Konfigurowanie profilu Experts Marketplace

Aby sprzedawcy mogli Cię znaleźć na rynku Shopify Experts Marketplace, musisz utworzyć stronę profilu i co najmniej jedną stronę usługi.

Twoje strony profilu i usługi pomagają sprzedawcom ustalić, czy jesteś właściwym ekspertem do zlecenia pracy. Strony te pomogą Ci zaprezentować unikalne umiejętności i styl, jednocześnie wyznaczając wyraźne oczekiwania wobec sprzedawców.

Aby utworzyć lub zaktualizować stronę profilu lub usługi, na Pulpicie Partnerów przejdź do opcji: Usługi > Profil.

Profil

Twój profil zawiera podstawowe informacje o Tobie, obejmujące:

 • Nazwę firmy
 • Języki, w których możesz się komunikować
 • Twoje doświadczenie branżowe
 • Twoją lokalizację
 • Datę rejestracji w Experts Marketplace
 • Średni czas odpowiedzi
 • Krótką biografię

Na Twojej stronie profilu znajdują się również poniższe informacje o pracach, które wykonujesz na rzecz sprzedawców:

 • Średnia ocena dotycząca wszystkich usług
 • Liczba zakończonych zadań
 • Prezentacja wcześniej wykonanych prac (opcjonalnie)
 • Lista świadczonych usług z linkami do stron usług
 • Recenzje wszystkich prac

Wiedza branżowa

Sprzedawcy często preferują ekspertów, którzy znają branżę sprzedawcy lub którzy wcześniej pracowali w sklepach o podobnych wymaganiach. Aby pokazać sprzedawcom typy sklepów, dla których zazwyczaj pracujesz, możesz wybrać maksymalnie cztery branże, w których specjalizuje się Twoja firma. Te branże pojawiają się w Twoim profilu eksperta.

Przedstawiona praca

Możesz przesłać maksymalnie 6 próbek prac, aby zaprezentować dotychczas wykonane prace. Za pomocą tych próbek możesz pokazać styl, jakość i zakres swojej pracy.

W ramach każdej próbki pracy możesz przesłać wiele obrazów oraz opis, aby pomóc sprzedawcom zapoznać się ze specyfiką wykonywanych przez Ciebie prac. Poniżej przedstawionych jest kilka najlepszych praktyk dotyczących tej sekcji:

 • Do opisu dołącz szczegóły, takie jak:

  • Szczegóły wykonanych prac lub usług
  • Sposób, w jaki wykonana praca przyczyniła się do rozwiązania problemu sprzedawcy lub optymalizacji jego firmy
  • Czas realizacji pracy
  • Przybliżony koszt wykonanej pracy pozwalający sprzedawcom zorientować się, ile może kosztować realizacja podobnej pracy
 • W miarę możliwości używaj obrazów o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 1024 x 800 w 300 dpi).

Strony usług

Strony usług dostarczają sprzedawcom szczegółowych informacji na temat świadczonych przez Ciebie usług. Obejmują one:

 • Początkową cenę usługi
 • Składniki ceny początkowej
 • Zadania, które możesz wykonać w ramach usługi
 • Dodatkowe informacje o pracy i cenie
 • Próbki pracy (opcjonalnie)
 • Otrzymane recenzje usługi

Usługi są wyświetlane na stronie Usługi w Twoim profilu w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście Świadczone usługi. Kolejność można zmienić, przeciągając i upuszczając usługi na liście.

Dodawanie usług

W swoim profilu możesz dodać jedną lub więcej usług do listy świadczonych przez Ciebie usług. Po opublikowaniu usługi sprzedawcy będą mogli wysyłać Ci zadania związane z tą usługą.

Kroki:

 1. Z poziomu Pulpitu Partnerów przejdź do opcji Usługi > Profil.
 2. W obszarze Świadczone usługi kliknij opcję Dodaj usługi.
 3. W oknie Dodaj usługi do profilu kliknij kategorię usługi, a następnie wybierz usługi, które chcesz dodać do swojego profilu.
 4. Kliknij Dodaj usługi.

Usługi zostaną dodane do listy świadczonych przez Ciebie usług. Aby opublikować usługę w swoim profilu, musisz wypełnić informacje o usłudze.

Przegląd i ukończenie usług

Aby sprzedawcy mogli wysyłać Ci zadania związane z usługami, musisz wypełnić informacje o usłudze.

Kroki:

 1. Z poziomu Pulpitu Partnerów przejdź do opcji Usługi > Profil.
 2. Przejrzyj swoje usługi w obszarze Świadczone usługi.
 3. Kliknij kartę Niekompletne, aby wyświetlić usługi, które wymagają zaktualizowania przed opublikowaniem.
 4. Aby wyświetlić i edytować szczegóły usługi, kliknij opcję Skonfiguruj usługę.
 5. Po dodaniu zawartości do usługi i wybraniu oferowanych przez Ciebie zadań kliknij opcję Zapisz i publikuj.

Informacje o usłudze

Możesz dołączyć poniższe szczegóły dotyczące usługi oferowanej na stronie usługi.

Cena początkowa

Twoja cena początkowa za usługę jest opłatą za podstawową wersję tej usługi. W przypadku prostych usług może to być stawka godzinowa. W przypadku bardziej złożonych usług może to być koszt najprostszego oferowanego pakietu. Cena początkowa określa oczekiwania sprzedawcy, więc powinna być ściśle powiązana z kwotą, na jaką Twoja organizacja wystawi sprzedawcy fakturę za daną usługę.

Cena początkowa to dobry sposób na przyciągnięcie takiego typu sprzedawcy, z którym chcesz współpracować. Na przykład, możesz ustawić wyższą cenę, aby współpracować tylko ze sprzedawcami dysponującymi dużymi budżetami, lub możesz ustawić niższą cenę bądź dostosować pakiety, aby na współpracę z Tobą mogli pozwolić sobie nowi sprzedawcy.

Zawarte w cenie początkowej

W tej sekcji należy podać szczegóły ceny początkowej. Najlepsze praktyki dotyczące tej sekcji obejmują poniższe zalecenia:

 • Określ wszelkie górne limity w tym podstawowym zakresie, np. maksymalną liczbę produktów lub stron internetowych uwzględnionych w tej cenie.
 • Podaj informacje ułatwiające sprzedawcom porównanie Twojej oferty usług z ofertami innych ekspertów na tym samym pułapie cenowym. Określ na przykład, czy oferujesz telefoniczną rozmowę szkoleniową po skonfigurowaniu nowej funkcji lub czy Twoja usługa pozycjonowania stron (SEO) obejmuje pisemny raport lub analizę konkurencyjną bądź czy zapewniasz inne zasoby dodatkowo oprócz usługi.
 • Wskaż aktualnie oferowane przez Ciebie promocje, które wpływają na cenę początkową.

Dodatkowe informacje o pracy i cenie

Użyj tej sekcji, aby podać więcej informacji na temat rozszerzenia usługi i związanego z tym kosztu. Najlepsze praktyki dotyczące tej sekcji obejmują poniższe zalecenia:

 • Wyszczególnij wszelkie dodatkowe prace związane z usługą, które nie są uwzględnione w cenie początkowej. Może to być praca, którą wykonujesz za dodatkową opłatą lub której wykonanie sprzedawca będzie musiał zlecić samodzielnie. Na przykład określ, czy wymagasz od sprzedawców zapewnienia własnej kopii lub obrazów, czy też możesz je dostarczyć za dodatkową opłatą.
 • Wymień czynniki, które mogą zwiększyć koszt projektu, na przykład dodatkowe zlecenia dostosowania, dodatkowe poprawki, należności dla firm zewnętrznych, np. z tytułu licencji lub aplikacji.
 • W miarę możliwości podaj zestawienie kosztów dodatkowych elementów w przypadku zwiększenia zakresu. Na przykład, jeśli standardowy pakiet zawiera 3 kampanie e-mailowe, podaj cenę każdej dodatkowej kampanii.
 • Wyświetl wszystkie oferowane promocje, które mogą obniżyć koszty Twoich usług. Na przykład, jeśli oferujesz rabat na dodatkowe usługi wykonywane w ramach realizacji tego samego zlecenia, wskaż, w jaki sposób może to wpłynąć na całkowite koszty sprzedawcy w tej sekcji.

Zadania usługi

Zadanie usługi jest opcjonalnym atrybutem usługi, która dokładniej opisuje typ pracy wykonywanej przez eksperta lub potrzeby sprzedawcy. Realizacja zadań usługi może wymagać specjalnych umiejętności lub zasobów. Możesz zdecydować, czy wykonujesz określone zadania w ramach każdej oferowanej usługi. Sprzedawcy mogą następnie filtrować ekspertów na podstawie zadań, które mogą wykonywać w ramach danej usługi. Nie wszystkie usługi mają zadania.

Próbki pracy

W przypadku każdej wykonywanej usługi możesz przesłać do 6 próbek pracy związanych z tą usługą. W ramach każdej z nich możesz przesłać wiele obrazów oraz opis, który pomoże Ci zapoznać sprzedawców z wykonaną przez Ciebie pracą. Poniżej przedstawiono najlepsze praktyki dotyczące tej sekcji:

 • Wykonaj próbki pracy mające związek z usługą, ponieważ sprzedawcy będą je analizować pod kątem tej konkretnej usługi. Na przykład, jeśli zrealizowałeś(-aś) duży projekt obejmujący wiele usług, na potrzeby próbki pracy zalecamy przygotowanie obrazów i opisów istotnych dla konkretnej usługi.
 • W opisie podaj przybliżony koszt wykonanej pracy, aby sprzedawcy mogli sobie oszacować koszt podobnej pracy.
 • W miarę możliwości używaj obrazów o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 1024 x 800 w 300 dpi).

Przykładowa strona usług

Poniższy przykład pokazuje, jak wyglądają strony usług ze szczegółowymi opisami oferowanych usług.

Obraz z przykładową ofertą eksperta

Następne kroki

Po opublikowaniu swojego profilu i skonfigurowaniu co najmniej jednej usługi będziesz otrzymywać wiadomości od sprzedawców.