รายงานสินค้าคงคลัง

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Basic Shopify หรือสูงกว่า คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของคุณ คุณสามารถใช้รายงานสินค้าคงคลังของคุณเพื่อดูสแนปช็อตสิ้นเดือนของสินค้าคงคลังของคุณ และติดตามจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขายต่อวัน

อาจใช้เวลา 12-72 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังปรากฏในรายงาน

ดูรายงานสินค้าคงคลังของคุณ

  1. ในส่วนสินค้าคงคลัง ให้คลิกที่รายงานที่คุณต้องการดู

สแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือน

รายงาน สแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือน จะแสดงจำนวนของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณมีในสต็อกสินค้าเมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงาน:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในสแนปช็อตสินค้าคงคลังสำหรับช่วงปลายเดือน
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)

จำนวนสินค้าคงคลังติดลบ

คุณอาจจะเห็นค่าลบในคอลัมน์จำนวนปลายงวดในรายงานสแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือนเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • คุณได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังแล้วและคุณขายตัวเลือกสินค้าเกินจำนวน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าให้เป็น 5 ในช่วงเริ่มต้นของวันและคุณจะได้รับคำสั่งซื้อแปดรายการสำหรับสินค้าในวันนั้น จำนวนต้นงวดจะเป็น 5 และจำนวนปลายงวดจะเป็น -3 เนื่องจากคุณ ขายสินค้าเกินจำนวนสามหน่วย

  • คุณไม่ได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง หากคุณไม่ได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง จะมีการกำหนดจำนวนเริ่มต้นเป็น 0 และคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะลดจำนวนรายการที่พร้อมจำหน่ายลงหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่มีการเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง หากคุณเพิ่มสินค้าใหม่ไปยังร้านค้าของคุณและรับคำสั่งซื้อสองรายการสำหรับสินค้านั้น จำนวนต้นงวดจะเป็น 0 และจำนวนปลายงวดจะเป็น -2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามสินค้าคงคลัง ให้ดูที่การติดตามและการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวัน

รายงาน สินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวัน จะแสดงจำนวนสินค้าในสินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวันตามตัวเลือกสินค้า

มีคำศัพท์ต่อไปนี้อยู่ในรายงาน:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในรายงานสินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวัน
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนที่ขาย จำนวนหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ขายระหว่างช่วงเวลาที่เลือก (จำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง เช่น การคืนสินค้า การปรับปรุงด้วยตนเอง หรือใบเสร็จการถ่ายโอน)
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)
จำนวนที่ขายต่อวัน จำนวนตัวเลือกสินค้าที่ขายต่อวันระหว่างช่วงเวลาที่เลือกโดยเฉลี่ย (จำนวนที่ขายหารด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น)

เปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขาย

รายงานเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าคงคลังจะแสดงเปอร์เซ็นต์สินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละชิ้นที่ขายได้ ตั้งแต่จำนวนเริ่มต้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยตัวเลือกสินค้าจะปรากฏในรายงานหากมีการขายสินค้าก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้

มีคำศัพท์ต่อไปนี้อยู่ในรายงาน:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในรายงานสินค้าคงคลังที่ขายเป็นเปอร์เซ็นต์
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนที่ขาย จำนวนหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ขายระหว่างช่วงเวลาที่เลือก (จำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง เช่น การคืนสินค้า การปรับปรุงด้วยตนเอง หรือใบเสร็จการถ่ายโอน)
จำนวนต้นงวด จำนวนตัวเลือกสินค้าเมื่อเริ่มต้นวันแรกของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ) หรือจำนวนต้นงวดของตัวเลือกสินค้าสำหรับตัวเลือกสินค้าที่เพิ่มเข้ามาภายในรอบระยะเวลาที่เลือกไว้
เปอร์เซ็นต์ที่ขาย เปอร์เซ็นต์ของตัวเลือกสินค้าที่ขายได้ระหว่างช่วงเวลาที่เลือก จากจำนวนทั้งหมดที่มีต้นงวด (อาจเป็นค่าที่มากกว่า 100%, ต่ำกว่า 0%, หรือค่า "ไม่มี" ก็ได้)

ค่าที่ต่ำกว่า 0% หรือมากกว่า 100%

คุณอาจเห็นค่าที่ต่ำกว่า 0% หรือสูงกว่า 100% ในคอลัมน์เปอร์เซ็นต์ที่ขายในรายงานเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขายเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • คุณได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังแล้วและคุณขายตัวเลือกสินค้าเกินจำนวน ตัวอย่างเช่น หากจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าเป็น 5 ในช่วงเริ่มต้นของวันและคุณได้รับคำสั่งซื้อสิบรายการสำหรับสินค้าในระหว่างวันนั้น เปอร์เซ็นต์ที่ขายจะเป็น 200%

  • จำนวนต้นงวดติดลบ ตัวอย่างเช่น หากจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าเป็น 10 ในช่วงเริ่มต้นของวันและคุณจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้า 15 รายการในระหว่างวันนั้น จำนวนต้นงวดในวันถัดไปจะเป็น -5 หากคุณไม่ไดคืนสินค้ากลับสต็อกในวันต่อไปนี้และคุณได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมสองรายการสำหรับสินค้านั้น เปอร์เซ็นต์ที่ขายในวันนั้นจะเป็น -40%

ค่าจะเป็น ไม่มี หากจำนวนต้นงวดเป็น 0

การวิเคราะห์ ABC ตามสินค้า

การวิเคราะห์ ABC ด้วยรายงานสินค้ามีให้บริการในแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า

รายงานจะให้เกรดตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของคุณจากตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ต้นทุนของสินค้าไม่ได้เป็นปัจจัยในการคํานวณเกรดของสินค้า โดยจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบระยะเวลาและจะอัปเดตเป็นรายวันเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด:

  • เกรด A - สินค้าที่ขายดีที่สุดซึ่งนับเป็นประมาณ 80% ของรายได้ของคุณ
  • เกรด B - สินค้าที่นับเป็นประมาณ 15% ที่เหลือของรายได้ของคุณ
  • เกรด C - สินค้าที่ที่นับเป็นประมาณ 5% ที่เหลือของรายได้ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลจากรายงานนี้โปรดดูที่การวิเคราะห์ ABC

รายงานการวิเคราะห์ ABC ประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้

ความหมายของคำศัพท์ในรายงานการวิเคราะห์ ABC
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
เกรดสินค้า เกรดอิงจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของคุณจากแต่ละตัวเลือกสินค้าในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)
มูลค่ารวม (ต้นทุน) มูลค่ารวมของสินค้าคงคลังตามต้นทุนของผู้ขาย
มูลค่ารวม (ราคา) มูลค่ารวมของสินค้าคงคลังตามราคาขายโดยไม่รวมส่วนลด

รายงานการวิเคราะห์ ABC ช่วยให้คุณทราบว่าสินค้าใดที่ควรให้ความสำคัญสูงสุดเมื่อสั่งสินค้ามาเติมคลัง และสินค้าใดที่คุณไม่ควรลงทุนมากเกินไป หากคุณขายสินค้าที่นับรวมเป็นรายได้ของคุณ 80% (สินค้าเกรด A) จนหมด คุณก็อาจจะพลาดโอกาสในการขาย และหากคุณสั่งสินค้ามาที่นับเป็น 5% ของรายได้ของคุณ (สินค้าเกรด C) มาเติมคลังมากเกินไป คุณก็ต้องเสียต้นทุนการจัดเก็บเกินความจำเป็น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี