นำเข้าหรือส่งออกสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สินค้าคงคลังที่มีจำนวนสินค้าคงคลังของคุณได้ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยคุณสามารถใช้ไฟล์ CSV ที่ส่งออกมาเป็นเทมเพลตเพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง จากนั้นคุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ดังกล่าวเพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังใน Shopify สำหรับสินค้าแต่ละรายการในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: ห้ามใช้ไฟล์ CSV สำหรับสินค้าในการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง คุณต้องใช้ไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังแทน

ส่งออกสินค้าคงคลัง

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังเพื่อสร้างเทมเพลตที่มีการระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ไว้เป็นพิเศษ หรือเพื่อส่งออกจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับใช้งานในระบบหรือขั้นตอนอื่นๆ

คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการส่งออกข้อมูลสำหรับตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณหรือแค่ตำแหน่งที่ตั้งเดียว

ไฟล์จะดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์หรือส่งไปทางอีเมลให้คุณ ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ส่งออก

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่ส่งออก
 3. ระบุแถวที่คุณต้องการส่งออก และระบุว่าต้องการส่งออกจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดหรือตำแหน่งที่ตั้งเดียว
 4. คลิก ส่งออกสินค้าคงคลัง

อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง

หลังจากที่คุณได้ส่งออกไฟล์ CSV เพื่อรับเทมเพลต คุณจำเป็นต้องอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังในไฟล์

ไฟล์ CSV มีหลายคอลัมน์เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุสินค้าของคุณได้ ตามที่อธิบายไว้ในรูปแบบไฟล์ CSV ของสินค้าคงคลัง เมื่อคุณแปลงร้านค้าของคุณให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง ให้แก้ไขเฉพาะคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ CSV ที่ส่งออกของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต

 2. หากไฟล์ CSV ของคุณมีคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณไม่ต้องการอัปเดตสินค้าคงคลัง ให้ลบคอลัมน์ของตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นทั้งหมดรวมทั้งส่วนหัวด้วย

 3. อัปเดตจำนวนในคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งที่เหลือ ตัวเลขที่คุณป้อนในแต่ละแถวอาจเป็นค่าบวกลบหรือ 0 ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน Not stocked เพื่อบ่งชี้ว่าสินค้าดังกล่าวไม่เคยมีสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น

 4. บันทึกไฟล์ CSV

นำเข้าสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะนำเข้าสินค้าคงคลัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ของคุณอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง

หากคุณไม่ต้องการอัปเดตจำนวนสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบคอลัมน์ของตำแหน่งที่ตั้งและส่วนหัวของคอลัมน์นั้นออกจากไฟล์ CSV แล้ว

หมายเหตุ: ห้ามใช้ไฟล์ CSV สำหรับสินค้าในการนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลัง คุณต้องใช้ไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังแทน

ขั้นตอนการนำเข้าจะอัปเดต (เขียนทับ) จำนวนสินค้าคงคลังเท่านั้น โดยจะไม่สร้างตำแหน่งที่ตั้งหรืออัปเดตค่ารหัสสินค้า

การนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังจะเขียนทับข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ ดังนั้นคุณควรนำเข้าสินค้าคงคลังของคุณเมื่อไม่มีการแก้ไขสินค้าคงคลังอื่นๆ เช่น ยอดขายปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำด้วยตนเองเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. เลือกไฟล์ CSV ที่อัปเดตแล้วของคุณ
 4. คลิก นำเข้าสินค้าคงคลัง
 5. ยืนยันสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นคลิกที่ เริ่มนำเข้า

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลัง

ไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังจะมีข้อมูลที่ระบุถึงสินค้า ตัวเลือกสินค้า และจำนวนสินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ไฟล์ดังกล่าวก็คล้ายกับไฟล์ CSV อื่นๆ ที่คุณใช้ใน Shopify เพียงแต่จะมีคอลัมน์ที่แตกต่างออกไป

ไฟล์ CSV สินค้าคงคลังมีคอลัมน์ดังต่อไปนี้:

 • Handle -แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามมีการเว้นวรรค แฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น
 • Title - คอลัมน์ชื่อเรื่องนั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์ สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้
 • Option1 Name -หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนชื่อของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น สี สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว คุณควรกำหนดเป็นชื่อเรื่องไป
 • Option1 Value - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น ดำ สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว คุณควรกำหนดเป็นชื่อเรื่องเริ่มต้นไป
 • Option2 Name - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option2 Value - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Name - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Value - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • SKU - คอลัมน์ SKU นั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้เข้าไปในไฟล์ ก็สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้ ปัจจุบัน ใน Shopify สามารถมีรหัส SKU ซ้ำกันได้
 • HS Code - คอลัมน์พิกัดศุลกากร (Harmonized System Code) มีไว้เพื่อประมาณอากรและภาษีสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ คอลัมน์นี้ไม่บังคับให้กรอก หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์แล้ว สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ได้
 • COO - คอลัมน์ COO (ประเทศ/ภูมิภาคต้นทาง) มีไว้เพื่อประมาณอากรและภาษีสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ คอลัมน์นี้ไม่บังคับให้กรอก หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์แล้ว สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ได้
 • <Name of location> - ระบุชื่อตำแหน่งที่ตั้งในส่วนหัวของคอลัมน์ ส่วนในคอลัมน์ให้ป้อนค่าจํานวนสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในส่วนหัวของคอลัมน์

  ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนส่วนหัวข้องคอลัมน์และต้องเป็นชื่อหนึ่งในสถานที่ตั้งของคุณ รวมถึงคอลัมน์สำหรับแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการอัปเดตสินค้าคงคลังด้วย ลบคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งและส่วนหัวอื่นๆ

  ตัวเลขที่ป้อนอาจเป็นค่าบวก ลบ หรือ 0 ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน Not stocked เพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวไม่เคยสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อระบุตัวเลือกสินค้าเป็นพิเศษ ให้ระบุข้อมูลในคอลัมน์ Handle, Option1 Value, Option2 Value และ Option3 Value

ไฟล์ CSV สำรับสินค้าคงคลังของคุณต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและจำเป็นต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น .csv

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี