การรายงาน Shopify Audiences

คุณสามารถใช้ข้อมูลในรายงานเพื่อติดตามผลกระทบของ Shopify Audiences ต่อธุรกิจคุณได้ ใช้ข้อมูลในรายงานเพื่อช่วยให้คุณปรับประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาให้เหมาะสม ข้อมูลในรายงานจะอิงตามเวลา UTC และได้รับการอัปเดตรายวัน

การเข้าถึงรายงาน Shopify Audiences

คุณสามารถเข้าถึงรายงานภาพรวมและรายงานโดยละเอียดได้ในแอป Shopify Audiences

เข้าถึงรายงานภาพรวม Shopify Audiences

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “ภาพรวม

 5. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกช่วงวันที่อื่น

 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาก่อนหน้าเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากช่วงวันที่ที่เลือกกับข้อมูลจากช่วงก่อนหน้า

เข้าถึงรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “ภาพรวม

 5. คลิกที่กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการดูรายงานโดยละเอียด

 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกช่วงวันที่อื่น

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูจำนวน คำสั่งซื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อและเกณฑ์ชี้วัดยอดขายของกลุ่มเป้าหมาย ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ คำสั่งซื้อ จากนั้นคลิก ดูเพิ่มเติม

 8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูคำสั่งซื้อที่คาบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ให้คลิก กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในส่วน ข้อมูลคาบเกี่ยวที่แก้ไขแล้ว

ประเภทของรายงาน Shopify Audiences

รายงานต่อไปนี้มีให้บริการใน Shopify Audiences:

 • รายงานภาพรวม เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบโดยรวมของ Shopify Audiences ต่อธุรกิจของคุณ
 • รายงานอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มต่อธุรกิจของคุณ

รายงานภาพรวม Shopify Audiences

รายงานภาพรวมประกอบด้วยจํานวนของการสั่งซื้อทั้งหมดและยอดขายรวมที่มาจากกลุ่มเป้าหมายที่ถูกส่งออกในช่วงวันที่ที่เลือก

เกณฑ์ชี้วัดในภาพรวมรายงานมีการนิยามความหมายดังต่อไปนี้

นิยามในรายงานภาพรวมของ Shopify Audiences
ตัวชี้วัด ความหมาย
คำสั่งซื้อทั้งหมด จํานวนการสั่งซื้อทั้งหมดจากลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เก็บถาวรไปแล้ว ระบบจะแสดงยอดการสั่งซื้อทั้งหมดของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในรายการกลุ่มเป้าหมาย
ยอดขายรวม ยอดรวมของยอดขายจากการสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ยอดขายรวมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะปรากฏอยู่ในรายการกลุ่มเป้าหมาย

มูลค่ายอดขายรวมจะคํานวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: ยอดขายรวม = ยอดขายรวม (ไม่รวมยอดขายบัตรของขวัญ) - ส่วนลด - การคืนเงิน + ภาษี + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

รายงานโดยละเอียดของ Shopify Audiences

เกณฑ์ชี้วัดหลักต่อไปนี้มีไว้เพื่อวัดประสิทธิภาพการคํานวณของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มของคุณ:

 • คำสั่งซื้อ
 • ยอดขาย
 • มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
 • ลูกค้าใหม่
 • สินค้าขายดี

คำสั่งซื้อที่คาบเกี่ยวใดๆ ก็ตามจะได้รับการแก้ไขเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายมากกว่าสองกลุ่มเป็นผู้สั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อและมูลค่าการขายจะถูกแบ่งให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกๆ กลุ่มเท่าๆ กัน เช่น หากลูกค้านั้นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายสี่กลุ่มและทำการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มจะถูกระบุว่าเป็นที่มาของหนึ่งส่วนสี่ของคำสั่งซื้อและมูลค่าการชาย

เกณฑ์ชี้วัดในรายงานโดยละเอียดจะมีนิยามตามที่ระบุดังต่อไปนี้

นิยามในรายงานอย่างรายละเอียดของ Shopify Audiences
ตัวชี้วัด ความหมาย
คำสั่งซื้อ จํานวนการสั่งซื้อโดยประมาณโดยลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก การสั่งซื้อสินค้าจะถูกนับรวมไปด้วยหากการสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงที่มีแคมเปญโฆษณายังคงดำเนินอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดลง
ยอดขาย จํานวนยอดขายโดยประมาณจากการสั่งซื้อของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก ยอดขายจะถูกรวมเข้าไปด้วยหากคำสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงแคมเปญโฆษณากำลังดำเนินอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุด

สูตรในการคํานวณมูลค่าการขายมีดังนี้: ยอดขาย = ยอดขายรวม (ไม่รวมบอดขายบัตรของขวัญ) - ส่วนลด - การคืนเงิน + ภาษี + ค่าขนส่ง
มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จํานวนยอดขายหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก ยอดขายและคำสั่งซื้อจะถูกรวมเข้าไปด้วยหากเกิดการสั่งซื้อขึ้นในช่วงที่แคมเปญโฆษณากำลังดำเนินอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดลง
ลูกค้าใหม่ จํานวนลูกค้าใหม่โดยประมาณที่มายังร้านค้าของคุณซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก
สินค้าขายดี สินค้าที่ลูกค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด

การระบุแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ

โมเดลการระบุแหล่งที่มาแบบพิเศษจะใช้เพื่อการรายงานประสิทธิภาพในแคมเปญโฆษณาของคุณที่ใช้กลุ่มเป้าหมายที่ส่งออก โดยจะมีการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายด้วยการจับคู่ที่อยู่อีเมลของลูกค้าจากคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณเข้ากับที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อในกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออก ซึ่งอาจซื้อสินค้าของคุณหลังจากรับชมโฆษณา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจํากัดทั่วไปของการติดตามโฆษณา เช่น การติดตามข้ามอุปกรณ์ รายงานจะไม่ใช้โมเดลการระบุแหล่งที่มาแบบดูผ่านหรือคลิกผ่าน

คำสั่งซื้อจะถูกระบุที่มาว่ามาจากกลุ่มเป้าหมายใดเมื่อผู้ซื้อที่อยู่ในรายชื่อที่ส่งออกทำการสั่งซื้อในช่วงที่โฆษณาที่ใช้รายชื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นยังแสดงผลอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากแคมเปญสิ้นสุดลง

หากผู้ซื้อที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกทำการสั่งซื้อ แต่ผู้ซื้อไม่ได้มีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อสินค้านั้นเนื่องจากเห็นโฆษณาของคุณ ระบบจะไม่ระบุแหล่งที่มาว่าการสั่งซื้อมาจากกลุ่มเป้าหมายใดโดยการสั่งซื้อเหล่านี้จะเรียกว่า คำสั่งซื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าดูได้ใน รายงานโดยละเอียด คำสั่งซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องจะคำนวณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อหาจำนวนคำสั่งซื้อโดยประมาณของผู้ซื้อในกลุ่มเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการแสดงแคมเปญโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี