Geolocation

Ứng dụng Geolocation tạo đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý, ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị. Tính năng này cho phép khách hàng xem cửa hàng bằng ngôn ngữ ưu tiên và thanh toán bằng đơn vị tiền tệ ưu tiên. Ứng dụng Geolocation cũng bổ sung thêm một bộ chọn trong chân trang của cửa hàng trực tuyến cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của họ.

Sau khi đề xuất chuyển đổi đơn vị tiền tệ được chấp nhận hoặc bị bỏ qua, khách hàng sẽ không thấy đề xuất đơn vị tiền tệ cho cửa hàng trong 14 ngày. Thời gian chờ này được đặt lại nếu khách hàng xóa cookie. Đề xuất ngôn ngữ xuất hiện trong tất cả các phiên mới.

Yêu cầu

Để đề xuất ngôn ngữ, bạn cần bán bằng nhiều ngôn ngữ. Để đề xuất đơn vị tiền tệ, bạn cần bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Geolocation chỉ đề xuất các ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bạn đã bật cho cửa hàng. Nếu không sử dụng một trong những tính năng Shopify này, bạn không thể sử dụng Geolocation để đưa ra đề xuất.

Cài đặt ứng dụng Geolocation

 1. Vào trang ứng dụng Geolocation.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu không đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc nhở đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bạn có thể xóa ứng dụng Geolocation khỏi cửa hàng theo các bước sau:

Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng Geolocation, bạn không cần gỡ bỏ bất kỳ đoạn mã chưa sử dụng nào khỏi mẫu chủ đề.

Đăng mục đề xuất

Với mục đề xuất, khách truy cập có thể duyệt tìm bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ tại địa phương. Bạn có thể dùng ứng dụng Geolocation để xem trước các mục đề xuất trước khi đăng lên cửa hàng.

Để đăng mục đề xuất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Mục đề xuất, nhấp vào Đăng.

Trạng thái sẽ đổi thành "Đã đăng lên cửa hàng trực tuyến". Theo mặc định, khách hàng sẽ thấy tất cả ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ đã đăng. Họ có thể chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ ưa dùng để duyệt tìm trong cửa hàng.

Nếu bạn nhấp vào Hủy đăng thì trạng thái sẽ đổi thành "Không đăng lên cửa hàng trực tuyến" và các mục đề xuất sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt đề xuất

Để tùy chỉnh cài đặt đề xuất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Mục đề xuất, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Tùy chỉnh các đề xuất.
 5. Nhấp vào Lưu.

Đăng menu chọn

Với menu chọn, khách truy cập có thể chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bất cứ lúc nào. Bạn có thể thêm menu chọn đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ vào chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Menu chọn, nhấp vào đăng.
 4. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn nhấp vào Hủy đăng thì trạng thái sẽ đổi thành "Chưa đăng lên cửa hàng trực tuyến" và các menu chọn sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt menu chọn

Bạn có thể thay đổi vị trí của menu chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ ở chân trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Menu chọn, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Chọn Trái, Giữa hoặc Phải.
 5. Nhấp vào Lưu.

Mục đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ sẽ xuất hiện ở chân trang của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí