Kolumnbeskrivningar för orderns CSV i Transporter

Beskrivningar av kolumnerna för CSV-fil över order.

För att importera order till Shopify med hjälp av appen Transporter behöver du en CSV-fil som endast innehåller denna registertyp.

Exempel på CSV-fil

Ladda ner exempel på CSV-fil över order: orders.csv

Du kan använda kommandoradsverktyget Transporter för att generera den här CSV-filen eller så kan du följa formatet som beskrivs nedan för att skapa den själv.

Kolumnbeskrivningar

I följande tabell beskrivs kolumnrubrikerna för CSV-filen.

Kolumnrubriker för CSV över order
Kolumn Beskrivning
Name (Required)
Identifieraren för den order som du ser i din Shopify-admin och som din kund ser på fakturan. Denna identifierare måste vara unik i din butik. Till exempel #1001, 1001-A och SH1001. Den här kolumnen krävs.
Email Kundens e-postadress.
Financial Status Status för betalningar som är kopplade till ordern. Giltiga värden:
 • pending - Betalningarna väntas. Betalning kan misslyckas i det här tillståndet. Kontrollera igen för att bekräfta huruvida betalningarna har betalats korrekt.
 • authorized - Betalningarna har godkänts.
 • partially_paid - Ordern har delvis betalats.
 • paid - Betalningarna har betalats.
 • partially_refunded - Betalningarna har delvis återbetalats.
 • refunded - Betalningarna har återbetalats.
 • voided - Betalningarna har inte godkänts.
Värden är skiftlägeskänsliga.
Fulfillment Status Orderstatus när det gäller distribuerade varor. Giltiga värden:
 • fulfilled - Varje vara i ordern har distribuerats.
 • partial - Minst en vara i ordern har distribuerats.
 • restocked - Varje vara i ordern har skickats tillbaka till lager och ordern har avbrutits.
 • Om du lämnar den här kolumnen blank resulterar det orderstatusen Ej distribuerad.
Värden är skiftlägeskänsliga. Orderns distributionsstatus ska baseras på statusen för enskild(-a) post(-er). Se orderns distributionsstatus nedan för mer information.
Currency Koden med tre bokstäver (ISO 4217-format) för den valuta som används för betalningen. Till exempel USD eller EUR.
Buyer Accepts Marketing Huruvida en kund har anmält sig till att få marknadsföring. Giltiga värden:
 • TRUE – Kunden har valt att ta emot marknadsföring.
 • FALSE – Kunden har valt att inte få marknadsföringsmaterial.
Cancel Reason Anledningen till att ordern avbröts. Giltiga värden:
 • customer - Kunden avbröt ordern.
 • fraud - Ordern var bedräglig.
 • inventory - Varor i ordern var inte i lager.
 • declined - Betalningen nekades.
 • other - En orsak som inte finns i den här listan.
Värden är skiftlägeskänsliga.
Cancelled At Datum och tid (ISO 8601-format) när ordern avbröts.
Closed At Datum och tid (ISO 8601-format) när ordern stängdes.
Tags En sträng med kommaseparerade taggar som används för filtrering och sökning. Varje kommaseparerad tagg kan ha upp till 255 tecken. Till exempel "Granskad, Packad, Levererad".
Note Ett valbart meddelande som är fäst vid ordern. Detta meddelande kan ses av kunden. Till exempel "Kunden ändrade sig."
Phone Det unika telefonnumret (E.164 -format) för kunden. Ett telefonnummer kan anges med olika format, men varje format måste representera ett nummer som kan ringas upp från var som helst i världen. Följande format är giltiga:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site Webbplatsen där kunden klickade på en länk som ledde dem till din butik. Till exempel "http://www.anexample.com"
Processed At

Datum och tid (ISO 8601 format) då ordern ursprungligen skapades i den andra plattformen. Detta värde visas på ordern i din Shopify-admin och är det datum som används i försäljningsrapporterna. Standardvärdet är datum och tid då ordern importeras.

För värden som påverkar Analytics for Finance and Payments, se Transaction Processed At .

Source name Var ordern har sitt ursprung (till exempel plattformens namn). Detta värde kan inte redigeras efter importen. Till exempel Transporter.
Total weight Summan av alla varors vikter (formaterat som ett heltal) i gram. Till exempel 11.
Total Tax Summan av alla skatter (skatt 1 pris, ..., frakt 1 skattesats) tillämpas på ordern (måste vara ett positivt nummer). Den här kolumnen krävs när en skatt debiteras som en del av ordern (till exempel när det finns ett värde i "skattepris 1"-kolumnen). Om du inte inkluderar ett värde för den här kolumnen kommer det totala värdet i din order inte att inkludera några skatteavgifter.
Shipping Company Företagens namn om det finns ett som är associerat med leveransadressen.
Shipping Name Det fullständiga namnet på den person som är associerad med leveransadressen. En adress måste ha ett namn som är associerat med den. Du kan göra det genom att använda Shipping Name eller genom att använda Shipping First Name och Shipping Last Name.
Shipping Phone Telefonnummer ( E.164 -format) som är kopplat till leveransadressen. Ett telefonnummer kan ha olika format, men varje format måste representera ett nummer som man kan ringa till varifrån som helst i världen. Följande format är alla giltiga:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name Förnamnet på den person som är associerad med leveransadressen. En adress måste ha ett namn som är associerat med den. Du kan göra det genom att använda Shipping First Name och Shipping Last Name eller med hjälp av Shipping Name.
Shipping Last Name Efternamnet på den person som är associerad med leveransadressen. En adress måste ha ett namn som är associerat med den. Du kan göra det genom att använda Shipping First Name och Shipping Last Name eller med hjälp av Shipping Name.
Shipping Address1 Den första adressraden i leveransadressen. Den här kolumnen krävs för en adress. Till exempel 150 Elgin St.
Shipping Address2 En valfri adressrad för leveransadressen. Till exempel Unit 202.
Shipping City Namnet på staden i leveransadressen. Denna kolumn krävs för en leveransadress. Till exempel Ottawa eller Sydney.
Shipping Province Namnet på regionen (t.ex. provinsen, staten, prefekturen eller territoriet) där kunden är belägen. Om du inkluderar den här kolumnen krävs kolumnen Shipping Province Code. Till exempel Mexico City, Tasmania, New South Wales eller New York.
Shipping Province Code Underavdelningen tilldelade kod ( ISO 3166-2 ) för regionen, såsom staten, provinsen, prefekturen eller distriktet i landet. Denna kolumn krävs när du lägger till Shipping Province -kolumnen. En ISO3116-2-kod har följande delar:
 • Landskod med 2 tecken – ange inte den här delen.
 • bindestreck (-) som delar av kodens två delar – ta inte med bindestrecket.
 • Kod för indelning med 1 till 3 tecken – ange endast denna del.
Indelningskoder
Indelningskod ISO 3166-2 Provinskod
MX-MEX (Mexico City, Mexiko) MEX
NY-USA (New York, USA) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'or, Frankrike) 21
Shipping Zip Kundadressens postnummer. Till exempel K2P 1L4, 90210 eller 110 012.
Shipping Country Namnet på landet i leveransadressen. Den här kolumnen krävs för en adress. Till exempel Kanada, Indien eller Australien.
Shipping Country Code Den tvåsiffriga koden (ISO 3166-1 alpha-2 code) för landet i kundens adress. Till exempel CA för Kanada. Ange Shipping Country code även när du anger Shipping Country.
Billing Company Företaget som ägs av personen som är associerad med faktureringsadressen.
Billing Name Det fullständiga namnet på den kund som är associerad med betalningen. En adress måste ha ett namn som är associerat med den. Du kan göra det genom att använda Billing Name or genom att använda Billing First Name och Billing Last Name.
Billing Phone Telefonnummer ( E.164 -format) som är kopplat till faktureringsadressen. Ett telefonnummer kan ha olika format, men varje format måste representera ett nummer som man kan ringa till varifrån som helst i världen. Följande format är giltiga:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name Förnamnet på den person som är associerad med betalningsmetoden. En adress måste ha ett namn som är associerat med den. Du kan göra det genom att använda Billing First Name och Billing Last Name eller med hjälp av Billing Name.
Billing Last Name Efternamnet på den person som är associerad med betalningsmetoden. En adress måste ha ett namn som är associerat med den. Du kan göra det genom att använda Billing First Name och Billing Last Name eller med hjälp av Billing Name.
Billing Address1 Den första adressraden i faktureringsadressen. Till exempel 150 Elgin St. Den här kolumnen krävs för en faktureringsadressen.
Billing Address2 En valfri adressrad för faktureringsadressen. Till exempel Unit 202.
Billing City Namnet på staden i faktureringsadressen. Den här kolumnen krävs för en faktureringsadress. Till exempel Ottawa, Delhi och Auckland.
Billing Province Namnet på regionen (exempelvis provinsen, staten, prefekturen eller distriktet) där kunden befinner sig. Om du inkluderar den här kolumnen så krävs kolumnen Shipping Province Code. Till exempel Mexiko city, New York eller Nunavut och New South Wales.
Billing Province Code Koden för underavdelning ( ISO 3166-2 ) för regionen, till exempel staten, provinsen, prefekturen eller distriktet i landet. Denna kolumn krävs när du anger kolumnen Billing Province. En ISO3116-2-kod har följande delar:
 • Landskod med 2 tecken – ange inte den här delen.
 • bindestreck (-) som delar av kodens två delar – ta inte med bindestrecket.
 • Kod för indelning med 1 till 3 tecken – ange endast denna del.
Indelningskoder
Indelningskod ISO 3166-2 Provinskod
MX-MEX (Mexico City, Mexiko) MEX
US-NY (New York, USA) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'or, Frankrike) 21
Billing Zip Postnumret i faktureringsadressen. Till exempel K2P 1L4.
Billing Country Namnet på landet i faktureringsadressen. Den här kolumnen krävs för en faktureringsadress. Till exempel Kanada, Indien och Tyskland .
Billing Country Code Den tvåsiffriga koden (ISO 3166-1 alpha-2 code) för landet i faktureringsadressen. Till exempel CA för Kanada. Ange Country code även när du anger Country.
Lineitem name (Required)
Namnet på den produktvariant som beställdes. Till exempel Blå tröja. Denna kolumn krävs.
Lineitem variant ID ID för produktvarianten som beställdes. Använd den här kolumnen för att ansluta artikeln i denna order till en produktvariant som finns i din butik. Till exempel 7513594. Du måste se till att ID-numret i den här kolumnen matchar ett produktvariant-ID från din butik eller så lämnar du den här kolumnen tom. Om Transporter-appen inte kan hitta en produktvariant i din butik som matchar ID:t i den här kolumnen påverkas inte importen. Produkten kommer fortfarande att läggas till i ordern den men kommer inte att matchas med en produkt i din butik i analysändamål.
Lineitem quantity Antalet produktvarianter som beställdes. Denna kolumn accepterar endast positiva heltal. Standardvärdet är 1. Till exempel 3.
Lineitem price (Required)
Produktvariantens pris innan några rabatter har tillämpats. Till exempel 10,50 .25 och 30. Denna kolumn krävs.
Lineitem variant title Den specifika produktvarianten. Till exempel Small .
Lineitem compare at price En prisjämförelse eller ett föreslaget pris för produktvarianten. Till exempel 15.
Lineitem sku Artikelns (produktvariantens) SKU-nummer (lagringsenhetsnummer).
Lineitem requires shipping Huruvida produktvarianten kräver frakt. Giltiga värden:
 • true - Varan måste levereras.
 • false - Varan måste inte levereras
Värden är skiftlägeskänsliga.
Lineitem taxable Huruvida produktvarianten var skattepliktig. Giltiga värden:
 • true - Artikeln är beskattningsbar.
 • false - Artikeln är inte beskattningsbar.
Värden är skiftlägeskänsliga.
Lineitem fulfillment status Distributionsstatus för enskilda poster i en order. Giltiga värden:
 • fulfilled – Varje produkt i raden har distribuerats.
 • Om du lämnar den här kolumnen tom kommer det bli en odistribuerad post.
Värden är skiftlägeskänsliga. Distributionsstatusen för enskilda poster ska användas för att bestämma statusen för ordern som helhet. Se orderns distributionsstatus nedan för mer information.
Taxes Included Huruvida skatterna inkluderades i den ursprungliga ordern. Giltiga värden:
 • true - Skatter ingår i delsumman. När detta värde är inställt på sant omfattas alla skatter i priset, inklusive skatt på poster och eventuell skatt på fraktpriser.
 • false - Skatter ingår inte i delsumman. Detta värde är standard.
Värden är skiftlägeskänsliga.
Tax 1 Title Namnet på den första skatt som debiterades. @No__t_0or HST t. ex. .
Tax 1 Price Det skattebelopp (ISO 4217) som ska debiteras för radartiklarna. Till exempel 1,50. När det finns ett värde för den här kolumnen måste du också inkludera kolumnen Total Tax.
Tax 1 Rate Den skattesats (decimal) för skatt som ska debiteras för radartiklarna. Till exempel 0,07 för en skattesats på 7 procent.
Tax 2 Title Namnet på den andra skatten som debiterades.
Tax 2 Price Det skattebelopp (ISO 4217) som ska debiteras. När det finns ett värde för den här kolumnen måste du också inkludera kolumnen Total Tax.
Tax 2 Rate Skattesatsen som ska debiteras för radartiklarna.
Tax 3 Title Namnet på den tredje skatt som debiterades.
Tax 3 Price Det skattebelopp (ISO 4217) som ska debiteras för radartiklarna. När det finns ett värde för den här kolumnen måste du också inkludera kolumnen Total Tax.
Tax 3 Rate Skattesatsen som ska debiteras för radartiklarna.
Transaction Amount Summan (decimal) av betalningen. Till exempel 50,00. Denna kolumn krävs när du gör en delbetalning eller delvis återbetalning.
Transaction Kind Betalningstyp. Den här kolumnen krävs när någon av betalningskolumnerna ingår. Giltiga värden:
 • authorization - De pengar som kunden har avtalat att betala har godkänts men de har inte hämtats. Godkännandeperioden kan vara mellan 7 och 30 dagar (beroende på din betaltjänst) medan en butik väntar på att en betalning ska hämtas.
 • capture - Överföring av pengar som reserverades under godkännandet.
 • sale - Auktorisering och hämtning av en betalning som utförts i ett enda steg.
 • void - Avbeställning av ett pågående godkännande eller hämtning.
 • refund - Partiell eller full återbetalning av hämtade pengar till kunden.
Värden är skiftlägeskänsliga.
Transaction Status Status för transaktionen. Giltiga värden:
 • success - Betalningen slutfördes av betalningsgateway. Det här är standardvärdet.
 • pending - Gatewayen har tagit emot betalningsinformationen, men den har skickat tillbaka ett svar som indikerar att den behöver mer tid för att slutföra det.
 • failure - Gatewayen skickade ett svar om att betalningen misslyckades (till exempel eftersom kortet nekades eller att butiken inte hade installerat betalningsgatewayen korrekt).
 • error - Ett kommunikationsfel inträffade (till exempel att svaret från gatewayen inte mottogs eller att gatewayen inte mottog förfrågan).
Värden är skiftlägeskänsliga.
Transaction Processed At

Datum och tid (ISO 8601 format) då transaktionen ursprungligen genomfördes i den andra plattformen. Detta värde visas på ordern i din Shopify-admin och är det datum som används i de finansiella rapporterna. Standardvärdet är datum och tid då ordern importeras.

Om du fick betalning vid samma tidpunkt som ordern skapades, Transaction Processed At Processed At ska och värdena vara desamma.

Transaction Gateway Namnet på den gateway som betalningen utfärdades genom. En lista med gateways finns på sidan Shopifys betalningsgateways.
Transaction Location ID Identifieraren för platsen där transaktionen genomfördes. Detta ID måste matcha ett plats-ID som är inställt i din butik. Värden som inte överensstämmer med transaktionsplats-ID:s i butiken importeras inte.
Transaction Source Name Transaktionens ursprung. Exempelvärden: web, pos iphone och android.
Shipping Line Code En referens till leveransmetoden. Standardvärdet är Shipping line title.
Shipping Line Price Värdet av leveransmetoden. Den här kolumnen krävs när kolumnen Shipping line title ingår.
Shipping Line Source Leveransens ursprung.
Shipping Line Title Leveransmetodens namn. Den här kolumnen krävs när kolumnen Shipping line price ingår.
Shipping Line Carrier Identifier Identifieraren för den leveranstjänst som tillhandahöll fraktkostnaden. Ett värde behövs vanligtvis när en tredjepartstransportör används.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID Identifieraren för distributionstjänsten som begärde leveransmetoden. Ett värde behövs vanligtvis när leveransmetoden kräver en hantering av en tredjeparts distributionstjänst.
Shipping Tax 1 Title Namnet på den skatt som debiterades fraktradartikeln. Till exempel HST.
Shipping Tax 1 Rate Skattesats (decimal) som ska debiteras för fraktradartikeln. Till exempel 0,15 för en fraktskattesats på 15% (procent).
Shipping Tax 1 Price Beloppet (ISO 4217-format) för den skatt som ska debiteras för fraktradartikeln. När det finns ett värde för den här kolumnen måste du också inkludera kolumnen Total Tax. Till exempel 1,50.
Discount Code Rabattkoden. Om du inkluderar kolumnen Discount type krävs den här kolumnen.
Discount Amount

Värdet av rabatten som drogs av från ordern, i butikens valuta. Om du inkluderar kolumnen Discount type så krävs den här kolumnen.

Se till att det angivna värdet matchar Discount type. Om typen är percentage anger du det procentuella värdet för rabatten. Om typen är fixed_amount anger du det totala dollarvärdet för rabatten.

Discount Type

Rabattyp. Giltiga värden:

 • fixed_amount - Rabattkoden gällde för ett specifikt belopp. Detta är standardvärdet.
 • percentage - Rabattkoden gällde för ett procentbelopp.
 • shipping - Rabatten var ett erbjudande gällde gratis frakt så länge fraktkostnaden var lägre än det värde som anges i belopp. Till exempel, om Discount amount är 30 och fraktkostnaden 30 USD är rabatten 30 USD. Om Discount amount är 30 och fraktkostnaden är $ 100, blir det ingen rabatt.

Värden är skiftlägeskänsliga. Rabatter kan inte tillämpas för specifika varor i en order. Om du vill veta mer, se Importera rabatter.

Metafield Namespace En behållare för en uppsättning av metafält. För att importera metafält måste du inkludera värden i alla 4 metafält-kolumner (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value och Metafield Type). Du bör definiera ett anpassat namnrymd för dina metafält för att skilja dem från namnrymder som används av appar och Shopify (inklusive standard global). Maximal längd: 20 tecken.
Metafield Key Namnet på metafältet. Maximal längd: 30 tecken. Den här kolumnen krävs om andra metafältskolumner ingår.
Metafield Value Informationen som ska lagras som metadata. Den här kolumnen krävs om andra metafältskolumner ingår.
Metafield Type Metafältets informationstyp. Giltiga värden:
 • string
 • integer
 • json_string
Värden är skiftlägeskänsliga. Denna kolumn krävs när andra metafält-kolumner ingår.

Filnamn

Namnet på din CSV-fil måste innehålla ordet order (namnet på den objektstyp som den innehåller). Till exempel, filen mybebe.csv. måste vara i formatet UTF-8.

Adresser

Leveransadressen i en order blir kundens standardadress. När du importerar en order som har en kund som är associerad med den letar appen Transporter efter kunden i din Shopify-butik:

 • Om Transporter hittar kunden kopplas ordern till kunden och leveransadressen i ordern ställs in som kundens standardadress.
 • Om Transporter inte hittar kunden läggs kunden till och ordern kopplas till dem.

Flera betalningar

Ytterligare betalningar kan läggas till i en order genom att skapa separata rader för varje betalning. Order name måste inkluderas i varje rad för att länka betalningarna till ordern.

Status för orderdistribution

En orders distributionsstatus ska bestämmas utifrån distributionsstatusen för de poster som utgör den ordern:

 • Om inga artiklar är distribuerade ska statusen för orderdistribution lämnas tom för att indikera att ordern inte är distribuerad.
 • Om posterna har en kombination av statusvärden (fulfilled eller unfulfilled) ska distributionsstatusen för ordern vara partial.
 • Om alla poster är distribuerade ska orderns distributionsstatus vara fulfilled.

Importerar rabatter

Rabatter kan endast tillämpas på ordernivå och kan inte tillämpas på specifika varor i en order. Om du har en order som har rabatter kopplade till specifika varor ska du bestämma det totala rabattbeloppet och tillämpa det på hela ordern. Detta hjälper till att säkerställa att din försäljningsrapportering är korrekt.

Läs mer

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis