ชุดสินค้าที่ประกอบล่วงหน้า

คุณสามารถขอให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) สร้างชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าด้วยบรรจุภัณฑ์พิเศษหรือการขนถ่ายสินค้าของคุณก่อนที่คุณจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อชุดสินค้าของคุณ

ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าต้องมีโครงการพิเศษในการเริ่มงานประกอบ ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าอาจรวมถึงสินค้าที่ขายแยกต่างหาก เช่น เสื้อยืด หรือสินค้าที่คุณไม่ขายให้แก่ลูกค้า เช่น บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับบรรจุชุดเสื้อยืดหลายชุด ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจะถูกเก็บไว้เป็นชุดสินค้าในศูนย์จัดการสินค้าจนกว่าจะมีการรับสินค้าเพื่อจัดการสินค้าตามสั่งซื้อ

รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของชุดสินค้าเรียกว่า "SKU ชุดสินค้า" ในขณะที่รหัสสินค้าคงคลังของสินค้าที่อยู่ภายในชุดสินค้าจะเรียกว่า "SKU ส่วนประกอบ" ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจะมีบรรจุภัณฑ์พิเศษพร้อม SKU บรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก

หากคุณต้องการให้ SFN สร้างชุดสินค้าก็ต่อเมื่อหลังจากได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น และคุณไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษหรือการขนย้ายชุดสินค้า คุณสามารถขอให้ SFN สร้างชุดสินค้าตามความต้องการได้

การขอชุดสินค้าประกอบล่วงหน้า

ก่อนที่คุณจะขอชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้า ชุดสินค้าของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: - SKU หลักของ Kit และ SKU ย่อยทั้งหมดต้องเป็นสินค้าในแอป SFN - SKU ทั้งหมดต้องตรงตามเกณฑ์สินค้าของ SFN * SKU บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของชุดสินค้าจะต้องเป็นสินค้าในแอป SFN * SKU ย่อยและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของชุดสินค้าดังกล่าวต้องมีสินค้าคงคลังที่จัดเก็บอยู่ใน SFN

หลังจากที่คุณตั้งค่าข้อกำหนดของคุณแล้ว คุณสามารถสร้าง โครงการพิเศษเพื่อขอให้ SFN ประกอบชุดสินค้าของคุณไว้ล่วงหน้าได้

แก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าของคุณ

หากคุณต้องการแก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้า คุณต้องลบชุดสินค้าเดิมออกและสร้างชุดใหม่ ก่อนที่คุณจะแก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้า คุณต้องตั้งค่าข้อตั้งดังต่อไปนี้: - สร้างสินค้าใหม่ให้กับ SKU หลักใหม่ในส่วน Shopify admin ของคุณและในแอป SFN หากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกัน คุณสามารถทำซ้ำสินค้าในชุดสินค้าเก่า ของคุณเพื่อสร้างใหม่ได้ - ตั้งค่าสินค้าชุดสินค้าเก่าของคุณให้เป็นไม่พร้อมขายในทุกช่องทางการขายเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคุณซื้อสินค้าชิ้นนั้น หากคุณต้องการขายชุดสินค้านี้ต่อไป คุณสามารถตั้งให้สินค้าในชุดสินค้าใหม่พร้อมขายบนช่องทางการขายและสั่งล่วงหน้าได้ก่อนที่ชุดสินค้าใหม่ของคุณจะถูกประกอบ - หากคุณยังมีสินค้าค้างส่งที่ต้องจัดการกับชุดสินค้าที่คุณต้องการจะแก้ไข คุณจะต้องจัดการหรือยกเลิกสั่งซื้อเหล่านั้นทุกรายการ หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่คำสั่งซื้อนั้นในแอป SFN จากนั้นคลิก "ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ"

หลังจากที่คุณตั้งค่าข้อกำหนดของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างโครงการพิเศษ เพื่อขอให้ SFN แก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคําแนะนํา ของคําขอของคุณ: - SKU หลักแบบเก่าและใหม่ - SKU ย่อยและจำนวนที่ต้องลบออกจากชุดสินค้า - SKU ย่อยและจำนวนที่ต้องเพิ่มไปยังชุดสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี