รางวัลจาก Shopify Balance

รางวัลเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี (APY) ของ Shopify Balance

เมื่ออิงตามจำนวนเงินที่คุณถืออยู่ในบัญชี Shopify Balance ของคุณ คุณจะได้รับรางวัลรายเดือนโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี (APY)

บัญชี Shopify Balance ทั้งหมดมีสิทธิ์รับรางวัล APY โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify Balance และข้อกำหนดในการใช้บริการของรางวัลผลตอบแทนของ Shopify Balance หากต้องการรับรางวัล APY บัญชี Shopify และบัญชี Shopify Balance ของคุณต้องเปิดอยู่และยังคงอยู่ในสถานะที่ดี

จำนวนรางวัล APY สำหรับบัญชี Shopify Balance ของคุณจะเพิ่มขึ้นทุกวันโดยใช้ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีและอัตรา APY ปัจจุบัน คุณจะได้รับรางวัลเป็นรายเดือนในบัญชี Shopify Balance ของคุณ อัตรา APY สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณสามารถดูอัตรา APY ปัจจุบันได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

รางวัล APY จะถูกฝากเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ รางวัล APY จะถูกฝากในวันทำการถัดไป รางวัลจะได้รับการชําระเงินเป็นเงินเต็มเซ็นต์เท่านั้นโดยต้องอยู่ที่อย่างน้อย $0.01

หลังจากที่เพิ่มเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณแล้ว รางวัล APY จะทบต้นทุกเดือน โดยมีข้อแม้ว่าการชำระเงินสำหรับรางวัล APY จะไม่ถูกถอนออก วันที่รับเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Shopify

ตัวอย่างของการคํานวณ APY

ตรวจสอบตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีคำนวณ APY และสถานการณ์ต่างๆ ว่าส่งผลต่อการคำนวณอย่างไร

การคํานวณจํานวนเงินสำหรับรางวัล APY

ตัวอย่างเช่น บัญชี Shopify Balance ใหม่เปิดในวันที่ 1 มิถุนายน และมีการฝากเงินไว้ $10,000.00 เงินฝากนั้นจะยังคงอยู่ในบัญชี Shopify Balance ตลอดเดือนมิถุนายน โดยไม่มีการฝากหรือถอนเงินเพิ่มเติม

นอกจากนี้ อัตรา APY ของ Shopify ในเดือนมิถุนายนจะคงไว้ที่ 5%

ในวันที่ 5 กรกฎาคม บัญชี Shopify Balance จะได้รับรางวัล APY สำหรับเงินที่เก็บไว้ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยอิงตามอัตรา APY ตามสัดส่วน อัตรา APY คืออัตรารายปี และในแต่ละวันจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของอัตรานั้น ซึ่งส่วนเล็กๆ นี้เรียกว่าอัตรา APY ตามสัดส่วน

 • รางวัล = จำนวนวันในเดือนนั้นๆ (30) x ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีประจำวัน ($10,000.00) x อัตรา APY ตามสัดส่วน (0.0134%)
 • รางวัล = 30 x 10,000.00 x 0.000134
 • รางวัล = $40.20

หลังจากที่รางวัล APY ถูกฝากเข้าบัญชี Shopify Balance ในวันที่ 5 กรกฎาคม บัญชีจะมีจำนวนเงินเป็น $10,040.20

การทบต้นรางวัล APY และการเปลี่ยนแปลงอัตรา APY

จากตัวอย่างข้างต้น บัญชี Shopify Balance ได้รับ $40.20 ในช่วงเดือนมิถุนายนจากยอดคงเหลือเริ่มต้นที่ $10,000.00 จากผลของรางวัล APY 5% ต่อจากตัวอย่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม อัตรา APY ของ Shopify จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.5% โดยที่ไม่มีการฝากหรือถอนเงินใหม่

เมื่อพิจารณาจากข้างต้น บัญชี Shopify Balance จะได้รับ APY ในวันที่ 5 สิงหาคม ดังนี้:

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 4 กรกฎาคม บัญชี Shopify Balance ยังคงมีเงินอยู่ $10,000.00 (เนื่องจากรางวัล APY จะฝากในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) และอัตรา APY ยังคงอยู่ที่ 5%

 • รางวัล = จำนวนวัน (4) x ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีประจำวัน (10,000.00) x อัตรา APY ตามสัดส่วน (0.0134%)
 • รางวัล = $5.36

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมถึง 31 กรกฎาคม ยอดคงเหลือของบัญชี Shopify Balance เพิ่มขึ้นเป็น $10,040.20 เนื่องจากรางวัล APY นอกจากนี้ อัตรา APY เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 5.5%

 • รางวัล = จำนวนวัน (31 - 4) x ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีประจำวัน (10,040.20) x อัตรา APY ตามสัดส่วน (0.0147%)
 • รางวัล = 27 x 10,040.20 x 0.000147
 • รางวัล = $39.85

จำนวนเงินรางวัล APY ทั้งหมดสำหรับเดือนกรกฎาคมคือ $45.21 ($5.36 + $39.85)

การคํานวณจํานวนเงินรางวัล APY หลังจากการฝากเงิน

ต่อจากตัวอย่างข้างต้น บัญชี Shopify Balance ได้รับเงินฝากใหม่จำนวน $20,000.00 ในวันที่ 1 สิงหาคม ไม่มีการฝากหรือการถอนเงินเพิ่มในเดือนสิงหาคม อัตรา APY ของ Shopify คงไว้ที่ 5.5%

ซึ่งหมายความว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม บัญชี Shopify Balance จะมีเงินเป็นจำนวน $30,040.20 ($10,040.20 + $20,000.00)

คล้ายคลึงกับสถานการณ์ข้างต้น:

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 4 สิงหาคม บัญชี Shopify Balance มีเงินเป็นจำนวน $30,040.20 และอัตรา APY อยู่ที่ 5.5%

 • รางวัล = จำนวนวัน (4) x ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีประจำวัน (30,040.20) x อัตรา APY ตามสัดส่วน (0.0147%)
 • รางวัล = $17.66

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม ยอดคงเหลือในบัญชี Shopify Balance ได้เพิ่มขึ้นเป็น $30,085.41 เนื่องจากรางวัล APY จากเดือนกรกฎาคม ($30,040.20 + $45.21) อัตรา APY อยู่ที่ 5.5%

 • รางวัล = จำนวนวัน (31 - 4) x ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีประจำวัน (30,085.41) x อัตรา APY ตามสัดส่วน (0.0147%)
 • รางวัล = 27 x 30,085.41 x 0.000147
 • รางวัล = $119.41

จํานวนเงินรางวัล APY ทั้งหมดสำหรับเดือนสิงหาคมคือ $137.07 ($17.66 + $119.41)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 สิงหาคม บัญชี Shopify Balance ได้รับ $222.48 จากรางวัล APY

ค้นหาอัตรา APY ปัจจุบัน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ
 2. สามารถดูอัตรา APY ปัจจุบันได้ที่บัตรข้อมูลเชิงลึกสำหรับกระแสเงินสด

การให้เงินคืนจาก Shopify Balance

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance มีรางวัลมากมายเมื่อทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดและใช้บัตร Shopify Balance ในการชำระเงิน รางวัลปัจจุบันทั้งหมดจะปรากฏบนหน้ารางวัลของ Shopify Balance ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เมื่อคุณทำการซื้อที่ตรงตามคุณสมบัติจาก Shopify โดยใช้บัตร Shopify Balance ระบบจะฝากเงินเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ซื้อสูงสุดปีละไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินฝากดังกล่าวไม่รวมการคืนเงินจากพาร์ทเนอร์ของ Shopify เอาไว้ ระบบจะฝากเงินที่ได้รับคืนเข้าบัญชี Shopify Balance ของคุณเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ขีดจำกัดเงินคืนจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนี้จะรีเซ็ตในวันที่ 1 มกราคม ไม่ว่าคุณจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดในปีที่ผ่านมา และขีดจำกัดดังกล่าวจะไม่ทบต่อไปยังปีถัดไป

หากต้องการรับรางวัลเงินคืน คุณต้องตั้งค่าบัตร Shopify Balance เป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณก่อน

ธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้:

ธุรกรรมการคืนเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopify Balance
ประเภทธุรกรรม จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับคืน
การซื้อ Shopify Shipping 2%
Shopify Email 2%
แคมเปญโฆษณาการตลาดกับ Google, Facebook, Instagram, Pinterest และ Tiktok 2%
แอปจาก Shopify App Store 2%
ธีมจากร้านค้าธีม 2%
โดเมนแบบกำหนดเองที่ซื้อผ่าน Shopify 2%
แคมเปญโฆษณาทางการตลาดที่มี Snapchat 10%

Shopify Partner ให้บริการ

ในเร็วๆ นี้ พาร์ทเนอร์จากภายนอกของเราจะมีข้อเสนอรางวัลให้มากมาย คุณจะต้องแลกรับรางวัลจากพาร์ทเนอร์เหล่านี้เป็นประจำหากต้องการรับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอ

ปัจจุบัน Apple มีข้อเสนอคืนเงินสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ร่วมรายการ โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ารางวัลของเรา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี