การออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขายและการรับชำระเงิน

หลังจากที่ยอมรับขอบเขตการทำงานกับผู้ขายแล้ว คุณต้องตกลงวิธีการรับชำระเงินสำหรับงานที่ทำ โดยอาจเป็นอัตราต่อชั่วโมงหรือราคาคงที่ก็ได้ ในตลาดผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องใช้เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ของ Shopify ทุกครั้งที่ทำได้ ก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขาย คุณควรมีข้อตกลงกันเรื่องงวดชำระ ขอบเขต และกำหนดการชำระเงิน เพื่อประสบการณ์สำหรับผู้ขายที่ดีที่สุด คุณควรแบ่งการชำระเงินจำนวนมากเป็นงวดชำระที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกให้ชำระหน้างาน 50% และหลังเสร็จสิ้นแล้วอีก 50% สำหรับโครงการเล็กๆ

เมื่อตกลงร่วมกันได้แล้ว คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้แก่ผู้ขายได้จากหน้างานใน Partner Dashboard

รูปภาพที่แสดงปุ่มสร้างใบแจ้งหนี้

ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการ ซึ่งอาจร่วมถึงรายละเอียดของงานที่เสร็จสิ้นหรือเวลาที่ใช้ไปกับงาน และระบุได้ว่าคิดด้วยราคาคงที่หรือด้วยอัตราต่อชั่วโมง

อย่าลืมเพิ่มภาษีที่เหมาะสมก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ โดยภาษีที่คุณต้องเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย (เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่มีธุรกิจที่จดทะเบียนในแคนาดาต้องเรียกเก็บภาษี HST จากผู้ขายชาวแคนาดา) โปรดปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เมื่อมีข้อสงสัย เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีที่ถูกต้องจากผู้ขาย

หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ผู้ขายสามารถอนุญาตการชำระเงินได้จาก Shopify admin และชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในไฟล์ได้ ในขณะที่ Shopify เพิ่มประเภทการชำระเงินต่างที่ให้ผู้ขายใช้ได้ ผู้ขายก็จะใช้วิธีเหล่านั้นในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกัน หลังจากที่ผู้ขายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและเงินที่หักคอมมิชชัน 10% ออกแล้วในส่วนหนึ่งของยอดเงินที่พาร์ทเนอร์จะได้รับครั้งถัดไป ค่าคอมมิชชัน 10% คำนวณจากการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่เป็นธรรมสำหรับการลงทุนเพื่อช่วยลดต้นทุนการตลาดและการดำเนินงานของพาร์ทเนอร์ในการค้นหาและทำงานร่วมกับลูกค้า