Thiết lập Shopify để hỗ trợ Oberlo

Trước khi bắt đầu chấp nhận đơn hàng qua Oberlo, đảm bảo cài đặt cửa hàng Shopify của bạn phù hợp với doanh nghiệp.

Thiết lập cài đặt thực hiện đơn hàng

Chú ý: Bạn cần thiết lập cài đặt thực hiện đối với quá trình thực hiện thủ công. Nếu không, bạn sẽ không thấy nút Order Products (Đặt hàng sản phẩm) và sẽ không thể mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), trong After an order has been paid (Sau khi thanh toán đơn hàng), chọn Do not automatically fulfill any of the order's line items (Không tự động thực hiện bất kỳ mục hàng nào của đơn hàng). 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi đơn vị cung ứng thực hiện đơn hàng, Oberlo sẽ đánh dấu đơn hàng là Đã thực hiện trong Shopify.

Thiết lập cài đặt ủy quyền thanh toán

Bạn có thể thu hồi thanh toán tự động hoặc thủ công. Nếu bạn bật tính năng thu hồi tự động, đơn hàng sẽ tự động hiển thị trong Oberlo. Nếu bạn bật tính năng thu hồi thủ công, đơn hàng sẽ không hiển thị trong Oberlo cho tới khi bạn đánh dấu đơn hàng là Đã thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Ủy quyền thanh toán, chọn phương thức ủy quyền thanh toán bạn muốn:

Tùy chọn thu hồi tự động trong mục Ủy quyền thanh toán

  1. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí