Felsökning av Transporter-appen

Transporter-appen kan stöta på fel när den behandlar dina poster och importerar dem som objekt.

Så här fungerar importprocessen

När du felsöker Transporter-appen kan det vara bra att förstå hur appen laddar upp och importerar dina uppgifter och de vanliga fel inträffar under dessa processer, och varför vissa vanliga fel kan förekomma. Status för dina importer hittar du i din Shopify-administrator genom att gå till Appar > Transporter.

När du importerar föremål till din Shopify-butik utför Transporter-appen följande åtgärder:

 1. Laddar upp filen till en säker, tillfällig lagringsplats med Shopify som värd. Om du vill veta hur Shopify skyddar den information som du laddar upp, se Shopifys Integritetspolicy.

 2. Kontrollerar filen med avseende på strukturella fel och innehållsformatfel. Om Transporter-appen hittar några fel kommer din import inte att fungera,och dess status ändras till Misslyckades.

 3. Importerar objekten. Den tid det tar för att slutföra en import beror på antalet objekt som ska behandlas (i genomsnitt är bearbetningshastigheten 40 objekt/sekund). När importen är klar ändras statusen till Slutförd. En exportfelslänk visas i tabellen om det inte gick att importera poster från Transporter-appen.

Du kan när som helst stoppa importen av fler objekt genom att klicka på Stoppa import. Objekt som importerades innan du stoppade importen kommer att stanna i din Shopify butik. När du slutar med importen ändras statusen till Stoppad.

Exportera och korrigera fel

Om det finns problem med importen kan du klicka på Exportera fel för att få information hur du rättar till dem. Om du vill ha mer information om dessa felkoder, se listan över vanliga felkoder nedan.

Transporter-tabell som visar länken Exportera fel

Processen för att korrigera fel är lite annorlunda beroende på om importens status är misslyckad eller avslutad.

Misslyckades

När statusen för en import är Misslyckad innebär det att det finns ett problem med själva CSV-filen och inte med filens innehåll. När du har granskat felen i textfilen kan du åtgärda dem i din ursprungliga uppladdningsfil och sedan försöka ladda upp filen igen.

Slutförd

Om det finns fel i en slutförd import finns det fel i de enskilda posterna snarare än i din CSV-fils struktur. I det här fallet skapas endast poster utan fel i Shopify. Poster som har fel skapas inte utan läggs istället till i en CSV-fil för exportfel. Du kommer inte att se CSV-filen för exportfel förrän importen är klar och statusen är Slutförd. När importen är klar visas en exportfelslänk i tabellen.

Den sista kolumnen i varje rad i CSV-filen över fel beskriver själva felet för posten. När du har laddat ner filen kan du åtgärda felen i den och sedan ladda upp den igen. Du behöver inte ta bort felkolumnen innan du laddar upp den här filen.

I följande exempel kunde tre kunder inte importeras eftersom de redan existerade i butiken.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-kunder identifieras genom sina egna e-postadresser, så dessa kunder kunde inte importeras eftersom det redan finns poster för deras e-postadresser i Shopify.

Vanliga felkoder

Vanliga filfel inkluderar:

 • Ett fel inträffade i Shopify API, kunde inte spara

  Det här felet kan visas av några olika anledningar. Den vanligaste orsaken till detta fel är ett enskilt metafält visas mer än en gång för en post. Transporter-appen stöder inte poster med duplicerade metafält. Kontakta Shopifys support om du inte löser problemet genom att ta bort duplicerade metafält.

 • Misslyckades. Svarskod = 400. Svarsmeddelande = Ogiltig förfrågan

  Transporter-appen kan inte skapa objektet i Shopify eftersom det finns fel i datan. Detta orsakas ofta genom att felaktig formatering av uppgifterna. Se till att dina uppgifter uppfyller följande krav:

  • Valutavärden måste anges i ISO 4217-format (till exempel USD).
  • Land, provins/delstat och postnummer måste vara giltiga.
  • Telefonnummer måste vara i giltigt format med landskoder och riktnummer.
  • E-postadresser måste ha giltiga domäner.
  • Finansiell status måste vara ett av de tillåtna värdena.
  • Distributionsstatusmåste vara ett av de tillåtna värdena.
  • Booleska värden måste anges som sant eller falskt.
  • Alla kolumner som kräver ett heltal (t.ex. lagerkvantitet för produktvariant i produkt-CSV eller kvantitet av orderradsartikel i order-CSV) kommer inte att importeras om du anger ett decimalvärde. Ange t. ex 5 i stället för 5.0. Vissa kalkylprogram (t.ex. Numbers) kan visa decimaltecken eller flyttalsvärden som heltal. Kontrollera dina värden i en textredigerare.
  • En kolumn som kräver ett heltal (t.ex. total vikt eller transaktionens plats-ID i order-CSV) kommer inte att importeras om du anger icke-numeriska värden (till exempel brev).
 • Värdetyp ingår inte i listan

  Kontrollera värdena i kolumnerna för metafält. För att importera metafält måste du ange värden i alla följande kolumner: Metafält namnplats Metafält nyckel Metafält värde och Metafält värdetyp. Det här felet uppstår ofta eftersom det finns ett tomt eller ogiltigt värde i en eller flera av dessa kolumner.

 • Kolumnnamn är ogiltig

  Det här felet kan visas av några olika anledningar. Det här felet kan till exempel inträffa eftersom en kolumn är skiftlägeskänslig. För kolumner som accepterar en lista av värden måste du följa skiftläget som används i kolumnbeskrivningarna. I order-CSV är till exempel värdena i kolumnen finansiell status skiftlägeskänsliga. Detta innebär att om du angav Betalad istället för betalad kommer felet Finansiell status är ogiltig att inträffa. Kontrollera resten av dina kolumner för att se till att de värden du har angivit följer rätt format.

 • Ogiltig orderstatus – kan inte vara både distribuerad och annullerad

  Shopify kan inte skapa ordrar som är både distribuerade och annullerade. Det här felet kommer att inträffa om följande villkor båda är sanna:

  • Ordern är inställd som annullerad_den.
  • Ordern har distributionsstatus som ställts in till distribuerad eller delvist distribuerad.

  En order som har en tidsstämpel inställd som annullerad_den och distributionsstatus inställd på distribuerad eller delvist distribuerad kan skapas om finansiell_status är inställd på återbetalad.

Kontakta Shopify-support om du stöter på en felkod som inte listas här.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis