Quản lý phân khúc khách hàng

Bạn có thể lập phân khúc khách hàng riêng bằng cách kết hợp tên bộ lọc, toán tử và giá trị trong trình biên tập trên trang Khách hàng. Ngoài ra, trang quản trị Shopify có các phân khúc khách hàng và mẫu mặc định để bạn sử dụng trực tiếp, thay đổi theo nhu cầu hoặc làm cơ sở để bắt đầu tạo phân khúc khách hàng mới.

Trình biên tập được thiết kế để giúp bạn lập phân khúc khách hàng. Khi thêm thành phần vào phân khúc khách hàng, bạn sẽ được cung cấp một danh sách tên bộ lọc, toán tử và giá trị hiện có để sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Tìm hiểu về các thành phần trong phân khúc khách hàng.

Tìm hiểu về bộ lọc được sử dụng để lập phân khúc khách hàng.

Tạo phân khúc khách hàng mới

Lập phân khúc khách hàng mới bằng cách kết hợp tên bộ lọc, toán tử và giá trị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Thêm bộ lọc bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc nhấp vào biểu tượng Bộ lọc, sau đó thực hiện một trong hai thao tác sau:

 3. Nhấp vào tên bộ lọc. Tên bộ lọc hiển thị trong trình chỉnh sửa.

 4. Nhấp vào một toán tử.

 5. Nhấp vào hoặc nhập giá trị.

 6. Để thêm bộ lọc khác, nhấp vào trình kết nối, rồi nhấp vào tên bộ lọc, toán tử và giá trị khác.

 7. Để kiểm tra phân khúc, nhấp vào Áp dụng bộ lọc. Những khách hàng khớp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng khớp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 8. Xem lại danh sách khách hàng để xác minh rằng phân khúc khách hàng hoạt động đúng như mong đợi, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 9. Nhấp vào Lưu phân khúc rồi nhập tên cho phân khúc.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Phân khúc khách hàng mới của bạn sẽ được hiển thị trong danh sách phân khúc.

Tạo phân khúc khách hàng bằng mẫu

Trang quản trị Shopify có chứa các mẫu để bạn có thể sử dụng làm cơ sở để lập phân khúc khách hàng riêng. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều mẫu cho phân khúc khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào biểu tượng Mẫu.

 3. Trong danh sách THỂ LOẠI, nhấp vào loại mẫu bạn muốn dùng.

 4. Nhấp vào Sử dụng mẫu này bên cạnh mẫu bạn muốn sử dụng. Tên bộ lọc, toán tử và giá trị tương ứng sẽ được thêm vào trình biên tập.

 5. Không bắt buộc: Chọn trình kết nối, sau đó thêm mẫu khác vào trình biên tập.

 6. Trong trình biên tập, thực hiện những thay đổi phù hợp.

 7. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 8. Xem lại danh sách khách hàng để xác minh rằng phân khúc khách hàng hoạt động đúng như mong đợi, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 9. Nhấp vào Lưu phân khúc rồi nhập tên cho phân khúc.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Phân khúc khách hàng mới của bạn sẽ được hiển thị trong danh sách phân khúc.

Tạo phân khúc khách hàng bằng phân khúc khách hàng hiện có

Trang quản trị Shopify chứa các phân khúc khách hàng mặc định. Bạn có thể sử dụng những phân khúc này hoặc bất kỳ phân khúc nào khác đã tạo làm cơ sở để lập phân khúc khách hàng mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tất cả khách hàng.

 3. Trong danh sách phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng hiện có.

 4. Trong trình biên tập, thực hiện những thay đổi phù hợp.

 5. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 6. Xem lại danh sách khách hàng để xác minh rằng phân khúc khách hàng hoạt động đúng như mong đợi, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 7. Nhấp vào Lưu phân khúc.

 8. Để tạo phân khúc khách hàng mới, nhấp vào Lưu thành phân khúc mới rồi nhập tên mới.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Phân khúc khách hàng mới của bạn sẽ được hiển thị trong danh sách phân khúc.

Chỉnh sửa phân khúc khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tất cả khách hàng.

 3. Trong danh sách phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng hiện có.

 4. Trong trình biên tập, thực hiện những thay đổi phù hợp.

 5. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 6. Xem lại danh sách khách hàng để xác minh rằng phân khúc khách hàng hoạt động đúng như mong đợi, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 7. Nhấp vào Lưu phân khúc.

 8. Nhấp vào Lưu thay đổi, rồi nhấp vào Lưu.

Đổi tên phân khúc khách hàng

Để đổi tên phân khúc khách hàng, hãy xác minh rằng hiện không có phân khúc khách hàng nào khác được chỉnh sửa. Trong danh sách phân khúc, Bản nháp sẽ được hiển thị bên cạnh phân khúc khách hàng khi phân khúc khách hàng đang được chỉnh sửa.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tất cả khách hàng.

 3. Trong danh sách phân khúc, chọn phân khúc khách hàng bạn muốn đổi tên.

 4. Nhấp vào Thao tác khác

 5. Nhấp vào Đổi tên.

 6. Nhập tên mới cho phân khúc khách hàng.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến một phân khúc khách hàng

Ứng dụng Shopify Email được sử dụng để gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến khách hàng trong phân khúc đã chọn. Nếu chưa cài đặt ứng dụng Shopify Email, bạn sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng này khi gửi chiến dịch email lần đầu.

Nếu muốn tạo bản ghi về những khách hàng được thêm vào chiến dịch email, bạn có thể xuất tệp CSV khách hàng chỉ chứa hồ sơ của những khách hàng trong phân khúc đã chọn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa từng sử dụng ứng dụng Shopify Email, hãy xác minh rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu để sử dụng ứng dụng.

Gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến một phân khúc khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tất cả khách hàng.

 3. Trong danh sách phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng.

 4. Nhấp vào Sử dụng phân khúc.

 5. Nếu cần, hãy cài đặt ứng dụng Shopify Email.

 6. Nhấp vào Gửi email.

 7. Tạo chiến dịch email.

Xuất phân khúc khách hàng trong chiến dịch tiếp thị qua email vào tệp CSV

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tất cả khách hàng.

 3. Trong danh sách phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng.

 4. Nhấp vào Thao tác khác.

 5. Nhấp vào Xuất để mở rộng các tùy chọn xuất.

 6. Chọn # khách hàng khớp với bộ lọc để chỉ xuất phân khúc khách hàng đã chọn.

 7. Thực hiện một trong hai cách sau:

 8. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV

Bạn có thể xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV khách hàng. Trước khi bắt đầu, bạn cần xem lại một số điểm cần lưu ý về tệp CSV khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Thao tác khác.

 3. Nhấp vào Xuất để mở rộng các tùy chọn xuất.

 4. Thực hiện một trong hai cách sau:

 5. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Xóa phân khúc khách hàng

Để xóa phân khúc khách hàng, hãy đảm bảo hiện không có phân khúc khách hàng nào khác được chỉnh sửa. Trong danh sách phân khúc, Bản nháp sẽ được hiển thị bên cạnh phân khúc khách hàng khi phân khúc khách hàng đang được chỉnh sửa.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tất cả khách hàng.

 3. Trong danh sách phân khúc, chọn phân khúc khách hàng bạn muốn xóa.

 4. Nhấp vào Thao tác khác.

 5. Nhấp vào Delete (Xóa).

 6. Để xác nhận rằng bạn muốn xóa phân khúc khách hàng đó, nhấp vào Xóa phân khúc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí