ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส คุณควรเข้าใจถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ในบทความนี้ คุณจะพบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของเอกสารที่ยอมรับ และข้อแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณตรงตามเกณฑ์ที่จําเป็น

ความพร้อมใช้งานของ Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส

Shopify Payments พร้อมให้บริการสำหรับผู้ขายที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่และในอาณาเขตดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสบางแห่ง หากคุณอาศัยอยู่ในอาณาเขตดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้:

 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์พอลินีเชีย
 • กัวเดอลุป
 • มาร์ตีนิก
 • มายอต
 • นิวแคลิโดเนีย
 • เรอูนียง
 • แซ็ง-บาร์เตเลมี
 • เซนต์มาร์ติน
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • วาลลิสและฟุตูนา

ภาพรวมของข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 1. ประเภทธุรกิจที่มีสิทธิ์: ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Shopify Payments หากต้องการพิจารณาว่าธุรกิจของคุณมีสิทธิ์หรือไม่ ให้ดูที่รายการประเภทธุรกิจต้องห้ามสำหรับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถดูได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ (TOS) Shopify Payments
 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร: บัญชีธนาคารของคุณต้องตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify Payments ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • บัญชีธนาคารอยู่ในสกุลเงินยูโร
  • บัญชีธนาคารมีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
  • บัญชีธนาคารมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งในตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PT, SI, SK หรือ SM
  • ไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคาร คุณสามารถใช้บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเสมือนก็ได้
 3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล: คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้และเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิด

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินแบบอื่นๆ เมื่อข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ รีวิวเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาการใช้งานบัญชี Shopify Payments ของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopify ต้องเก็บรวบรวมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในกรณีของประเทศฝรั่งเศส

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจ รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอำนาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมาย

ประเภทเอกสารที่ยอมรับได้

คุณจะต้องระบุเอกสารบางอย่างเป็นหลักฐานเพื่อช่วยในขั้นตอนการตรวจสอบยืนยัน เอกสารประเภทต่อไปนี้เป็นที่ยอมรับได้สำหรับบุคคลและธุรกิจในประเทศฝรั่งเศส

เอกสารยืนยันตัวตน:

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรประจำตัวประชาชน: ต้องมีภาพสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (ทหาร, ตำรวจ, การทูต, สำนักงานภาษี)
 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย:

 • ใบขับขี่
 • ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือโทรศัพท์มือถือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแจ้งยอดการเงิน (รายการเดินบัญชี, ใบแจ้งยอด CC หรือใบแสดงการจำนอง)
 • เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบเรียกเก็บภาษี
 • ใบเรียกเก็บเงินประกัน
 • หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน:

 • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท
 • ข้อบังคับของสมาคม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสาร

ขณะจัดเตรียมเอกสารของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จําเป็น ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด

 • ความแม่นยำและความถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารของคุณถูกต้องและแม่นยำ
 • ความชัดเจนและอ่านออกได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอสำหรับการอ่าน
 • ความสมบูรณ์ครบถ้วน: ให้รายละเอียดที่จําเป็นทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดแสดงบนเอกสาร
 • ความสอดคล้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารของคุณตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี
 • การยอมรับโดยทั่วไป: ปรับปรุงเอกสารของคุณให้เป็นปัจจุบันที่สุด
 • ปราศจากข้อผิดพลาด: ตรวจสอบเอกสารของคุณอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี