การจัดการธุรกรรมในบัญชี Shopify Balance ของคุณ

Shopify Balance ช่วยให้คุณสามารถโอนเงิน ดูขีดจํากัดในธุรกรรมในบัญชีของคุณ และส่งออกธุรกรรมสำหรับซอฟต์แวร์การทำบัญชีของคุณได้จากส่วน Shopify admin

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Shopify Balance ของคุณ โปรดดูการจัดการบัญชีของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Shopify Balance ของคุณ โปรดดูการจัดการบัตรของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมรางวัล โปรดดูรางวัล Shopify Balance

Shopify Balanceจํากัดการธุรกรรมของบัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณมีขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับธุรกรรมประเภทต่างๆ โดยขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันจะรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC ขีดจํากัดรายวันจะอิงตามวันที่ให้อนุญาต ไม่ใช่วันที่ประมวลผล ตัวอย่างเช่น หากคุณอนุญาตให้ทำธุรกรรมในวันจันทร์ แต่มีการประมวลผลในวันอังคาร ธุรกรรมดังกล่าวจะยังนับรวมเป็นขีดจํากัดรายวันของวันจันทร์

ขีดจํากัดการถอนเงินผ่าน ATM รายวันนั้นจะรวมค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ ATM ที่อาจถูกเรียกเก็บเมื่อคุณถอนเงิน ตัวอย่างเช่น หากขีดจํากัดการถอนเงินผ่าน ATM รายวันที่เหลืออยู่ของคุณคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ ATM คือ 3 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะไม่สามารถถอนเงินได้มากกว่า 197 ดอลลาร์สหรัฐ

ดูขีดจํากัดการทำธุรกรรม

คุณสามารถดูขีดจํากัดในการซื้อและการถอนเงินผ่าน ATM ของบัตร Balance ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก “จัดการบัตร” หรือ “จัดการบัญชี"

 3. ในส่วนการจัดการบัตร ให้คลิกบัตรที่คุณต้องการดู

ดูขีดจํากัดในการโอนเงิน

คุณสามารถดูขีดจํากัดในการโอนเงินของบัญชี Balance ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกที่ “ย้ายเงิน"

ขีดจํากัดรายวันของคุณจะแสดงในส่วนจํานวน

การโอนเงินทุนไปยังหรือจากบัญชี Shopify Balance ของคุณ

ระบบจะทำการโอนเงินในทันที แต่การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ คุณสามารถดูว่าขีดจํากัดการโอนเงินในแต่ละวันของคุณยังใช้ได้เท่าไรได้ในหน้าโอนเงิน โดยปัจจุบันคุณสามารถโอนได้เฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

การโอนเงินทุนไปยังบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกที่ “ย้ายเงิน"

 3. ไม่จำเป็น: ในส่วน “เพิ่มเงินไปยัง Balance” ให้คลิกที่ไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อคัดลอกรายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 4. เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารทั่วไปหรือบัญชีธนาคารธุรกิจที่มีอยู่ของคุณที่คุณต้องการใช้สำหรับการถอนเงิน

 5. ดำเนินตามกระบวนการปกติทั่วไปของธนาคารเพื่อโอนเงินออกจากธนาคารโดยใช้รายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

การโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกที่ “ย้ายเงิน"

 3. ที่ใต้ “โอนเงินจาก Balance” ให้ป้อนรายละเอียดการโอนเงิน

 4. ตัวเลือกเสริม: คลิก “เพิ่มบัญชี” เพื่อสร้างผู้รับเงินรายใหม่ คุณต้องมีหมายเลขบัญชีและหมายเลข Routing ของผู้รับเงินรายนั้นจึงจะสามารถโอนเงินได้

 5. ตัวเลือกเสริม: ป้อนคำอธิบาย โดยคำอธิบายจะปรากฏในบัญชีของผู้รับเงิน

 6. คลิกถัดไป

 7. ตรวจสอบว่ารายละเอียดถูกต้อง จากนั้นคลิกโอนเงิน

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

การส่งออกธุรกรรม

คุณสามารถส่งออกธุรกรรมในบัญชี Shopify Balance ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วเป็นไฟล์ CSV เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์การทำบัญชีของคุณได้ แต่ระบบจะไม่ส่งออกธุรกรรมที่รอดำเนินการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในบัตรกิจกรรมของบัญชี ให้คลิก “ส่งออก"

 3. เลือกช่วงวันที่ต้องการส่งออก

 4. คลิก “ส่งออกเป็นไฟล์ CSV"

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในไฟล์ CSV เมื่อคุณส่งออกธุรกรรม:

คอลัมน์ที่อยู่ในไฟล์ CSV ธุรกรรมที่ส่งออก
ข้อกำหนด ความหมาย
transaction_date วันที่อนุมัติธุรกรรม โดยวันที่ดังกล่าวอาจแตกต่างจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น เนื่องจากรวมเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลธุรกรรม
posted_at วันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น โดยวันที่ดังกล่าวอาจแตกต่างจากวันที่คุณอนุมัติธุรกรรม เนื่องจากรวมเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลธุรกรรม และจะไม่แสดงธุรกรรมที่รอดำเนินการ
คำอธิบาย คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับธุรกรรม
amount มูลค่าของธุรกรรม ค่าติดลบหมายถึงเงินที่ออกจากบัญชีของคุณ ค่าบวกหมายถึงเงินที่เข้ามาในบัญชีของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี