สคริปต์ตัวอย่าง

สคริปต์มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้สร้างส่วนลดที่เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสคริปต์ที่เปลี่ยนราคาและคุณสมบัติของสินค้าเฉพาะรายการในตะกร้าร้านค้าของคุณโดยอ้างอิงจากสินค้าที่ลูกค้าเพิ่มไปในตะกร้าสินค้า

คุณสามารถหาตัวอย่างของสคริปต์ทั่วไปได้ในเทมเพลตสคริปต์ ที่มีให้ในแอป Script Editor เพื่อเปิดดูตัวอย่างเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องสร้างสคริปต์

นี่คือตัวอย่างสคริปต์อื่นๆ :

สินค้าทั้งหมดที่ลดเป็นเปอร์เซ็นต์

สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการนี้จะคูณราคาของแต่ละสินค้าเฉพาะรายการในตะกร้าสินค้าด้วย 0.9 ทำให้เกิดส่วนลด 10%

Input.cart.line_items.each do |item|
 item.change_line_price(item.line_price * 0.9, message: "10% off all items!")
end

Output.cart = Input.cart

อัตราค่าจัดส่งทั้งหมดที่ลดเป็นเปอร์เซ็นต์

สคริปต์การจัดส่งนี้จะลดราคาอัตราค่าจัดส่งด้วย 0.10 ทำให้เกิดส่วนลด 10% ในการจัดส่ง

Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
 next unless shipping_rate.source == "shopify"
 shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price * 0.10, message: "Discounted shipping")
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

การลบอัตราค่าจัดส่งออก

สคริปต์การจัดส่งนี้จะซ่อนตัวเลือกการจัดส่งที่เริ่มใช้งานด้วยสตริง EXPRESS

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 shipping_rate.name.upcase.start_with?("EXPRESS")
end

ตั้งชื่อผู้ให้บริการการชำระเงินใหม่

สคริปต์ต่อไปนี้จะเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ Cash on Delivery (COD) เป็นชื่อลูกค้า

Input.payment_gateways.each do |payment_gateway|
 next unless payment_gateway.name == "Cash on Delivery (COD)"
 payment_gateway.change_name("Custom Name")
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

ห้ามไม่ให้ลูกค้าใช้รหัสส่วนลด

คุณสามารถใช้สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการเพื่อระงับลูกค้าจากการใช้รหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างการลดราคาช่วง Black Friday Cyber Monday สคริปต์ต่อไปนี้จะแจ้งกับลูกค้าว่ารหัสส่วนลดของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้

if Input.cart.discount_code
 Input.cart.discount_code.reject(
  message: "Maximum discount already applied! Discount codes can not be used during this promotion."
 )
end

Output.cart = Input.cart

ถ้าคุณใช้แผน Shopify Plus คุณสามารถลบช่องรหัสส่วนลดออกจากขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้

หมายเหตุ: ช่องรหัสส่วนลดยังใช้เพื่อป้อนหมายเลขบัตรของขวัญ หากคุณลบออกลูกค้าจะไม่สามารถป้อนรหัสส่วนลดและบัตรของขวัญได้

หากต้องการนำช่องดังกล่าวออก ให้ใส่โค้ดต่อไปนี้เข้าไปในไฟล์ checkout.liquid ของคุณ

<style>
[data-reduction-form="update"] {
 display: none
}
</style>
Ruby
# Use an array to keep track of the discount campaigns desired.
CAMPAIGNS = [
 # $5 off all items with the "sale" tag
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   TagSelector.new("sale"),
   ExcludeGiftCardSelector.new,
  ),
  MoneyDiscount.new(5_00, "5$ off all items on sale",),
 ),

 # 10% off all items with a price lower than $100
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   ExcludeGiftCardSelector.new,
   PriceSelector.new(:lower_than, Money.new(cents: 100_00)),
  ),
  PercentageDiscount.new(10, "10% off all items under 100$"),
 ),

 # Give every 3rd item with the tag "letter" for free
 BogoCampaign.new(
  TagSelector.new("letter"),
  PercentageDiscount.new(100, "Third item is free"),
  LowToHighPartitioner.new(2,1),
 )
]

# Iterate through each of the discount campaigns.
CAMPAIGNS.each do |campaign|
 # Apply the campaign onto the cart.
 campaign.run(Input.cart)
end

# To have the changes to the line items be reflected, the output of
# the script needs to be specified.
Output.cart = Input.cart

ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง

สคริปต์นี้จะให้สินค้าฟรีหนึ่งชิ้นหากลูกค้าซื้อสินค้าเหล่านั้นอย่างต่ำหนึ่งชิ้น

# Buy One, Get One Free Script
# The basis of this script is provided by the Script Editor itself as a "default" script option.

# Adjusting these values lets you tweak the scope of the discount, eg:
# PAID_ITEM_COUNT = 1, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1 -> Buy One, Get One
# PAID_ITEM_COUNT = 3, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 2 -> Buy Three, Get Two
PAID_ITEM_COUNT = 1
DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1

# Specify the IDs of the products you want to be eligible for this promotion.
ELIGIBLE_PRODUCT_IDS = [9307791812, 9307791940]

# Returns the integer amount of items that must be discounted next
# given the amount of items seen
#
def discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
 Integer(total_items_seen / (PAID_ITEM_COUNT + DISCOUNTED_ITEM_COUNT) * DISCOUNTED_ITEM_COUNT) - discounted_items_seen
end

# Partitions the items and returns the discounted items.
#
# Arguments
# ---------
#
# * cart
# The cart to which split items are added (typically Input.cart).
#
# * line_items
# The selected items that are applicable for the campaign.
#
def partition(cart, line_items)
 # Sort the items by price from high to low
 sorted_items = line_items.sort_by{|line_item| line_item.variant.price}.reverse
 # Create an array of items to return
 discounted_items = []
 # Keep counters of items seen and discounted, to avoid having to recalculate on each iteration
 total_items_seen = 0
 discounted_items_seen = 0

 # Loop over all the items and find those to be discounted
 sorted_items.each do |line_item|
  total_items_seen += line_item.quantity
  # After incrementing total_items_seen, see if any items must be discounted
  count = discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
  # If there are none, then skip to the next item
  next if count <= 0

  if count >= line_item.quantity
   # If the full item quantity must be discounted, then add it to the items to return
   # and increment the count of discounted items
   discounted_items.push(line_item)
   discounted_items_seen += line_item.quantity
  else
   # If only part of the item must be discounted, then split the item
   discounted_item = line_item.split(take: count)
   # Insert the newly-created item in the cart, right after the original item
   position = cart.line_items.find_index(line_item)
   cart.line_items.insert(position + 1, discounted_item)
   # Add it to the list of items to return
   discounted_items.push(discounted_item)
   discounted_items_seen += discounted_item.quantity
  end
 end

 # Return the items to be discounted
 discounted_items
end

eligible_items = Input.cart.line_items.select do |line_item|
 product = line_item.variant.product
 !product.gift_card? && ELIGIBLE_PRODUCT_IDS.include?(product.id)
end

discounted_line_items = partition(Input.cart, eligible_items)
discounted_line_items.each do |line_item|
 line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Buy one, get one free!")
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่

สคริปต์นี้ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าใหม่

DISCOUNT_AMOUNT = 20

if Input.cart.line_items.size > 1 && (Input.cart.customer.nil? || Input.cart.customer.orders_count < 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for first-time customers!")
end

Output.cart = Input.cart

สินค้าราคาถูกที่สุดที่ลดเป็นเปอร์เซ็นต์

สคริปต์นี้จะลดราคาของสินค้าราคาถูกที่สุดในตะกร้าสินค้าเป็นเปอร์เซ็นต์

DISCOUNT_AMOUNT = 15

if (Input.cart.line_items.size > 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off!")
end

Output.cart = Input.cart

การกำหนดราคาตามปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก

สคริปต์นี้จะมอบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่มากขึ้นให้กับสินค้า หากลูกค้าเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้ามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 5% สำหรับสินค้า 1 ถึง 5 ชิ้นในตะกร้าสินค้า และส่วนลด 10% สำหรับสินค้า 6 ถึง 10 ชิ้นในตะกร้าสินค้า เป็นต้น

# Define a list of price tiers.
PRICE_TIERS = [
 # Pricing tiers for Shoes
 {
  product_types: ['Shoes'],
  group_by: :product, # :product or :variant
  tiers: [
   {
    quantity: 10,
    discount_percentage: 10,
    discount_message: '10% off for 10+'
   },
   {
    quantity: 50,
    discount_percentage: 15,
    discount_message: '15% off for 50+'
   }
  ]
 }
]

# In most cases, you don't need to edit below this line.

##
# Tiered pricing campaign.
class TieredPricingCampaign

 def initialize(partitioner, tiers)
  @partitioner = partitioner
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:quantity] }
 end

 def run(cart)
  @partitioner.partition(cart).each do |k, items|
   total_quantity = items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   applicable_tier = find_tier_for_quantity(total_quantity)
   unless applicable_tier.nil?
    apply_tier_discount(items, applicable_tier)
   end
  end
 end

 private

  def find_tier_for_quantity(quantity)
   @tiers.select { |tier| tier[:quantity] <= quantity }.last
  end

  def apply_tier_discount(items, tier)
   discount = get_tier_discount(tier)
   items.each do |item|
    discount.apply(item)
   end
  end

  def get_tier_discount(tier)
   PercentageDiscount.new(tier[:discount_percentage], tier[:discount_message])
  end

end

##
# Select line items by product type.
class ProductTypeSelector

 def initialize(product_types)
  @product_types = Array(product_types).map(&:upcase)
 end

 def match?(line_item)
  @product_types.include?(line_item.variant.product.product_type.upcase)
 end

 def group_key
  @product_types.join(',')
 end

end

##
# Apply a percentage discount to a line item.
class PercentageDiscount

 def initialize(percent, message = '')
  @percent = Decimal.new(percent) / 100.0
  @message = message
 end

 def apply(item)
  line_discount = item.original_line_price * @percent
  new_line_price = item.original_line_price - line_discount
  if new_line_price < item.line_price
   item.change_line_price(new_line_price, message: @message)
  end
 end

end

##
# A pricing tier partition.
class TierPartitioner

 def initialize(selector, group_by)
  @selector = selector
  @group_by = group_by
 end

 def partition(cart)
  # Filter items
  items = cart.line_items.select { |item| @selector.match?(item) }

  # Group items using the appropriate key.
  cart.line_items.group_by { |item| group_key(item) }
 end

 private

  def group_key(line_item)
   case @group_by
    when :product
     line_item.variant.product.id
    when :variant
     line_item.variant.id
    else
     @selector.group_key
   end
  end

end

##
# Instantiate and run Price Tiers.
PRICE_TIERS.each do |pt|
 TieredPricingCampaign.new(
  TierPartitioner.new(
   ProductTypeSelector.new(pt[:product_types]),
   pt[:group_by]
  ),
  pt[:tiers]
 ).run(Input.cart)
end

##
# Export changes.
Output.cart = Input.cart

ส่วนลดตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่กำหนด

สคริปต์นี้จะมอบส่วนลดที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในตะกร้าสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 5% จากการสั่งซื้อที่มากกว่า $50 ส่วนลด 10% จากการสั่งซื้อที่มากกว่า $100 เป็นต้น

# Define spending thresholds, from lowest spend to highest cart value.
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  spend: 3000, # spend amount (in cents)
  discount: 10 # percentage discount
 },
 {
  spend: 5000,
  discount: 15
 },
 {
  spend: 10000,
  discount: 20
 }
]

# Find any applicable spending threshold.
eligible_threshold = nil
SPENDING_THRESHOLDS.each do |threshold|
 if Input.cart.subtotal_price_was.cents >= threshold[:spend]
  eligible_threshold = threshold
 end
end

# Apply threshold.
if !eligible_threshold.nil?
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (eligible_threshold[:discount] / 100.0)), message: "#{eligible_threshold[:discount]}% off for purchases over $#{eligible_threshold[:spend] / 100}!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

ของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้า

สคริปต์นี้จะมอบของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้า คุณสามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าต้องซื้อสินค้าจำนวนเท่าใดบ้างถึงจะได้ของขวัญฟรี

# Define the ID of the free product.
FREE_GIFT_PRODUCT_ID = 9307791812

# Check that we have at least two items in the cart (so that there's a "purchase").
if Input.cart.line_items.size > 1
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  # If the free gift is found, set its price to zero.
  if line_item.variant.product.id == FREE_GIFT_PRODUCT_ID
   if line_item.quantity > 1
    line_item = line_item.split(take: 1)
    Input.cart.line_items << line_item
   end
   line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Free gift with purchase!")
  end
 end
end

# Export the cart.
Output.cart = Input.cart

การจัดส่งมาตรฐานฟรีสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

สคริปต์นี้จะมอบการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแท็กลูกค้าบางกลุ่มได้ด้วย VIP และมอบการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าเหล่านั้น

# Define a list of shipping service names that are eligible for free shipping for VIPs.
ELIGIBLE_SERVICES = ['Standard Ground Shipping']

# Define the tag that identifies VIP customers.
VIP_CUSTOMER_TAG = 'VIP'

# If the customer is a VIP, give them free shipping on the defined services.
if !Input.cart.customer.nil? and Input.cart.customer.tags.include?(VIP_CUSTOMER_TAG)
 Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
  if ELIGIBLE_SERVICES.include?(shipping_rate.name)
   shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price, message: "Free shipping for VIP customers!")
  end
 end
end

# Export the rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

รับสินค้าจากหน้าร้านหากลูกค้าอยู่ใกล้กับสถานที่นั้นๆ

สคริปต์นี้จะให้ลูกค้าสามารถรับสินค้าของพวกเขาได้ในร้าน หากรหัสไปรษณีย์ของพวกเขาตรงกับชุดรหัสไปรษณีย์ในสคริปต์นี้

# Define the name of the pick up shipping rate - this should be added manually in the Shopify Admin.
PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME = 'Pick Up In-Store'

# Define a list of postcode prefixes that are allowed to pick up from the store.
PICKUP_POSTCODE_PREFIXES = [
 '100', '101', '102'
]

# Output filtered shipping rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 (shipping_rate.name == PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME) && !PICKUP_POSTCODE_PREFIXES.any? { |prefix| Input.cart.shipping_address.zip.start_with?(prefix) }
end

ลดราคาคำสั่งซื้อถัดไปเป็นเปอร์เซ็นต์หากลูกค้ายอมรับการตลาด

สคริปต์นี้จะมอบส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คำสั่งซื้อถัดไปของลูกค้า หากพวกเขายอมรับการตลาดเมื่อสั่งซื้อรายการแรก

# Define the discount for eligible customers.
DISCOUNT_AMOUNT = 10

# Checks to see if this is a customer's second order, and that they opted into marketing when they placed their first order.
if (!Input.cart.customer.nil? && Input.cart.customer.orders_count == 1 && Input.cart.customer.accepts_marketing?)
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for subscribing to our newsletter!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

เลือกวิธีการชำระเงินเริ่มต้นอัตโนมัติ

สคริปต์นี้จะเลือกวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ

# Define the preferred order of gateways.
PREFERRED_GATEWAY_ORDER = ['Invoice', 'Shopify Payments']

# Sort gateways.
Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.sort_by do |payment_gateway|
 PREFERRED_GATEWAY_ORDER.index(payment_gateway.name) || 999
end

ตัวอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างสคริปต์อื่นๆ :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี