Często zadawane pytania dotyczące aktualizacji naszej Umowy o programie partnerskim i Warunków API

W dniu 6 grudnia 2021 roku firma Shopify wysłała podsumowanie przyszłych aktualizacji naszej Licencji API i Warunków korzystania z API („Warunki API”) oraz naszej Umowy o programie partnerskim („PPA”). Zmiany te wejdą w życie 5 stycznia 2022 roku i będą obejmować warunki związane z podatkiem od usług cyfrowych (mającym zastosowanie w niektórych jurysdykcjach).

Poniżej zamieściliśmy kilka często zadawanych pytań dotyczących tych zmian oraz tego, jak wpłyną one na partnerów i programistów.

Dlaczego Shopify wprowadza nowe warunki PPA i API?

Aktualizujemy nasze Warunki API oraz PPA, aby wspierać rozwój partnerów i programistów Shopify przy zachowaniu bezpieczeństwa i integralności produktów i usług oferowanych na platformie Shopify.

Czym jest podatek od usług cyfrowych?

W niektórych jurysdykcjach produkty i usługi sprzedawane cyfrowo podlegają podatkowi od usług cyfrowych („DST”). Oblicza się go jako procent przychodu brutto ze sprzedaży usługi cyfrowej, a jego wysokość różni się w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się adres firmy sprzedawcy. Przykład: sprzedawca, którego firma znajduje się we Włoszech, płaci 100 USD za aplikację. Ponieważ stawka podatku DST we Włoszech wynosi 3%, Partner będzie musiał zapłacić podatek DST w wysokości 3 USD od tej transakcji.

Aby uwzględnić tę dopłatę w odpowiednich jurysdykcjach, począwszy od 5 stycznia 2022 roku sprzedaż publicznych aplikacji i szablonów przez Partnerów będzie podlegać regulacyjnej opłacie operacyjnej. Regulacyjna opłata operacyjna obowiązuje, jeśli adres firmy sprzedawcy znajduje się w jednej z wymienionych jurysdykcji. Wartość procentowa może się różnić w zależności od jurysdykcji.

Stawki DST według kraju lub regionu

Stawki DST według kraju lub regionu
Kraj lub region Stawki DST
Wielka Brytania 2%
Włochy 3%
Turcja 5%
Indie 2%
Hiszpania 3%

Czy regulacyjna opłata operacyjna będzie naliczana wstecznie?

Nie, nie zastosujemy tej regulacyjnej opłaty operacyjnej wstecznie. Opłata ta będzie obowiązywać dopiero od 5 stycznia 2022 r.

Jak mogę sprawdzić, jaka regulacyjna opłata operacyjna ma zastosowanie do mojego konta?

Partnerzy mogą wyświetlać odpowiednie regulacyjne opłaty operacyjne (jeśli obowiązują) na stronie wypłat na Pulpicie Partnerów w pliku CSV wypłat lub za pomocą interfejsu Partner API.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o regulacyjnych opłatach operacyjnych?

Aby uzyskać dodatkowe informacje związane z regulacyjnymi opłatami operacyjnymi, zapoznaj się z sekcją Zyski partnera Shopify.

Jakie działania marketingowe reguluje Umowa PPA?

Aby nadążyć za nowo wprowadzanymi technologiami, rozszerzyliśmy zakres działań marketingowych, które regulujemy, między innymi o platformy społecznościowe, marketing SMS-owy i e-mail marketing. Jak zawsze, wymagamy od naszych Partnerów angażowania się w odpowiedzialne praktyki marketingowe, zgodne z obowiązującym prawem, zasadami, regulacjami i dyrektywami. Działania marketingowe powinny być zawsze prowadzone z poszanowaniem praw sprzedawców, do których są kierowane. Należy wcześniej uzyskać wszelkie wymagane zgody oraz unikać działań, które mogłyby zostać uznane za inwazyjne lub spamerskie.

Co się zmieniło w przypadku danych dotyczących zgody marketingowej?

Zaktualizowaliśmy zasób API panelu administracyjnego REST klienta, aby dokonać rozróżnienia między zgodą na marketing SMS-owy i e-mail marketing w celu spełnienia wymagań regulacyjnych. Partnerzy, którzy gromadzą i przechowują informacje o zgodach marketingowych, muszą synchronizować (metodą uzupełniania oraz w czasie rzeczywistym) dokładne dane dotyczące zgód na marketing SMS-owy i e-mail marketing w Shopify.

Interfejs API powinien być zintegrowany z kanałami Partnera, tak aby w momencie otrzymania przez Partnera danych dotyczących zgody, synchronizacja danych odbywała się w czasie rzeczywistym.

Czy Shopify wycofa właściwość accepts_marketing?

Tak, będziemy wycofywać właściwość accepts_marketing w interfejsie API panelu administracyjnego REST klienta pod koniec 2022 roku. Oczekujemy, że Partnerzy zaczną natychmiast korzystać z nowych pól zgód marketingowych. Do tego czasu będziemy nadal zapewniać wsparcie dla interfejsu API accepts_marketing.

Czy sprzedawcy mogą zbierać zgody na otrzymywanie wiadomości SMS przy realizacji zakupu?

Firma Shopify ułatwiła sprzedawcom rozpoczęcie rejestrowania zgód na otrzymywanie wiadomości SMS przy realizacji zakupu. Sprzedawcy mogą włączyć tę nową funkcję, wykonując kroki opisane w Centrum pomocy Shopify.

Co się stanie, jeśli zgoda nie zostanie zaktualizowana?

Używamy rekordu zgody z najnowszym czasem consent_updated_at time, więc Partnerzy muszą upewnić się, że najnowszy rekord zgody zawiera aktualny czas. Poza tym sprawdź, czy numer telefonu nie jest już powiązany z innym klientem. Zgoda zostanie zaktualizowana tylko wtedy, gdy numer telefonu jest unikalny.

Jak działa potwierdzona zgoda?

Status jest oznaczany jako oczekujący, dopóki nie otrzymamy zaktualizowanego statusu zgody.

Zaktualizowałem(-a) status zgody klienta na UNSUBSCRIBED, a poziom zgody to NULL. Dlaczego poziom zgody jest ustawiony jako SINGLE_OPT_IN?

To zachowanie jest oczekiwane. Zezwalamy na wartości NULL dla statusu UNSUBSCRIBED, ale przechowujemy jako SINGLE OPT IN w naszej bazie danych.

Co, jeśli już zbieram zgody podczas realizacji zakupu poprzez edycję pliku checkout.liquid?

Sprzedawcy mogą teraz zbierać zgody na otrzymywanie wiadomości SMS podczas realizacji zakupu bez potrzeby edytowania pliku checkout.liquid. Zalecamy wszystkim Partnerom podjęcie współpracy ze swoimi sprzedawcami w celu wdrożenia tego nowego procesu workflow wyrażania zgody bezpośrednio w Shopify i usunięcia wszystkich edycji 'checkout.liquid' związanych ze zgodą na marketing SMS-owy lub e-mail marketing. Sprzedawcy mogą włączyć tę nową funkcję, wykonując kroki opisane w Centrum pomocy Shopify. Wszystkie zgody zebrane poprzez edycje checkout.liquid muszą zostać przekazane z powrotem do Shopify.