Prawa autorskie i znak towarowy

Shopify wspiera ochronę własności intelektualnej. Zgodnie z Zasadami dozwolonego użytkowania publikowanie lub przesyłanie treści naruszających prawa autorskie bądź znaki towarowe innych osób i podmiotów jest zabronione.

Ważne: Informacje podane na tej stronie mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej. Aby uzyskać poradę prawną oraz odpowiedzi na pytania dotyczące własności intelektualnej, zwróć się do swojego radcy prawnego.

Informacje o własności intelektualnej

Własność intelektualna oznacza produkt będący wynikiem kreatywności jego autora. Pojęcie to obejmuje dzieła materialne i niematerialne, takie jak książki, tekst, kod, obrazy, filmy, logo i slogany. Prawa autorskie i znak towarowy to dwa rodzaje własności intelektualnej.

Właściciele sklepów muszą chronić swoją własność intelektualną i zadbać o nienaruszanie własności intelektualnej innych osób i podmiotów.

Informacje o prawach autorskich

Prawa autorskie chronią materialne oryginalne utwory, takie jak zdjęcia w sklepie online.

Przepisy dotyczące praw autorskich różnią się w zależności od kraju lub regionu, ale generalnie prawa autorskie obowiązują od momentu powstania utworu. W wielu krajach lub regionach prawa autorskie można zarejestrować w państwowym urzędzie ds. praw autorskich.

Właściciel praw autorskich posiada wyłączne prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprzedaży lub wykonywania utworów bądź tworzenia utworów pochodnych. Właściciel praw autorskich kontroluje sposób korzystania z jego utworu. Osoby, które chcą z korzystać z takiego utworu, muszą uzyskać jego zgodę. Osoby korzystające z utworów będących przedmiotem praw autorskich bez zgody ich właściciela naruszają prawa autorskie.

Więcej o prawach autorskich znajdziesz na stronie internetowej amerykańskiego urzędu U.S. Copyright Office lub w przewodniku Canadian Intellectual Property Office's Guide to copyright.

Informacje o znakach towarowych

Znaki towarowe chronią unikalne symbole lub słowa, które identyfikują i odróżniają firmę bądź produkt od innych firm lub produktów.

Po zarejestrowaniu znak towarowy podlega pewnej ochronie prawnej, a właściciel znaku towarowego posiada wyłączne prawo do używania zastrzeżonego znaku towarowego w odniesieniu do określonych produktów lub usług. Używanie znaku towarowego bez zezwolenia w sposób, który powoduje dezorientację co do marki, produktu lub usług, narusza prawa do znaku towarowego.

Dowiedz się więcej o znakach towarowych na stronie internetowej amerykańskiego urzędu Patent and Trademark Office.

Dropshipping i własność intelektualna

Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów w modelu dropshippingu, możesz wybierać produkty, usługi i dostawców, z którymi współpracujesz. Warto również przeanalizować ryzyko, ponieważ niektórzy dostawcy mogą oferować towary objęte prawami autorskimi, prawami do marki lub znaków towarowych. Dowiedz się więcej o sporach dotyczących praw autorskich lub sporach dotyczących znaków towarowych.

Do kategorii produktów o wyższym ryzyku bycia towarami objętymi prawami autorskimi, prawami do marki lub znaków towarowych należą:

 • odzież
 • designerskie torby
 • zegarki
 • kosmetyki
 • urządzenia elektryczne
 • zabawki

Polityka dotycząca praw autorskich

Zgodnie z obowiązującą polityką Shopify szybko reaguje na zgłoszenia domniemanego naruszenia praw autorskich, które są zgodne z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Jej tekst znajduje się na stronie internetowej urzędu U.S. Copyright Office — https://www.copyright.gov.

Oczekujemy, że wszyscy użytkownicy całej platformy Shopify będą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich. W przypadku otrzymania odpowiedniego zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich nasza reakcja na nie będzie obejmować odebranie lub zablokowanie dostępu do materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że są przedmiotem działań naruszających prawa autorskie, oraz/lub zamknięcie konta użytkownika.

Zgodnie z par. 512(i)(1)(a) DMCA Shopify w odpowiednich okolicznościach blokuje i/lub zamyka konta użytkowników dopuszczających się wielokrotnych naruszeń.

Zgłaszanie naruszeń praw autorskich

Możesz się zalogować, aby skorzystać z formularza online w celu zgłoszenia treści na platformie Shopify, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa autorskie.

Możesz również zgłosić w jednym formularzu wiele sklepów, które naruszają prawa do tych samych utworów chronionych prawami autorskimi. Jeśli Twoje zgłoszenie naruszenia praw autorskich okaże się bezpodstawne, możesz zostać pociągnięty(-a) do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wymagania dotyczące zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich

Najbardziej efektywnym sposobem złożenia zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich jest formularz online. Jeśli nie możesz użyć formularza online, możesz przesłać zawiadomienie zawierające wszystkie informacje wymagane w ustawie DMCA do wyznaczonego przedstawiciela Shopify. Zawiadomienie musi zawierać informacje, takie jak:

 • Twoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Identyfikacja oryginalnego utworu będącego przedmiotem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone. Podaj bezpośrednie linki do oryginalnego utworu. Jeśli nie masz bezpośrednich linków, możesz szczegółowo opisać utwór.
 • Linki do treści, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa autorskie na platformie Shopify. Podaj obszerną listę do każdej indywidualnej strony z treściami, których usunięcia żądasz, a nie tylko główny link do sklepu.
 • Poniższe oświadczenia:

  • Działając w dobrzej wierze, jestem przekonany(-a), że wykorzystanie materiału w sposób, na który została złożona skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Przysięgam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe i że jestem właścicielem praw autorskich lub jestem upoważniony(-a) do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
  • Potwierdzam, że kopia tego zawiadomienia o naruszeniu, w tym wszelkie dane kontaktowe podane powyżej, mogą zostać przekazane osobie, która opublikowała zgłaszane treści.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Wyznaczony przedstawiciel Shopify

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada

legal@shopify.com

Reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli Twój sklep otrzyma zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, zespół Shopify Trust and Safety wyśle do właściciela sklepu wiadomość e-mail informującą o tym, jakie treści zostały usunięte z Internetu.

Jeżeli działając w dobrej wierze uznasz, że treści zostały usunięte z Internetu w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz złożyć sprzeciw. Wiadomość e-mail zawiera link do formularza sprzeciwu.

Jeśli nie możesz użyć formularza sprzeciwu, możesz zgłosić sprzeciw u wyznaczonego przedstawiciela Shopify. Sprzeciw powinien zawierać informacje, takie jak:

 • Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz miejsca, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub zablokowaniem do niego dostępu;
 • Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu;
 • Poniższe oświadczenia:

  • Wyrażam zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się mój adres lub, jeśli mój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, wyrażam zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla Dystryktu Delaware;
  • Przyjmę dokumenty procesowe od strony, która złożyła zawiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA lub jej przedstawiciela;
  • Przysięgam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że działając w dobrej wierze, jestem przekonany(-a), iż przedmiotowy materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału przeznaczonego do usunięcia lub zablokowania, i że jestem sprzedawcą, którego dotyczy zawiadomienie o usunięciu na podstawie ustawy DMCA lub posiadam upoważnienie do działania w imieniu tego sprzedawcy;
  • Przyjmuję do wiadomości, że kopia niniejszego sprzeciwu, zawierająca moje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, zostanie przekazana stronie, która złożyła zawiadomienie o usunięciu treści naruszających prawa autorskie zgodnie z ustawą DMCA; oraz
 • Podpis fizyczny lub elektroniczny.

W odpowiedzi na wiadomość e-mail od zespołu Shopify Trust and Safety możesz zawrzeć wszelkie pytania, które Ci się nasuną.

Polityka dotycząca znaków towarowych

Zgodnie z obowiązującą polityką Shopify szybko reaguje na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu znaku towarowego. Naszą reakcją na nie może być odebranie lub zablokowanie dostępu do materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że są przedmiotem działań naruszających prawa autorskie, oraz/lub zamknięcie konta użytkownika.

W odpowiednich okolicznościach Shopify zablokuje i/lub zamknie konta użytkowników dopuszczających się wielokrotnych naruszeń.

Zgłaszanie naruszeń znaków towarowych

Możesz się zalogować, aby skorzystać z formularza online w celu zgłoszenia treści na platformie Shopify, które Twoim zdaniem naruszają Twój zastrzeżony znak towarowy.

W jednym formularzu możesz zgłosić wiele sklepów, które naruszają prawa do tych samych znaków towarowych. Jeśli Twoje zgłoszenie naruszenia praw do znaku towarowego okaże się bezpodstawne, możesz zostać pociągnięty(-a) do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wymagania dotyczące zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego

Najbardziej efektywnym sposobem złożenia zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich jest formularz online. Jeśli nie możesz użyć formularza online, możesz przesłać zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego na adres legal@shopify.com. Zawiadomienie musi zawierać informacje, takie jak:

 • Imię i nazwisko właściciela znaku towarowego.
 • Twoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • W odniesieniu do każdego spornego znaku towarowego podaj informacje, takie jak:

  • opis znaku towarowego;
  • kraje, w których jest zarejestrowany;
  • numer rejestracyjny znaku towarowego; oraz
  • kategoria produktów i/lub usług objętych rejestracją.
 • Linki do treści, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa do znaków towarowych na platformie Shopify. Podaj obszerną listę do każdej indywidualnej strony z treściami, których usunięcia żądasz, a nie tylko główny link do sklepu.

 • Opis sposobu, w jaki treści naruszają według Ciebie Twoje znaki towarowe na platformie Shopify.

 • Poniższe oświadczenia:

  • Działając w dobrzej wierze, uważam, że wykorzystanie materiału w sposób, na który złożyłem(-am) skargę, nie jest dozwolone przez właściciela znaku towarowego, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Przysięgam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe i że jestem właścicielem praw do znaku towarowego lub jestem upoważniony(-a) do działania w imieniu właściciela praw do znaku towarowego, które zostały opisane powyżej.
  • Potwierdzam, że kopia tego zawiadomienia o naruszeniu, w tym wszelkie dane kontaktowe podane powyżej, mogą zostać przekazane osobie, która opublikowała zgłaszane treści.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego

Gdy sklep otrzyma zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego, zespół Shopify Trust and Safety wyśle do właściciela sklepu wiadomość e-mail informującą o usunięciu treści z Internetu. Aby zakwestionować zasadność zawiadomienia, możesz użyć linku do formularza sporu. W odpowiedzi na wiadomość e-mail od zespołu Shopify Trust and Safety możesz zawrzeć wszelkie pytania, które Ci się nasuną.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo