การต่ออายุโดเมนที่จัดการโดย Shopify

หากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify คุณจะสามารถต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติได้ใน Shopify admin ของคุณ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าส่วนขยายโดเมน การต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติทำให้แน่ใจได้ว่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของของคุณจะไม่หมดอายุ

โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่อยู่อีเมลและข้อมูลของเจ้าของร้านค้า Shopify จะนำมาใช้เพื่อซื้อและต่ออายุโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณเป็นปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครใช้งานโดเมน

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องต่ออายุเฉพาะโดเมนรากของคุณ โดเมนย่อยทั้งหมดของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติพร้อมกับโดเมนราก

เปิดใช้การต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนโดเมนที่ได้รับการจัดการโดย Shopify ให้คลิกโดเมนที่คุณต้องการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

  2. ในส่วนการต่ออายุอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

โดเมนของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ระบุไว้

หมายเหตุ: ใบแจ้งหนี้โดเมนจะแยกออกจากค่าบริการการสมัครใช้งานรายเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนแยกต่างหาก

ปิดใช้งานการต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งานได้ในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกที่ชื่อโดเมน

  2. ในส่วนต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมน .de

หากคุณซื้อโดเมน .de ผ่าน Shopify คุณจะไม่สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติจากส่วน Shopify admin ได้ โดเมนจะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณจะกรอกแบบฟอร์มการยกเลิก/ลบโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งอีเมลพร้อมแนบแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังทีมให้ความช่วยเหลือในเยอรมันของ Shopify ที่ hilfe@shopify.com ซึ่งพวกเขาจะส่งแบบฟอร์มนี้ไปยัง OpenSRS ในนามของคุณ คุณต้องส่งแบบฟอร์มนี้อย่างน้อย 5 วันก่อนจะถึงวันต่ออายุโดเมนที่กำหนดไว้

ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุ

หากคุณไม่ได้เปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติสำหรับโดเมนของคุณ คุณจำเป็นต้องต่ออายุโดเมนด้วยตนเองเพื่อไม่ให้โดเมนหมดอายุ

หากการสมัครใช้งานโดเมนของคุณหมดอายุ และคุณต้องการต่ออายุโดเมน คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ภายใน 40 วัน คุณไม่สามารถต่ออายุโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี