Hiểu rõ về quy trình trả nợ và số tiền thanh toán cho Khoản vay có thời hạn từ Shopify

Thêm URL cũ.

Shopify Term Loans cung cấp tùy chọn vay vốn để hỗ trợ bạn phát triển doanh nghiệp. Với khoản vay có thời hạn, bạn sẽ được nhận trước một khoản tiền dưới dạng khoản thanh toán một lần với các điều khoản vay cụ thể. Bạn đồng ý thanh toán một số tiền cố định theo một lịch thanh toán có cấu trúc. Các tùy chọn thanh toán gồm có thanh toán hằng tuần hoặc hằng tháng. Mỗi khoản thanh toán được tính bằng cách chia tổng số tiền thanh toán cho số tuần hoặc tháng trong thời hạn được chọn.

Mọi Khoản vay có thời hạn của Shopify tại Hoa Kỳ đều do WebBank phát hành. Đề nghị đăng ký vay vốn không bảo đảm sẽ được rót vốn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí