Geolocation

Ứng dụng Geolocation tạo đề xuất về ngôn ngữ và quốc gia cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị họ sử dụng. Tính năng này cho phép khách hàng xem cửa hàng bằng ngôn ngữ ưu tiên và thanh toán bằng đơn vị tiền tệ ưu tiên dựa trên lựa chọn về quốc gia. Ứng dụng Geolocation cũng bổ sung một hộp chọn trong chân trang của cửa hàng trực tuyến, cho phép khách hàng lựa chọn ngôn ngữ và quốc gia.

Sau khi đề xuất về quốc gia hoặc khu vực khác được chấp nhận hoặc bị bỏ qua, khách hàng sẽ không thấy đề xuất tương tự cho cửa hàng trong 14 ngày. Thời gian chờ này được đặt lại nếu khách hàng xóa cookie. Đề xuất ngôn ngữ xuất hiện trong tất cả các phiên mới.

Yêu cầu để dùng được ứng dụng Geolocation

Để sử dụng ứng dụng Geolocation, bạn phải bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ. Ứng dụng Geolocation chỉ đề xuất cho các ngôn ngữ và quốc gia bạn đã bật. Nếu không sử dụng một trong những tính năng Shopify này, bạn không thể sử dụng Geolocation để đưa ra đề xuất. Tìm hiểu thêm về bán hàng xuyên biên giới.

Cài đặt ứng dụng Geolocation

 1. Vào trang ứng dụng Geolocation.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Hiển thị đề xuất

Để cửa hàng của bạn có các đề xuất quốc gia và ngôn ngữ, bạn cần cập nhật cài đặt trong ứng dụng Geolocation. Ví dụ, nếu cửa hàng của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ thì quốc gia mặc định của bạn là Hoa Kỳ với đơn vị tiền tệ là USD và ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh. Nếu bạn bật quốc gia Pháp cho nhiều đơn vị tiền tệ và bật tiếng Pháp, ứng dụng Geolocation sẽ gợi ý cho khách truy cập từ Pháp để chọn đồng Euro và tiếng Pháp. Nếu bạn chưa bật các tùy chọn quốc gia và ngôn ngữ này, cửa hàng của bạn sẽ giữ nguyên cài đặt đơn vị tiền tệ quốc gia và ngôn ngữ mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Recommendations (Đề xuất), chọn Show recommendations (Hiển thị đề xuất).

Trạng thái đổi thành Đã đăng lên cửa hàng trực tuyến. Theo mặc định, khách hàng sẽ thấy tất cả ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ đã đăng. Họ có thể chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ ưa dùng để duyệt tìm trong cửa hàng.

Nếu bạn bỏ chọn Show recommendations (Hiển thị đề xuất), trạng thái sẽ đổi thành Not published on your online store (Chưa đăng lên cửa hàng trực tuyến) và các đề xuất sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt đề xuất

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Mục đề xuất, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Tùy chỉnh các đề xuất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước đề xuất về quốc gia và ngôn ngữ

Bạn có thể xem trước đề xuất về quốc gia và ngôn ngữ trong ứng dụng Geolocation trước khi đăng trên cửa hàng.

Bạn không thể xem trước các đề xuất quốc gia và ngôn ngữ khi đang duyệt xem trong cửa hàng nếu bạn đã ở một địa điểm hoặc sử dụng quốc gia giống với ngôn ngữ và quốc gia mặc định của cửa hàng. Ví dụ: Nếu cửa hàng của bạn có quốc gia mặc định là Hoa Kỳ (USD) và ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh thì khi bạn truy cập cửa hàng của mình tại Hoa Kỳ, sẽ không có đề xuất nào xuất hiện vì cửa hàng đã khớp với tùy chọn của bạn. Sử dụng dịch vụ VPN để mô phỏng duyệt xem từ quốc gia khác nhằm xem trước các đề xuất từ một địa điểm nào đó.

Hiển thị hộp chọn

Với hộp chọn, khách truy cập có thể chọn ngôn ngữ và quốc gia bất cứ lúc nào. Bạn có thể thêm hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ vào chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Ở mục Selectors (Hộp chọn), chọn Show Selectors(Hiển thị hộp chọn).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn bỏ chọn Show selectors (Hiển thị hộp chọn), trạng thái sẽ đổi thành Chưa đăng lên cửa hàng trực tuyến và hộp chọn sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt menu chọn

Bạn có thể thay đổi vị trí của hộp chọn ngôn ngữ và quốc gia ở chân trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Trong mục Menu chọn, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Chọn Trái, Giữa hoặc Phải.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Mục đề xuất ngôn ngữ và quốc gia sẽ xuất hiện ở chân trang của cửa hàng.

Gỡ cài đặt ứng dụng Geolocation

Bạn có thể xóa ứng dụng Geolocation khỏi cửa hàng theo các bước sau:

Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng Geolocation, bạn không cần gỡ bỏ bất kỳ đoạn mã chưa sử dụng nào khỏi mẫu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí