การเข้าถึงออบเจ็กต์ข้อมูลที่ซับซ้อนใน Shopify Flow

Shopify Flow ไม่รองรับการส่งออกข้อมูลอาร์เรย์และออบเจ็กต์ หากต้องการควบคุมการส่งออกข้อมูลและหลีกเลี่ยงข้อมูลใหม่เมื่อมีการเพิ่มช่อง API ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้แทน:

  • ลูปรอบอาร์เรย์
  • ใส่ช่องที่จำเป็นอย่างชัดเจน

ออบเจ็กต์ข้อมูลที่ซับซ้อนใน Flow แบบดั้งเดิม

ใน Flow แบบดั้งเดิม การเรียกใช้ {{ order.lineItems }} ใน Liquid จะเป็นการส่งออกข้อมูลออบเจ็กต์ในรูปแบบ Ruby การเรียกใช้โดยมีฟิลเตอร์ | json จะเป็นการส่งออกข้อมูลออบเจ็กต์เป็น JSON

Complex data objects in Shopify Flow

Avoid calling arrays and objects directly in Shopify Flow for the following reasons:

  • Outputting data that isn't required is deprecated for GraphQL API, and it might create large query sizes that cause your workflow to fail.
  • When new features are introduced, new API fields are added, which might break your workflow.

If too much data is sent automatically, the workflow fails. Instead of calling arrays and objects directly, loop over arrays and include only the fields that you want.

For example, instead of calling {{ order.lineItems }} directly, use the following format to call specific fields. These examples include all the fields that would be included by calling the array or object directly. Copy and paste the fields that you need.

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี