การเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์

หลังจากที่คุณเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์แล้ว คุณจะต้องเพิ่มค่าสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณบนหน้าที่สอดคล้องกันในส่วน Shopify admin ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของวันหมดอายุของสินค้า คุณจะต้องป้อนค่าเฉพาะของวันหมดอายุบนหน้าสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ ซึ่งการเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะทางเพื่อการติดตามภายในหรือเพื่อแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เมตาฟิลด์จะแสดงในตารางที่แก้ไขได้ในหน้า Shopify admin ของคุณ เมตาฟิลด์แต่ละช่องจะแสดงชื่อที่คุณเลือกไว้เมื่อสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณสามารถคลิกในแต่ละแถวของตารางเพื่อแสดงประเภทของเมตาฟิลด์และคำอธิบาย จากนั้นจึงป้อนค่า

หลังจากที่คุณเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์ของคุณเข้ากับธีมเพื่อแสดงข้อมูลแบบกำหนดเองในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์

ตารางต่อไปนี้มีคําแนะนําพื้นฐานในการเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ประเภททั่วไป รวมถึงตัวอย่างกรณีการใช้งานของแต่ละประเภท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารของผู้พัฒนาสำหรับเมตาฟิลด์

ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์
ประเภทเนื้อหา คำอธิบาย ตัวอย่าง
สี

รองรับค่า RGB ในรูปแบบ #RRGGBB

หาเมตาฟิลด์สีบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นให้คลิกที่ "เลือกสี" ใช้เครื่องมือเลือกสีเพื่อเลือกสี หรือป้อนค่าสี RGB ลงในช่องสี

จัดเก็บสีของสินค้าแล้วตั้งค่าพื้นหลังของหน้าสินค้าให้เป็นสีเดียวกัน
วันที่

รองรับค่าวันที่ในรูปแบบ ISO 8601 โดยไม่มีเขตเวลา

คลิกที่เมตาฟิลด์วันที่บนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นใช้ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่

เพิ่มวันหมดอายุของสินค้า
วันที่และเวลา

รองรับค่าวันที่ในรูปแบบ ISO 8601 และค่าเวลาในเขตเวลา UTC

คลิกที่เมตาฟิลด์วันที่และเวลาบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ จากนั้นคลิกที่ช่องเวลาเพื่อเลือกเวลา

เพิ่มวันที่เริ่มกิจกรรมหรือวันที่เปิดตัวสินค้า
ขนาด

รองรับทั้งค่าที่เป็นจํานวนเต็มและทศนิยม สามารถกําหนดค่าหน่วยการวัดได้โดยใช้ระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้

หาเมตาฟิลด์ขนาดบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกในช่องเพื่อป้อนค่า จากนั้นให้เลือกหน่วยการวัดจากเมนูดรอปดาวน์

เพิ่มความสูงของกล่องหรือความยาวของสินค้า เช่น ความยาวของผ้าพันคอ
น้ำหนัก

รองรับทั้งค่าที่เป็นจํานวนเต็มและทศนิยม สามารถกําหนดค่าหน่วยการวัดได้โดยใช้ระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้

ค้นหาเมตาฟิลด์น้ำหนักบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกในช่องเพื่อป้อนค่า จากนั้นเลือกหน่วยการวัดจากเมนูดรอปดาวน์

เพิ่มน้ำหนักสินค้าหรือส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น กรัมของน้ำตาล
ปริมาณ

รองรับทั้งค่าที่เป็นจํานวนเต็มและทศนิยม สามารถกําหนดค่าหน่วยการวัดได้โดยใช้ระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้

หาเมตาฟิลด์ปริมาณบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกในช่องเพื่อป้อนค่า จากนั้นให้เลือกหน่วยการวัดจากเมนูดรอปดาวน์

เพิ่มความจุของขวดน้ำ
ตัวเลข

รองรับทั้งค่าที่เป็นจํานวนเต็มและทศนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกําหนดค่าคำจำกัดความของคุณ

  • ค่าจํานวนเต็มสามารถอยู่ในช่วงของ -4,611,686,018,427,387,904 ถึง 4,611,686,018,427,387,903
  • ค่าทศนิยมสามารถอยู่ในช่วงของ +/-99999999999.99999999999 ที่มีตัวเลขก่อนทศนิยมสูงสุด 13 หลักและตัวเลขที่ตามหลังสูงสุด 9 หลัก

หาเมตาฟิลด์จํานวนเต็มหรือทศนิยมบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกในช่องตัวเลขเพื่อป้อนค่า

เมตาฟิลด์จํานวนเต็มอาจเพิ่มจํานวนหน้าของหนังสือได้

เมตาฟิลด์ทศนิยมอาจเพิ่มน้ำหนักกะรัตสำหรับเครื่องประดับ

การให้คะแนน

รองรับค่าที่เป็นทศนิยมตามสัดส่วนที่กําหนด โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกําหนดคำอธิบายของคุณ

ในสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข หาเมตาฟิลด์การให้คะแนน จากนั้นคลิกในช่องการให้คะแนนเพื่อป้อนค่า

เพิ่มคะแนนกลุ่มเป้าหมายหรือการให้ดาวแก่สินค้า
ข้อมูลอ้างอิงสินค้า

รองรับการลิงก์ไปยังสินค้าตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดค่าคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

หาเมตาฟิลด์การอ้างอิงสินค้าบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นให้คลิกที่ "เลือกสินค้า" หรือ "เลือกสินค้าหลายรายการ" เลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการจากรายการ

จัดเก็บและแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ข้อมูลอ้างอิงตัวเลือกสินค้า

รองรับการลิงก์ไปยังตัวเลือกสินค้าตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดค่าคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

หาเมตาฟิลด์อ้างอิงตัวเลือกสินค้าบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ "เลือกตัวเลือกสินค้า" หรือ "เลือกตัวเลือกสินค้าอื่นๆ" จากนั้นเลือกตัวเลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการจากรายการ

จัดเก็บและแสดงรายการเสื้อผ้าอื่นๆ ที่มีสีเดียวกันบนหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
การอ้างอิงไฟล์

รองรับการอัปโหลดไฟล์เดียวในไฟล์ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

  • รูปภาพ
  • ไฟล์ทุกประเภท

รูปภาพในรูปแบบ JPEG, PNG และ GIF จะแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ ไฟล์ประเภทอื่นๆ ทั้งหมดจะแสดงเป็นพร้อมให้ดาวน์โหลด

หาเมตาฟิลด์การอ้างอิงไฟล์บนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ "เลือกรูปภาพ" หรือ "เลือกไฟล์" เลือกไฟล์ที่มีอยู่หรือคลิกที่ "อัปโหลดรูปภาพ" หรือ "อัปโหลดไฟล์" เพื่อเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพแล้ว คุณสามารถคลิกที่ตัวอย่างเพื่อเพิ่มข้อความแสดงแทนได้

เพิ่มไฟล์ PDF สำหรับคำแนะนำในการประกอบ
การอ้างอิงหน้า

แสดงลิงก์ไปยังหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หาเมตาฟิลด์การอ้างอิงหน้าบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ "เลือก" จากนั้นเลือกหน้าจากเมนูดรอปดาวน์

เพิ่มลิงก์ไปยังหน้าความเป็นส่วนตัว บล็อกโพสต์ หรือคู่มือการดูแลโดยละเอียดบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
URL

รองรับ URL แบบ HTTP, HTTPS และ mailto: คุณสามารถจํากัด URL ให้กับโดเมนเฉพาะได้เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

หาเมตาฟิลด์ URL บนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ช่องเพื่อป้อน URL ที่ถูกต้อง

เพิ่มลิงก์ไปยังการรีวิวหนังสือหรือวิดีโอสินค้าที่โฮสต์บนเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง
ข้อความ

รองรับข้อความธรรมดาในช่องแบบบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด โดยสามารถแบ่งบรรทัดได้ในช่องแบบหลายบรรทัด

ค้นหาเมตาฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวหรือข้อความหลายบรรทัดบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกในช่องเพื่อป้อนข้อความของคุณ

เพิ่มหมายเหตุการจัดส่ง การประกาศ หรือคำแนะนำในการซัก
เป็นจริงหรือเท็จ

สร้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกว่าสภาพสินค้านั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

หาเมตาฟิลด์เป็นจริงหรือเป็นเท็จบนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นเลือก "เป็นจริง" หรือ "เป็นเท็จ"

เพิ่มว่ามีตัวเลือกหรือไม่ เช่น สามารถแกะสลักสินค้าได้หรือไม่
JSON

รองรับข้อมูลดิบ JSON สำหรับสถานการณ์ขั้นสูงเมื่อคุณต้องการแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้าง

หาเมตาฟิลด์ JSON บนสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ช่องเพื่อป้อนข้อมูลของคุณ

เพิ่มตารางข้อมูลจำเพาะที่มีคอลัมน์ที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละชิ้น ตัวอย่างเช่น ตารางแสดงส่วนประกอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี