Khả năng tương thích của ứng dụng

Không phải ứng dụng nào cũng được xây dựng để hoạt động trong mọi cửa hàng. Một số ứng dụng được thiết kế cho những cài đặt cửa hàng cụ thể. Để giúp bạn không cài đặt nhầm những ứng dụng không hoạt động trong cửa hàng của mình, nhà phát triển ứng dụng có thể đặt yêu cầu cài đặt đối với ứng dụng của họ.

Nếu cài đặt của cửa hàng không đáp ứng yêu cầu cài đặt của ứng dụng, ứng dụng sẽ được đánh dấu là Not compatible (Không tương thích) trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trên trang hồ sơ ứng dụng dành cho ứng dụng không tương thích, bạn có thể xem yêu cầu cài đặt nào không phù hợp với cài đặt của cửa hàng bạn. Bạn không thể cài đặt ứng dụng trừ khi thay đổi những cài đặt đó. Trên trang tìm kiếm và danh mục, bạn có thể ẩn ứng dụng không tương thích bằng cách chọn See only compatible apps (Chỉ xem các ứng dụng tương thích).

Nếu ứng dụng bạn đã cài đặt không tương thích với cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo ứng dụng trong trang quản trị Shopify giải thích cài đặt nào của cửa hàng không tương thích với ứng dụng.

Yêu cầu cài đặt đi liền với những cài đặt cửa hàng khó thay đổi như địa điểm kinh doanh hoặc quốc gia bạn gửi hàng đến. Trong phần lớn trường hợp, bạn nên tìm ứng dụng thay thế phù hợp với cửa hàng, trừ khi bạn có ý định thay đổi thiết lập doanh nghiệp của mình.

Có 5 loại yêu cầu cài đặt mà ứng dụng có thể có:

  • Điểm bán hàng: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng có kênh Shopify Point of Sale.

  • Quốc gia vận chuyển: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng vận chuyển đến ít nhất một trong những quốc gia được chỉ định. Các quốc gia bạn gửi hàng được thiết lập theo khu vực vận chuyển.

  • Đơn vị tiền tệ: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng bán bằng ít nhất một trong những đơn vị tiền tệ mà ứng dụng hỗ trợ.

  • Địa chỉ doanh nghiệp: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng có địa chỉ doanh nghiệp chính tại quốc gia mà ứng dụng hỗ trợ.

  • Cửa hàng trực tuyến: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng có kênh Cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí