Bộ phận hỗ trợ của đơn vị liên kết

Nếu bạn có thêm câu hỏi về Chương trình liên kết của Shopify, liên hệ với Người quản lý đơn vị liên kết.

Người quản lý đơn vị liên kết

Nếu mục tiêu chính của bạn là trở thành Đơn vị liên kết của Shopify, bạn sẽ được chỉ định Người quản lý đơn vị liên kết trong Shopify. Người quản lý đơn vị liên kết có thể giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về tiếp thị liên kết, phát triển doanh nghiệp và hiểu về sản phẩm Shopify. Bạn có thể tìm tên và thông tin liên hệ của người quản lý trên trang Tài nguyên trong Trang quản lý dành cho đối tác.