Tạo bảng giá B2B

Bảng giá là định giá tùy chỉnh bạn cung cấp cho công ty.

Sau khi bạn tạo bảng giá, bảng giá được chỉ định cho địa điểm công ty để cho phép khách hàng B2B mua sản phẩm với định giá tùy chỉnh. Có thể đặt giá theo tỷ lệ phần trăm chung áp dụng cho tất cả sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể đặt giá cố định áp dụng cho sản phẩm và mẫu mã cụ thể. Bảng giá có thể chứa cả tỷ lệ phần trăm chung và giá cố định. Giá cố định của sản phẩm hoặc mẫu mã sẽ ghi đè mọi điều chỉnh tỷ lệ phần trăm chung.

Ví dụ: Cửa hàng của bạn bán nến với giá 10 USD một chiếc. Bạn tạo bảng giá và nhập -20% vào hộp Điều chỉnh chung để giảm 20% giá nến cho các công ty có quyền truy cập vào bảng giá. Một nến có chi phí sản xuất cao hơn một chút nên bạn đặt giá cố định là 9 USD cho sản phẩm đó. Khi một khách hàng có quyền xem bảng giá truy cập vào cửa hàng, họ sẽ có quyền mua sản phẩm với giá 8 USD, ngoại trừ nến bạn đã nhập giá cố định. Sản phẩm có giá cố định không bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh chung và được bán với giá 9 USD.

Không có giới hạn đối với số lượng bảng giá bạn có thể tạo trong cửa hàng. Tuy nhiên, mỗi địa điểm công ty chỉ có thể được chỉ định tối đa 25 bảng giá.

Nếu bạn tạo nhiều bảng giá có cùng sản phẩm, khách hàng sẽ được hưởng giá đã đặt thấp nhất cho mặt hàng đó.

Ví dụ: Một khách hàng của bạn có quyền truy cập vào hai bảng giá. Trong một bảng giá, giá của một cây nến cụ thể được đặt ở mức 9 USD. Ở bảng giá khác, giá của mặt hàng đó được đặt thành 7 USD. Khi khách hàng truy cập cửa hàng, họ sẽ được mua cây nến đó với giá 7 USD.

Bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ với B2B

Bạn có thể bán hàng cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ theo một trong hai cách với B2B.

Sử dụng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Markets

Nếu cửa hàng sử dụng Shopify Markets, giá trong cửa hàng trực tuyến, giỏ hàng, trang thanh toán và đơn hàng nháp sẽ phản ánh đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Đơn vị tiền tệ dựa theo địa chỉ giao hàng của khách hàng được chuyển đổi dựa vào tỷ giá hối đoái tự động hoặc thủ công.

Quy tắc làm tròn giá mà bạn đã thiết lập trên trang Markets không áp dụng cho khách hàng B2B.

Chỉ định giá cố định trong bảng giá của bạn

Nếu muốn chỉ định giá cố định cho sản phẩm mà không chuyển đổi đơn vị tiền tệ, bạn có thể thiết lập thủ công đơn vị tiền tệ ưu tiên cho bảng giá khi tạo bảng giá. Giá của sản phẩm đã đặt giá cố định sẽ không được điều chỉnh. Giá của sản phẩm có điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm sẽ được chuyển đổi dựa vào tỷ giá hối đoái tự động hoặc thủ công.

Tạo bảng giá

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Sản phẩm > Bảng giá.
 2. Nhấp vào Create price list (Tạo bảng giá).
 3. Nhập tên cho bảng giá. Khách hàng không nhìn thấy tên bạn tạo.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Thay đổi trong mục Đơn vị tiền tệ để chọn đơn vị tiền tệ cho bảng giá.
 5. Để thiết lập điều chỉnh giá áp dụng cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, hãy nhập giá trị phần trăm vào hộp Điều chỉnh chung.
 6. Để đặt giá cố định cho tất cả mẫu mã của sản phẩm, thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Điều chỉnh giá rồi nhấp vào Đặt giá thủ công.
  2. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
  3. Tìm sản phẩm để điều chỉnh và nhập giá để tính phí.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Để đặt giá cố định cho mẫu mã cụ thể của sản phẩm, thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Điều chỉnh giá rồi nhấp vào Đặt giá thủ công.
  2. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
  3. Tìm sản phẩm để điều chỉnh.
  4. Nhấp vào Quản lý.
  5. Nhập giá để tính phí cho các mẫu mã cụ thể.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).
 8. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã tạo công ty, nhấp vào Thêm công ty để chỉ định bảng giá cho công ty.
  • Nếu bạn chưa tạo công ty, nhấp vào Tạo công ty.
 9. Trong mục Trạng thái, mở menu và chọn Đang hoạt động.

Xuất và nhập bảng giá

Sau khi tạo bảng giá, bạn có thể xuất danh sách dưới dạng tệp CSV. Sau khi thêm giá cố định, bạn có thể nhập tệp CSV để cập nhật. Bạn cũng có thể quản lý giá cố định trên nhiều bảng giá trong trang Bảng giá bằng cách sử dụng tệp CSV.

Ví dụ: Bạn đã chỉ định bảng giá cho một công ty mở một địa điểm mới, vậy bạn tạo địa điểm mới cho công ty. Bạn đã tính phí vận chuyển vào giá và địa điểm mới ở xa hơn, nên bạn cần tăng giá. Bạn xuất bảng giá cho địa điểm ban đầu và chỉnh sửa giá bằng chương trình bảng tính. Sau đó, bạn tạo bảng giá mới, nhập tệp CSV bảng giá đã chỉnh sửa và chỉ định bảng giá này cho địa điểm mới.

Tải xuống tệp CSV mẫu

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV bảng giá mẫu để làm mẫu.

Tệp ví dụ có chứa sản phẩm và mẫu mã mẫu mã ví dụ. Tệp bạn nhập có thể chứa nhiều sản phẩm và mẫu mã khác. Nếu bạn sử dụng tệp ví dụ làm mẫu, hãy đảm bảo xóa tất cả các sản phẩm ví dụ.

Mô tả tệp CSV bảng giá

Bảng này liệt kê các trường trong tệp CSV bảng giá.

Phải điền trường Tên bảng giá. Có thể xác định sản phẩm và mẫu mã trong bảng giá kèm theo thông tin trong cột SKU. Nếu sản phẩm không có SKU, sản phẩm hoặc mẫu mã phải có thông tin nhận dạng như Mã điều khiển, Tên tùy chọn 1Giá trị tùy chọn 1.

Sản phẩm hoặc mẫu mã phải có giá hiển thị trong bảng giá. Nếu cả GiáGiá gốc đều để trống, giá cố định của sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ bị xóa khỏi bảng giá.

Mô tả các mặt hàng trong tệp CSV bảng giá được xuất.
Cột Mô tả
Price List Name Tên bảng giá.
SKU

SKU của sản phẩm hoặc mẫu mã. SKU được dùng để theo dõi hàng tồn kho bằng dịch vụ theo dõi hàng tồn kho.

Nếu sản phẩm bạn muốn cập nhật có SKU, bạn có thể sử dụng SKU thay cho các thông tin khác trong tệp CSV, ví dụ như Mã điều khiển, Tên tùy chọn 1 hoặc Giá trị tùy chọn 1.

Handle

Mã điều khiển là tên duy nhất đối với mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, dấu gạch ngang và số, nhưng không được chứa dấu cách, dấu nhấn hoặc các ký tự khác, kể cả dấu chấm. Mã điều khiển được sử dụng trong URL của mỗi sản phẩm.

Ví dụ: Mã điều khiển cho "Women's Snowboard" phải là womens-snowboard và URL của sản phẩm là https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Nếu mỗi sản phẩm có một tùy chọn, tên tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này. Ví dụ: Màu sắc.
Option1 Value Nếu mỗi sản phẩm có một tùy chọn, giá trị tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này. Ví dụ: Đen.
Option2 Name Nếu mỗi sản phẩm có tùy chọn thứ hai, tên tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Option2 Value Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, giá trị tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Option3 Name Nếu mỗi sản phẩm có tùy chọn thứ ba, tên tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Option3 Value Nếu mỗi sản phẩm có tùy chọn thứ ba, giá trị tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Price

Giá của sản phẩm hoặc mẫu mã. Chỉ thêm giá và không thêm bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào. Ví dụ: 9,99.

Nếu trường GiáGiá gốc để trống, giá cố định cho sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ bị xóa khỏi bảng giá.

Compare At

Giá gốc của sản phẩm hoặc mẫu mã. Chỉ thêm giá và không thêm bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào. Ví dụ: 9,99.

Nếu trường GiáGiá gốc để trống, giá cố định cho sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ bị xóa khỏi bảng giá.

Xuất bảng giá

Có thể xuất bảng giá riêng lẻ hoặc hàng loạt. Khi quá trình xuất hoàn tất, các tệp CSV sẽ được gửi cho bạn qua email.

Để cập nhật mẫu mã sản phẩm trong bảng giá bằng cách tải lên tệp CSV, bạn có thể nhập thông tin vào cột SKU thay vì các tùy chọn và giá trị, ví dụ như Tên tùy chọn 1Giá trị tùy chọn 1.

Xuất một bảng giá

Để xuất một bảng giá, thực hiện như sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Sản phẩm > Bảng giá.
 2. Nhấp vào bảng giá hiện có để xuất danh sách sản phẩm đã áp dụng điều chỉnh giá.
 3. Nhấp vào Điều chỉnh giá rồi chọn Xuất giá.
 4. Chọn một trong những tùy chọn sau để chọn các sản phẩm sẽ xuất dữ liệu:

  • Tất cả sản phẩm trong những bảng giá này
  • Chỉ những sản phẩm có giá cố định trong những bảng giá này
 5. Chọn định dạng tệp CSV.

 6. Nhấp vào Xuất tệp CSV.

Xuất hàng loạt nhiều bảng giá

Để xuất hàng loạt nhiều bảng giá, thực hiện như sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Sản phẩm > Bảng giá.
 2. Chọn các bảng giá để xuất.
 3. Chọn một trong những mục sau để chọn các bảng giá cần xuất:

  • Trang hiện tại
  • Đã chọn bảng giá
 4. Chọn một trong những tùy chọn sau để chọn các sản phẩm sẽ xuất dữ liệu:

  • Tất cả sản phẩm trong những bảng giá này
  • Chỉ những sản phẩm có giá cố định trong những bảng giá này
 5. Chọn định dạng tệp CSV.

 6. Nhấp vào Xuất tệp CSV.

Nhập bảng giá

Có thể nhập bảng giá riêng lẻ hoặc hàng loạt. Tùy thuộc vào kích cỡ bảng giá, quá trình nhập có thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất. Khi quá trình nhập hoàn tất sẽ có thông báo hiện lên.

Để tạo bảng giá mới hoặc cập nhật một bảng giá, thực hiện như sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Sản phẩm > Bảng giá.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấp vào Tạo bảng giá để nhập tệp CSV vào bảng giá mới.
  • Nhấp vào bảng giá hiện có để nhập tệp CSV vào bảng giá hiện có.
 3. Nhấp vào Điều chỉnh giá rồi chọn Nhập giá.

 4. Nếu bạn đang nhập tệp CSV vào bảng giá hiện có, nhấp vào Lưu và tiếp tục.

 5. Nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo và thả tệp vào hộp thoại để tải lên.

 6. Nhấp vào Xem trước nội dung nhập.

 7. Rà soát bản xem trước để đảm bảo các cột và dữ liệu của bạn chính xác, sau đó nhấp vào Nhập tệp CSV.

Để cập nhật hàng loạt bảng giá, thực hiện như sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Sản phẩm > Bảng giá.
 2. Nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo thả tệp đến hộp thoại để tải lên.
 3. Nhấp vào Xem trước nội dung nhập.
 4. Rà soát bản xem trước để đảm bảo các cột và dữ liệu của bạn chính xác, sau đó nhấp vào Nhập tệp CSV.
 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Đóng để tiếp tục làm việc khi quá trình nhập đang chạy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí