สินค้าโควิด-19

ใช้หน้านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎการมีส่วนร่วมของ Shopify สำหรับการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ กฎและข้อบังคับเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยของสาธารณะ โดยจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้า Shopify ของคุณจะไม่ถูกระงับการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎการมีส่วนร่วมของ Shopify เพื่อการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ

วัคซีนและบริการฉีดวัคซีน

การขายวัคซีนโควิด-19 จะอนุญาตเฉพาะใน Shopify ที่หน่วยงานของรัฐช่วยอำนวยความสะดวกหรือเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น หากคุณเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ใช้ Shopify เพื่ออวยความสะดวกในการแจกจ่ายวัคซีน คุณอาจถูกขอให้ยืนยันการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณและตรวจสอบยืนยันสถานะในฐานะหน่วยงานรัฐบาล

บริการจองการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 อนุญาตให้ทำได้บนแพลตฟอร์มโดยต้องผ่านการตรวจสอบ คุณจะถูกขอให้รับรองว่าบริการนี้ให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ห้ามขายบัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 บนแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาดเนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงและมักถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงข้อบังคับด้านสุขภาพ

ชุดทดสอบและบริการทดสอบ

อนุญาตให้ขายชุดทดสอบโควิด-19 และการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทดสอบโควิด-19 บนแพลตฟอร์มได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบ ในกระบวนการตรวจสอบของ Shopify คุณจะถูกขอให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดทดสอบหรือบริการทดสอบนั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจจะถูกขอให้จัดเตรียมเอกสาร เอกสารอนุญาต หรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่ Shopify เห็นว่าจําเป็น

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ส่วนที่ 8 ซึ่งระบุว่าคุณไม่สามารถใช้ Shopify ในการรวบรวม เก็บ หรือประมวลผลข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองได้

สาธารณสุข

คุณไม่สามารถขายสินค้าโควิด-19 ที่มีจุดประสงค์เพื่อหลบเลี่ยงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโควิด-19 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การกำหนดราคา

ราคาของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ต้องไม่เกินมูลค่าตลาด

การอวดอ้างทางการแพทย์และคุณภาพ

การอวดอ้างเกี่ยวกับสินค้าของคุณต้องเป็นความจริงและมีหลักฐานที่เป็นเอกสารรองรับ ในบางเขตอำนาจศาล กฎหมายอาจกำหนดให้มีการทดสอบการอวดอ้างที่เพียงพอและเหมาะสม

สินค้าของคุณจะถูกลบออกจากร้านค้าออนไลน์ หากคุณอวดอ้างทางการแพทย์โดยไม่มีมูล หรือใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ป้องกัน รักษา หรือเยียวยาโควิด-19 ในทางที่ผิด

หากคุณอวดอ้างว่าสินค้าให้การป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือระดับใดโดยเฉพาะ คุณจะต้องสามารถสนับสนุนการอวดอ้างของคุณ หากสินค้าของคุณไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ คุณจะต้องทำการตลาดตามนั้น

การเรียกคืนสินค้า

ห้ามขายสินค้าที่เรียกคืนมา เช่นแต่ไม่จํากัดเพียง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPS) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ โดยเด็ดขาด

Shopify Payments

Shopify Payments จะสามารถใช้เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าโควิด-19 ที่คุณเสนอขายคืออะไร

แหล่งข้อมูล

สหรัฐอเมริกา (U.S.)

แคนาดา

สหภาพยุโรป

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี