Bộ lọc phân khúc khách hàng dựa trên Shopify

Sử dụng hướng dẫn tham khảo này để hiểu thêm về tên, toán tử và giá trị của bộ lọc được sử dụng để xây dựng phân khúc khách hàng dựa trên bộ lọc Shopify mặc định.

Ngày thực hiện giao dịch thanh toán bỏ dở

abandoned_checkout_date

Thêm khách hàng theo ngày mà họ đã bỏ dở giỏ hàng lần gần nhất.

Người vận hành Đúng ngày: =
Không phải ngày: !=
Vào hoặc trước ngày: <=
Trước ngày: <
Vào hoặc sau ngày: >=
Sau ngày: >
Trong khoảng ngày: BETWEEN <date1> AND <date2>
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị
Định dạng Ngày chính xác: YYYY-MM-DD
Ví dụ về chênh lệch ngày: -4w, -10y
Ngày có tên:
 • Hôm nay: = today
 • Hôm qua: = yesterday
 • Trong 7 ngày qua: >= 7_days_ago
 • Trong 30 ngày qua: >= 30_days_ago
 • Trong 90 ngày qua: >= 90_days_ago
 • Trong 12 tháng qua: >= 12_months_ago
Các ngày có tên là giá trị mặc định và không thể thay đổi. Để chọn ngày tùy chỉnh, hãy sử dụng chênh lệch ngày
Ví dụ

Thêm những khách hàng đã bỏ dở giỏ hàng lần gần nhất vào tuần trước: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Thêm những khách hàng đã bỏ dở giỏ hàng lần gần nhất trong vòng 8 tháng qua: abandoned_checkout_date > -8m

Ghi chú Giá trị ngày tính đến hết ngày, tùy theo múi giờ của cửa hàng.

Ngày kỷ niệm

anniversary()

Bao gồm khách hàng theo ngày diễn ra sự kiện liên kết với tham số date.

Tham số chức năng date (bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định sự kiện bạn muốn lọc.
Người vận hành Đúng ngày: =
Trong khoảng ngày: BETWEEN <date1> AND <date2>
Giá trị
Định dạng Ngày chính xác: YYYY-MM-DD
Ví dụ về chênh lệch ngày: +4w, +3m
Ngày có tên:
 • Hôm nay: = today
 • Trong 7 ngày tới: BETWEEN today AND +7d
 • Trong 30 ngày tới: BETWEEN today AND +30d
Ví dụ

Thêm khách hàng có sinh nhật trong 30 ngày tới:
anniversary(date: 'metafields.facts.birth_date') BETWEEN today AND +30d

Ghi chú

Số tiền đã chi tiêu

amount_spent

Thêm khách hàng theo số tiền họ đã chi tiêu vào cửa hàng.

Người vận hành Bằng: =
Không bằng: !=
Lớn hơn: >
Nhỏ hơn: <
Nhỏ hơn hoặc bằng: <=
Lớn hơn hoặc bằng: >=
Trong khoảng: BETWEEN
Giá trị
Định dạng Khoảng số: # AND #
Số: #
Số thập phân: Dấu thập phân (.) được sử dụng làm dấu phân cách thập phân.
Dấu phân cách nghìn, ví dụ như dấu phẩy hoặc dấu cách không được chấp nhận.
Số được định dạng cho một ngôn ngữ cụ thể không được chấp nhận.
Ví dụ Thêm những khách hàng đã chi tiêu từ 1 đến 999,99 cho cửa hàng:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Ghi chú
 • Đơn vị tiền tệ được sử dụng sẽ dựa trên đơn vị tiền tệ mà cửa hàng đã chọn. Không chỉ định đơn vị tiền tệ được sử dụng bằng cách nhập biểu tượng đơn vị tiền tệ.
 • BETWEEN thêm cả giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc. Ví dụ: amount_spent BETWEEN 1 AND 100 gồm khách hàng đã chi tiêu ít nhất là 1 và nhiều nhất là 100.

Thành phố

customer_cities

Thêm những khách hàng có địa chỉ tại một thành phố cụ thể. Những khách hàng có nhiều địa chỉ có thể được thêm vào nhiều phân khúc khách hàng cùng sử dụng bộ lọc này.

Người vận hành Chứa chính xác thành phố này: CONTAINS
Không chứa chính xác thành phố này: NOT CONTAINS
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị
Định dạng countryCode-regionCode-cityCode
Ví dụ Thêm những khách hàng có địa chỉ tại Thành phố New York:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Ghi chú Để tìm thành phố, bạn có thể gõ tên thành phố, rồi chọn giá trị phù hợp từ danh sách hiển thị.

Công ty

companies

Bao gồm khách hàng của các công ty đã được định cấu hình là khách hàng B2B.

Người vận hành Chứa chính xác ID công ty này: mCONTAINS
Không chứa chính xác ID công ty này: mã số NOT CONTAINS
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị ID công ty
Định dạng
Ví dụ Là khách hàng B2B:
companies NOT NULL
Không phải khách hàng B2B:
companies NULL
Bao gồm các khách hàng liên kết với một công ty cụ thể:
companies CONTAINS 3778915041302
Ghi chú
 • Khi tạo phân khúc khách hàng, bạn có thể chọn công ty bằng tên từ danh sách hiển thị. Ngoài ra, bạn có thể gõ tiêu đề công ty, rồi chọn tiêu đề trong danh sách.
 • ID công ty, không phải tên công ty, sẽ được nhập vào mã. Khi bạn di con trỏ đến ID công ty, tên công ty sẽ hiển thị.

Quốc gia hoặc khu vực

customer_countries

Bao gồm những khách hàng có địa chỉ tại quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Những khách hàng có nhiều địa chỉ có thể được thêm vào nhiều phân khúc khách hàng cùng sử dụng bộ lọc này.

Người vận hành Chứa chính xác địa điểm này: CONTAINS
Không chứa chính xác địa điểm này: NOT CONTAINS
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị Sử dụng mã quốc gia hai chữ cái theo chuẩn ISO.
Định dạng
Ví dụ Thêm những khách hàng có địa chỉ tại Hoa Kỳ:
customer_countries CONTAINS 'US'
Ghi chú Để tìm một quốc gia, bạn có thể tiến hành nhập tên quốc gia, sau đó chọn giá trị thích hợp trong danh sách hiển thị.

Trạng thái tài khoản khách hàng

customer_account_status

Thêm khách hàng có trạng thái tài khoản khách hàng cụ thể.

Người vận hành Bằng: =
Không bằng: !=
Giá trị Đã từ chối: 'DECLINED' Khách hàng được mời tạo tài khoản nhưng đã từ chối.
Đã tắt: 'DISABLED' Khách hàng chưa tạo tài khoản.
Đã bật: 'ENABLED' Khách hàng đã tạo tài khoản.
Đã mời: 'INVITED' Khách hàng đã được mời tạo tài khoản.
Định dạng
Ví dụ Thêm những khách hàng được mời tạo tài khoản nhưng đã từ chối:
customer_account_status = 'DECLINED'
Ghi chú

Ngày thêm khách hàng

customer_added_date

Thêm khách hàng theo ngày được thêm vào cửa hàng.

Người vận hành Đúng ngày: =
Không phải ngày: !=
Vào hoặc trước ngày: <=
Trước ngày: <
Vào hoặc sau ngày: >=
Sau ngày: >
Trong khoảng ngày: BETWEEN <date1> AND <date2>
Giá trị
Định dạng Ngày chính xác: YYYY-MM-DD
Ví dụ về chênh lệch ngày: -4w, -10y
Ngày có tên:
 • Hôm nay: = today
 • Hôm qua: = yesterday
 • Trong 7 ngày qua: >= 7_days_ago
 • Trong 30 ngày qua: >= 30_days_ago
 • Trong 90 ngày qua: >= 90_days_ago
 • Trong 12 tháng qua: >= 12_months_ago
Các ngày nêu trên là giá trị mặc định và không thể thay đổi. Đối với ngày tùy chỉnh, hãy sử dụng chênh lệch ngày.
Ví dụ

Thêm những khách hàng đã được thêm vào tuần trước:
customer_added_date >= 7_days_ago

Thêm những khách hàng đã được thêm trong vòng 8 tháng qua:
customer_added_date > -8m

Thêm những khách hàng đã được thêm trong một khoảng ngày cụ thể:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Ghi chú Giá trị ngày tính đến hết ngày, tùy theo múi giờ của cửa hàng.

Miền email của khách hàng

customer_email_domain

Thêm những khách hàng có địa chỉ email thuộc một miền cụ thể. Tên miền nằm trong địa chỉ email, đằng sau biểu tượng @, chẳng hạn gmail.com.

Người vận hành Bằng: =
Không bằng: !=
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị

Dưới đây là các gợi ý về tên miền. Bạn sẽ không bị giới hạn ở những tên miền này. Bạn có thể nhập thủ công bất kỳ tên miền hợp lệ nào khác.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Định dạng
Ví dụ Thêm những khách hàng có miền email là shopify.com:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Ghi chú

Ngôn ngữ của khách hàng

customer_language

Thêm khách hàng theo ngôn ngữ mà khách hàng sử dụng để giao tiếp với cửa hàng.

Người vận hành Bằng: =
Không bằng: !=
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị Sử dụng mã ngôn ngữ hai chữ cái theo chuẩn ISO 639-1.
Định dạng

Các giá trị sau đây là ví dụ về một số mã ngôn ngữ ISO phổ biến. Dữ liệu của bạn không bị giới hạn ở những mã ngôn ngữ này. Bạn có thể nhập thủ công bất kỳ mã ngôn ngữ hợp lệ nào khác nhưng giá trị gợi ý trong trình biên tập là những giá trị duy nhất có trong dữ liệu khách hàng.

Tiếng Anh: 'en'
Tiếng Pháp: 'fr'
Tây Ban Nha: 'es'
Tiếng Đức: 'de'
Tiếng Ý: 'it'
Tiếng Nhật: 'ja'
Tiếng Nga: 'ru'
Ví dụ

Thêm những khách hàng giao tiếp với cửa hàng bằng tiếng Anh:
customer_language = 'en'

Không bao gồm những khách hàng giao tiếp với cửa hàng bằng tiếng Anh Canada:
customer_language != 'en‑CA'

Ghi chú
 • Bạn có thể thêm mã ISO vùng miền vào giá trị để chỉ định phương ngữ cho ngôn ngữ đó. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng 'en‑US' cho Hoa Kỳ và 'en‑GB' cho Vương quốc Anh, hoặc 'pt‑PT' cho Bồ Đào Nha và 'pt‑BR' cho Brazil.
 • Giá trị bộ lọc chỉ đóng vai trò là ký tự đại diện nếu đã chỉ định tiền tố ngôn ngữ. Ví dụ: Nếu giá trị bộ lọc là 'en', kết quả sẽ bao gồm khách hàng có ngôn ngữ được đặt thành 'en' và khách hàng có ngôn ngữ được đặt thành 'en‑GB', 'en‑CA', v.v.

Thẻ khách hàng

customer_tags

Thêm khách hàng theo thẻ.

Người vận hành Chứa chính xác thẻ này: CONTAINS
Không chứa chính xác thẻ này: NOT CONTAINS
Không tồn tại: IS NULL
Tồn tại: IS NOT NULL
Giá trị Tên thẻ khách hàng.
Định dạng
Ví dụ Thêm những khách hàng có thẻ Vàng:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Ghi chú

Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Tìm hiểu thêm về thẻ và những điều cần cân nhắc.

Sự kiện qua email

shopify_email.EVENT()

Bao gồm khách hàng theo một số sự kiện qua email nhất định. Sự kiện được hỗ trợ (SỰ KIỆN) bao gồm:

 • Bị trả về: bounced
 • Đã nhấp vào: clicked
 • Đã gửi: delivered
 • Bị đánh dấu là thư rác: marked_as_spam
 • Đã mở: opened
 • Đã hủy đăng ký: unsubscribed
Tham số chức năng activity_id (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chọn ID hoạt động tiếp thị bạn muốn lọc.
since (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định ngày bắt đầu cho sự kiện.
until (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định ngày kết thúc cho sự kiện.
Người vận hành Bằng: =
Khác: !=
Giá trị true, false
Định dạng Định dạng được hỗ trợ cho activity_id:
 • ID (giá trị duy nhất)
 • <ID> List: Tập hợp các giá trị có ẩn "OR". List là tập hợp các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy nằm trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: (1, 2, 3). Một danh sách có giới hạn 500 ID hoạt động.

  Định dạng Date được hỗ trợ cho sinceuntil:
  • Ngày chính xác: YYYY-MM-DD
  • Ví dụ về chênh lệch ngày: -4w hoặc -10y
  • Ngày có tên:
   • Hôm nay: = today
   • Hôm qua: = yesterday
   • Trong 7 ngày qua: >= 7_days_ago
   • Trong 30 ngày qua: >= 30_days_ago
   • Trong 90 ngày qua: >= 90_days_ago
   • Trong 12 tháng qua: >= 12_months_ago
 • Ví dụ Chỉ định xem sự kiện qua email có xảy ra bằng cách sử dụng toán tử = hay != không:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  Sử dụng tham số activity_id để chỉ định ID hoạt động tiếp thị bạn muốn lọc vào:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  Sử dụng tham số since để chỉ định ngày bắt đầu cho sự kiện qua email:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  Sử dụng tham số until để chỉ định ngày kết thúc cho sự kiện qua email:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  Sử dụng các tham số sinceuntil để chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho sự kiện qua email:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  Ghi chú
  • Khi tạo phân khúc khách hàng bằng tham số activity_id, bạn có thể chọn hoạt động tiếp thị theo tên trong danh sách hiển thị.
  • Nếu không có cả hai tham số sinceuntil thì kết quả sẽ luôn được lọc, không có ngày bắt đầu hay ngày kết thúc đã thiết lập.
  • Nếu không có activity_id thì bộ lọc của bạn bao gồm tất cả hoạt động của Shopify email.

  Trạng thái gói đăng ký qua email

  email_subscription_status

  Thêm khách hàng dựa trên việc họ có đăng ký nhận email tiếp thị hay không.

  Người vận hành Bằng: =
  Không bằng: !=
  Không tồn tại: IS NULL
  Tồn tại: IS NOT NULL
  Giá trị Chưa đăng ký: 'NOT_SUBSCRIBED' Khách hàng chưa đăng ký nhận email tiếp thị.
  Đã đăng ký: 'SUBSCRIBED' Khách hàng đã đăng ký nhận email tiếp thị.
  Đang chờ xử lý: 'PENDING' Đăng ký nhận email tiếp thị của khách hàng đang được xử lý.
  Không hợp lệ: 'INVALID' Trạng thái tiếp thị qua địa chỉ email của khách hàng không hợp lệ.
  Định dạng
  Ví dụ Thêm những khách hàng đã đăng ký tiếp thị qua email:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Ghi chú

  Ngày đặt hàng gần nhất

  last_order_date

  Thêm những khách hàng đã đặt đơn hàng gần nhất vào một ngày cụ thể.

  Người vận hành Đúng ngày: =
  Không phải ngày: !=
  Vào hoặc trước ngày: <=
  Trước ngày: <
  Vào hoặc sau ngày: >=
  Sau ngày: >
  Trong khoảng ngày: BETWEEN <date1> AND <date2>
  Không tồn tại: IS NULL
  Tồn tại: IS NOT NULL
  Giá trị
  Định dạng Ngày chính xác: YYYY-MM-DD
  Ví dụ về chênh lệch ngày: -4w, -10y
  Ngày có tên:
  • Hôm nay: = today
  • Hôm qua: = yesterday
  • Trong 7 ngày qua: >= 7_days_ago
  • Trong 30 ngày qua: >= 30_days_ago
  • Trong 90 ngày qua: >= 90_days_ago
  • Trong 12 tháng qua: >= 12_months_ago
  Các ngày nêu trên là giá trị mặc định và không thể thay đổi. Đối với ngày tùy chỉnh, hãy sử dụng chênh lệch ngày.
  Ví dụ

  Thêm những khách hàng đã đặt đơn hàng gần nhất từ tuần trước:
  last_order_date >= 7_days_ago

  Thêm những khách hàng đã đặt đơn hàng gần nhất từ 8 tháng trước:
  last_order_date > -8m

  Ghi chú Giá trị ngày tính đến hết ngày, tùy theo múi giờ của cửa hàng.

  Số lượng đơn hàng

  number_of_orders

  Thêm khách hàng theo số lượng đơn hàng đã đặt tại cửa hàng.

  Người vận hành Bằng: =
  Không bằng: !=
  Lớn hơn: >
  Nhỏ hơn: <
  Nhỏ hơn hoặc bằng: <=
  Lớn hơn hoặc bằng: >=
  Trong khoảng: BETWEEN
  Giá trị Giá trị nhập phải là một số nguyên.
  Định dạng Khoảng số: # AND #
  Số: #
  Ví dụ Thêm những khách hàng đã đặt hơn 10 đơn hàng:
  number_of_orders > 10
  Ghi chú BETWEEN thêm cả giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc. Ví dụ: number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 gồm khách hàng đã đặt ít nhất 1 đơn hàng và nhiều nhất 100 đơn hàng.

  Hạng chi tiêu dự đoán

  predicted_spend_tier

  Thêm những khách hàng nằm trong một hạng chi tiêu dự đoán cụ thể.

  Bạn chỉ có thể sử dụng bộ lọc này nếu cửa hàng bán được hơn 100 lượt bán hàng.

  Tìm hiểu thêm về hạng chi tiêu dự đoán.

  Người vận hành Bằng: =
  Không bằng: !=
  Không tồn tại: IS NULL
  Tồn tại: IS NOT NULL
  Giá trị 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  Định dạng
  Ví dụ Thêm những khách hàng ở hạng CAO:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  Ghi chú

  Trạng thái gói đăng ký sản phẩm

  product_subscription_status

  Thêm những khách hàng có trạng thái gói đăng ký sản phẩm cụ thể.

  Bạn chỉ có thể sử dụng bộ lọc này nếu bạn sử dụng ứng dụng gói đăng ký.

  Người vận hành Bằng: =
  Không bằng: !=
  Không tồn tại: IS NULL
  Tồn tại: IS NOT NULL
  Giá trị Đang hoạt động: 'SUBSCRIBED' Khách hàng có gói đăng ký sản phẩm đang hoạt động.
  Đã hủy: 'CANCELLED' Khách hàng đã hủy gói đăng ký sản phẩm.
  Hết hạn: 'EXPIRED' Gói đăng ký sản phẩm của khách hàng đã hết hạn.
  Không thành công: 'FAILED' Khách hàng có khoản thanh toán không thành công.
  Chưa bao giờ đăng ký: 'NEVER_SUBSCRIBED' Khách hàng chưa bao giờ đăng ký.
  Đã tạm dừng: 'PAUSED' Khách hàng đã tạm dừng gói đăng ký sản phẩm.
  Định dạng
  Ví dụ Thêm những khách hàng có gói đăng ký sản phẩm đang hoạt động:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Ghi chú

  Sản phẩm đã mua

  products_purchased()

  Thêm những khách hàng đã mua một sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể thêm khách hàng đã mua sản phẩm trong một khoảng ngày cụ thể.


  Tham số chức năng id (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định sản phẩm khách hàng đã mua mà bạn muốn lọc.
  tag (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định thẻ sản phẩm cho sản phẩm khách hàng đã mua mà bạn muốn lọc.
  since (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định ngày bắt đầu cho sự kiện.
  until (không bắt buộc): Sử dụng tham số này để chỉ định ngày kết thúc cho sự kiện.
  Người vận hành Bằng: =
  Khác: !=
  Giá trị true, false
  Định dạng Định dạng được hỗ trợ cho id:
 • ID (giá trị duy nhất)
 • List <ID>: Tập hợp các giá trị được cung cấp thành một danh sách. Ví dụ: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Một danh sách có giới hạn 500 ID sản phẩm.

  Định dạng được hỗ trợ cho tag:
 • String (giá trị duy nhất)

  Định dạng Date được hỗ trợ cho sinceuntil:

  Ngày chính xác: YYYY-MM-DD
  Ví dụ về chênh lệch ngày: -4w, -10y
  Ngày có tên:
  • Hôm nay: = today
  • Hôm qua: = yesterday
  • Trong 7 ngày qua: >= 7_days_ago
  • Trong 30 ngày qua: >= 30_days_ago
  • Trong 90 ngày qua: >= 90_days_ago
  • Trong 12 tháng qua: >= 12_months_ago
  Các ngày nêu trên là giá trị mặc định và không thể thay đổi. Đối với ngày tùy chỉnh, hãy sử dụng chênh lệch ngày.
 • Ví dụ Chỉ định xem một sản phẩm đã được mua hay chưa bằng toán tử = hoặc !=: products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true


  Filter customers that purchased a specific product since January 1, 2022 until today:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  Lọc những khách hàng đã mua một sản phẩm cụ thể bằng thẻ 'red' kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cho đến hôm nay:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  Trong vòng 30 ngày qua:
  products_purchased(since: 30_days_ago) = true
  Cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  Thứ tự của các tham số sinceuntil trong khoảng ngày không quan trọng. Bạn có thể ghi từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2022 bằng một trong những cách sau:

  Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2022:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2022:
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  Ghi chú
  • Khi tạo phân khúc khách hàng bằng tham số ID, bạn có thể chọn sản phẩm bằng tên hoặc hình ảnh từ danh sách hiển thị. Ngoài ra, bạn có thể gõ tiêu đề sản phẩm, rồi chọn tiêu đề trong danh sách.
  • ID sản phẩm, không phải tiêu đề sản phẩm, sẽ được nhập vào mã. Khi di con trỏ đến ID sản phẩm, tiêu đề và hình ảnh sản phẩm sẽ hiển thị.
  • Nếu không có cả hai tham số sinceuntil thì kết quả sẽ luôn được lọc, không có ngày bắt đầu hay ngày kết thúc đã thiết lập.
  • Nếu không có id thì bộ lọc của bạn bao gồm tất cả sản phẩm.

  Trạng thái gói đăng ký qua SMS

  sms_subscription_status

  Thêm khách hàng dựa trên việc khách hàng có đăng ký nhận tin nhắn văn bản tiếp thị qua SMS hay không.

  Tìm hiểu thêm về thu thập thông tin liên hệ của khách hàng.

  Người vận hành Bằng: =
  Không bằng: !=
  Không tồn tại: IS NULL
  Tồn tại: IS NOT NULL
  Giá trị Đã đăng ký: 'SUBSCRIBED' Khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn văn bản tiếp thị qua SMS.
  Đang chờ xử lý: 'PENDING' Đăng ký nhận tin nhắn văn bản tiếp thị qua SMS của khách hàng đang được xử lý.
  Đã xóa thông tin nhạy cảm: 'REDACTED' Khách hàng có lệnh xóa đang chờ xử lý theo yêu cầu xóa GDPR
  Đã hủy đăng ký: 'UNSUBSCRIBED' Khách hàng đã hủy đăng ký nhận tin nhắn văn bản tiếp thị qua SMS.
  Chưa đăng ký: 'NOT_SUBSCRIBED' Khách hàng chưa bao giờ đăng ký nhận tin nhắn văn bản tiếp thị qua SMS.
  Định dạng
  Ví dụ Thêm những khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn văn bản tiếp thị qua SMS:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Ghi chú

  Tiểu bang hoặc tỉnh

  customer_regions

  Bao gồm những khách hàng có địa chỉ tại khu vực cụ thể trong một quốc gia. Những khách hàng có nhiều địa chỉ có thể được thêm vào nhiều phân khúc khách hàng cùng sử dụng bộ lọc này.

  Người vận hành Chứa chính xác địa điểm này: CONTAINS
  Không chứa chính xác địa điểm này: NOT CONTAINS
  Không tồn tại: IS NULL
  Tồn tại: IS NOT NULL
  Giá trị Sử dụng mã quốc gia theo chuẩn ISO có mã vùng lãnh thổ theo chuẩn ISO 3166-2.
  Định dạng
  Ví dụ Thêm những khách hàng có địa chỉ tại Tiểu bang New York:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  Ghi chú Để tìm một khu vực, bạn có thể tiến hành nhập tên khu vực, sau đó chọn giá trị thích hợp trong danh sách hiển thị.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí