Nhập danh bạ từ MailChimp bằng ứng dụng Store Importer

Trang này giải thích cách dùng ứng dụng Store Importer để nhập danh bạ từ MailChimp vào Shopify.

Xuất thông tin liên hệ từ MailChimp

Để nhập danh sách liên hệ vào Shopify, bạn phải xuất danh sách liên hệ từ MailChimp. Tìm nhóm khách hàng bạn muốn xuất từ MailChimp, rồi chọn và sắp xếp các trường bạn muốn xuất.

Cách thức hoạt động của ứng dụng Store Importer

Ứng dụng Store Importer sẽ kiểm tra địa chỉ email hoặc số điện thoại trùng khớp trong danh sách khách hàng của Shopify.

  • Nếu không có kết quả trùng lặp, hồ sơ khách hàng mới sẽ được tạo.

  • Nếu có địa chỉ email trùng lặp:

  • Nếu có một số điện thoại trùng lặp nhưng khác địa chỉ email thì hồ sơ khách hàng trong Shopify vẫn không thay đổi.

Không hỗ trợ danh sách khách hàng bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Đảm bảo rằng các trường bạn muốn nhập trùng khớp với ví dụ trong bảng.

Bảng dưới đây cho biết trường nào trong thông tin liên hệ từ MailChimp được nhập vào hồ sơ khách hàng Shopify:

So sánh hồ sơ khách hàng Shopify và Mailchimp để nhập dữ liệu
Trường trong Shopify Trường trong MailChimp Chi tiết bổ sung
Tên Tên
Họ Họ
Email Địa chỉ email
Số điện thoại Số điện thoại, nếu đúng định dạng. Số điện thoại không đúng định dạng sẽ được thêm dưới dạng Ghi chú về khách hàng.
Tiếp thị qua email Đã đăng ký hoặc hủy đăng ký Tiếp thị qua email được đặt thành true đối với các thông tin liên hệ đã đăng ký và đặt thành false đối với các thông tin liên hệ đã hủy đăng ký.
Quốc gia Quốc gia, được nêu trong địa chỉ của khách hàng
Địa chỉ Địa chỉ, nếu là địa chỉ tại Hoa Kỳ và đúng định dạng. Nếu không phải là địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc không đúng định dạng, phần này sẽ được thêm dưới dạng Ghi chú về khách hàng.
Ghi chú về khách hàng GHI CHÚ, THỜI GIAN TRUY CẬP, MÚI GIỜ, Ngày sinh, Trang web, Địa chỉ và Số điện thoại (nếu không hợp lệ) Giá trị trong các trường này được thêm vào làm ghi chú trong trường Ghi chú về khách hàng.

Nhập thông tin liên hệ vào Shopify

Khi bạn xuất dữ liệu về danh sách từ MailChimp, một tệp ZIP sẽ được tải xuống máy tính của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Import Store.

  2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn Mailchimp trong menu thả xuống.

  3. Nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp ZIP xuất từ MailChimp trong máy tính.

  4. Nhấp vào Import (Nhập).

Khi nhập xong, thông tin chi tiết sẽ xuất hiện trên trang tổng hợp. Nếu có bất kỳ thông tin liên hệ nào của khách hàng thay đổi trong quá trình nhập, trong mục CUSTOMERS TO REVIEW (KHÁCH HÀNG CẦN XEM LẠI) của trang tổng hợp nhập dữ liệu, nhấp vào View customers (Xem khách hàng) để chỉnh sửa thông tin liên hệ.

Xóa dữ liệu nhập vào Shopify

Nếu muốn xóa danh sách khách hàng đã nhập, bạn có 30 ngày để thực hiện. Thao tác xóa danh sách khách hàng đã nhập chỉ loại bỏ khách hàng được thêm trong phiên nhập cụ thể đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ khách hàng có sẵn nào.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Import Store.

  2. Trên trang Nhập dữ liệu của bạn vào Shopify, chọn Mailchimp trong danh sách.

  3. Nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu nhập) trong phần tổng hợp lần nhập dữ liệu bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí