprzedaż zapasów na dzień
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu
Ilość sprzedana Liczba jednostek wariantu produktu sprzedanych w wybranym okresie (nie odzwierciedla korekty zapasów, np. zwrotów, korekt ręcznych lub paragonów za transfery)
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną)
Sprzedaż dzienna Średnia liczba sprzedanych produktów danego wariantu na dzień w wybranym okresie (sprzedana ilość podzielona przez liczbę dni w okresie)

Sprzedaż zapasów w procentach

W raporcie procent sprzedanych zapasów wyświetlany jest procent sprzedanych zapasów każdego wariantu, który jest sprzedawany z całkowitej ilości początkowej w wybranym okresie. Warianty produktu pojawią się w raporcie tylko wówczas, jeśli zostały sprzedane co najmniej raz w wybranym okresie lub wcześniej.

W raporcie są następujące terminy:

Definicja warunków w raporcie: Procent sprzedanych zapasów
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu
Ilość sprzedana Liczba jednostek wariantu produktu sprzedanych w wybranym okresie (nie odzwierciedla korekty zapasów, np. zwrotów, korekt ręcznych lub paragonów za transfery)
Ilość początkowa Ilość wariantu produktu na początku pierwszego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną) lub ilość początkowa wariantów, które zostały dodane w wybranym okresie czasu
Sprzedaż w procentach Procent wariantu produktu sprzedanego w wybranym okresie z całkowitej ilości początkowej (możliwe są wartości większe niż 100%, niższe niż 0% lub N/A)

Wartości poniżej 0% lub powyżej 100%

Wartości poniżej 0% lub powyżej 100% mogą się pojawić w kolumnie Procent sprzedaży w raporcie Sprzedaż zapasów w procentach z następujących powodów:

  • Funkcja śledzenia zapasów jest włączona i sprzedajesz więcej sztuk wariantu niż jest dostępnych. Na przykład, jeśli ilość zapasów produktu na początku dnia wynosi 5 i w ciągu dnia otrzymasz dziesięć zamówień na ten produkt, to procent sprzedaży wynosi 200%.

  • Początkowa ilość jest ujemna. Na przykład, jeśli ilość zapasów produktu na początku dnia wynosi 10 i w ciągu dnia otrzymasz 15 zamówień na ten produkt, wówczas ilość początkowa w następnym dniu wyniesie -5. Jeśli nie zwrócisz produktu do magazynu następnego dnia i otrzymasz dwa kolejne zamówienia na ten produkt, procent sprzedaży w tym dniu wyniesie -40%.

Wyświetla się wartość Nie dotyczy, jeśli początkowa ilość wynosi 0.

Analiza ABC według produktu

Analiza ABC według raportu dotyczącego produktu jest dostępna w planie Shopify lub w planie wyższej wersji.

Każdemu wariantowi produktu w raporcie nadawana jest klasa na podstawie procentowej ilości przychodów wygenerowanych przez dany wariant w ciągu ostatnich 28 dni. Koszt pozycji nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu jego klasy. Przedziału czasu nie można zmienić. Będzie on aktualizowany codziennie, aby zapewnić aktualność informacji:

  • Klasa A - Najlepiej sprzedające się produkty generujące łącznie 80% przychodów.
  • Klasa B - Produkty generujące łącznie kolejne 15% przychodów.
  • Klasa C - Produkty generujące łącznie ostatnie 5% przychodów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych z tego raportu, zapoznaj się z sekcją Analiza ABC.

Raport z analizy ABC zawiera następujące kolumny.

Definicja warunków w raporcie z analizy ABC
Warunek Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu
Tytuł wariantu Tytuł wariantu produktu
SKU wariantu Kod identyfikacyjny jednostki magazynowania dla opcji wariantu produktu
Klasa produktu Klasa oparta na procentowej ilości przychodów wygenerowanych przez dany wariant w ciągu ostatnich 28 dni
Ilość końcowa Możliwa do śledzenia ilość zapasów wariantu produktu na koniec ostatniego dnia wybranego okresu (może być liczbą ujemną)
Łączna wartość (koszt) Łączna wartość zapasów produktu na podstawie kosztu sprzedawcy
Łączna wartość (cena) Łączna wartość zapasów produktu na podstawie ceny sprzedaży z wyłączeniem rabatów

Raport z analizy ABC pomaga ustalić, które produkty należy traktować priorytetowo podczas uzupełniania zapasów oraz w które produkty nie należy znacząco inwestować. W przypadku wyczerpania się zapasów produktów, które generują 80% Twoich przychodów (produkty klasy A), możesz ponieść straty. Jeśli zamówisz nadmierną ilość zapasów produktów, które generują tylko 5% Twoich przychodów (produkty klasy C), możesz ponieść zbyt wysokie koszty magazynowania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo