Di chuyển sang phân khúc khách hàng

Khi Shopify chuyển đổi từ tìm kiếm khách hàng đã lưu sang phân khúc khách hàng, tất cả các tìm kiếm đã lưu hiện có đã được tự động chuyển thành các phân khúc khách hàng. Các phân khúc khách hàng mới sử dụng cùng tiêu chí và tên giống với các tìm kiếm đã lưu. Ngoài ra, các phân khúc khách hàng mới sẽ tạo danh sách khách hàng y hệt.

Khi khách hàng mới khớp với tiêu chí của một phân khúc khách hàng, họ sẽ tự động được thêm vào phân khúc khách hàng đó. Nếu khách hàng hiện tại không còn khớp với tiêu chí, họ sẽ tự động bị xóa.

Các ưu đãi giảm giá trước đây sử dụng một nhóm khách hàng dựa trên tìm kiếm đã lưu sẽ sử dụng phân khúc khách hàng được tạo để thay thế cho tìm kiếm đã lưu đó.

Các tìm kiếm đã lưu không thể di chuyển chính xác trong những trường hợp đặc biệt

Tất cả các tìm kiếm đã lưu đã được chuyển sang phân khúc khách hàng. Đối với một số thương nhân, tìm kiếm đã lưu có thể không được di chuyển chính xác. Nguyên nhân phổ biến nhất là do tìm kiếm đã lưu sử dụng văn bản tự do thay vì tiêu chí lọc mặc định. Trong trường hợp này, phân khúc khách hàng vẫn được tạo cho tìm kiếm đã lưu và chứa cùng một tập hợp khách hàng.

Hồ sơ khách hàng đi kèm với phân khúc khách hàng đó được gắn thẻ có tiền tố Archived saved search. Ví dụ: Nếu tìm kiếm đã lưu của bạn có tên International-VIPs, tất cả hồ sơ khách hàng đi kèm với tìm kiếm đó sẽ được gắn thẻ có tên Archived saved search: International-VIPs.

Quản lý các tìm kiếm đã lưu không được di chuyển chính xác

Trên trang Khách hàng, các tìm kiếm đã lưu không được di chuyển chính xác sẽ được hiển thị kèm biểu tượng i trong vòng tròn màu xanh dương bên cạnh tên phân khúc khách hàng đó.

Biểu tượng i hiển thị bên cạnh các phân khúc khách hàng không thể di chuyển chính xác

Nếu bạn có ưu đãi giảm giá sử dụng một tìm kiếm đã lưu không được di chuyển chính xác, biểu tượng i cũng sẽ được hiển thị bên cạnh ưu đãi giảm giá trên trang Giảm giá. Khi nhấp vào ưu đãi giảm giá, tên của phân khúc khách hàng và biểu tượng i sẽ hiển thị trong mục Tư cách hợp lệ của khách hàng trên trang chi tiết về ưu đãi giảm giá.

Sửa đổi phân khúc khách hàng

Bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ và phân khúc khách hàng theo thẻ được tạo trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp này, hãy nhớ thêm hoặc gỡ thẻ khỏi hồ sơ khách hàng theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa hồ sơ khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể thay phân khúc khách hàng theo thẻ bằng một phân khúc khách hàng tự động thêm và xóa khách hàng khỏi phân khúc khách hàng. Tìm hiểu thêm về phân khúc khách hàng.

Sửa đổi ưu đãi giảm giá

Trước đây, các ưu đãi giảm giá có thể được liên kết với các nhóm khách hàng. Giờ đây, các ưu đãi giảm giá này sẽ được liên kết với các phân khúc khách hàng. Đa số, các ưu đãi giảm giá đều chính xác và hoạt động như mong đợi. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ ưu đãi giảm giá nào đang được liên kết với phân khúc khách hàng nhưng không di chuyển chính xác, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  • Vào trang Khách hàngchỉnh sửa phân khúc khách hàng đã di chuyển. Sau đó, vào trang Giảm giá để xác minh rằng phân khúc khách hàng trong mục Tư cách hợp lệ của khách hàng trên trang chi tiết về ưu đãi giảm giá đã được cập nhật.

  • Vào trang Giảm giá, xóa phân khúc khách hàng trong mục Tư cách hợp lệ của khách hàn trên trang chi tiết về ưu đãi giảm giá, rồi chọn phân khúc khách hàng khác cho ưu đãi giảm giá đó.

Tìm hiểu thêm về tạo và chỉnh sửa ưu đãi giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí