อากรและภาษีนำเข้า

หากคุณจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าของคุณอาจถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเมื่อพวกเขาได้รับพัสดุ คุณสามารถเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินได้ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอากรและภาษีนำเข้านี้แล้ว

ผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งคือบริการที่ขนส่งสินค้า พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าศุลกากรและเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บอากรและภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่มีการจัดส่งข้ามพรมแดน ผู้ให้บริการขนส่งจะเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้จากผู้ขายหรือผู้ซื้อโดยขึ้นอยู่กับ Incoterms ที่ใช้ในการจัดส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งอาจเรียกเก็บค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินสำหรับบริการของพวกเขา

Incoterms

ตัวเลือกวิธีจัดการอากรและภาษีนำเข้าของคุณเรียกว่า “ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ” หรือ “Incoterms” โดย Incoterms เป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าของคุณจะถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าอย่างไร รวมถึงวิธีที่ผู้ให้บริการขนส่งของคุณใช้เพื่อเก็บเงินค่าอากรและภาษีนำเข้าด้วย

โดยด้านล่างคือ Incoterms ที่ใช้บ่อยที่สุดสองประเภท:

 • Delivered Duty Paid (DDP) ข้อกำหนดนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการนําเข้าใดๆ ที่อาจต้องชําระเมื่อขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน เช่น อากร ภาษีนำเข้า หรือค่าธรรมเนียมนายหน้า/ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน โดยคุณสามารถเก็บเงินเหล่านี้ได้ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศแบบ DDP พร้อมให้ใช้งาน การใช้งานข้อกำหนดนี้จะแสดงราคารวมของสินค้าแก่ลูกค้าและช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่ง
 • Delivered At Place (DAP) หรือที่เรียกว่า Delivered Duty Unpaid (DDU) ข้อกำหนดนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการนําเข้าให้กับผู้ให้บริการขนส่ง เช่น อากร ภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมนายหน้า/ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเมื่อจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเก็บอากรเมื่อมีการจัดส่ง หากไม่มีการชําระอากรดังกล่าวไว้ก่อน ดังนั้น การใช้ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศแบบ DAP อาจส่งผลให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสามารถเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องที่ขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ให้บริการขนส่งจะออกใบแจ้งหนี้ค่าอากรและภาษีนำเข้าให้คุณในภายหลัง ซึ่งคุณจะสามารถชำระด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้

ค่าธรรมเนียมศุลกากร

ค่าธรรมเนียมที่อาจถูกเรียกเก็บเมื่อนําเข้าสินค้าจากหลายแหล่ง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมศุลกากรที่ใช้กับการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับปลายทาง มูลค่า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำและภาษีนำเข้า

สัดส่วนภาษีที่เป็นค่าธรรมเนียมศุลกากรคือภาษีสินค้ามูลค่าต่ำหรือภาษีนําเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำซึ่งเป็นเกณฑ์มูลค่าแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาคต่างๆ

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำจะมีผลใช้กับการจัดส่งในบางประเทศและภูมิภาคที่มูลค่าการจัดส่งต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปมีเกณฑ์ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำที่จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโร ในขณะที่สหราชอาณาจักรนั้นมีเกณฑ์ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำมีผลบังคับใช้ในประเทศต่อไปนี้:

 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • นอร์เวย์
 • สหภาพยุโรป
 • สหราชอาณาจักร

ในกรณีส่วนใหญ่ ขอแนะนําให้ใช้ DDP incoterm สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ที่มีภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ เพื่อให้คำสั่งซื้อที่มูลค่ามากกว่าเกณฑ์มีการคํานวณอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ DDP incoterm ในสหภาพยุโรป เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าและอากร

เมื่อคุณใช้ DDP incoterm ในสหราชอาณาจักร เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิงจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าคุณได้ป้อนข้อมูลการจดทะเบียนภาษีสำหรับสหราชอาณาจักรในการตั้งค่าภาษีของคุณ
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิงจะต้องเสียภาษีนำเข้าและอากร

โดยทั่วไปแล้ว ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำจะถูกโอนไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีผ่านการคืนภาษี คุณต้องตัดสินใจว่าคุณควรเก็บและจ่ายภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ หรือวิธีการจ่ายภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหรือภูมิภาคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

หากคุณประมวลผลการคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อที่มีภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหรือภูมิภาคเพื่อกู้คืนภาษีที่คุณได้โอนไปแล้ว คุณสามารถโอนหรือกู้คืนภาษีได้เฉพาะในประเทศที่ลงทะเบียนเพื่อจ่ายภาษีแล้วเท่านั้น

ภาษีนำเข้า

ภาษีนําเข้าจะถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานศุลกากรของประเทศหรือภูมิภาคเมื่อการจัดส่งมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ภาษีนี้จะเทียบเท่ากับภาษีการขายในท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีสินค้าและบริการ (GST) หากคุณประมวลผลการคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อที่มีภาษีนำเข้าและที่ได้รับการจัดการแล้ว ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหรือภูมิภาคเพื่อกู้คืนภาษีที่คุณได้โอนไปแล้ว

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากรเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานศุลกากรของประเทศหรือภูมิภาคเรียกเก็บจากการจัดส่งที่มีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ภาษีศุลกากรจะคำนวณตามปัจจัยต่อไปนี้:

 • ราคาสินค้าที่สำแดงและค่าจัดส่ง
 • ประเภทของสินค้าตามที่กำหนดโดยพิกัดศุลกากร
 • ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง
 • อัตราภาษีศุลกากรของประเทศปลายทาง
 • สนธิสัญญาการค้าที่เกี่ยวข้อง

อากรและภาษีนำเข้าที่อิงตามมูลค่าที่ประกาศของสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากส่วนลดหรือสินค้าฟรี

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ผู้ขนส่งอาจเรียกเก็บค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินสำหรับบริการของพวกเขา โดยการเรียกเก็บนี้จะยังไม่รวมในค่าบริการเมื่อมีการเปิดใช้การเรียกเก็บอากรและภาษีนำในขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณต้องเรียกเก็บค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากลูกค้า ให้ลองเพิ่มต้นทุนค่าธรรมเนียมในอัตราค่าจัดส่งของคุณ

ข้อตกลงการจัดส่งระหว่างประเทศ

ข้อตกลงการจัดส่งระหว่างประเทศจะใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าขณะที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง

โดยด้านล่างคือข้อตกลงที่ใช้บ่อยที่สุดสองประเภท:

 • ราคาสินค้า ค่าประกัน และค่าขนส่ง (CIF) ข้อตกลงนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายจะรับผิดชอบค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนกว่าผู้ขายจะได้รับสินค้าดังกล่าว
 • Free on Board (FOB) ข้อตกลงนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทันทีที่จัดส่งสินค้าแล้ว

ประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่จะรวมค่าจัดส่ง ค่าขนย้าย และค่าประกัน (CIF) เมื่อต้องพิจารณาว่าพัสดุมีมูลค่าเกินเกณฑ์อากรและภาษีนำเข้าหรือไม่ โดยบางประเทศและภูมิภาคอื่นจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ (FOB) หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ข้อตกลงประเภทไหนได้บ้าง ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณ ประเทศและภูมิภาคที่เป็นที่รู้กันว่าไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง การขนย้าย และประกันมีดังต่อไปนี้:

 • แคนาดา
 • สหรัฐอเมริกา
 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • แอฟริกาใต้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดการจัดส่ง

มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำก่อนคิดค่าอากรและภาษีนำเข้า

คำสั่งซื้อบางรายการก็ไม่ต้องเสียอากรและภาษีนำเข้า เนื่องจากหลายประเทศและภูมิภาคกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่าเกณฑ์ในการอนุโลมภาษี (De Minimis) ก่อนจะคิดค่าอากรและภาษีนำเข้า

เกณฑ์การผ่อนปรนจะนับเฉพาะมูลค่าก่อนรวมภาษีเท่านั้นหากสินค้าของคุณใช้การกําหนดราคาแบบรวมภาษี สัดส่วนภาษีของราคาสินค้าจะไม่นับรวมอยู่ในเกณฑ์การผ่อนปรนนอกจากนี้ ส่วนลดของคำสั่งซื้อและสินค้าก็จะไม่ถูกนับรวมในเกณฑ์การผ่อนปรนเช่นกัน

ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างของมูลค่าที่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำ

ตัวอย่างมูลค่าที่ได้รับการผ่อนปรน
ประเทศ มูลค่าอากรที่ได้รับการผ่อนปรน มูลค่าภาษีที่ได้รับการผ่อนปรน
สหรัฐอเมริกา 800 ดอลลาร์สหรัฐ 800 ดอลลาร์สหรัฐ
แคนาดา 20 ดอลลาร์แคนาดา 20 ดอลลาร์แคนาดา
เม็กซิโก 50 ดอลลาร์สหรัฐ 117 ดอลลาร์สหรัฐ
ออสเตรเลีย 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จีน 50 หยวนจีน 50 หยวนจีน
ฮ่องกง 0 ดอลลาร์ฮ่องกง 0 ดอลลาร์ฮ่องกง
ไอร์แลนด์ 150 ยูโร 22 ยูโร
ญี่ปุ่น 10,000 เยน 10,000 เยน
สวีเดน 1,600 โครนาสวีเดน 300 โครนาสวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ 5 ฟรังก์สวิส 5 ฟรังก์สวิส

การผ่อนปรนของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคจะแตกต่างออกไป และบางประเทศมีกฎระเบียบเฉพาะที่มีผลต่อมูลค่าที่ได้รับการผ่อนปรน โดยขึ้นอยู่กับต้นทางการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น สินค้าที่จัดส่งจากเม็กซิโกไปยังแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาต้องเสียอากร หากสินค้ามีมูลค่า $150 ดอลลาร์แคนาดาหรือมากกว่า และต้องเสียภาษีนําเข้าหากสินค้ามีมูลค่า $40 หรือมากกว่า

หากคุณไม่แน่ใจว่ามูลค่าที่ได้รับการผ่อนปรนสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณจัดส่งสินค้าคือเท่าใด ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศหรือภูมิภาคนั้น หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

สนธิสัญญาพิเศษ

สนธิสัญญาพิเศษหรือที่เรียกว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศหรือภูมิภาคอย่างน้อย 2 ภูมิภาค ที่สามารถลดหรือละเว้นอากรสินค้าบางรายการได้ ตัวอย่างสนธิสัญญาพิเศษ ได้แก่:

ตามค่าเริ่มต้น สนธิสัญญาพิเศษจะรวมอยู่ในการคำนวณอากรและภาษีนำเข้า แต่คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่านี้ได้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ ต้นทางและปลายทางการจัดส่ง รวมถึงรหัสประเทศต้นทางของสินค้าและพิกัดศุลกากรจะเป็นตัวกำหนดการใช้สนธิสัญญาพิเศษกับการขาย หากคุณขายสินค้าข้ามพรมแดนในพื้นที่ที่สนธิสัญญาพิเศษมีผล หน่วยงานศุลกากรของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ อาจขอเอกสารจากคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันประเทศต้นทางของสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเอกสารในรูปแบบของใบรับรองต้นทาง

หากคุณไม่แน่ใจว่าการจัดส่งของคุณมีสิทธิ์ได้รับสนธิสัญญาพิเศษหรือไม่ ให้ปรึกษากับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อระบุสิทธิ์และระบุว่าต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือไม่

ปิดใช้งานสนธิสัญญาพิเศษ

หากคุณไม่ต้องการใช้สนธิสัญญาพิเศษ หรือหากคุณไม่สามารถส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ในสนธิสัญญาพิเศษที่คุณมีสิทธิ์ได้ ให้ปิดใช้งานสนธิสัญญาพิเศษในการตั้งค่าอากรและภาษีนําเข้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนอากรและภาษีนำเข้า ให้คลิก “จัดการ
 3. ในส่วนอากรและภาษีนําเข้า ให้สลับอัตราที่ลดลงเมื่อสนธิสัญญาพิเศษอนุญาตให้ทำได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี