Mallvariabler för flöde

Lägg till mallvariabler för åtgärder som innehåller information om kunder, beställningar eller produkter som ingår i ditt arbetsflöde.

Mallvariabler är platshållare som ersätts med värden när en arbetsflöde körs. Dessa variabler beskriver attributen för kunder, beställningar och produkter som ingår i dina arbetsflöden. Det finns till exempel mallvariabler för beställningsnummer, beställningspris, kundnamn m.m.

Namnen på de flesta mallvariablerna är självbeskrivande. Till exempel är mallvariabeln som visar produktnamnet {{ product.title }}. När meddelandet skickas ersätts denna variabel med namnet på den beställda produkten: Large Coffee Mug.

Att lägga till mallvariabler för åtgärder

Du kan lägga till mallvariabler i ett textfält som innehåller länken Lägg till mallvariabel. Klicka på länken Lägg till mallvariabel under det tillämpliga fältet och välj sedan en variabel från listan.

Mallvariablerna i listan Lägg till mallvariabel filtreras, så att du endast ser de variabler som gäller för den trigger som du har valt. När du har valt en variabel från listan är den formaterad och läggs till i textrutan åt dig.

Mallvariabler

Variabler som gäller för den kundskapade åtgärden:

 • Kundvariabler
 • Butiksvariabler

Variabler som gäller för åtgärderna Ändrad lagerkvantitet och Tillagd produkt:

 • Produktvariabler
 • Butiksvariabler

Variabler som gäller för Betalda beställningar och Analyserad beställningsrisk:

 • Beställningsvariabler
 • Butiksvariabler

Variabler som gäller för åtgärden Distribuerad beställning:

 • Distributionsvariabler
 • Beställningsvariabler
 • Butiksvariabler

Variabler som gäller för åtgärden Återbetala beställningen:

 • Beställningsvariabler
 • Återbetalningsvariabler
 • Butiksvariabler

Kundvariabler

Följande tabell beskriver de mallvariabler som relaterar till kunder:

Mallvariabler och deras beskrivningar.
Variabelnamn Beskrivning
customer.acceptsMarketing Oavsett om kunden har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial.
customer.averageOrderAmountV2.amount Genomsnittligt belopp som kunden spenderat per beställning.
customer.canDelete Huruvida en Merchant kan ta bort kunden från butiken.
customer.createdAt Datum och tid då kunden lagts till i butiken.
customer.displayName Fullständigt namn på kunden, baserat på förnamn + efternamn.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Oavsett om kunden har en kommentar kopplad till dem.
customer.hasTimelineComment Oavsett om en Merchant har lagt till tidslinjekommentarer om kunden på kundens sida.
customer.id Global unik identifierare.
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Tid som gått sedan kunden först lades till i butiken
customer.note Kommentar om kunden som skrivits av Merchant.
customer.ordersCount Antal beställningar som kunden har gjort i affären under dess livstid.
customer.phone
customer.state Stat eller provins där kunden är bosatt.
customer.taxExempt Huruvida kunden är befriad från att skatt för sina beställningar.
customer.totalSpent Totalt belopp som kunden har spenderat på beställningar under sin tid som kund.
customer.UpdatedAt Datum och tid då kunden senast uppdaterades.
customer.verifiedEmail Huruvida e-postadressen är korrekt formaterad.
customer.defaultAddress.address1 Adressrad 1 (gatuadress/postbox/företagsnamn).
customer.defaultAddress.address2 Adressrad 2 (Lägenhet/Svit/Byggnad).
customer.defaultAddress.city Stad/Distrikt/Ort.
customer.defaultAddress.company Företag/Organisation/Regering.
customer.defaultAddress.country Stat/Län/Provins/Region.
customer.defaultAddress.countryCode Landskod, med två bokstäver.
customer.defaultAddress.firstName Kundens förnamn.
customer.defaultAddress.formattedArea Kommaseparerad lista över stad, provins och land.
customer.defaultAddress.lastName Kundens efternamn.
customer.defaultAddress.latitude Latitud för kundens adress.
customer.defaultAddress.longitude Longitud för kundens adress.
customer.defaultAddress.name Kundens fullständiga namn, baserat på förnamn + efternamn.
customer.defaultAddress.phone Unikt telefonnummer till kunden.
customer.defaultAddress.province Stat/Län/Provins/Region.
customer.defaultAddress.provinceCode Provins eller stat, kod med två bokstäver.
customer.defaultAddress.zip Postnummer
customer.image.altText Ett ord eller en fras för att dela en bilds typ eller innehåll.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Huruvida faktureringsadressen matchar leveransadressen.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Huruvida kunden har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Huruvida beställningen manuellt kan markeras som betald.
customer.lastOrder.cancelReason Orsaken till att beställningen avbröts.
customer.lastOrder.capturable Huruvida betalning för beställningen kan inhämtas.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Belopp för rabatt på beställningsnivå (innehåller inga rabatter på radobjekt).
customer.lastOrder.clientIp Den klient-IP-adress som är associerad med denna beställning.
customer.lastOrder.closed Huruvida beställningen är stängd.
customer.lastOrder.confirmed Huruvida lagret har reserverats för varorna i beställningen.
customer.lastOrder.currencyCode Butikens valuta vid beställningstidpunkten.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Rabattkod som uppgetts av kunden.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Finansiell status för den beställning som kan visas för Merchant.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Distributionsstatus för den beställning som kan visas för Merchant.
customer.lastOrder.email E-postadress som uppgetts av kunden.
customer.lastOrder.fulfillable Huruvida det finns föremål som kan distribueras.
customer.lastOrder.fullyPaid Huruvida beställningen har betalats i sin helhet.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Huruvida Merchant har lagt till tidslinjekommentarer för beställningen.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Unik identifierare för den order som visas i ordern.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetalning för beställningen, baserad på det totala belopp som tagits emot - totalt återbetalat belopp.
customer.lastOrder.note Innehållet i kommentaren i samband med beställningen.
customer.lastOrder.phone Telefonnummer som uppgetts av kunden.
customer.lastOrder.referralCode Marknadsföringsrekommendationskod från den länk som kunden klickade på för att besöka din butik.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Webbplats som skickade kunden till din online-butik.
customer.lastOrder.refundable Huruvida beställningen kan återbetalas.
customer.lastOrder.requiresShipping Huruvida något radobjekt i beställningen kräver frakt.
customer.lastOrder.riskLevel Bedrägeririksnivå för beställningen
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Delbelopp för radobjekten och deras rabatter (innehåller inte fraktkostnader, fraktkostnader och rabatter på beställningsnivå).
customer.lastOrder.taxesIncluded Huruvida skatter ingår i beställningens delpris.
customer.lastOrder.test Huruvida beställningen är ett test.
customer.lastOrder.totalCapturable Belopp som är godkänt för beställningen, som är utestående eller delvis utestående.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Totalt belopp som rabatterats från beställningen (inkluderar beställningsnivå och radobjektsrabatt).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Totalt belopp för beställning (inklusive skatter och rabatter).
customer.lastOrder.totalReceived Totalt belopp som kunden mottog för beställningen.
customer.lastOrder.totalRefunded Totalt belopp som återbetalats för beställningen.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Totalt belopp som debiteras för leverans av beställningen.
customer.lastOrder.totalTax Summan av alla skatter som tillämpas på beställningen.
customer.lastOrder.totalWeight Total vikt (gram) för beställningen.
customer.lastOrder.unpaid Huruvida inga betalningar har gjorts för beställningen.

Distributionsvariabler

Följande tabell beskriver de mallvariabler som relaterar till distribution:

Beskrivningar av mallvariabler relaterade till distribution.
Variabelnamn Beskrivning
fulfillment.displayStatus Mänskligt läsbar visningsstatus för denna distribution.
fulfillment.id Global unik identifierare.
fulfillment.name Mänskligt läsbar referensidentifierare för denna distribution.
Distributionsstatus
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Mänskligt läsbar unik identifierare för denna distributionstjänst.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Ordervariabler

Följande tabell beskriver de mallvariabler som relaterar till beställningar:

Beskrivningar av mallvariabler relaterade till ordrar.
Variabelnamn Beskrivning
order.billingAddressMatchesShippingAddress Huruvida faktureringsadressen matchar leveransadressen.
order.buyerAcceptsMarketing Huruvida kunden har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial.
order.canMarkAsPaid Huruvida beställningen manuellt kan markeras som betald.
order.cancelReason Orsaken till att beställningen avbröts.
order.cancelledAt Datum och tid när beställningen annullerades.
order.capturable Huruvida betalning för beställningen kan inhämtas.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Belopp för rabatt på beställningsnivå (innehåller inga rabatter på radobjekt).
order.clientIp Den klient-IP-adress som är associerad med denna beställning.
order.closed Huruvida beställningen är stängd.
order.closedAt Datum och tid när beställningen annullerades.
order.confirmed Huruvida lagret har reserverats för varorna i beställningen.
order.createdAt Datum och tid när beställningen skapades.
order.currencyCode Butikens valuta vid beställningstidpunkten.
order.customerLocale
order.discountCode Rabattkod som uppgetts av kunden.
order.displayFinancialStatus Finansiell status för den beställning som kan visas för Merchant.
order.displayFulfillmentStatus Distributionsstatus för den beställning som kan visas för Merchant.
order.email E-postadress som uppgetts av kunden.
order.fulfillable Huruvida det finns föremål som kan distribueras.
order.fullyPaid Huruvida beställningen har betalats i sin helhet.
order.hasTimelineComment Huruvida Merchant har lagt till tidslinjekommentarer för beställningen.
order.id Global unik identifierare.
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems En samling av orderns poster.
order.name Unik identifierare för den order som visas i ordern.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetalning för beställningen, baserad på det totala belopp som tagits emot - totalt återbetalat belopp.
order.note Innehållet i kommentaren i samband med beställningen.
order.phone Telefonnummer som uppgetts av kunden.
order.presentmentCurrencyCode Kundens betalningsvaluta för denna beställning.
order.processedAt Datum och tid när beställningen hanterades.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Marknadsföringsrekommendationskod från den länk som kunden klickade på för att besöka din butik.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Webbplats som skickade kunden till din online-butik.
order.refundable Huruvida beställningen kan återbetalas.
order.requiresShipping Huruvida något radobjekt i beställningen kräver frakt.
order.riskLevel Bedrägeririksnivå för beställningen
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Delbelopp för radobjekten och deras rabatter (innehåller inte fraktkostnader, fraktkostnader och rabatter på beställningsnivå).
order.taxesIncluded Huruvida skatter ingår i beställningens delpris.
order.test Huruvida beställningen är ett test.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Belopp som är godkänt för beställningen, som är utestående eller delvis utestående.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Totalt belopp som rabatterats från beställningen (inkluderar beställningsnivå och radobjektsrabatt).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Totalt belopp för beställning (inklusive skatter och rabatter).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Totalt belopp som kunden mottog för beställningen.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Totalt belopp som återbetalats för beställningen.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Totalt belopp som debiteras för leverans av beställningen.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Summan av alla skatter som tillämpas på beställningen.
order.totalWeight Total vikt (gram) för beställningen.
order.unpaid Huruvida inga betalningar har gjorts för beställningen.
order.UpdatedAt Datum och tid när beställningen senast ändrades.
order.billingAddress.address1 Adressrad 1 (gatuadress/postbox/företagsnamn).
order.billingAddress.address2 Adressrad 2 (Lägenhet/Svit/Byggnad).
order.billingAddress.city Stad/Distrikt/Ort.
order.billingAddress.company Företag/Organisation/Regering.
order.billingAddress.country Stat/Län/Provins/Region.
order.billingAddress.countryCodeV2 Landskod, med två bokstäver.
order.billingAddress.firstName Kundens förnamn.
order.billingAddress.formattedArea Kommaseparerad lista över stad, provins och land.
order.billingAddress.lastName Kundens efternamn.
order.billingAddress.latitude Latitud för kundens adress.
order.billingAddress.longitude Longitud för kundens adress.
order.billingAddress.name Kundens fullständiga namn, baserat på förnamn + efternamn.
order.billingAddress.phone Unikt telefonnummer till kunden.
order.billingAddress.province Stat/Län/Provins/Region.
order.billingAddress.provinceCode Provins eller stat, kod med två bokstäver.
order.billingAddress.zip Postnummer
order.publication.name Namn på publikationen.
order.publication.supportsFuturePublishing Huruvida denna publikation stöder framtida publicering.
order.customer.acceptsMarketing Oavsett om kunden har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Genomsnittligt belopp som kunden spenderat per beställning.
order.customer.canDelete Huruvida en Merchant kan ta bort kunden från butiken.
order.customer.displayName Fullständigt namn på kunden, baserat på förnamn + efternamn.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Oavsett om kunden har en kommentar kopplad till dem.
order.customer.hasTimelineComment Oavsett om en Merchant har lagt till tidslinjekommentarer om kunden på kundens sida.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Tid som gått sedan kunden först lades till i butiken
order.customer.note Kommentar om kunden som skrivits av Merchant.
order.customer.ordersCount Antal beställningar som kunden har gjort i affären under dess livstid.
order.customer.phone
order.customer.state Stat eller provins där kunden är bosatt.
order.customer.taxExempt Huruvida kunden är befriad från att skatt för sina beställningar.
order.customer.totalSpent Totalt belopp som kunden har spenderat på beställningar under sin tid som kund.
order.customer.verifiedEmail Huruvida e-postadressen är korrekt formaterad.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 Adressrad 1 (gatuadress/postbox/företagsnamn).
order.displayAddress.address2 Adressrad 2 (Lägenhet/Svit/Byggnad).
order.displayAddress.city Stad/Distrikt/Ort.
order.displayAddress.company Företag/Organisation/Regering.
order.displayAddress.country Stat/Län/Provins/Region.
order.displayAddress.countryCodeV2 Landskod, med två bokstäver.
order.displayAddress.firstName Kundens förnamn.
order.displayAddress.formattedArea Kommaseparerad lista över stad, provins och land.
order.displayAddress.lastName Kundens efternamn.
order.displayAddress.latitude Latitud för kundens adress.
order.displayAddress.longitude Longitud för kundens adress.
order.displayAddress.name Kundens fullständiga namn, baserat på förnamn + efternamn.
order.displayAddress.phone Unikt telefonnummer till kunden.
order.displayAddress.province Stat/Län/Provins/Region.
order.displayAddress.provinceCode Provins eller stat, kod med två bokstäver.
order.displayAddress.zip Postnummer
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Anger huruvida en plats är aktiv eller inte.
order.physicalLocation.name Hänvisar till point of sale, inte till en distributionsplats.
order.physicalLocation.shipsInventory Indikerar huruvida den här platsen skickar lagervaror.
order.shippingAddress.address1 Adressrad 1 (gatuadress/postbox/företagsnamn).
order.shippingAddress.address2 Adressrad 2 (Lägenhet/Svit/Byggnad).
order.shippingAddress.city Stad/Distrikt/Ort.
order.shippingAddress.company Företag/Organisation/Regering.
order.shippingAddress.country Stat/Län/Provins/Region.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Landskod, med två bokstäver.
order.shippingAddress.firstName Kundens förnamn.
order.shippingAddress.formattedArea Kommaseparerad lista över stad, provins och land.
order.shippingAddress.lastName Kundens efternamn.
order.shippingAddress.latitude Latitud för kundens adress.
order.shippingAddress.longitude Longitud för kundens adress.
order.shippingAddress.name Kundens fullständiga namn, baserat på förnamn + efternamn.
order.shippingAddress.phone Unikt telefonnummer till kunden.
order.shippingAddress.province Stat/Län/Provins/Region.
order.shippingAddress.provinceCode Provins eller stat, kod med två bokstäver.
order.shippingAddress.zip Postnummer
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Produktvariabler

Följande tabell beskriver de mallvariabler som relaterar till produkter:

Beskrivningar av mallvariabler relaterade till produkter.
Variabelnamn Beskrivning
product.availablePublicationCount Antalet kanaler en produkt publiceras på utan återkopplingsfel.
product.createdAt Datum och tid när beställningen skapades.
product.defaultCursor En standardmarkör för användning vid paginering.
product.description Kort beskrivning av produkten; en enskild rad med HTML-taggar borttagna.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Huruvida produkten endast har en enda variant med standardalternativet och -värdet.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Global unik identifierare.
product.isGiftCard
product.publishedAt Datum och tid då produkten publicerades i online-butiken.
product.productType
product.publicationCount Antalet kanaler en produkt publiceras på.
product.publishedOnCurrentChannel Kontrollera om produkten publiceras i den anropande appens kanal.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Datum och tid när produkten senast ändrades.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description SEO-beskrivning.
product.seo.title SEO-titel.
product_variant.availableForSale Anger om produktvarianten är tillgänglig för försäljning.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor En standardmarkör för användning vid paginering.
product_variant.displayName Visa variantens namn, baserat på produktens titel + variantens titel.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Global unik identifierare.
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Total försäljningsbar kvantitet av varianten
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Mänskligt läsbar unik identifierare för denna distributionstjänst.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Ett ord eller en fras för att dela en bilds typ eller innehåll.
product_variant.product.availablePublicationCount Antalet kanaler en produkt publiceras på utan återkopplingsfel.
product_variant.product.defaultCursor En standardmarkör för användning vid paginering.
product_variant.product.description Kort beskrivning av produkten; en enskild rad med HTML-taggar borttagna.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Huruvida produkten endast har en enda variant med standardalternativet och -värdet.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Antalet kanaler en produkt publiceras på.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Kontrollera om produkten publiceras i den anropande appens kanal.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Återbetalningsvariabler

Följande tabell beskriver de mallvariabler som relaterar till återbetalningar:

Beskrivningar av mallvariabler relaterade till återbetalningar.
Variabelnamn Beskrivning
refund.id Global unik identifierare.
refund.note
refund.staffMember.active Huruvida personalen är aktiv eller inte.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Huruvida användaren är en ägare eller inte.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Butiksvariabler

Följande tabell beskriver de mallvariabler som relaterar till butiker:

Beskrivning av mallvariabler relaterade till butiker.
Variabelnamn Beskrivning
shop.channelCount Visar antalet kanaler.
shop.checkoutApiSupported Anger om butiken stöder kassan via Kassa-API.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Anger om skatt dras för frakt eller inte.
shop.taxesIncluded Inställningen för huruvida gällande skatt ingår i produktpriserna.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 Adressrad 1 (gatuadress/postbox/företagsnamn).
shop.billingAddress.address2 Adressrad 2 (Lägenhet/Svit/Byggnad).
shop.billingAddress.city Stad/Distrikt/Ort.
shop.billingAddress.company Företag/Organisation/Regering.
shop.billingAddress.country Stat/Län/Provins/Region.
shop.billingAddress.countryCode Landskod, med två bokstäver.
shop.billingAddress.firstName Kundens förnamn.
shop.billingAddress.formattedArea Kommaseparerad lista över stad, provins och land.
shop.billingAddress.lastName Kundens efternamn.
shop.billingAddress.latitude Latitud för kundens adress.
shop.billingAddress.longitude Longitud för kundens adress.
shop.billingAddress.name Kundens fullständiga namn, baserat på förnamn + efternamn.
shop.billingAddress.phone Unikt telefonnummer till kunden.
shop.billingAddress.province Stat/Län/Provins/Region.
shop.billingAddress.provinceCode Provins eller stat, kod med två bokstäver.
shop.billingAddress.zip Postnummer
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Huruvida "Resten av världen" har definierats i några av fraktzonerna.
shop.features.branding Varumärkning av butiken.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Visa Harmoniserade systemkoder på produkter. Används av tullmyndigheten vid gränsöverskridande frakt.
shop.features.liveView Huruvida live-vyn ska visas eller inte. Live-vyn är dold för en Merchant som har en provplan eller som saknar butiksfront.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Huruvida mätvärden ska visas eller inte. Mätvärden är dolda för en ny Merchant tills de får betydelse.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Värdnamnet för domänen (t. ex. example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled Huruvida SSL är aktiverat eller inte.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Maximalt antal tillåtna produktalternativ.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Maximalt antal tillåtna varianter.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Om butiken har nått gränsen för antalet URL-omdirigeringar som den kan göra för resurser.

Mallvariabler för orderposter

Om du har erfarenhet av att arbeta med Shopify Liquid kanske du vill kunna använda avancerade funktioner som Liquid-taggar i dina arbetsflöden. Till exempel kan du använda en for loop-tagg för att lista radartikeldetaljer, t.ex. namnet på varje produktorder eller dess SKU och pris. För att göra detta kan du använda objektet order.lineItems, som skiljer sig lite från objektet line_item som beskrivs i dokumentationen om Shopify Liquid.

Visa exempel på meddelanden som använder order.lineItems.

I följande tabell beskrivs de mallvariabler som stöds för ordrar med .lineItems-objektet i Flow:

Beskrivningar av mallvariablerna som stöds för ordrar med .lineItems-objekt.
Mallvariabler Datatyp Beskrivning
canRestock Boolesk Huruvida varan som beställts i raden kan återgå till lagret om den returneras eller om beställningen annulleras.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Pengar Den totala rabatten som tillämpas på radobjektet.
discountedUnitPrice Pengar Enhetspriset på produktvarianten efter det att enhetsrabatten hade tillämpats.
fulfillableQuantity Heltal Antal produktvarianter som fortfarande måste distribueras. Detta värde är baserat på kvantitet - max (refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilled_quantity.
fulfillmentStatus Sträng Hur långt en beställning har nått när det gäller distribution av radobjekt. Giltiga värden: distribuerade, noll eller delvis.
namn Sträng Namn på den beställda produkten.
nonFulfillableQuantity Heltal Antal radobjekt som inte kan distribueras.
originalTotal Pengar Totalt pris (utan rabatter) för radobjektet, baserat på varans ursprungliga enhetspris multiplicerat med den beställda kvantiteten.
originalUnitPriceSet MoneyBag Variantpris utan några rabatter.
kvantitet Nummer Antal beställda varianter.
refundableQuantity Heltal Antal objekt i raden som kan återbetalas.
requiresShipping Boolesk Huruvida fysisk frakt krävs för varianten.
sku Sträng SKU-nummer för variant.
beskattningsbar Boolesk Huruvida varianten är skattepliktig.
Titel Sträng Titel på produkten eller varianten (detta fält gäller endast anpassade radobjekt).
totalDiscount Pengar Totalt belopp som rabatterats beställningen. Inkluderar rabatt på radobjekt och beställningsmängd.
unfulfilledDiscountedTotal Pengar
unfulfilledOriginalTotal Pengar
unfulfilledQuantity Heltal
variantTitle Sträng Namn på varianten.
Leverantör Sträng Namn på säljaren som skapade varianten.

Avancerad funktion

Om du är en utvecklare med erfarenhet av att skriva Shopify Liquid-kod kan du även använda Liquid för att skriva dina mallvariabler. Se Liquid-support i Flow för mer information.

Exempel

Visa exempel på meddelanden och anteckningar som använder mallvariabler.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis