ตัวกรองกลุ่มลูกค้าที่อิงตาม Shopify

ใช้คู่มืออ้างอิงนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้าซึ่งอิงจากตัวกรองเริ่มต้นใน Shopify

วันที่ดำเนินขั้นตอนการชำระเงินไม่เสร็จสิ้น

abandoned_checkout_date

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามวันที่ลูกค้าละทิ้งตะกร้าสินค้าครั้งล่าสุด

ตัวดำเนินการ ในวันที่ตรงตามที่ระบุ: =
นอกเหนือจากวันที่: !=
ในวันที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: <=
ก่อนวันที่: <
ในวันที่ระบุหรือหลังจากนั้น: >=
หลังวันที่: >
ระหว่างวันที่: BETWEEN <date1> AND <date2>
ค่า
รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
วันที่ตั้งชื่อ:
 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
วันที่ตั้งชื่อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับวันที่ที่กำหนดเอง ให้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่ละทิ้งตะกร้าสินค้าครั้งล่าสุดภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในกลุ่ม: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

เพิ่มลูกค้าที่ละทิ้งตะกร้าสินค้าครั้งล่าสุดภายใน 8 เดือนที่ผ่านมาลงในกลุ่ม: abandoned_checkout_date > -8m

หมายเหตุ ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่

จำนวนเงินที่ใช้ไป

amount_spent

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่ายในร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
มากกว่า: >
น้อยกว่า: <
น้อยกว่าหรือเท่ากับ: <=
มากกว่าหรือเท่ากับ: >=
ระหว่าง: BETWEEN
ค่า
รูปแบบ ช่วงตัวเลข: # AND #
ตัวเลข: #
ตัวเลขฐานสิบ: ใช้จุดทศนิยม (.) เป็นตัวคั่นทศนิยม
ระบบจะไม่ยอมรับตัวคั่นหลักพัน เช่น เครื่องหมายจุลภาคหรือเว้นวรรค
ระบบจะไม่ยอมรับตัวเลขที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละภาษา
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ใช้จ่ายรวม 1 ถึง 999.99 ในร้านค้าของคุณลงในกลุ่ม:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
หมายเหตุ
 • สกุลเงินที่ใช้จะอิงตามสกุลเงินที่ร้านค้าของคุณเลือกไว้ โปรดอย่าระบุสกุลเงินที่ใช้โดยการป้อนสัญลักษณ์สกุลเงิน
 • BETWEEN จะครอบคลุมทั้งค่าแรกและค่าสุดท้ายด้วย ตัวอย่างเช่น amount_spent BETWEEN 1 AND 100 จะเพิ่มลูกค้าลูกค้าที่มีการใช้จ่ายอย่างน้อย 1 จนถึง 100 ลงในกลุ่ม

เมือง

customer_cities

เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ในเมืองที่ระบุไว้ลงในกลุ่ม หากลูกค้ามีที่อยู่หลายแห่งระบบอาจเพิ่มลูกค้ารายดังกล่าวลงในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองนี้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม

ตัวดำเนินการ มีที่อยู่ในเมืองที่ตรงตามนี้: CONTAINS
ไม่มีที่อยู่ในเมืองที่ตรงตามนี้: NOT CONTAINS
ค่า
รูปแบบ countryCode-regionCode-cityCode
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ในนครนิวยอร์กลงในกลุ่ม:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
หมายเหตุ หากต้องการค้นหาเมือง คุณสามารถเริ่มได้จากการพิมพ์ชื่อเมือง จากนั้นจึงเลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการที่แสดงอยู่

ประเทศหรือภูมิภาค

customer_countries

รวมลูกค้าที่มีที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ โดยระบบอาจรวมลูกค้าที่มีที่อยู่หลายแห่งไว้ในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองนี้มากกว่า 1 กลุ่ม

ตัวดำเนินการ มีที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ตรงตามนี้: CONTAINS
ไม่มีที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ตรงตามนี้: NOT CONTAINS
ค่า ใช้รหัสประเทศแบบสองตัวอักษรตาม ISO
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาลงในกลุ่ม:
customer_countries CONTAINS 'US'
หมายเหตุ หากต้องการค้นหาประเทศ คุณสามารถเริ่มได้จากการพิมพ์ชื่อประเทศ จากนั้นจึงเลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการที่แสดงอยู่

สถานะบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

customer_account_status

เพิ่มลูกค้าที่สถานะบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเป็นไปตามที่ระบุลงในกลุ่ม

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า ถูกปฏิเสธ: 'DECLINED' ลูกค้าได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้ แต่มีการปฏิเสธ
ปิดใช้: 'DISABLED' ลูกค้ายังไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้
เปิดใช้: 'ENABLED' ลูกค้าได้สร้างบัญชีผู้ใช้
เชิญแล้ว: 'INVITED' ลูกค้าได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้ แต่มีการปฏิเสธลงในกลุ่ม:
customer_account_status = 'DECLINED'
หมายเหตุ

วันที่เพิ่มลูกค้าเข้าสู่ร้านค้า

customer_added_date

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามวันที่ถูกเพิ่มเข้ามายังร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ ในวันที่ตรงตามที่ระบุ: =
นอกเหนือจากวันที่: !=
ในวันที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: <=
ก่อนวันที่: <
ในวันที่ระบุหรือหลังจากนั้น: >=
หลังวันที่: >
ระหว่างวันที่: BETWEEN <date1> AND <date2>
ค่า
รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
วันที่ตั้งชื่อ:
 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดใช้ส่วนต่างวันที่สำหรับวันที่แบบกำหนดเอง
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
customer_added_date >= 7_days_ago

เพิ่มลูกค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายใน 8 เดือนที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
customer_added_date > -8m

เพิ่มลูกค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงวันที่ที่ระบุลงในกลุ่ม:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

หมายเหตุ ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่

โดเมนอีเมลสำหรับลูกค้า

customer_email_domain

เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลเป็นของโดเมนที่ระบุลงในกลุ่ม โดยจะมีชื่อโดเมนเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลหลังสัญลักษณ์ @ ตัวอย่างเช่น gmail.com

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า

ชื่อโดเมนต่อไปนี้เป็นเพียงการแนะนำ เราไม่ได้จำกัดให้คุณใช้เพียงแค่ชื่อโดเมนเหล่านี้เท่านั้น คุณสามารถป้อนชื่อโดเมนอื่นที่ถูกต้องด้วยตนเองได้

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ใช้โดเมนอีเมล shopify.com ลงในกลุ่ม:
customer_email_domain = 'shopify.com'
หมายเหตุ

ภาษาของลูกค้า

customer_language

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามภาษาที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อสื่อสารกับร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า ใช้รหัสภาษาแบบสองตัวอักษรตาม ISO 639-1
รูปแบบ

ค่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของรหัสภาษา ISO ทั่วไป ข้อมูลของคุณไม่ได้จํากัดเพียงรหัสภาษาเหล่านี้เท่านั้น คุณสามารถป้อนรหัสภาษาอื่นที่ถูกต้องด้วยตนเองได้ แต่ค่าที่แนะนำต่างๆ ในเครื่องมือแก้ไขที่คุณสามารถเลือกใช้ได้จะเป็นค่าที่มีให้ใช้ในข้อมูลลูกค้าของคุณเท่านั้น

ภาษาอังกฤษ: 'en'
ภาษาฝรั่งเศส: 'fr'
ภาษาสเปน: 'es'
ภาษาเยอรมัน: 'de'
ภาษาอิตาลี: 'it'
ภาษาญี่ปุ่น: 'ja'
ภาษารัสเซีย: 'ru'
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่ติดต่อสื่อสารกับร้านค้าของคุณด้วยภาษาอังกฤษลงในกลุ่ม:
customer_language = 'en'

แยกลูกค้าที่ใช้ร้านค้าของคุณเป็นภาษาอังกฤษแบบแคนาดาออก:
customer_language != 'en‑CA'

หมายเหตุ
 • คุณสามารถเพิ่มรหัส ISO ของภาษาไปยังค่าดังกล่าวเพื่อระบุภาษาถิ่นของภาษานั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ 'en‑US' เพื่อระบุถึงภาษาถิ่นของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, 'en‑GB' เพื่อระบุถึงภาษาถิ่นของสหราชอาณาจักร, 'pt‑PT' เพื่อระบุถึงภาษาถิ่นของโปรตุเกส และ 'pt‑BR' เพื่อระบุึงภาษาถิ่นของบราซิล
 • ค่าตัวกรองนั้นจะยึดตามค่าที่แสดงเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงค่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากค่าของตัวกรองเป็น 'en' ผลลัพธ์ของคุณจะมีเฉพาะลูกค้าที่ได้ตั้งค่าภาษาเป็น 'en' เท่านั้น จะไม่รวมลูกค้าได้ตั้งค่าภาษาเป็น 'en‑GB', 'en‑CA' และอื่นๆ

แท็กลูกค้า

customer_tags

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามแท็กที่พวกเขามี

ตัวดำเนินการ มีแท็กที่ตรงตามนี้: CONTAINS
ไม่มีแท็กที่ตรงตามนี้: NOT CONTAINS
ค่า ชื่อแท็กของลูกค้า
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่มีแท็ก GoldStatus ลงในกลุ่ม:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
หมายเหตุ

ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแท็ก

สถานะการสมัครใช้งานอีเมล

email_subscription_status

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามการสมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า ไม่ได้สมัครรับข้อมูล: 'NOT_SUBSCRIBED' ลูกค้ายังไม่ได้สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ
สมัครรับข้อมูลแล้ว: 'SUBSCRIBED' ลูกค้าสมัครรับอีเมลการตลาดของคุณแล้ว
รอดำเนินการ: 'PENDING' ลูกค้าอยู่ในระหว่างดำเนินการสมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ
ไม่ถูกต้อง: 'INVALID' สถานะการตลาดของที่อยู่อีเมลของลูกค้าไม่ถูกต้องทาง
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่สมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลของคุณลงในกลุ่ม:
email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
หมายเหตุ

วันที่สั่งซื้อล่าสุด

last_order_date

เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งล่าสุดในวันที่ระบุลงในกลุ่ม

ตัวดำเนินการ ในวันที่ตรงตามที่ระบุ: =
นอกเหนือจากวันที่: !=
ในวันที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: <=
ก่อนวันที่: <
ในวันที่ระบุหรือหลังจากนั้น: >=
หลังวันที่: >
ระหว่างวันที่: BETWEEN <date1> AND <date2>
ค่า
รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
วันที่ตั้งชื่อ:
 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดใช้ส่วนต่างวันที่สำหรับวันที่แบบกำหนดเอง
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
last_order_date >= 7_days_ago

เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
last_order_date > -8m

หมายเหตุ ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่

จำนวนของคำสั่งซื้อ

number_of_orders

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามจํานวนที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
มากกว่า: >
น้อยกว่า: <
น้อยกว่าหรือเท่ากับ: <=
มากกว่าหรือเท่ากับ: >=
ระหว่าง: BETWEEN
ค่า ค่าที่คุณป้อนต้องเป็นจํานวนเต็ม
รูปแบบ ช่วงตัวเลข: # AND #
ตัวเลข: #
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่เคยสั่งซื้อมากกว่า 10 ครั้งลงในกลุ่ม:
number_of_orders > 10
หมายเหตุ BETWEEN จะครอบคลุมทั้งค่าแรกและค่าสุดท้ายด้วย ตัวอย่างเช่น number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 จะเพิ่มลูกค้าลูกค้าที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งจนถึง 100 ครั้งลงในกลุ่ม

ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้

predicted_spend_tier

เพิ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ที่ระบุไว้ลงในกลุ่ม

ตัวกรองนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อร้านค้าของคุณขายสินค้าได้มากกว่า 100 รายการเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า 'HIGH'
'MEDIUM'
'LOW'
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับ HIGH ลงในกลุ่ม:
predicted_spend_tier = 'HIGH'
หมายเหตุ

สถานะการซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน

product_subscription_status

เพิ่มลูกค้าที่สถานะการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าเป็นไปตามที่ระบุลงในกลุ่ม

ตัวกรองนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้แอปสำหรับการซื้อแบบชำระล่วงหน้าเท่านั้น

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า ใช้งานอยู่: 'SUBSCRIBED' ลูกค้าใช้งานการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าอยู่
ยกเลิกแล้ว: 'CANCELLED' ลูกค้าได้ยกเลิกการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าแล้ว
หมดอายุ: 'EXPIRED' การซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าของลูกค้าหมดอายุแล้ว
ล้มเหลว: 'FAILED' ลูกค้าไม่ได้ชำระเงิน
ไม่เคยสมัครรับข้อมูล: 'NEVER_SUBSCRIBED' ลูกค้าไม่เคยซื้อแบบชำระล่วงหน้า
หยุดชั่วคราว: 'PAUSED' ลูกค้าได้หยุดการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าของตนไว้ชั่วคราว
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าอยู่ลงในกลุ่ม:
product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
หมายเหตุ

สินค้าที่ซื้อ

products_purchased()

เพิ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ระบุลงในกลุ่ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงวันที่ที่ระบุลงในกลุ่มได้อีกด้วย

ตัวดำเนินการ มี ID สินค้าที่ตรงตามนี้: CONTAINS
ไม่มี ID สินค้าที่ตรงตามนี้: NOT CONTAINS
ค่า ID สินค้า
รูปแบบ

ช่วงเวลาที่รองรับ:

ตลอดเวลา: products_purchased()
ในวันที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: products_purchased(before: <date>)
ในวันที่ระบุหรือหลังจากนั้น: products_purchased(after: <date>)
ช่วงวันที่: products_purchased(before: <date>, after: <date>)

รูปแบบวันที่ที่รองรับ:

วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
วันที่ตั้งชื่อ:
 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดใช้ส่วนต่างวันที่สำหรับวันที่แบบกำหนดเอง
ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 จนถึงวันนี้:
products_purchased(after: 2022-01-01) CONTAINS 3778915041302
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา:
products_purchased(after: 30_days_ago)
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2022:
products_purchased(before: 2022-01-01)

ในการระบุช่วงวันที่ ลำดับของพารามิเตอร์ทั้ง before และ after ไม่มีความสำคัญ คุณสามารถระบุช่วงวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2022 (รวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด) ได้ด้วยวิธีใดก็ได้ ดังนี้:

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2022 (รวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด):
products_purchased(after: 2022-01-01, before: 2022-06-01) CONTAINS 3778915041302
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2022 (รวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด):
products_purchased(before: 2022-06-01, after: 2022-01-01) CONTAINS 3778915041302
หมายเหตุ
 • เมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้า คุณสามารถเลือกสินค้าตามชื่อหรือรูปภาพจากรายการที่แสดงได้ หรือคุณจะเริ่มโดยการพิมพ์ชื่อสินค้าแล้วเลือกจากรายการก็ได้เช่นกัน
 • ID สินค้า (ไม่ใช่ชื่อสินค้า) จะถูกป้อนลงในโค้ด เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ ID สินค้า ชื่อสินค้าและรูปภาพจะแสดงขึ้น

สถานะการสมัครใช้งาน SMS

sms_subscription_status

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามการสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า สมัครรับข้อมูลแล้ว: 'SUBSCRIBED' ลูกค้าสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ
รอดำเนินการ: 'PENDING' ลูกค้าอยู่ในระหว่างดำเนินการสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ
ลบข้อมูลแล้ว: 'REDACTED' ลูกค้ากำลังรอดำเนินการลบข้อมูลเนื่องจากมีการร้องขอให้ลบข้อมูลตาม GDPR
ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแล้ว: 'UNSUBSCRIBED' ลูกค้าได้ยกเลิกการสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณแล้ว
ไม่ได้สมัครรับข้อมูล: 'NOT_SUBSCRIBED' ลูกค้าไม่เคยสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่สมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณลงในกลุ่ม:
sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
หมายเหตุ

รัฐหรือจังหวัด

customer_regions

รวมลูกค้าที่มีที่อยู่ในภูมิภาคที่ระบุไว้ภายในประเทศ โดยระบบอาจรวมลูกค้าที่มีที่อยู่หลายแห่งไว้ในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองนี้มากกว่า 1 กลุ่ม

ตัวดำเนินการ มีตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงตามนี้: CONTAINS
ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงตามนี้: NOT CONTAINS
ค่า ใช้รหัสประเทศตาม ISO ที่มีรหัสส่วนย่อย ISO 3166-2
รูปแบบ
ตัวอย่าง รวมลูกค้าที่มีที่อยู่ในรัฐนิวยอร์ก:
customer_regions CONTAINS 'US-NY'
หมายเหตุ หากต้องการค้นหาภูมิภาค คุณสามารถเริ่มได้จากการพิมพ์ชื่อภูมิภาค จากนั้นจึงเลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการที่แสดงอยู่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี