Khách hàng B2B

Sau khi bạn tạo bảng giácông ty, khách hàng của công ty đó sẽ truy cập bảng giá bằng cách đăng nhập vào hồ sơ của họ trong cửa hàng trực tuyến. Trong lần đầu đăng nhập, khách hàng sẽ được nhắc nhập mã xác minh gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ.

Quyền dành cho khách hàng B2B

Khi chỉ định khách hàng cho một công ty hoặc tạo hồ sơ khách hàng B2B mới, hãy chọn quyền để trao cho họ từ:

 • Chỉ đặt hàng - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt.
 • Quản trị địa điểm - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt tại địa điểm đó.

Thêm khách hàng vào địa điểm công ty

Bạn có thể thêm khách hàng hiện có vào công ty hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới từ trang Công ty.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để thêm khách hàng.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào tên địa điểm.
 4. Trong mục Người liên hệ cho địa điểm, nhấp vào Thêm người liên hệ.
 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để thêm khách hàng hiện có vào địa điểm công ty, nhấp vào hộp Tìm khách hàng và bắt đầu nhập. Khi tìm thấy khách hàng cần thêm, nhấp vào tên khách hàng.
  • Để tạo hồ sơ khách hàng mới, nhấp vào hộp tìm kiếm Tìm khách hàng rồi nhấp vào Thêm khách hàng mới.

Bạn cũng có thể thêm khách hàng vào công ty từ trang hồ sơ của khách hàng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng.
 2. Nhấp vào tên khách hàng.
 3. Trong mục Khách hàng , nhấp vào Thêm vào công ty.
 4. Nhấp vào hộp tìm kiếm Tìm công ty và bắt đầu nhập. Khi tìm thấy công ty cần thêm khách hàng, nhấp vào tên công ty.

Xóa khách hàng khỏi công ty

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa khách hàng.
 3. Trong mục Khách hàng, nhấp vào ... rồi nhấp vào Xóa khách hàng.
 4. Kiểm tra khách hàng cần xóa khỏi công ty.
 5. Nhấp vào Xóa khách hàng.

Lưu thông tin thanh toán

Nếu khách hàng lưu thông tin thẻ tín dụng, họ có thể chọn thẻ từ danh sách phương thức thanh toán đã lưu trong các đơn hàng tương lai. Số thẻ đã lưu chỉ hiển thị bốn chữ số cuối. Sau khi lưu thông tin thẻ tín dụng, cả thương nhân và khách hàng đều không thể nhìn thấy số thẻ tín dụng đầy đủ.

Khi thanh toán, khách hàng có thể chọn lưu thẻ. Trong các giao dịch mua hàng tương lai, khách hàng có thể chọn thẻ đó trong danh sách để thanh toán đơn hàng.

Không thể chỉnh sửa hay xóa thông tin thẻ tín dụng. Nếu số thẻ tín dụng không chính xác hoặc thẻ hết hạn, phải thêm thông tin mới tại trang thanh toán.

Trải nghiệm khách hàng B2B

Khi khách hàng đăng nhập, họ được đưa đến trang tài khoản hiển thị thông tin tài khoản và danh sách đơn hàng của họ. Khách hàng có thể xem lại thông tin chi tiết đơn hàng bằng cách nhấp vào đơn hàng.

Để đặt hàng, khách hàng nhấp vào Truy cập cửa hàng trong trang tài khoản của họ. Khi đó, khách hàng sẽ được đưa đến cửa hàng trực tuyến của bạn. Khách hàng chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng như bình thường, trừ trường hợp giá bán là giá bạn đã chỉ định trong bảng giá cho công ty đó.

Để đặt đơn hàng, khách hàng thực hiện theo quy trình sau:

 1. Trong trang tài khoản, khách hàng nhấp vào Truy cập cửa hàng để chuyển đến cửa hàng trực tuyến của bạn.
 2. Trong cửa hàng trực tuyến, khách hàng chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. Giá bán là mức giá bạn đã chỉ định trong bảng giá cho địa điểm công ty đó.
 3. Trong trang thanh toán, thông tin vận chuyển và các tùy chọn thanh toán được điền sẵn theo thông tin trong hồ sơ công ty. Nếu điều khoản thanh toán của công ty được thiết lập là Không, khách hàng sẽ nhập thông tin thẻ tín dụng để hoàn tất đơn hàng.
 4. Không bắt buộc: Sau khi nhập thông tin thẻ tín dụng, khách hàng có thể chọn lưu thông tin để mua hàng trong tương lai.

Khi khách hàng đến trang thanh toán, thông tin vận chuyển của đơn hàng sẽ được điền sẵn theo thông tin trong hồ sơ công ty. Tùy chọn thanh toán phụ thuộc vào điều khoản thanh toán bạn đã thiết lập cho công ty.

Nếu điều khoản thanh toán của công ty được thiết lập là Không, khách hàng phải thanh toán đơn hàng ngay lập tức. Khách hàng sẽ được nhắc nhập thông tin thẻ tín dụng để hoàn tất đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí