Geolocation

Ứng dụng Geolocation tạo đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị. Tính năng này cho phép khách hàng xem cửa hàng bằng ngôn ngữ ưu tiên và thanh toán bằng đơn vị tiền tệ ưu tiên. Ứng dụng Geolocation cũng bổ sung một hộp chọn trong chân trang của cửa hàng trực tuyến cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của họ.

Sau khi đề xuất chuyển đổi đơn vị tiền tệ được chấp nhận hoặc bị bỏ qua, khách hàng sẽ không thấy đề xuất đơn vị tiền tệ cho cửa hàng trong 14 ngày. Thời gian chờ này được đặt lại nếu khách hàng xóa cookie. Đề xuất ngôn ngữ xuất hiện trong tất cả các phiên mới.

Yêu cầu để dùng được ứng dụng Geolocation

Để dùng được ứng dụng Geolocation, bạn phải bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ và/hoặc bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Ứng dụng Geolocation chỉ cung cấp đề xuất cho các ngôn ngữ và/hoặc đơn vị tiền tệ bạn đã bật.

Geolocation chỉ đề xuất các ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bạn đã bật cho cửa hàng. Nếu không sử dụng một trong những tính năng Shopify này, bạn không thể sử dụng Geolocation để đưa ra đề xuất. Tìm hiểu thêm về bán hàng xuyên biên giới.

Cài đặt ứng dụng Geolocation

 1. Vào trang ứng dụng Geolocation.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bạn có thể xóa ứng dụng Geolocation khỏi cửa hàng theo các bước sau:

Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng Geolocation, bạn không cần gỡ bỏ bất kỳ đoạn mã chưa sử dụng nào khỏi mẫu chủ đề.

Xem trước đơn vị tiền tệ và đề xuất ngôn ngữ

Bạn có thể xem trước đề xuất đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ trong ứng dụng Geolocation trước khi đăng trên cửa hàng.

Nếu bạn muốn xem trước đề xuất trong cửa hàng, ứng dụng Geolocation sẽ không đưa ra đề xuất khi bạn duyệt xem bằng đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ mặc định của cửa hàng. Ví dụ: Nếu bạn có cửa hàng có đơn vị tiền tệ mặc định là USD và ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh thì khi bạn truy cập vào cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ, không có đề xuất nào xuất hiện vì cửa hàng đã phù hợp với tùy chọn ưu tiên của bạn.

Không thể xem trước đề xuất nếu bạn hiện đang ở một địa điểm hoặc đang sử dụng đơn vị tiền tệ giống với ngôn ngữ hoặc đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng. Sử dụng dịch vụ VPN để mô phỏng duyệt xem từ quốc gia khác nếu muốn xem trước các đề xuất từ những địa điểm cụ thể.

Đăng mục đề xuất

Nếu bạn đăng các đơn vị tiền tệ, ngôn ngữ và đề xuất, nghĩa là những lựa chọn đó có tại cửa hàng của bạn. Ví dụ: Nếu cửa hàng của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ thì có khả năng đơn vị tiền tệ mặc định của bạn là USD và ngôn ngữ mặc định của bạn là tiếng Anh. Ứng dụng Geolocation sẽ gợi ý cho khách truy cập từ Pháp để duyệt xem bằng Euro và tiếng Pháp, nếu đây là những tùy chọn được bật trong phần đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn không bật các tùy chọn đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ này, cửa hàng của bạn sẽ giữ nguyên đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ mặc định.

Lưu ý: Ứng dụng Geolocation đưa ra các đề xuất cho khách truy cập vào cửa hàng của bạn và không tự động điều chỉnh đơn vị tiền tệ hoặc ngôn ngữ dựa trên địa điểm của khách truy cập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Mục đề xuất, nhấp vào Đăng.

Trạng thái sẽ đổi thành "Đã đăng lên cửa hàng trực tuyến". Theo mặc định, khách hàng sẽ thấy tất cả ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ đã đăng. Họ có thể chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ ưa dùng để duyệt cửa hàng.

Nếu bạn nhấp vào Hủy đăng thì trạng thái sẽ đổi thành "Không đăng lên cửa hàng trực tuyến" và các mục đề xuất sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt đề xuất

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Mục đề xuất, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Tùy chỉnh các đề xuất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đăng menu chọn

Lưu ý: Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn sử dụng chủ đề tích hợp sẵn bộ chọn đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ, như Debut hoặc Brooklyn, hãy tắt bộ chọn tích hợp trong phần cài đặt chủ đề để tránh các bộ chọn xuất hiện trùng lặp trong cửa hàng trực tuyến.

Với hộp chọn, khách truy cập có thể chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bất cứ lúc nào. Bạn có thể thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ vào chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Menu chọn, nhấp vào đăng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn nhấp vào Hủy đăng thì trạng thái sẽ đổi thành "Chưa đăng lên cửa hàng trực tuyến" và các menu chọn sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt menu chọn

Bạn có thể thay đổi vị trí của menu chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ ở chân trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Menu chọn, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Chọn Trái, Giữa hoặc Phải.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Mục đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ sẽ xuất hiện ở chân trang của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí