เปรียบเทียบกฎหมายความเป็นส่วนตัวในสหรัฐฯ กับ GDPR

กฎหมายความเป็นส่วนตัวในสหรัฐฯ มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหราชอาณาจักรซึ่งเปลี่ยนสถานะมาเป็นกฎหมายภายในประเทศแม้ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้ว (เรียกรวมกันว่า “GDPR”) กฎหมายทั้งสองฉบับล้วนกําหนดความรับผิดชอบและมอบสิทธิ์ให้ผู้บริโภคจัดการข้อมูลของตนได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิ์เหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกันไป และ GDPR ยังกําหนดข้อผูกพันต่างๆ ไว้ด้วย เป็นต้นว่า ข้อกําหนดในการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองขณะส่งข้ามพรมแดน รวมทั้งการกําหนดให้ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานบังคับควบคุมทราบเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล

แม้การเตรียมพร้อมรับกฎหมายความเป็นส่วนตัวในสหรัฐฯ จะมีภาระงานที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมากไม่ต่างจาก GDPR แต่การปฏิบัติถูกต้องตาม GDPR นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในสหรัฐฯ ด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี