Hiển thị siêu đối tượng trên Cửa hàng trực tuyến

Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 thì bạn có thể kết nối hầu hết các siêu đối tượng với chủ đề của mình bằng cách sử dụng nguồn động trong trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng một chủ đề cũ hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Bạn phải đảm bảo siêu đối tượng có quyền truy cập vào Cửa hàng. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy cập.

Kết nối siêu đối tượng với chủ đề bằng trình biên tập chủ đề

Nếu chủ đề của bạn hỗ trợ các siêu đối tượng, bạn có thể chọn cách hiển thị siêu đối tượng trên cửa hàng trực tuyến bằng trình biên tập chủ đề. Để tìm hiểu xem khối nào có thể kết nối với tham chiếu siêu đối tượng trong chủ đề, hãy tham khảo tài liệu về chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Bạn có thể kết nối siêu đối tượng với chủ đề bằng cách thêm mục có các khối hỗ trợ nguồn động. Ví dụ: Có thể kết nối các khối trong mục Thông tin sản phẩm với các siêu đối tượng.

Sau khi thêm mục có khối hoặc khối, bạn có thể kết nối với tham chiếu siêu đối tượng bằng cách nhấp vào biểu tượng kết nối nguồn động bên cạnh tên khối:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Trong trình biên tập chủ đề, chuyển đến phần của mẫu mà bạn muốn hiển thị siêu đối tượng. Ví dụ: Mẫu sản phẩm mặc định.
 4. Chọn mục hiện có có khối hoặc thêm mục mới có khối.
 5. Nhấp vào khối.
 6. Bên cạnh tên khối, nhấp vào biểu tượng Kết nối nguồn động.
 7. Chọn từng tham chiếu siêu đối tượng mà bạn muốn hiển thị với khối này. Nếu đây là tham chiếu siêu đối tượng duy nhất, tham chiếu sẽ điền vào cài đặt mà khối chứa. Nếu đây là danh sách tham chiếu siêu đối tượng, tham chiếu sẽ điền vào cài đặt dành cho khối và lặp lại cho từng phiên bản của khối.

Khối sẽ tự động ánh xạ các trường siêu đối tượng đến cài đặt của khối. Trong trường hợp các trường không ánh xạ đúng cách, hãy sử dụng biểu tượng kết nối nguồn động trên mỗi cài đặt để thay đổi.

Tìm hiểu thêm về khả năng tương thích giữa các trường và cài đặt.

Bạn cũng có thể sử dụng siêu đối tượng để xây dựng và đăng trang đích.

Giới hạn khối lặp lại

Khi thêm siêu đối tượng qua nguồn động, bạn có thể bị giới hạn số lượng khối có thể thêm. Điều này phụ thuộc vào số lượng mục nhập trong siêu đối tượng được kết nối với tài nguyên đó. Ví dụ: Mục nhiều hàng có giới hạn 50 hàng. Nếu bạn có 20 điểm nổi bật của sản phẩm và kết nối các điểm nổi bật đó trong mục nhiều hàng, bạn có thể thêm 30 hàng vào mục này. Tuy nhiên, nếu bạn có 60 điểm nổi bật của sản phẩm, mục nhiều hàng sẽ chỉ hiển thị 50 điểm nổi bật đầu tiên của sản phẩm.

Tùy thuộc vào giới hạn khối hoặc mục, mục có các giới hạn sau:

 • Nếu loại khối có giới hạn, số lượng khối lặp lại tối đa sẽ bằng giới hạn loại khối trừ đi các khối cùng loại được thêm thủ công.
 • Nếu mục có giới hạn, số lượng khối lặp lại tối đa sẽ bằng giới hạn mục trừ đi các khối được thêm thủ công.
 • Nếu mục không có giới hạn, số lượng khối lặp lại tối đa sẽ bằng 50 trừ đi các khối được thêm thủ công.

Khi bạn đạt đến giới hạn và cố gắng thêm hàng hoặc khối khác, giới hạn sẽ hiển thị bên cạnh Thêm hàng hoặc Thêm khối và nút thêm chuyển màu xám để biểu thị đã đạt đến giới hạn.

Khi đạt đến giới hạn tối đa

Sau khi đạt đến giới hạn, các mục nhập bổ sung sẽ không hiển thị. Bạn có thể thử các cách sau để hiển thị tất cả mục nhập:

 • thêm mục khác có giới hạn khối cao hơn và cho phép nhiều mục nhập siêu đối tượng hơn
 • giảm số lượng mục nhập được sử dụng
 • xóa các khối không cần thiết đã được thêm thủ công vào trình biên tập

Chỉnh sửa mục nhập siêu đối tượng trong trình biên tập cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể chỉnh sửa siêu đối tượng ngay trong trình biên tập cửa hàng trực tuyến khi đang làm việc trên mẫu siêu đối tượng.

Khi xây dựng mẫu cho trang siêu đối tượng, bạn có thể mở một mục nhập siêu đối tượng hiện đã xem trước và thực hiện chỉnh sửa trong dòng theo hai cách:

 1. Bằng cách nhấp vào tiêu đề mục nhập rồi đến Chỉnh sửa giá trị.
  Metaobject entry link
 2. Bằng cách nhấp vào Thay đổi khi làm việc với các trường đã kết nối trong cài đặt Chủ đề.
  Metaobject entry link from field

Chỉnh sửa mã chủ đề để thêm siêu đối tượng

Bạn có thể sử dụng mục nhập siêu đối tượng ở mọi vị trí trên cửa hàng trực tuyến bằng Liquid. Bạn có thể kết nối mục nhập siêu đối tượng với trang, blog, trang chủ và trang bộ sưu tập. Những mục nhập này có thể được dẫn chiếu qua trường thông tin bổ sung, nhưng điều đó tùy thuộc vào việc các trường này cần phải là trường động hay tĩnh.

Nếu muốn chỉnh sửa mã chủ đề để hiển thị siêu đối tượng trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng Liquid để tham khảo trường thông tin bổ sung trong mẫu trang.

Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề trong trường hợp bạn có kinh nghiệm viết mã. Nếu cần hỗ trợ chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể thuê Đối tác của Shopify từ Shopify Partner Directory.

Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Bạn cũng có thể sử dụng siêu đối tượng với Cửa hàng tùy chỉnh và Hydrogen.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu tùy chỉnh dành cho nhà phát triển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí