ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในแคนาดา

ค่าบริการสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถูกเพิ่มลงในใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยมีความถี่ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของค่าบริการ:

 • เมื่อสิ้นสุดวัน
 • เมื่อสิ้นสุดเดือนปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับหนึ่งวันจะถูกเพิ่มลงในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ในวันถัดไป ในขณะที่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดสำหรับหนึ่งเดือนจะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

ค่าบริการ SFN ของคุณจะแสดงบนหน้าค่าบริการของแอป SFN คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าบริการ SFN โดยละเอียด ได้โดยคลิกที่ดูรายละเอียดของเดือนที่ต้องการในหน้าค่าใช้จ่ายของแอป SFN ใบเรียกเก็บเงินแบบเต็มของคุณจะแสดงบนหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณสามารถเข้าถึงคำจำกัดความของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ค่าบริการ> ดูการกำหนดราคา

เข้าถึงการกําหนดราคาและอัตรา SFN โดยละเอียดของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. คลิก “ดูการกำหนดราคา

 6. คลิก “ดาวน์โหลดบัตรอัตรา

ไฟล์ดาวน์โหลดแบบ Excel ที่มีข้อมูลอัตราโดยละเอียดซึ่งซอฟต์แวร์สเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถเปิดได้

ข้อมูลสรุปการกําหนดราคาและค่าธรรมเนียมในประเทศแคนาดา

ตารางต่อไปนี้อธิบายค่าธรรมเนียม SFN และความถี่ในการเรียกเก็บเงินในแคนาดา

ค่าธรรมเนียม SFN และความถี่การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม คำอธิบาย ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ได้รับการจัดการแล้ว โดยจะมีการเรียกเก็บสำหรับการรับสินค้าครั้งแรก และสำหรับการรับสินค้าเพิ่มเติมของคำสั่งซื้อที่มีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ ทุกวัน
อุปกรณ์บรรจุหีบห่อ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอุปกรณ์บรรจุหีบห่อจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ได้รับการจัดการ โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแบบมาตรฐาน กล่อง และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อแต่ละคำสั่งซื้อ ทุกวัน
การขนส่ง ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งในการจัดส่งแต่ละรายการที่ใช้บริการ SFN ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งและน้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้ ทุกวัน
พื้นที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าแต่ละรายการในคลังสินค้า SFN โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามขนาดพื้นที่ที่ใช้ในหน่วยลูกบาศก์ฟุต ค่าธรรมเนียมจะได้รับการคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บเป็นรายเดือน รายเดือน
โครงการพิเศษ หากการถ่ายโอนขาเข้าจำเป็นต้องให้พนักงานของ SFN ดำเนินการเพิ่มเติมโดยที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการของการหยิบและบรรจุหีบห่อ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมง รายเดือน

ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและบรรจุสินค้า

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า SFN จะรับสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อ บรรจุหีบห่อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อต่อการจัดการคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ โดยระบบจะเรียกเก็บสำหรับการรับสินค้าครั้งแรก และการจัดการคำสั่งซื้อที่มีสินค้าหลายรายการจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าเพิ่มเติมแต่ละรายการ

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์บรรจุหีบห่อ

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์บรรจุหีบห่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบรรจุหีบห่อแต่ละคำสั่งซื้อ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้ต่อการจัดการคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของพัสดุที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

ค่าธรรมเนียมการขนส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืออัตราค่าจัดส่งที่เรียกเก็บต่อการจัดส่งในแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดส่งและน้ำหนักที่เรียกเก็บเงิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะอิงจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

 • บริการของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งกำหนดจากบริการขนส่งที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนชำระเงิน
 • น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น
 • เขตการจัดส่งปลายทางของคำสั่งซื้อ

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะกําหนดตามมาตรการวัดดังต่อไปนี้:

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทของน้ำหนักที่ราคาแพงกว่า เนื่องจากทั้งน้ำหนักและขนาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขนส่ง เช่น ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้สำหรับการจัดส่ง ในขณะที่ขนาดจะมีผลต่อจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถวางในยานพาหนะ

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายหมอน น้ำหนักบรรจุภัณฑ์จะเบามาก แต่ขนาดบรรจุภัณฑ์จะมีขนาดใหญ่และใช้พื้นที่ในยานพาหนะมากขึ้น ผลที่ได้คือน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะเรียกเก็บโดยอิงจากน้ำหนักตามปริมาตร ไม่ใช่น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ําหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์คือผลรวมของน้ำหนักสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในการจัดส่งกับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

หากต้องการคำนวณน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ชั่งน้ำหนักรายการที่จะจัดส่งโดยใช้เครื่องชั่ง

น้ำหนักตามปริมาตร

ขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณจะส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งพร้อมกับน้ำหนักตามปริมาตรของคำสั่งซื้อเพื่อคำนวณอัตราค่าขนส่งให้ลูกค้าของคุณ

น้ำหนักตามปริมาตรคือจํานวนพื้นที่ที่บรรจุภัณฑ์ใช้โดยสัมพันธ์กับน้ำหนักจริง น้ำหนักตามปริมาตรถูกกำหนดโดยการหารปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ในหน่วยนิ้วด้วยตัวหารปริมาตร สูตรที่ใช้กำหนดน้ำหนักตามปริมาตรสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศที่ SFN จัดส่งจากแคนาดาคือ (ยาว x กว้าง x น้ำหนัก / 139)

การกําหนดราคาตามเขตพื้นที่

ในแคนาดา SFN จะใช้การกําหนดราคาตามเขตพื้นที่เพื่อช่วยกําหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งการสั่งซื้อของคุณ ในการกําหนดราคาตามเขตพื้นที่ แคนาดาาแบ่งออกเป็นเขตภูมิศาสตร์และค่าจัดส่งของการจัดส่งจะคํานวณโดยอิงจากเขตการจัดส่งปลายทางของคำสั่งซื้อ

การกำหนดราคาจะอิงตามบัตรอัตราของคุณ บัตรอัตราจะสรุปราคาที่คุณต้องชำระโดยอิงจากเขตการจัดส่งและน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของการจัดส่ง

SFN จะเลือกผู้ขนส่งและบริการจัดส่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับกรอบเวลาการจัดส่งโดยอิงจากอัตราค่าจัดส่งที่คุณเลือก อัตราค่าจัดส่งทั้งหมดจะเป็นไปตามโมเดลอัตราแบบผสมเพื่อให้ได้อัตราค่าจัดส่งที่แข่งขันได้ในทุกเขตการจัดส่ง ทั้งนี้ SFN จะไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่เจาะจงผู้ขนส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ

SFN จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บรายวันสำหรับ SKU แต่ละรายการที่มีหน่วยสินค้าในคลังสินค้าในเครือข่ายการจัดการคำสั่งซื้อของเรา ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของ SKU จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้:

 • ความยาว ความกว้าง และความสูงของ SKU
 • จํานวนหน่วยของ SKU ในคลังสินค้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ ให้ดูที่เอกสารแสดงอัตราค่าบริการของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี