Quản lý khách hàng B2B

Sau khi bạn tạo danh mụccông ty, khách hàng của công ty đó sẽ truy cập danh mục bằng cách đăng nhập vào hồ sơ của họ trong cửa hàng trực tuyến. Khi đăng nhập, khách hàng sẽ được nhắc nhập mã xác minh gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ.

Thêm khách hàng vào công ty

Bạn có thể thêm khách hàng hiện có vào công ty rồi chọn địa điểm mà khách hàng có quyền truy cập, hoặc thêm trực tiếp khách hàng vào địa điểm. Nếu bạn thêm khách hàng vào một địa điểm, khách hàng đó sẽ chỉ có quyền đối với duy nhất địa điểm cụ thể bạn thêm họ vào. Có thể thêm khách hàng từ danh sách khách hàng hiện có hoặc tạo khách hàng trong trang Công ty.

Khi chỉ định khách hàng cho một công ty hoặc tạo hồ sơ khách hàng B2B mới, hãy chọn một trong các quyền sau để cấp cho họ:

 • Chỉ đặt hàng - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt.
 • Quản trị địa điểm - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty, xem danh sách đơn hàng mà tất cả khách hàng đã đặt từ địa điểm đó và có thể chỉnh sửa địa chỉ thanh toán và giao hàng từ trang tài khoản của họ.

Khi chỉ định khách hàng cho một công ty hoặc tạo hồ sơ khách hàng B2B mới, bạn có thể gửi email cho họ thông báo rằng họ đã có thể gửi đơn hàng B2B thay mặt cho công ty. Thông báo này không bắt buộc và có thể tùy chỉnh.

Tùy chỉnh và gửi thông báo B2B

Để tùy chỉnh mẫu thông báo qua email thông báo cho khách hàng rằng họ có quyền truy cập vào B2B trong cửa hàng, thực hiện các bước sau đây:

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong mục Khách hàng, nhấp vào email truy cập B2B.
 3. Thực hiện tùy chỉnh mong muốn đối với mẫu thông báo.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi đã tùy chỉnh thông báo qua email, bạn có thể gửi email cho bất kỳ khách hàng mới nào bạn thêm vào công ty. Bạn có thể gửi thông báo cho khách hàng hiện có bằng cách thực hiện các bước sau đây:

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn công ty.
 3. Trong mục Liên hệ chính, nhấp vào Xem tất cả khách hàng.
 4. Chọn khách hàng bạn muốn gửi thông báo qua email.
 5. Trong mục Công ty, nhấp vào biểu tượng ....
 6. Nhấp vào Gửi email truy cập B2B.
 7. Nhấp vào Gửi email.

Bạn cũng có thể gửi thông báo qua email qua một trang địa điểm của công ty.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn công ty.
 3. Chọn một địa điểm.
 4. Chọn khách hàng bạn muốn gửi thông báo qua email.
 5. Trong mục Công ty, nhấp vào biểu tượng ....
 6. Nhấp vào Gửi email truy cập B2B.
 7. Nhấp vào Gửi email.

Thêm khách hàng từ trang công ty

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty bạn muốn thêm khách hàng.
 3. Trong mục Liên hệ chính, nhấp vào biểu tượng ....
 4. Nhấp vào Thêm khách hàng.
 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm khách hàng hiện có vào địa điểm công ty, nhấp vào hộp Tìm khách hàng và bắt đầu nhập. Khi tìm thấy khách hàng bạn muốn thêm, nhấp vào tên khách hàng.
  • Để tạo hồ sơ khách hàng mới, nhấp vào hộp tìm kiếm Tìm khách hàng rồi nhấp vào Thêm khách hàng mới.
 6. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B. để gửi email cho khách hàng thông báo rằng họ có thể bắt đầu gửi đơn hàng B2B.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm khách hàng từ địa điểm công ty

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty bạn muốn thêm khách hàng.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào tên địa điểm.
 4. Trong mục Khách hàng, nhấp vào biểu tượng ....
 5. Nhấp vào Thêm khách hàng.
 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm khách hàng hiện có vào địa điểm công ty, nhấp vào hộp Tìm khách hàng và bắt đầu nhập. Khi tìm thấy khách hàng bạn muốn thêm, nhấp vào tên khách hàng.
  • Để tạo hồ sơ khách hàng mới, nhấp vào hộp tìm kiếm Tìm khách hàng rồi nhấp vào Thêm khách hàng mới.
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B. để gửi email cho khách hàng thông báo rằng họ có thể bắt đầu gửi đơn hàng B2B.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm khách hàng từ hồ sơ khách hàng

Bạn cũng có thể thêm khách hàng vào công ty từ trang hồ sơ của khách hàng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào tên khách hàng.
 3. Trong mục Khách hàng , nhấp vào Thêm vào công ty.
 4. Nhấp vào hộp tìm kiếm Tìm kiếm công ty và bắt đầu nhập. Khi tìm thấy công ty bạn muốn thêm khách hàng, nhấp vào tên công ty.
 5. Chọn địa điểm khách hàng có quyền truy cập và chỉ định quyền.
 6. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B. để gửi email cho khách hàng thông báo rằng họ có thể bắt đầu gửi đơn hàng B2B.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thu hồi quyền của khách hàng đối với địa điểm cụ thể

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào tên khách hàng.
 3. Trong mục Công ty, vào mục Quyền, nhấp vào Quản lý.
 4. Bỏ chọn địa điểm để xóa khách hàng khỏi đó.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Để xóa quyền khách hàng khỏi tất cả địa điểm, bỏ chọn tất cả địa điểm của công ty đó. Quyền của khách hàng hiển thị trên trang Công tyKhông có quyền truy cập.

Xóa khách hàng khỏi công ty

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa khách hàng.
 3. Trong mục Khách hàng, nhấp vào ... rồi nhấp vào Xóa khách hàng.
 4. Kiểm tra khách hàng cần xóa khỏi công ty.
 5. Nhấp vào Xóa khách hàng.

Chỉ cho phép khách hàng B2B truy cập vào cửa hàng

Nếu bạn có cửa hàng dành riêng cho khách hàng B2B, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn ưu tiên.
 2. Trong mục Giới hạn quyền truy cập cửa hàng, chọn Giới hạn quyền truy cập chỉ cho khách hàng B2B.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn nhấp vào Lưu, khách hàng B2B phải đăng nhập để có thể truy cập vào trang của cửa hàng. Khách hàng Bán trực tiếp cho khách hàng (DTC) không thể vào cửa hàng.

Yêu cầu dữ liệu về GDPR và luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu và luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ là các bộ luật ảnh hưởng đến cách thức quản lý dữ liệu khách hàng của bạn, bao gồm quyền của khách hàng trong việc yêu cầu dữ liệu cá nhân của họ hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của họ.

Dữ liệu liên quan đến khách hàng B2B cũng bao gồm các dữ liệu sau từ công ty nơi khách hàng mua hàng:

 • Đơn hàng
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ giao hàng và thanh toán
 • Số điện thoại

Bạn có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư để làm rõ cách bạn chia sẻ thông tin khách hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí