การดูรายงานการปฏิบัติตามกฎของ Shopify

หากต้องการดูรายงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นหลังจากประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลของ Shopify ให้ไปที่หน้ารายงานการปฏิบัติตามกฎในศูนย์ช่วยเหลือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน Shopify ได้ที่นี่

หน้านี้จะแสดงภาพรวมของรายงานของ Shopify

รายงาน PCI

มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI DSS) คือมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับองค์กรที่จัดเก็บ ประมวลผล หรือส่งข้อมูลบัตรเครดิต มาตรฐานนี้สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มการควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลการชำระเงินเพื่อลดการทุจริต รายงาน PCI จะให้การประเมินองค์กรโดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนด PCI DSS ที่ออกโดยสภามาตรฐานความปลอดภัยของ PCI

รายงาน PCI
ชื่อรายงาน คำอธิบาย
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (AoC) ของ PCI AOC คือแบบฟอร์มที่มีไว้เพื่อให้ Shopify ทำการรับรองผลการประเมินการปฏิบัติตาม PCI DSS ประจําปีดังที่ระบุไว้ในรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ โดย Shopify จะออกแบบฟอร์มนี้ให้ใหม่หลังการประเมินการปฏิบัติตาม PCI DSS ประจําปีทุกครั้ง คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเพื่อดูรายงานนี้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการสแกน (AoSC) โดย ASV สำหรับการหาช่องโหว่ของ PCI ภายนอก นี่คือการรับรองรายไตรมาสของ Shopify สำหรับการปฏิบัติตามกฎการสแกนของผู้ให้บริการสแกนที่ได้รับการอนุมัติ (ASV) โดยจะมีการโพสต์การรับรองใหม่ในทุกๆ ไตรมาส
### รายงาน SOC รายงานการควบคุมองค์กรบริการ (SOC) จะประเมินการควบคุมขององค์กรในด้านความเป็นส่วนตัว ความสมบูรณ์ถูกต้องของการประมวลผล การรักษาความปลอดภัย ความพร้อมให้บริการ และการรักษาความลับ โดยรายงาน SOC ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ความเชื่อมั่นด้านการให้บริการ (TSC) ที่กําหนดโดย[คณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบของสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)](https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html)
รายงาน SOC
ชื่อรายงาน คำอธิบาย
SOC 3

รายงาน SOC3 ประกอบด้วยมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยและความพร้อมให้บริการของ Shopify รวมถึงความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบจากภายนอกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหล่านี้ โดยคุณสามารถแชร์รายงานนี้ได้อย่างอิสระ

SOC 2 Type II รายงาน SOC 2 Type II ประกอบด้วยป้องกันด้านความปลอดภัยและความพร้อมให้บริการของ Shopify รวมถึงความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบจากภายนอกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหล่านี้
จดหมายปิดช่องว่าง SOC 2 Shopify จะเป็นผู้ออกจดหมายนี้เพื่อปิดช่องว่างระหว่างช่วงเวลาการรายงานของวันที่สิ้นสุดของรายงาน SOC 2 กับช่วงเวลาที่ออกจดหมายปิดช่องว่าง

ดูรายงาน PCI และ SOC ได้ที่นี่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี