การจัดการบทบาทใน Shopify admin สำหรับองค์กร

คุณสามารถจัดการผู้ใช้ในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการใช้บทบาท ซึ่งมีการรวมสิทธิ์การเข้าถึงขององค์กรและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้ได้เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ไปยังส่วนผู้ดูแลองค์กรของคุณ หากคุณมีผู้ใช้ในส่วนผู้ดูแลองค์กรอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกผู้ใช้หลายรายและมอบหมายบทบาทเดียวกันให้ผู้ใช้เหล่านั้นทั้งหมดได้ นอกจากนี้ คุณยังทำสำเนาบทบาทที่มีอยู่แล้วได้

ข้อควรพิจารณาสำหรับบทบาทใน Shopify admin สำหรับองค์กร

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะสร้างและกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ใน Shopify admin สำหรับองค์กร:

 • บทบาทที่สร้างขึ้นใน Shopify admin สำหรับองค์กรจะจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กรและระดับร้านค้าได้เท่านั้น บทบาท POS จะได้รับการจัดการแยกต่างหากในระดับร้านค้า

 • ไม่สามารถมอบหมายบทบาทให้กับ ประเภทของผู้ใช้ ต่อไปนี้ได้:

 • หากคุณลบบทบาท ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทนั้นจะยังมีสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตที่รวมอยู่ในบทบาทนั้น ตัวอย่างเช่น หากบทบาทนั้นมีสิทธิ์การเข้าถึง Flow ผู้ใช้จะยังสามารถเข้าถึง Flow ต่อได้ จนกว่าคุณจะลบสิทธิ์อนุญาตดังกล่าวออกจากผู้ใช้นั้นอย่างชัดเจน

 • ผู้ใช้ในองค์กรของคุณอาจเป็นพนักงานในร้านค้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณก็ได้ หากได้เพิ่มร้านค้าดังกล่าวไปยังองค์กรของคุณหลังจากมอบหมายบทบาทให้แก่ผู้ใช้ของคุณแล้ว เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

สร้างบทบาทสำหรับผู้ใช้ผู้ดูแลองค์กร

บทบาทต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงองค์กรอย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งคุณสามารถรวมสิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กรและสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าในบทบาทเดียวกันได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้คลิกที่ “ผู้ใช้” > “บทบาท
 2. คลิก สร้างบทบาท
 3. ไปที่ รายละเอียดบทบาท > ชื่อจากนั้นป้อนชื่อสำหรับบทบาท
 4. หากต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงขององค์กร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ สิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาต > สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการดูแล จากนั้นคลิก เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึง
  2. ทำเครื่องหมายที่สิทธิ์การเข้าถึงองค์กรที่คุณต้องการเพิ่มไปยังบทบาท
  3. คลิก เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึง
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า จากนั้นคลิก เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึง
  2. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • หากต้องการระบุสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกันสำหรับร้านค้าแห่งเดียว ให้ทำเครื่องหมายที่ร้านค้าหนึ่งแห่ง
   • หากต้องการระบุสิทธิ์อนุญาตแบบเดียวกันสำหรับร้านค้าหลายแห่ง ให้ทำเครื่องหมายที่ร้านค้าที่ต้องการทั้งหมด
  3. คลิก ดำเนินการต่อ
  4. ทำเครื่องหมายที่สิทธิ์อนุญาตที่ผู้ใช้ต้องมี จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
  5. หากคุณต้องการเพิ่มร้านค้าหลายแห่งที่มีสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกัน ให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าจนกว่าคุณจะเพิ่มร้านค้าที่ต้องการทั้งหมดครบ
 6. คลิกที่บันทึก

มอบหมายบทบาทให้แก่ผู้ใช้ส่วนผู้ดูแลองค์กรที่มีอยู่

คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายรายในเวลาเดียวกันได้จากส่วนรายชื่อ ผู้ใช้

แม้ว่าคุณจะสามารถมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้แต่ละรายจากหน้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ได้ แต่ขั้นตอนนี้จะอธิบายถึงการมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายรายจากรายชื่อผู้ใช้โดยตรง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin สำหรับองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้

 2. ในส่วนรายชื่อ ผู้ใช้ ให้ทำเครื่องหมายที่ผู้ใช้ที่เหมาะสม

 3. คลิก การดำเนินการ > กำหนดบทบาท

 4. เลือกบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคลิก มอบหมายบทบาท

ทำสำเนาบทบาทสำหรับผู้ใช้ส่วนผู้ดูแลองค์กรที่มีอยู่

คุณสามารถทำสำเนาบทบาทที่มีอยู่แล้วจากรายการบทบาทได้ หลังจากที่คุณทำสำเนาบทบาทแล้ว คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายรายในเวลาเดียวกันได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้คลิกที่ ผู้ใช้ > บทบาท
 2. คลิกบทบาทที่คุณต้องการคัดลอก
 3. คลิกที่ทำซ้ำ
 4. ป้อนชื่อใหม่ของบทบาท จากนั้นคลิก ทำสำเนาบทบาท

ลบบทบาทออกจากผู้ใช้ผู้ดูแลองค์กร

เมื่อคุณลบบทบาทออกจากผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าที่กำหนดไว้ในบทบาท หลังจากที่คุณลบบทบาทออกจากผู้ใช้แล้ว คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าอื่นให้แก่ผู้ใช้นั้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin สำหรับองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้

 2. ในรายชื่อ ผู้ใช้ ให้คลิกชื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่คุณต้องการลบออก

 3. ในส่วน บทบาท ให้คลิก เปลี่ยนการเข้าถึง > ลบบทบาทออกจากผู้ใช้

 4. คลิก ลบบทบาท

 5. ตัวเลือกเสริม: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี