Nhiều tài khoản Balance

Bạn có thể tạo tối đa 5 tài khoản Balance bổ sung. Tài khoản bổ sung có thể giúp bạn quản lý chi phí bằng cách chuyển tiền vào một trong các tài khoản bổ sung. Ví dụ: Bạn có thể tạo một tài khoản cho chi phí để trả lương, sau đó chuyển tiền theo ngân sách vào tài khoản chi phí trả lương.

Giới hạn

Sau đây là những hạn chế khi sử dụng nhiều tài khoản:

 • Bạn có thể tạo tối đa 5 tài khoản Balance bổ sung.

 • Chỉ tài khoản chính của bạn mới được có thẻ Balance và phần thưởng liên quan.

 • Cảnh báo số dư thấp chỉ có trong tài khoản chính.

Tạo tài khoản mới

Bạn có thể tạo tài khoản Balance bổ sung mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

 3. Nhập tên cho tài khoản.

 4. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Chuyển tiền giữa các tài khoản Balance

Bạn có thể chuyển tiền giữa các tài khoản Balance.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Chuyển tiền > Chuyển tiền giữa các tài khoản Balance.

 3. Trong menu thả xuống Từ, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền từ đó.

 4. Trong menu thả xuống Đến, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền đến.

 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển.

 6. Không bắt buộc: Nhập mô tả lần chuyển tiền.

 7. Nhấp vào Transfer (Chuyển).

Tìm hiểu thêm về những cách khác mà bạn có thể dùng để chuyển tiền bằng Balance.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí