ตัวแปรเทมเพลตสำหรับ Flow

เพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังการดำเนินการเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า คำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทำงานของคุณ

ตัวแปรเทมเพลต คือตัวยึดตำแหน่งที่จะถูกแทนที่ด้วยค่าต่างๆ เมื่อขั้นตอนการทำงานทำงาน ตัวแปรเหล่านี้บรรยายแหล่งที่มาของลูกค้า คำสั่งซื้อ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ยกตัวอย่างเช่น มีตัวแปรเทมเพลตสำหรับหมายเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า เป็นต้น

ชื่อของตัวแปรเทมเพลตส่วนใหญ่เป็นชื่อที่อธิบายลักษณะของตัวเทมเพลตนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปรเทมเพลตที่แสดงชื่อของสินค้าคือ {{ product.title }} เมื่อข้อความได้ถูกส่งไปแล้ว ตัวแปรนี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อของสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อ: Large Coffee Mug

การเพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังการดำเนินงาน

คุณสามารถเพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังช่องข้อความที่มีลิงก์เพิ่มตัวแปรเทมเพลต คลิกลิงก์เพิ่มตัวแปรเทมเพลตใต้ช่องที่เกี่ยวข้องจากนั้นเลือกตัวแปรจากรายการ

ตัวแปรเทมเพลตในรายการเพิ่มตัวแปรเทมเพลต นั้นถูกกรองอยู่ ดังนั้นคุณจึงจะเห็นเพียงแค่ตัวแปรเทมเพลตที่ใช้ได้กับทริกเกอร์ที่คุณเลือก หลังจากคุณเลือกตัวแปรจากรายการแล้ว ตัวแปรจะถูกจัดรูปแบบให้เหมาะสมและเพิ่มไปยังกล่องข้อความสำหรับคุณ

ตัวแปรเทมเพลต

ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการที่ลูกค้าสร้างขึ้น:

 • ตัวแปรลูกค้า
 • ตัวแปรร้านค้า

ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการของจำนวนสินค้าคงคลังที่เปลี่ยนแปลงแล้วและสินค้าที่เพิ่มแล้ว:

 • ตัวแปรสินค้า
 • ตัวแปรร้านค้า

ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและความเสี่ยงเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่วิเคราะห์แล้ว:

 • ตัวแปรคำสั่งซื้อ
 • ตัวแปรร้านค้า

ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการของคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว:

 • ตัวแปรการจัดคำสั่งซื้อ
 • ตัวแปรคำสั่งซื้อ
 • ตัวแปรร้านค้า

ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการคืนเงินคำสั่งซื้อ:

 • ตัวแปรคำสั่งซื้อ
 • ตัวแปรการคืนเงิน
 • ตัวแปรร้านค้า

ตัวแปรลูกค้า

ตารางต่อไปนี้บรรยายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ตัวแปรเทมเพลตและคำอธิบายประกอบ
ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
customer.acceptsMarketing ลูกค้าได้ตกลงที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่
customer.averageOrderAmountV2.amount ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งคำสั่งซื้อของลูกค้า
customer.canDelete ผู้ขายสามารถลบลูกค้าออกจากร้านค้าหรือไม่
customer.createdAt วันที่และเวลาที่เพิ่มลูกค้าเข้าร้านค้า
customer.displayName ชื่อเต็มของลูกค้าโดยอิงจากชื่อจริงและนามสกุล
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote ลูกค้ามีหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับตน
customer.hasTimelineComment ผู้ขายได้เพิ่มความเห็นบนไทม์ไลน์เกี่ยวกับลูกค้าบนหน้าเพจของลูกค้าหรือไม่
customer.id รหัสเฉพาะทั่วโลก
customer.lastName
customer.lifetimeDuration ระยะเวลานับตั้งแต่ได้เพิ่มลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าครั้งแรก
customer.note หมายเหตุเกี่ยวกับลูกค้าที่เขียนโดยผู้ขาย
customer.ordersCount จำนวนคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้า
customer.phone
customer.state รัฐหรือจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่
customer.taxExempt ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีจากคำสั่งซื้อของพวกเขาหรือไม่
customer.totalSpent ยอดรวมที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านมา
customer.UpdatedAt วันและเวลาที่อัปเดตลูกค้าล่าสุด
customer.verifiedEmail รูปแบบที่อยู่อีเมลถูกต้องหรือไม่
customer.defaultAddress.address1 ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท)
customer.defaultAddress.address2 ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร)
customer.defaultAddress.city เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน
customer.defaultAddress.company บริษัท/องค์กร/รัฐบาล
customer.defaultAddress.country รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
customer.defaultAddress.countryCode รหัสประเทศ 2 หลัก
customer.defaultAddress.firstName ชื่อจริงของลูกค้า
customer.defaultAddress.formattedArea รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
customer.defaultAddress.lastName นามสกุลของลูกค้า
customer.defaultAddress.latitude พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า
customer.defaultAddress.longitude พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า
customer.defaultAddress.name ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล
customer.defaultAddress.phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า
customer.defaultAddress.province รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
customer.defaultAddress.provinceCode รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก
customer.defaultAddress.zip รหัสไปรษณีย์
customer.image.altText คำหรือวลีเพื่อแชร์ลักษณะหรือเนื้อหาของรูปภาพ
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินตรงกับที่อยู่สำหรับจัดส่งหรือไม่
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing ลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่
customer.lastOrder.canMarkAsPaid คำสั่งซื้อสามารถทำเครื่องหมายเป็นชำระเงินด้วยตนเองหรือไม่
customer.lastOrder.cancelReason เหตุผลที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.capturable การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อจะได้รับการจัดเก็บหรือไม่
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount มูลค่าส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ (ไม่รวมส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการใดๆ)
customer.lastOrder.clientIp ที่อยู่ IP ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อนี้
customer.lastOrder.closed คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
customer.lastOrder.confirmed สินค้าคงคลังได้รับการจองสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่
customer.lastOrder.currencyCode สกุลเงินของร้านค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode รหัสส่วนลดจากลูกค้า
customer.lastOrder.displayFinancialStatus สถานะทางการเงินของคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้แก่ผู้ขายได้
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus สถานะการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้กแก่ผู้ขายได้
customer.lastOrder.email อีเมลจากลูกค้า
customer.lastOrder.fulfillable มีสินค้าที่สามารถจัดการได้หรือไม่
customer.lastOrder.fullyPaid คำสั่งซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือไม่
customer.lastOrder.hasTimelineComment ผู้ขายเพิ่มความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ไปยังคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name รหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ปรากฏบนคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount ยอดชำระสุทธิสำหรับคำสั่งซื้ออิงตามยอดรวมที่ได้รับและยอดเงินที่คืนโดยรวม
customer.lastOrder.note เนื้อหาของหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.phone หมายเลขโทรศัพท์จากลูกค้า
customer.lastOrder.referralCode รหัสอ้างอิงทางการตลาดจากลิงก์ที่ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ
customer.lastOrder.referrerDisplayText เว็บไซต์ที่นำลูกค้ามายังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
customer.lastOrder.refundable คำสั่งซื้อสามารถคืนเงินได้หรือไม่
customer.lastOrder.requiresShipping สินค้าเฉพาะรายการใดๆ ในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งแบบมีกำหนดหรือไม่
customer.lastOrder.riskLevel ระดับความเสี่ยงการทุจริตของคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount ยอดรวมของสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลด (ไม่รวมต้นทุนค่าจัดส่ง ส่วนลดการจัดส่ง และส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ)
customer.lastOrder.taxesIncluded ภาษีรวมอยู่ในยอดรวมของคำสั่งซื้อหรือไม่
customer.lastOrder.test คำสั่งซื้อเป็นคำสั่งซื้อทดสอบหรือไม่
customer.lastOrder.totalCapturable จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติของคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรืออยู่ระหว่างการจัดเก็บ
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount ยอดรวมหลังหักส่วนลดของคำสั่งซื้อ (รวมส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อและส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ)
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount ยอดรวมของคำสั่งซื้อ (รวมภาษีและส่วนลด)
customer.lastOrder.totalReceived ยอดรวมที่ได้รับจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.totalRefunded ยอดเงินที่คืนโดยรวมสำหรับคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.totalShippingPrice ยอดรวมที่คิดจากค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.totalTax ยอดรวมของภาษีทั้งหมดที่คิดกับคำสั่งซื้อ
customer.lastOrder.totalWeight น้ำหนักรวมของคำสั่งซื้อ (กรัม)
customer.lastOrder.unpaid มีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่

ตัวแปรการจัดการคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ

คำอธิบายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ
ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
fulfillment.displayStatus สถานะการแสดงผลสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้
fulfillment.id รหัสเฉพาะทั่วโลก
fulfillment.name ตัวระบุการอ้างอิงสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle รหัสเฉพาะสำหรับบริการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

ตัวแปรคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ:

คำอธิบายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
order.billingAddressMatchesShippingAddress ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินตรงกับที่อยู่สำหรับจัดส่งหรือไม่
order.buyerAcceptsMarketing ลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่
order.canMarkAsPaid คำสั่งซื้อสามารถทำเครื่องหมายเป็นชำระเงินด้วยตนเองหรือไม่
order.cancelReason เหตุผลที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ
order.cancelledAt วันและเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ
order.capturable การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อจะได้รับการจัดเก็บหรือไม่
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount มูลค่าส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ (ไม่รวมส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการใดๆ)
order.clientIp ที่อยู่ IP ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อนี้
order.closed คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
order.closedAt วันและเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ
order.confirmed สินค้าคงคลังได้รับการจองสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่
order.createdAt วันและเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ
order.currencyCode สกุลเงินของร้านค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ
order.customerLocale
order.discountCode รหัสส่วนลดจากลูกค้า
order.displayFinancialStatus สถานะทางการเงินของคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้แก่ผู้ขายได้
order.displayFulfillmentStatus สถานะการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้กแก่ผู้ขายได้
order.email อีเมลจากลูกค้า
order.fulfillable มีสินค้าที่สามารถจัดการได้หรือไม่
order.fullyPaid คำสั่งซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือไม่
order.hasTimelineComment ผู้ขายเพิ่มความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ไปยังคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่
order.id รหัสเฉพาะทั่วโลก
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems อาร์เรย์ของสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อ
order.name รหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ปรากฏบนคำสั่งซื้อ
order.netPaymentSet.shopMoney.amount ยอดชำระสุทธิสำหรับคำสั่งซื้ออิงตามยอดรวมที่ได้รับและยอดเงินที่คืนโดยรวม
order.note เนื้อหาของหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
order.phone หมายเลขโทรศัพท์จากลูกค้า
order.presentmentCurrencyCode สกุลเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับคำสั่งซื้อนี้
order.processedAt วันและเวลาที่ดำเนินการคำสั่งซื้อ
order.customerJourney.lastVisit.referralCode รหัสอ้างอิงทางการตลาดจากลิงก์ที่ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml เว็บไซต์ที่นำลูกค้ามายังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
order.refundable คำสั่งซื้อสามารถคืนเงินได้หรือไม่
order.requiresShipping สินค้าเฉพาะรายการใดๆ ในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งแบบมีกำหนดหรือไม่
order.riskLevel ระดับความเสี่ยงการทุจริตของคำสั่งซื้อ
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount ยอดรวมของสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลด (ไม่รวมต้นทุนค่าจัดส่ง ส่วนลดการจัดส่ง และส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ)
order.taxesIncluded ภาษีรวมอยู่ในยอดรวมของคำสั่งซื้อหรือไม่
order.test คำสั่งซื้อเป็นคำสั่งซื้อทดสอบหรือไม่
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติของคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรืออยู่ระหว่างการจัดเก็บ
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount ยอดรวมหลังหักส่วนลดของคำสั่งซื้อ (รวมส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อและส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ)
order.totalPriceSet.shopMoney.amount ยอดรวมของคำสั่งซื้อ (รวมภาษีและส่วนลด)
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount ยอดรวมที่ได้รับจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อ
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount ยอดเงินที่คืนโดยรวมสำหรับคำสั่งซื้อ
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount ยอดรวมที่คิดจากค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อ
order.totalTaxSet.shopMoney.amount ยอดรวมของภาษีทั้งหมดที่คิดกับคำสั่งซื้อ
order.totalWeight น้ำหนักรวมของคำสั่งซื้อ (กรัม)
order.unpaid มีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่
order.UpdatedAt วันและเวลาที่การแก้ไขคำสั่งซื้อล่าสุด
order.billingAddress.address1 ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท)
order.billingAddress.address2 ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร)
order.billingAddress.city เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน
order.billingAddress.company บริษัท/องค์กร/รัฐบาล
order.billingAddress.country รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
order.billingAddress.countryCodeV2 รหัสประเทศ 2 หลัก
order.billingAddress.firstName ชื่อจริงของลูกค้า
order.billingAddress.formattedArea รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
order.billingAddress.lastName นามสกุลของลูกค้า
order.billingAddress.latitude พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า
order.billingAddress.longitude พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า
order.billingAddress.name ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล
order.billingAddress.phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า
order.billingAddress.province รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
order.billingAddress.provinceCode รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก
order.billingAddress.zip รหัสไปรษณีย์
order.publication.name ชื่อสิ่งพิมพ์
order.publication.supportsFuturePublishing ไม่ว่าสิ่งพิมพ์นี้รองรับการเผยแพร่ในอนาคตหรือไม่
order.customer.acceptsMarketing ลูกค้าได้ตกลงที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่
order.customer.averageOrderAmountV2.amount ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งคำสั่งซื้อของลูกค้า
order.customer.canDelete ผู้ขายสามารถลบลูกค้าออกจากร้านค้าหรือไม่
order.customer.displayName ชื่อเต็มของลูกค้าโดยอิงจากชื่อจริงและนามสกุล
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote ลูกค้ามีหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับตน
order.customer.hasTimelineComment ผู้ขายได้เพิ่มความเห็นบนไทม์ไลน์เกี่ยวกับลูกค้าบนหน้าเพจของลูกค้าหรือไม่
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration ระยะเวลานับตั้งแต่ได้เพิ่มลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าครั้งแรก
order.customer.note หมายเหตุเกี่ยวกับลูกค้าที่เขียนโดยผู้ขาย
order.customer.ordersCount จำนวนคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้า
order.customer.phone
order.customer.state รัฐหรือจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่
order.customer.taxExempt ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีจากคำสั่งซื้อของพวกเขาหรือไม่
order.customer.totalSpent ยอดรวมที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านมา
order.customer.verifiedEmail รูปแบบที่อยู่อีเมลถูกต้องหรือไม่
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท)
order.displayAddress.address2 ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร)
order.displayAddress.city เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน
order.displayAddress.company บริษัท/องค์กร/รัฐบาล
order.displayAddress.country รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
order.displayAddress.countryCodeV2 รหัสประเทศ 2 หลัก
order.displayAddress.firstName ชื่อจริงของลูกค้า
order.displayAddress.formattedArea รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
order.displayAddress.lastName นามสกุลของลูกค้า
order.displayAddress.latitude พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า
order.displayAddress.longitude พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า
order.displayAddress.name ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล
order.displayAddress.phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า
order.displayAddress.province รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
order.displayAddress.provinceCode รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก
order.displayAddress.zip รหัสไปรษณีย์
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive ระบุว่าตำแหน่งที่ตั้งเปิดใช้งานอยู่หรือไม่
order.physicalLocation.name หมายถึงระบบขายหน้าร้าน ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ
order.physicalLocation.shipsInventory ระบุว่าตำแหน่งที่ตั้งนี้จัดส่งสินค้าคงคลังหรือไม่
order.shippingAddress.address1 ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท)
order.shippingAddress.address2 ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร)
order.shippingAddress.city เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน
order.shippingAddress.company บริษัท/องค์กร/รัฐบาล
order.shippingAddress.country รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
order.shippingAddress.countryCodeV2 รหัสประเทศ 2 หลัก
order.shippingAddress.firstName ชื่อจริงของลูกค้า
order.shippingAddress.formattedArea รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
order.shippingAddress.lastName นามสกุลของลูกค้า
order.shippingAddress.latitude พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า
order.shippingAddress.longitude พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า
order.shippingAddress.name ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล
order.shippingAddress.phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า
order.shippingAddress.province รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
order.shippingAddress.provinceCode รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก
order.shippingAddress.zip รหัสไปรษณีย์
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

ตัวแปรสินค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า:

คำอธิบายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
product.availablePublicationCount จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้าโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการเเสดงความคิดเห็น
product.createdAt วันและเวลาที่ผลิตสินค้า
product.defaultCursor เคอร์เซอร์เริ่มต้นสำหรับใช้ในการแบ่งหน้า
product.description คำอธิบายสินค้าที่มีข้อความอย่างเดียวหนึ่งบรรทัดโดยลบแท็ก HTML ออกแล้ว
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant สินค้ามีตัวเลือกสินค้าเพียงรายการเดียวด้วยค่าตัวเลือกและค่าเริ่มต้นหรือไม่
product.hasOutOfStockVariants
product.id รหัสเฉพาะทั่วโลก
product.isGiftCard
product.publishedAt วันและเวลาที่เผยแพร่สินค้าบนร้านค้าออนไลน์
product.productType
product.publicationCount จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้า
product.publishedOnCurrentChannel ตรวจสอบว่าสินค้าได้เผยแพร่บนช่องทางของแอปที่ใช้สำหรับติดต่อแล้วหรือไม่
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt วันและเวลาที่แก้ไขสินค้าล่าสุด
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description คำอธิบาย SEO
product.seo.title ชื่อเรื่อง SEO
product_variant.availableForSale ระบุว่าตัวเลือกสินค้าพร้อมจำหน่ายหรือไม่
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor เคอร์เซอร์เริ่มต้นสำหรับใช้ในการแบ่งหน้า
product_variant.displayName แสดงชื่อของตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามชื่อสินค้าและชื่อตัวเลือกสินค้า
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id รหัสเฉพาะทั่วโลก
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity จำนวนตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่ขายได้
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle รหัสเฉพาะสำหรับบริการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText คำหรือวลีเพื่อแชร์ลักษณะหรือเนื้อหาของรูปภาพ
product_variant.product.availablePublicationCount จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้าโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการเเสดงความคิดเห็น
product_variant.product.defaultCursor เคอร์เซอร์เริ่มต้นสำหรับใช้ในการแบ่งหน้า
product_variant.product.description คำอธิบายสินค้าที่มีข้อความอย่างเดียวหนึ่งบรรทัดโดยลบแท็ก HTML ออกแล้ว
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant สินค้ามีตัวเลือกสินค้าเพียงรายการเดียวด้วยค่าตัวเลือกและค่าเริ่มต้นหรือไม่
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้า
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel ตรวจสอบว่าสินค้าได้เผยแพร่บนช่องทางของแอปที่ใช้สำหรับติดต่อแล้วหรือไม่
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

ตัวแปรการคืนเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน:

คำอธิบายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน
ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
refund.id รหัสเฉพาะทั่วโลก
refund.note
refund.staffMember.active พนักงานกำลังปฏิบัติงานอยู่หรือไม่
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือไม่
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

ตัวแปรร้านค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า

คำอธิบายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า
ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
shop.channelCount แสดงจำนวนช่องทาง
shop.checkoutApiSupported ระบุว่าร้านนี้รองรับการชำระเงินผ่าน API การชำระเงินหรือไม่
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping ระบุว่ามีการเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่
shop.taxesIncluded การตั้งค่าว่าราคาสินค้ารวมภาษีที่เกี่ยวข้องหรือไม่
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท)
shop.billingAddress.address2 ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร)
shop.billingAddress.city เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน
shop.billingAddress.company บริษัท/องค์กร/รัฐบาล
shop.billingAddress.country รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
shop.billingAddress.countryCode รหัสประเทศ 2 หลัก
shop.billingAddress.firstName ชื่อจริงของลูกค้า
shop.billingAddress.formattedArea รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
shop.billingAddress.lastName นามสกุลของลูกค้า
shop.billingAddress.latitude พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า
shop.billingAddress.longitude พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า
shop.billingAddress.name ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล
shop.billingAddress.phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า
shop.billingAddress.province รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค
shop.billingAddress.provinceCode รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก
shop.billingAddress.zip รหัสไปรษณีย์
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld 'ประเทศอื่นๆ' ถูกกำหนดอยู่ในโซนการจัดส่งหรือไม่
shop.features.branding การสร้างแบรนด์ของร้านค้า
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode แสดงพิกัดศุลกากรบนสินค้า ใช้สำหรับศุลกากรเมื่อส่งสินค้าข้ามพรมแดน
shop.features.liveView แสดงการรับชมสดหรือไม่ การดูสดถูกซ่อนจากผู้ขายที่อยู่ในช่วงทดลองใช้หรือไม่มีหน้าร้าน
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics แสดงเกณฑ์ชี้วัดหรือไม่ เกณฑ์ชี้วัดถูกซ่อนจากผู้ขายรายใหม่จนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ขายรายสำคัญ
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host ชื่อโฮสต์ของโดเมน (เช่น example.com)
shop.primaryDomain.sslEnabled SSL จะเปิดใช้หรือไม่
shop.resourceLimits.maxProductOptions จำนวนสูงสุดของตัวเลือกสินค้าที่อนุญาต
shop.resourceLimits.maxProductVariants จำนวนสูงสุดของตัวเลือกสินค้าที่อนุญาต
shop.resourceLimits.redirectLimitReached ร้านค้าถึงขีดจำกัดของจำนวน URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลแล้วหรือไม่

ตัวแปรเทมเพลตสำหรับ order.lineItems

หากคุณมีประสบการณ์ในการใช้ Shopify Liquid เราก็ขอแนะนำว่าน่าจะลองใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นแท็ก Liquid ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แท็ก for loop เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าเฉพาะรายการ เช่น ชื่อของคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการหรือ SKU และราคาของคำสั่งซื้อสินค้าด้วย หากต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้อ็อบเจกต์ order.lineItems ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยจากอ็อบเจกต์ line_item ที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ Shopify Liquid

ดูตัวอย่างข้อความที่ใช้ order.lineItems

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวแปรเทมเพลตที่รองรับออบเจ็กต์ order.lineItems ใน Flow:

คำอธิบายของตัวแปรเทมเพลตที่รองรับอ็อบเจ็กต์ order.lineItems
ตัวแปรเทมเพลต ประเภทของข้อมูล คำอธิบาย
canRestock บูลีน สามารถคืนสินค้าที่อยู่ในสินค้าเฉพาะรายการกลับสต็อกได้หรือไม่หากสินค้าถูกส่งคืนหรือคำสั่งซื้อถูกยกเลิก
totalDiscountSet.shopMoney.amount เงิน จำนวนส่วนลดที่ใช้ได้กับสินค้าเฉพาะรายการ
discountedUnitPrice เงิน ราคาต่อหน่วยของตัวเลือกสินค้าหลังจากที่มีการใช้ส่วนลดต่อหน่วย
fulfillableQuantity จำนวนเต็ม จำนวนตัวเลือกสินค้าที่ยังต้องจัดการ มูลค่านี้อิงจาก _quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilledquantity
fulfillmentStatus สตริง คำสั่งซื้อที่เป็นสินค้าเฉพาะรายการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ค่าที่ถูกต้อง: จัดการแล้ว เป็นโมฆะ หรือสำเร็จบางส่วน
ชื่อ สตริง ชื่อของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
nonFulfillableQuantity จำนวนเต็ม จำนวนของสินค้าเฉพาะรายการที่ไม่สามารถจัดการได้
originalTotal เงิน ราคารวม (โดยไม่มีส่วนลด) ของสินค้าเฉพาะรายการโดยนำราคาต่อหน่วยเดิมของตัวเลือกสินค้ามาคูณตามจำนวนที่สั่งซื้อ
originalUnitPriceSet MoneyBag ราคาของตัวเลือกสินค้าแบบไม่ใช้ส่วนลด
quantity ตัวเลข จำนวนตัวเลือกสินค้าที่สั่งซื้อ
refundableQuantity จำนวนเต็ม จำนวนของสินค้าในสินค้าเฉพาะรายการที่สามารถคืนเงินได้
requiresShipping บูลีน ตัวเลือกสินค้านี้จำเป็นต้องจัดส่งแบบมีกำหนดหรือไม่
sku สตริง ตัวเลข SKU ของตัวเลือกสินค้า
เสียภาษี บูลีน ตัวเลือกสินค้าต้องเสียภาษีหรือไม่
ชื่อ สตริง ชื่อของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า (ช่องนี้สำหรับสินค้าเฉพาะรายการแบบกำหนดเองเท่านั้น)
totalDiscount เงิน ยอดรวมที่ใช้ส่วนลดในคำสั่งซื้อนี้ รวมสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ
unfulfilledDiscountedTotal เงิน
unfulfilledOriginalTotal เงิน
unfulfilledQuantity จำนวนเต็ม
variantTitle สตริง ชื่อของตัวเลือกสินค้า
ผู้ขาย สตริง ชื่อของผู้ขายที่สร้างตัวเลือกสินค้านี้

ฟีเจอร์ขั้นสูง

ถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์เขียนโค้ดของ Shopify Liquid คุณสามารถใช้ Liquid เขียนตัวแปรเทมเพลตของคุณได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ความช่วยเหลือด้าน Liquid ของ Flow

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างของข้อความและหมายเหตุที่ใช้ตัวแปรเทมเพลต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี