Warunki na nowej platformie Flow

Na nowej platformie Flow warunki określają, czy po uruchomieniu workflow przez wyzwalacz ma zostać podjęta czynność. Definiując warunek, wybierz wartość pochodzącą z danych w Twoim sklepie oraz operator logiczny i ręcznie ustaw wartość, względem której ma być dokonywana kontrola.

Typy danych używane na platformie Flow

Pierwszą wartością w każdym warunku Flow są dane pochodzące z Twojego sklepu pobierane z interfejsu GraphQL Admin API.

Flow obsługuje następujące rodzaje danych:

  • Wartość zmiennoprzecinkowa: Wartości zmiennoprzecinkowe to liczby z częścią dziesiętną, np. 4,25.
  • Wartość całkowita: Wartości całkowite to liczby całkowite, które nie mają części dziesiętnej, np. 42.
  • Data: Wartości daty to numeryczna reprezentacja daty, np. 01012021.
  • Ciąg znaków: Wartości ciągów znaków są tekstem. W porównaniach wykorzystujących wartości ciągów znaków nie jest rozróżniana wielkość liter.
  • Wartość logiczna: Wartości logiczne mają wartość prawda lub fałsz.
  • Enum: Wartości enum są zestawami danych, które pozwalają na to, aby zmienna była zestawem predefiniowanych stałych.

Operatory logiczne używane na platformie Flow

Operatory logiczne określają sposób zastosowania warunku. Warunki mogą sprawdzać proste właściwości, takie jak to, czy suma zamówienia przekracza określoną kwotę lub czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych. Operatory logiczne mogą również sprawdzać bardziej złożone właściwości.

Flow może używać następujących operatorów:

Równe

Operator Równe porównuje wartości, aby sprawdzić, czy są takie same. W poniższym przykładzie wartość order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount jest pobierana z danych sklepu i porównywana z drugą wartością wynoszącą 50.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Równe w celu anulowania zamówienia, jeśli wartość pobranych danych równa się 50

Jeśli pierwsza wartość jest równa 50, warunek ma wartość PRAWDA. Zamówienie jest anulowane.

Nierówne

Operator Nie równa się porównuje wartości, aby sprawdzić, czy nie są takie same. W poniższym przykładzie wartość dla order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount pobierana jest z danych sklepu i porównywana z drugą wartością wynoszącą 50.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Nierówne do anulowania zamówienia, jeśli wartość pobranych danych nie równa się 50

Jeśli pierwsza wartość jest równa 50, warunek ma wartość PRAWDA. Zamówienie jest anulowane.

Większe niż i większe niż lub równe

Operatory Większe niż i Większe niż lub równe porównują wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wartość jest większa niż bądź większa niż lub równa drugiej wartości. W poniższym przykładzie wartość dla order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount pobierana jest z danych sklepu i porównywana z drugą wartością wynoszącą 50.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Większe niż do anulowania zamówienia, jeśli wartość pobranych danych jest większa niż 50

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu wynosi 137, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ 137 jest większe niż 50. Zamówienie jest anulowane.

Mniejsze niż i mniejsze niż lub równe

Operatory Mniejsze niż i Mniejsze niż lub równe porównują wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wartość jest mniejsza czy mniejsza niż lub równa drugiej wartości. W poniższym przykładzie wartość order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount jest pobierana z danych sklepu i porównywana z drugą wartością wynoszącą 50.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Mniejsze niż lub równe w celu anulowania zamówienia, jeśli wartość pobranych danych jest mniejsza niż lub równa 50

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu wynosi 47, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ 47 jest mniejsze niż lub równe 50. Zamówienie jest anulowane.

Dowolny z

Operator Dowolne spośród porównuje wartości w tablicy danych, aby sprawdzić, czy pierwsza wprowadzona wartość zawiera jakiekolwiek dane z drugiej wprowadzonej wartości. Wartości do sprawdzenia muszą być oddzielone przecinkami. Puste miejsce wokół przecinków jest automatycznie usuwane. Użycie operatora Dowolne spośród w pustej tablicy skutkuje fałszywą oceną. W poniższym przykładzie wartość order.lineitem.product.title jest pobierana z danych sklepu i porównywana z drugim zestawem wartości: ananas, gujawa, kiwi.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Dowolne spośród do anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane zawierają ananas, gujawę i kiwi

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to gujawa, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ gujawa jest zawarta w tablicy ananas, gujawa, kiwi. Zamówienie jest anulowane.

Nie dowolne spośród

Operator Nie dowolne spośród porównuje wartości w tablicy danych, aby sprawdzić, czy pierwsza wprowadzona wartość zawiera jakiekolwiek dane z drugiej wprowadzonej wartości. Wartości do sprawdzenia muszą być oddzielone przecinkami. Puste miejsce wokół przecinków jest automatycznie usuwane. W poniższym przykładzie wartość order.lineitem.product.title jest pobierana z danych sklepu i porównywana z drugim zestawem wartości: ananas, gujawa, kiwi.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Nie dowolne spośród w celu anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane zawierają ananas, gujawa lub kiwi

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to malina, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ malina nie jest zawarta w tablicy ananas, gujawa, kiwi. Zamówienie jest anulowane.

Zawiera

Operator Zawiera porównuje wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wprowadzona wartość zawiera dane z drugiej wprowadzonej wartości. W poniższym przykładzie wartość dla order.lineitem.product.title pobierana jest z danych sklepu i porównywana z drugą wartością, scrape.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Zawiera do anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane zawierają ciąg znaków scrape

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to skyscraper, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ dokładny ciąg znaków scrape jest zawarty w ciągu znaków skyscraper. Zamówienie jest anulowane.

Nie zawiera

Operator Nie zawiera porównuje wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wprowadzona wartość nie zawiera danych z drugiej wprowadzonej wartości. W poniższym przykładzie wartość order.lineitem.product.title jest pobierana z danych sklepu i porównywana z drugą wartością scrape.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Nie zawiera w celu anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane nie zawierają ciągu znaków scrape

Jeśli wartość pobrana z danych sklepu to scrap-metal, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ ciąg znaków skyscraper nie zawiera dokładnego ciągu znaków scrap-metal. Zamówienie jest anulowane.

Zaczyna się od

Operator Zaczyna się od porównuje wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wartość zaczyna się danymi z drugiej wartości. W poniższym przykładzie wartość dla order.shippingAddress.country pobierana jest z danych sklepu i porównywana z drugą wartością, United.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Zaczyna się od do anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane rozpoczynają się od ciągu znaków Wielka

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to Wielka Brytania, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ ciąg znaków Wielka rozpoczyna ciąg znaków Wielka Brytania. Zamówienie jest anulowane.

Nie zaczyna się od

Operator Nie zaczyna się od porównuje wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wartość nie zaczyna się danymi z drugiej wartości. W poniższym przykładzie wartość dla order.shippingAddress.country pobierana jest z danych sklepu i porównywana z drugą wartością, United.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Nie zaczyna się od w celu anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane nie zaczynają się od ciągu znaków United

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to Kanada, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ ciąg znaków Kanada nie rozpoczyna ciągu znaków Wielka Brytania. Zamówienie jest anulowane.

Kończy się na

Operator Kończy się na porównuje wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wartość kończy się danymi z drugiej wartości. W poniższym przykładzie wartość dla order.lineitems.product.title pobierana jest z danych sklepu i porównywana z drugą wartością, last-available.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Kończy się na w celu anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane kończą się ciągiem znaków

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to „skarpetki sportowe ostatnie w magazynie”, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ ciąg znaków „skarpetki sportowe ostatnie w magazynie” kończy się ciągiem „ostatnie w magazynie”. Zamówienie jest anulowane.

Nie kończy się na

Operator Nie kończy się na porównuje wartości, aby sprawdzić, czy pierwsza wartość nie kończy się danymi z drugiej wartości. W poniższym przykładzie wartość order.lineitems.product.title jest pobierana z danych sklepu i porównywana z drugą wartością ostatnie w magazynie.

Przykład procesu workflow, który wykorzystuje operator logiczny Kończy się na do anulowania zamówienia, jeśli pobrane dane nie kończą się ciągiem znaków „ostatnie w magazynie”

Jeśli wartość pochodząca ze sklepu to „skarpetki sportowe nowe”, warunek ma wartość PRAWDA, ponieważ ciąg znaków „skarpetki sportowe nowe” nie kończy się ciągiem „ostatnie w magazynie”. Zamówienie jest anulowane.

Spełnianie wielu warunków

Ustawiając warunek, możesz zdefiniować kilka kryteriów i określić, czy Flow ma uznać, że warunek ma wartość PRAWDA, jeśli spełnione są wszystkie warunki, czy też jeśli spełniony jest jeden z nich.

Jeśli spełnione są wszystkie warunki

Wybranie opcji Jeśli spełnione są wszystkie warunki sprawi, że odpowiedź będzie mieć wartość logiczną PRAWDA tylko wtedy, gdy każde ustawione kryterium będzie mieć wartość PRAWDA.

Przykład: tworzony jest workflow w celu oznaczania klientów, którzy znajdują się w Kanadzie i wydają więcej niż 500 USD na jedno zamówienie.

Przykład workflow, który używa warunku I

Workflow oznacza klienta tylko wtedy, gdy znajduje się on w Kanadzie i wydaje więcej niż 500 USD na zamówienie. Jeśli którykolwiek z tych warunków będzie mieć wartość FAŁSZ, klient nie zostanie oznaczony.

Jeśli są spełnione jakiekolwiek warunki

Wynikiem wyboru opcji Jeśli spełnione są jakiekolwiek warunki, jest odpowiedź PRAWDA, jeśli jedno z ustawionych kryteriów ma wartość PRAWDA.

Przykład: tworzony jest workflow w celu oznaczania zamówień wysokiego lub średniego ryzyka.

Przykład workflow, który używa warunku LUB

Workflow oznacza zamówienie, jeśli jest ono obarczone wysokim lub średnim ryzykiem. Zamówienie jest oznaczone tak długo, jak długo jeden z tych warunków ma wartość PRAWDA.

Dane statyczne i dynamiczne w warunkach

Zazwyczaj druga wartość warunku jest wartością statyczną, wprowadzaną ręcznie. Ta wartość pozostaje taka sama przy każdym uruchomieniu workflow.

Możesz również użyć wartości dynamicznych, jeśli w polu drugiej wartości wyświetlany jest symbol </>. Dynamiczne wartości są pobierane z danych sklepu przy każdym uruchomieniu workflow. Aby użyć dynamicznej wartości, kliknij symbol </> i wybierz wartość, względem której chcesz dokonać kontroli. Wartości dynamiczne nie są dostępne dla wszystkich pól.

Przykład: tworzony jest workflow, który oznacza zamówienie, jeśli kraj w adresie rozliczeniowym zamówienia jest zgodny z krajem z jego adresu wysyłki.

Przykład workflow, który oznacza zamówienie za pomocą danych RHS, aby sprawdzić, czy kraj rozliczenia i wysyłki klienta jest taki sam.

W tym przykładzie zarówno pierwsza, jak i druga wartość jest pobierana z danych sklepu zamiast ręcznego określania statycznego ciągu znaków, względem którego ma być sprawdzana druga wartość. Jeśli kraj w adresie rozliczeniowym podanym przez klienta jest taki sam, jak kraj podany przez klienta w adresie wysyłki, warunek ma wartość PRAWDA i zamówienie jest oznaczane.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo